Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Αξιώσεις διατροφής > Λιθουανία

Τελευταία ενημέρωση: 13-04-2007
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Αξιώσεις διατροφής - Λιθουανία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Tι ακριβώς σημαίνει η έννοια της «υποχρέωσης διατροφής»; 1.
2. Υπό ποίες συνθήκες υποχρεούται κανείς να καταβάλει διατροφή σε άλλο πρόσωπο; 2.
3. Μέχρι ποιας ηλικίας δικαιούται διατροφής το τέκνο; 3.
4. Πού μπορώ να ζητήσω βοήθεια για εμένα ή για τα παιδιά μου; Μπορώ να απευθυνθώ σε ειδικές υπηρεσίες ή μήπως μπορούν οι αρχές ή τα δικαστήρια να μου προσφέρουν βοήθεια; 4.
5. Πώς μπορώ να πληροφορηθώ ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο για την έγερση αξίωσης διατροφής; 5.
6. Μπορώ να ασκήσω αγωγή εξ ονόματος τρίτου, δηλ. συγγενούς ή τέκνου που χρήζει υποστήριξης; Χρειάζεται να ζητήσω τη βοήθεια τρίτου για την άσκηση της αγωγής; Εάν όχι, ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω; 6.
7. Εάν οι οικονομικές μου δυνατότητες είναι ανεπαρκείς, θα μπορούσα να κάνω χρήση της νομικής συνδρομής; 7.
8. Ποια μορφή μπορεί να έχει η επιδικασθείσα διατροφή; Αν πρόκειται για χρηματικό ποσό, πώς καθορίζεται το ύψος του; Πώς θα μπορούσε αυτό να αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με τις εξελίξεις του κόστους ζωής ή τις αλλαγές των συνθηκών; 8.
9. Πώς και σε ποιον καταβάλλεται η διατροφή; 9.
10. Εάν ο υπόχρεος διατροφής, δεν καταβάλει οικειοθελώς την διατροφή, τι μέσα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να αναγκασθεί να την καταβάλει; 10.
11. Ένας οργανισμός ή μια δημόσια αρχή μπορούν να βοηθήσουν κατά την διεκδίκηση διατροφής; 11.
12. Μπορεί ένας οργανισμός ή μια δημόσια αρχή να υποκαταστήσει τον υπόχρεο και να καταβάλει τη διατροφή ή μέρος αυτής; 12.
13. Μπορώ ως δικαιούχος να απευθυνθώ σε κάποιον οργανισμό ή στις αρχές της χώρας μου ή του εξωτερικού; 13.
14. Ποια είναι η διεύθυνσή σας; Πώς μπορώ να επικοινωνήσω μαζί σας; Πού μπορώ να βρω τα έντυπα που χρειάζεται να συμπληρώσω; Τι είδους έγγραφα χρειάζεται να προσκομίσω μαζί με την αίτησή μου; Χρειάζεται να τα υποβάλω μεταφρασμένα και επικυρωμένα; 14.
15. Τι είδους συνδρομή μπορούν να παράσχουν οι αρχές άλλων χωρών; 15.
16. Απαιτείται η έκδοση δικαστικής απόφασης προκειμένου να μου παράσχει συνδρομή λιθουανικό ή αλλοδαπό ίδρυμα ή αρχή; Εάν ναι, σε ποια χώρα πρέπει να ληφθεί η σχετική απόφαση; Εάν πρόκειται για χώρα του εξωτερικού, τι είδους συνδρομή παρέχεται; Μπορώ να ζητήσω νομική συνδρομή εάν δεν μπορώ να καταβάλω τα σχετικά τέλη; 16.

 

1. Tι ακριβώς σημαίνει η έννοια της «υποχρέωσης διατροφής»;

Η έννοια της υποχρέωσης διατροφής δεν ορίζεται στο λιθουανικό δίκαιο. Ωστόσο, από τους κανόνες που διέπουν τα περί της διατροφής συνάγεται ότι η υποχρέωση αυτή αφορά: την υποχρέωση του γονέα να εξασφαλίζει τα προς το ζην του ανηλίκου τέκνου· την υποχρέωση διατροφής διαζευγμένου έναντι πρώην συζύγου που χρήζει υποστήριξης (εφόσον ο/η εν λόγω σύζυγος δεν ήταν υπαίτιος για τη λύση του γάμου)· την υποχρέωση διατροφής προσώπου που τελεί εν διαστάσει έναντι πρώην συζύγου που χρήζει υποστήριξης (εφόσον ο/η εν λόγω σύζυγος δεν ήταν υπαίτιος για τη διάσταση)· την υποχρέωση διατροφής ενηλίκου τέκνου έναντι των γονέων οι οποίοι είναι ανίκανοι προς εργασία και χρήζουν υποστήριξης· την υποχρέωση διατροφής ενηλίκου αδελφού ή αδελφής, που είναι σε θέση να την προσφέρει, έναντι ανηλίκου αδελφού ή αδελφής· την υποχρέωση διατροφής των εγγονών, οι οποίοι είναι σε θέση να την προσφέρουν, έναντι των πάππων οι οποίοι είναι ανίκανοι προς εργασία και χρήζουν υποστήριξης· και την υποχρέωση διατροφής των πάππων, οι οποίοι είναι σε θέση να την προσφέρουν, έναντι ανηλίκων εγγονών που χρήζουν υποστήριξης.

2. Υπό ποίες συνθήκες υποχρεούται κανείς να καταβάλει διατροφή σε άλλο πρόσωπο;

 • Οι γονείς υποχρεούνται να συντηρούν τα ανήλικα τέκνα τους. Εάν ο γονέας ή οι γονείς ανηλίκου τέκνου δεν ανταποκριθούν στην υποχρέωση αυτή, το δικαστήριο επιβάλλει την καταβολή διατροφής κατόπιν αγωγής που ασκείται από τους γονείς ή τον κηδεμόνα του τέκνου, ή από το δημόσιο φορέα που είναι αρμόδιος για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των τέκνων. Οι γονείς που λαμβάνουν διαζύγιο κοινή συναινέσει ή που χωρίζουν οφείλουν να συνάψουν συμφωνία με την οποία δεσμεύονται ότι αναλαμβάνουν τη συντήρηση των ανήλικων τέκνων τους. Η συμφωνία αυτή πρέπει να εγκριθεί από δικαστήριο. Εάν ένας από τους γονείς παραβεί τη συμφωνία μετά από την έγκρισή της, ο άλλος γονέας μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο την έκδοση διαταγής εκτέλεσης. Εάν οι γονείς διαζευχθούν ή χωρίσουν χωρίς να καταλήξουν σε συμφωνία για τη συντήρηση των ανήλικων τέκνων τους, η διατροφή επιδικάζεται από το δικαστήριο. Η υποχρέωση διατροφής των γονέων έναντι του τέκνου εξακολουθεί να ισχύει ακόμα και σε περίπτωση χωρισμού του τέκνου από τους γονείς ή επιβολής περιορισμών στη γονική εξουσία.
 • Εάν, σε περίπτωση διαζυγίου, δεν ρυθμιστεί κοινή συναινέσει το ζήτημα της διατροφής μεταξύ των συζύγων, το δικαστήριο επιδικάζει τη διατροφή στον/στην σύζυγο που την χρειάζεται εφόσον αυτός/αυτή δεν ήταν υπαίτιος για τη λύση του γάμου. Ένας σύζυγος δεν δικαιούται διατροφής εάν το εισόδημα ή τα περιουσιακά του/της στοιχεία επαρκούν για τη συντήρησή του/της. Θεωρείται ότι ο/η σύζυγος έχει ανάγκη διατροφής εάν ανατρέφει το ανήλικο τέκνο αυτού/αυτής και της/του πρώην συζύγου και εάν είναι ανίκανος προς εργασία λόγω γήρατος ή ασθενείας.
 • Σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου διατροφής (πρώην συζύγου ή γονέα), την υποχρέωση διατροφής αναλαμβάνουν οι κληρονόμοι του, εφόσον το επιτρέπει το ύψος της κληρονομίας.
 • Κατά την έκδοση απόφασης διαζυγίου, το δικαστήριο επιδικάζει διατροφή στο μέρος που την αιτείται. Η διατροφή βαρύνει το μέρος που είναι υπαίτιο για τη λύση του γάμου.
 • Τα ενήλικα τέκνα υπέχουν υποχρέωση διατροφής έναντι των γονέων οι οποίοι είναι ανίκανοι προς εργασία και χρήζουν υποστήριξης. Η διατροφή καταβάλλεται είτε βάσει συμφωνίας μεταξύ των μερών είτε κατόπιν δικαστικής απόφασης.
 • Τα ενήλικα αδέλφια που είναι σε θέση να το πράξουν είναι υπόχρεα διατροφής έναντι των ανηλίκων αδελφών τους εάν είναι ορφανοί ή δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσουν τα προς το ζην από τους γονείς τους. Η διατροφή είτε παρέχεται εθελοντικά είτε επιβάλλεται με δικαστική απόφαση.
 • Τα ενήλικα τέκνα που είναι σε θέση να το πράξουν είναι υπόχρεα διατροφής έναντι των πάππων οι οποίοι είναι ανίκανοι προς εργασία και χρήζουν υποστήριξης. Η διατροφή είτε παρέχεται εθελοντικά είτε επιβάλλεται με δικαστική απόφαση.
 • Οι πάπποι που είναι σε θέση να το πράξουν είναι υπόχρεοι διατροφής έναντι των ανήλικων εγγονών τους οι οποίοι χρήζουν υποστήριξης εάν είναι ορφανοί ή δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσουν διατροφή από τους γονείς τους. Η διατροφή είτε παρέχεται εθελοντικά είτε επιβάλλεται με δικαστική απόφαση.

3. Μέχρι ποιας ηλικίας δικαιούται διατροφής το τέκνο;

Οι γονείς υποχρεούνται να εξασφαλίσουν στα τέκνα τους τα προς το ζην έως ότου αυτά ενηλικιωθούν, δηλ. έως ότου συμπληρώσουν το 18ο έτος της ηλικίας τους, εκτός από περιπτώσεις κατά τις οποίες το τέκνο είναι ανίκανο προς εργασία λόγω αναπηρίας, ως συνέπεια της οποίας δεν θεωρείται ενήλικο. Εξάλλου, η υποχρέωση των γονέων να εξασφαλίζουν στα τέκνα τους τα προς το ζην εξακολουθεί να ισχύει εάν το τέκνο εξακολουθεί να φοιτά στη δευτεροβάθμια ή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή σε επαγγελματική σχολή, εάν δεν έχει ακόμα συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του και εάν χρήζει υποστήριξης. Διατροφή επιδικάζεται σε ενήλικα τέκνα που εξακολουθούν να φοιτούν στη δευτεροβάθμια ή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή σε επαγγελματική σχολή, εφόσον δεν έχουν ακόμα ολοκληρώσει τις σπουδές τους ή δεν έχουν συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας τους, ανάλογα με το πιο κριτήριο πληρούται ενωρίτερα.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

4. Πού μπορώ να ζητήσω βοήθεια για εμένα ή για τα παιδιά μου; Μπορώ να απευθυνθώ σε ειδικές υπηρεσίες ή μήπως μπορούν οι αρχές ή τα δικαστήρια να μου προσφέρουν βοήθεια;

Οι αξιώσεις διατροφής υποβάλλονται μέσω των δικαστηρίων.

5. Πώς μπορώ να πληροφορηθώ ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο για την έγερση αξίωσης διατροφής;

Πρωτοδίκως, οι υποθέσεις αστικού δικαίου εξετάζονται πάντοτε από τα περιφερειακά δικαστήρια (apylinkės teismai), με μία ή δύο εξαιρέσεις, οι οποίες προβλέπονται στο λιθουανικό αστικό κώδικα. Κατά κανόνα, η επιλογή του δικαστηρίου εξαρτάται από τον τόπο κατοικίας του εναγομένου. Ωστόσο, αξιώσεις διατροφής μπορούν επίσης να εξεταστούν από το κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο του τόπου κατοικίας του ενάγοντα. Κατά συνέπεια, οι αξιώσεις μπορούν να εγερθούν στο κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο του τόπου κατοικίας είτε του ενάγοντα είτε του εναγομένου. Η κατά τόπον αρμοδιότητα των περιφερειακών δικαστηρίων ρυθμίζεται με τον νόμο της 15ης Ιουνίου 1994 σχετικά με τη σύσταση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Λιθουανίας, του Εφετείου της Λιθουανίας και των περιφερειακών δικαστηρίων, με τον οποίο ρυθμίζεται η κατά τόπον αρμοδιότητα των περιφερειακών και τοπικών δικαστηρίων και αναμορφώνεται η Γενική Εισαγγελία της Λιθουανίας.

6. Μπορώ να ασκήσω αγωγή εξ ονόματος τρίτου, δηλ. συγγενούς ή τέκνου που χρήζει υποστήριξης; Χρειάζεται να ζητήσω τη βοήθεια τρίτου για την άσκηση της αγωγής; Εάν όχι, ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω;

Αγωγή με σκοπό την επιδίκαση διατροφής προς τέκνο μπορεί να ασκηθεί από έναν από τους γονείς του τέκνου, από τον κηδεμόνα ή από δημόσιο οργανισμό αρμόδιο για την προστασία των δικαιωμάτων του τέκνου.

Σε άλλες περιπτώσεις, οι αγωγές ασκούνται από τους ίδιους τους δικαιούχους της διατροφής.

7. Εάν οι οικονομικές μου δυνατότητες είναι ανεπαρκείς, θα μπορούσα να κάνω χρήση της νομικής συνδρομής;

Ο λιθουανικός αστικός κώδικας προβλέπει ότι στο κόστος για την άσκηση προσφυγής περιλαμβάνονται τα επίσημα τέλη και τα δικαστικά έξοδα. Το άρθρου 83 παράγραφος 1 του κώδικα προβλέπει ότι σε υποθέσεις που αφορούν αξιώσεις διατροφής, οι ενάγοντες απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής των προβλεπόμενων τελών. Ο λιθουανικός νόμος περί δημόσιας νομικής συνδρομής προβλέπει ότι οι λιθουανοί πολίτες, οι πολίτες των άλλων κρατών μελών της Ε.Ε. και άλλα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν νομίμως στη Λιθουανία ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. δικαιούνται επικουρικής νομικής συνδρομής, στην οποία περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για την άσκηση αγωγής σύμφωνα με τον κώδικα πολιτικής δικονομίας, εφόσον τα περιουσιακά στοιχεία και τα ετήσια εισοδήματά τους δεν υπερβαίνουν τα όρια που προβλέπει η λιθουανική κυβέρνηση για την παροχή νομικής συνδρομής. Ωστόσο, οι πολίτες των άλλων κρατών μελών της Ε.Ε. και τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν νομίμως σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. δικαιούνται νομικής συνδρομής μόνο σε περιπτώσεις διασυνοριακών διαφορών. Επικουρική νομική συνδρομή μπορεί επίσης να ζητηθεί, ασχέτως των ορίων των περιουσιακών στοιχείων και των εισοδημάτων που έχει θέσει η λιθουανική κυβέρνηση για την παροχή νομικής συνδρομής, από άτομα που είναι επιλέξιμα για τη χορήγηση κοινωνικού επιδόματος σύμφωνα με το λιθουανικό νόμο περί κοινωνικών επιδομάτων σε οικογένειες (ή άτομα) χαμηλού εισοδήματος lietuviu kalba, καθώς και σε άτομα που μπορούν να αποδείξουν ότι εκ των πραγμάτων δεν είναι σε θέση να κάνουν χρήση της περιουσίας και των εισοδημάτων τους και ότι η περιουσία και το ετήσιο εισόδημα που διαθέτουν δεν υπερβαίνουν τα όρια που έχει θέσει η λιθουανική κυβέρνηση για τη χορήγηση νομικής συνδρομής (για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στον ιστοχώρο http://www.teisinepagalba.lt/ English - lietuviu kalba).

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

8. Ποια μορφή μπορεί να έχει η επιδικασθείσα διατροφή; Αν πρόκειται για χρηματικό ποσό, πώς καθορίζεται το ύψος του; Πώς θα μπορούσε αυτό να αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με τις εξελίξεις του κόστους ζωής ή τις αλλαγές των συνθηκών;

Η διατροφή που επιδικάσθηκε σε πρώην σύζυγο μπορεί να έχει τη μορφή εφάπαξ πληρωμής, τακτικής μηνιαίας πληρωμής ή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων. Σε περίπτωση διαζυγίου ή χωρισμού, προκειμένου το δικαστήριο να αποφασίσει εάν θα επιδικάσει διατροφή στον ενάγοντα και, ενδεχομένως, το ύψος της διατροφής, οφείλει να λάβει υπόψη τη διάρκεια του γάμου, την ανάγκη διατροφής, την οικονομική κατάσταση, την κατάσταση της υγείας, την ηλικία, την ικανότητα προς εργασία, τη δυνατότητα του μη απασχολούμενου μέρους να βρει εργασία, καθώς και άλλα σημαντικά στοιχεία που αφορούν τα δύο μέρη. Εάν έχει επιδικαστεί διατροφή με τη μορφή τακτικών πληρωμών, οι πρώην σύζυγοι δύνανται, σε περίπτωση που υπάρξει ουσιαστική αλλαγή των περιστάσεων, να υποβάλουν αίτηση για αύξηση ή για μείωση του ποσού της διατροφής ή και για παύση της καταβολής της.

Σε ανήλικο τέκνο μπορεί να επιδικαστεί διατροφή με τη μορφή εφάπαξ πληρωμής, τακτικής μηνιαίας πληρωμής ή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων. Tο ύψος της διατροφής πρέπει να είναι ανάλογο προς τις ανάγκες του τέκνου και των οικονομικών δυνατοτήτων των γονέων του. Πρέπει να είναι επαρκές ώστε να επιτρέπει την ανάπτυξη του τέκνου. Εάν, μετά την επιδίκαση διατροφής, σημειωθεί ουσιώδης μεταβολή της οικονομικής κατάστασης των μερών, το δικαστήριο δύναται, με αίτηση του τέκνου, του πατέρα, της μητέρας ή δημόσιου οργανισμού αρμόδιου για την προστασία των δικαιωμάτων του τέκνου, να αυξήσει ή να μειώσει το ύψος της διατροφής και να τροποποιήσει τη μορφή με την οποία παρέχεται. Μεταξύ των λόγων για την υποβολή αίτησης για τροποποίηση του ύψους της διατροφής περιλαμβάνεται π.χ. η βελτίωση ή η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης του γονέα ή η μεταβολή των αναγκών του τέκνου. Το ύψος της διατροφής μπορεί να αυξηθεί ως αποτέλεσμα πρόσθετων δαπανών για τη φροντίδα του τέκνου (εάν το τέκνο ασθενήσει, τραυματισθεί ή χρειαστεί φροντίδα ή διαρκή εποπτεία). Το δικαστήριο, εάν το κρίνει σκόπιμο, μπορεί να διατάξει την καταβολή ενδεχόμενων δαπανών για τη θεραπεία του τέκνου.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

9. Πώς και σε ποιον καταβάλλεται η διατροφή;

Tο δικαστήριο αποφασίζει με ποια μορφή καταβάλλεται η διατροφή: ως εφάπαξ ποσόν, ως τακτική μηνιαία πληρωμή ή ως μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων. Η διατροφή καταβάλλεται στον/στην πρώην σύζυγο που έχει ανάγκη αυτής (ή στον/στην σύζυγο σε περίπτωση ζεύγους εν διαστάσει).

Όσον αφορά τη διατροφή ανήλικου τέκνου, το δικαστήριο πρέπει να επιδικάσει τη διατροφή στο τέκνο και συγχρόνως να ορίσει τον πατέρα, τη μητέρα ή τον επίτροπο του τέκνου, δηλαδή το άτομο που έχει αναλάβει την ευθύνη της προστασίας των συμφερόντων του τέκνου, ως υπεύθυνο για τη διαχείριση των χρημάτων. Ο γονέας ή ο επίτροπος αναλαμβάνει την επικαρπία της διατροφής του τέκνου. Εάν το τέκνο έχει επίτροπο, η διατροφή επιδικάζεται στο τέκνο. Ο επίτροπος διορίζεται διαχειριστής των σχετικών περιουσιακών στοιχείων.

10. Εάν ο υπόχρεος διατροφής, δεν καταβάλει οικειοθελώς την διατροφή, τι μέσα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να αναγκασθεί να την καταβάλει;

Εάν ο υπόχρεος της διατροφής δεν συμμορφωθεί με τη δικαστική απόφαση που του επιβάλλει την καταβολή της διατροφής, το μέρος που ήγειρε την αξίωση διατροφής μπορεί να προσφύγει εγγράφως στο δικαστήριο για να ζητήσει την έκδοση διαταγής εκτέλεσης. Σε περίπτωση που ένας από τους γονείς αθετήσει συμφωνία για τη διατροφή του τέκνου μετά την έγκριση της συμφωνίας αυτής, ο άλλος γονέας μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο για να ζητήσει την έκδοση διαταγής εκτέλεσης. Το προσφεύγον μέρος διορίζει δικαστικό επιμελητή για την εκτέλεση της διαταγής (βλ. απάντηση στην ερώτηση 11).

Εάν χρειασθεί, το δικαστήριο, στο πλαίσιο της επιδίκασης διατροφής τέκνου, δύναται να διατάξει τους γονείς (ή έναν από αυτούς) να υποθηκεύσουν την περιουσία τους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με δικαστική απόφαση που αφορά την είσπραξη διατροφής, η διατροφή καταβάλλεται από τα υποθηκευμένα περιουσιακά στοιχεία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται για τη διατροφή πρώην συζύγου (σε περίπτωση διαζυγίου) ή συζύγου (σε περίπτωση χωρισμού).

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

11. Ένας οργανισμός ή μια δημόσια αρχή μπορούν να βοηθήσουν κατά την διεκδίκηση διατροφής;

Ο δικαστικός επιμελητής μπορεί να σας προσφέρει βοήθεια για την εκτέλεση μιας δικαστικής απόφασης λαμβάνοντας, εάν χρειασθεί, τα αναγκαία μέτρα προς το σκοπό αυτό. Ο δικαστικός επιμελητής διορίζεται και εξουσιοδοτείται από το κράτος· μεταξύ των καθηκόντων του περιλαμβάνονται η αναγκαστική εκτέλεση εκτελεστών τίτλων, η εξακρίβωση των πραγματικών περιστατικών, η επίδοση των εγγράφων και η τέλεση άλλων ενεργειών που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

Ευθύς μόλις παραλάβει μια δικαστική απόφαση, ο δικαστικός επιμελητής κινεί τη διαδικασία για την εκτέλεσή της όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία. Μπορεί να καλέσει τον οφειλέτη και το δικαιούχο της διατροφής και να τους ζητήσει να προτείνουν τρόπους για την εφαρμογή της δικαστικής απόφασης· μπορεί, εάν χρειασθεί, να αποστείλει επιστολές οχλήσεως στον οφειλέτη. Εάν ο οφειλέτης δεν συμμορφωθεί με την απόφαση του δικαστηρίου εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην επιστολή οχλήσεως, ο δικαστικός επιμελητής κινεί τη διαδικασία για την εκτέλεση της απόφασης εντός δέκα ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης. Η διατροφή κατακρατείται από τον μισθό και τα άλλα εισοδήματα του οφειλέτη. Εάν ο υπόχρεος δεν καταβάλλει τακτικά τη διατροφή που του έχει επιβληθεί, αλλά είναι άνεργος και δεν διαθέτει άλλη πηγή εισοδήματος, η διατροφή εισπράττεται από τα περιουσιακά του/της στοιχεία.

12. Μπορεί ένας οργανισμός ή μια δημόσια αρχή να υποκαταστήσει τον υπόχρεο και να καταβάλει τη διατροφή ή μέρος αυτής;

Όχι. Ωστόσο, το κράτος αναλαμβάνει τη διατροφή ανηλίκων τέκνων τα οποία για περίοδο άνω του ενός μηνός δεν έλαβαν διατροφή από τον πατέρα, τη μητέρα ή άλλον στενό συγγενή τους ικανό να τα συντηρεί. Η συνδρομή του κράτους στη διατροφή του τέκνου παρέχεται με τη μορφή κοινωνικού επιδόματος. 

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

ΕΑΝ Ο ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ:

13. Μπορώ ως δικαιούχος να απευθυνθώ σε κάποιον οργανισμό ή στις αρχές της χώρας μου ή του εξωτερικού;

Για να μπορέσει να εκτελεστεί στο εξωτερικό απόφαση λιθουανικού δικαστηρίου, πρέπει να αναγνωριστεί και να κηρυχθεί εκτελεστή από τα αρμόδια δικαστήρια της εν λόγω χώρας. Η διαδικασία για την αναγνώριση και την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. θεσπίζεται με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 44/2001 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2000, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Τα άτομα που επιθυμούν την αναγνώριση απόφασης λιθουανικού δικαστηρίου στο εξωτερικό οφείλουν να υποβάλουν αυτοπροσώπως σχετικό αίτημα στο αρμόδιο δικαστήριο ή ίδρυμα του εξωτερικού προσκομίζοντας οιαδήποτε άλλα έγγραφα ενδεχομένως χρειασθούν.

Η λιθουανική νομοθεσία περί νομικής συνδρομής (ευεργέτημα πενίας) προβλέπει την παροχή βασικής νομικής συνδρομής (π.χ. παροχής νομικών συμβουλών, διαβούλευσης κ.λπ.) στα ενδιαφερόμενα μέρη. Δικαίωμα βασικής νομικής συνδρομής έχουν όλοι οι λιθουανοί πολίτες, οι πολίτες των άλλων κρατών μελών της Ε.Ε., άλλα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν νομίμως στη Λιθουανία ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., καθώς και άλλα πρόσωπα που προσδιορίζονται σε διεθνείς συνθήκες στις οποίες η Λιθουανία αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος.

Αιτήσεις για χορήγηση νομικής συνδρομής μπορούν να υποβληθούν απευθείας στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους της Ε.Ε. στο οποίο ο αιτών επιθυμεί να αναγνωριστεί η δικαστική απόφαση. Αιτήσεις μπορούν επίσης να υποβληθούν μέσω του λιθουανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης ως φορέα αποστολής της αίτησης. Η αίτηση πρέπει να είναι μεταφρασμένη στην επίσημη γλώσσα του κράτους-μέλους της Ε.Ε. lietuviu kalba ή σε μια από τις επίσημες γλώσσες του εν λόγω κράτους, η οποία αποτελεί επίσημη γλώσσα των κοινοτικών θεσμικών οργάνων, ή σε άλλη γλώσσα αποδεκτή από το εν λόγω κράτος μέλος, την οποία αυτό έχει κοινοποιήσει στην Επιτροπή (για περισσότερες πληροφορίες βλ. άρθρο 29 του λιθουανικού νόμου νομικής συνδρομής, π.χ. στον ιστοχώρο http://www.teisinepagalba.lt/ English - lietuviu kalba).

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

14. Ποια είναι η διεύθυνσή σας; Πώς μπορώ να επικοινωνήσω μαζί σας; Πού μπορώ να βρω τα έντυπα που χρειάζεται να συμπληρώσω; Τι είδους έγγραφα χρειάζεται να προσκομίσω μαζί με την αίτησή μου; Χρειάζεται να τα υποβάλω μεταφρασμένα και επικυρωμένα;

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί στο κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο ή την αρχή του τόπου κατοικίας του οφειλέτη στο εξωτερικό. Τα αρμόδια δικαστήρια και οι αρχές απαριθμούνται στο παράρτημα II του κανονισμού που αναφέρεται στην ερώτηση 13 και στον Ευρωπαϊκό Δικαστικό Άτλαντα για αστικές υποθέσεις (/justice_home/judicialatlascivil/html/index_el.htm). Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο της απόφασης του λιθουανικού δικαστηρίου, της οποίας την αναγνώριση αιτείται ο ενδιαφερόμενος, και από το τυποποιημένο έντυπο του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση (μπορείτε να τηλεφορτώσετε το έντυπο, στη λιθουανική γλώσσα, από τον ιστοχώρο του λιθουανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης επιλέγοντας την ένδειξη "Bendradarbiavimas" στην αρχική σελίδα www.tm.lt English - lietuviu kalba, και στη συνέχεια την ένδειξη "dokumentų formos" στο μενού που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της οθόνης). Εάν ζητηθεί από το δικαστήριο ή την αρμόδια αρχή, πρέπει να υποβληθεί μετάφραση των εγγράφων. Η μετάφραση πρέπει να επικυρωθεί από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο προς αυτό το σκοπό σε ένα κράτος μέλος. Τα συμπληρωμένα έντυπα και τα δικαστικά έγγραφα πρέπει να είναι θεωρημένα με την επίσημη σφραγίδα του δικαστηρίου.

Για να ζητήσετε βασική νομική συνδρομή στη Λιθουανία, οφείλετε να απευθυνθείτε στο οικείο εκτελεστικό όργανο της τοπικής αυτοδιοίκησης (της δημοτικής αρχής) του τόπου κατοικίας που έχετε δηλώσει ή, εάν δεν έχετε δηλώσει τόπο κατοικίας, στο εκτελεστικό όργανο της δημοτικής αρχής του τόπου κατοικίας σας.

15. Τι είδους συνδρομή μπορούν να παράσχουν οι αρχές άλλων χωρών;

Τα αρμόδια όργανα άλλων κρατών μελών της Ε.Ε. μπορούν να σας ενημερώσουν σχετικά με τη διαδικασία για την υποβολή της αίτησης, τις απαιτήσεις όσον αφορά το έντυπο της αίτησης και να σας δώσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναγνώριση και την εφαρμογή αποφάσεων λιθουανικών δικαστηρίων στο οικείο κράτος μέλος.

16. Απαιτείται η έκδοση δικαστικής απόφασης προκειμένου να μου παράσχει συνδρομή λιθουανικό ή αλλοδαπό ίδρυμα ή αρχή; Εάν ναι, σε ποια χώρα πρέπει να ληφθεί η σχετική απόφαση; Εάν πρόκειται για χώρα του εξωτερικού, τι είδους συνδρομή παρέχεται; Μπορώ να ζητήσω νομική συνδρομή εάν δεν μπορώ να καταβάλω τα σχετικά τέλη;

Για την παροχή νομικής συνδρομής στη Λιθουανία δεν απαιτείται η έκδοση δικαστικής απόφασης. Η παροχή βασικής νομικής συνδρομής είναι υποχρεωτική ευθύς μόλις ο ενδιαφερόμενος υποβάλει αίτηση στο εκτελεστικό όργανο της δημοτικής αρχής. Εάν η συνδρομή αυτή δεν μπορεί να παρασχεθεί αμέσως, ο αιτών πρέπει να πληροφορηθεί πότε περίπου, εντός των επόμενων 5 ημερών, θα λάβει τη συνδρομή. Η νομική συνδρομή παρέχεται δωρεάν.

« Αξιώσεις διατροφής - Γενικές Πληροφορίες | Λιθουανία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 13-04-2007

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο