Evropská komise > ESS > Vyživovací (alimentační) pohledávka > Litva

Poslední aktualizace: 20-11-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Vyživovací (alimentační) pohledávka - Litva

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Co zahrnuje pojem vyživovací povinnost? 1.
2. Za jakých okolností má určitá osoba povinnost platit jiné osobě výživné? 2.
3. Do jakého věku má dítě právo na výživné? 3.
4. Kde můžu získat podat žádost o výživné pro sebe nebo své děti? Existují zvláštní orgány, které bych měl kontaktovat, anebo mohou pomoci úřady nebo soudy? 4.
5. Jestliže chci předvést před soud určitou osobu, aby platila výživné, jak se dozvím, který soud je příslušný? 5.
6. Mohu zahájit řízení jménem někoho jiného, tj. jménem příbuzného nebo dítěte, které potřebuje podporu? Musím při předložení věci soudu využít prostředníka? Pokud ne, jak se má postupovat? 6.
7. Pokud nemám dostatečné prostředky, mohu získat právní pomoc na krytí nákladů souvisejících se zahájením řízení? 7.
8. Jaká podpora může být udělena na základě soudního rozhodnutí? Bude-li výživné přiznáno, kolik bude činit? Jak je zajištěno, že bude přihlédnuto ke změnám životních nákladů nebo ke změnám okolností? 8.
9. Jakým způsobem a komu se výživné platí? 9.
10. Nebude-li povinný platit výživné dobrovolně, jaké kroky je možné učinit, aby byl k placení přinucen? 10.
11. Mohou mi při vymáhání výživného pomoci nějaké zvláštní organizace nebo úřady? 11.
12. Mohou tyto organizace nebo úřady platit část nebo celou výši výživného místo dlužníka? 12.
13. Mohu požádat o pomoc nějakou zvláštní organizaci nebo úřady v mé vlastní zemi nebo v zahraničí? 13.
14. Jaká je vaše adresa? Jak vás mohu kontaktovat? Kde mohu získat formuláře, které je potřeba vyplnit? Jaké doklady musím předložit společně se svou žádostí? Musím je nechat přeložit? Musí být tyto doklady úředně ověřeny? 14.
15. Jakou pomoc mohou poskytnout cizí instituce? 15.
16. Potřebuje litevská nebo cizí instituce nebo úřad soudní rozhodnutí, aby mi mohli poskytnout pomoc? Jestliže ano, ve které zemi musí být rozhodnutí přijato? Pokud v cizí zemi, jakou pomoc mohu získat? Pokud si nemohu dovolit zaplatit poplatky, můžu stále získat právní pomoc? 16.

 

1. Co zahrnuje pojem vyživovací povinnost?

Pojem vyživovací povinnost je v litevskému právu neznámý. Z pravidel, kterými se řídí výživné, však vyplývá, že se tato povinnost vztahuje na: povinnost rodiče poskytnout materiální zajištění pro svým nezletilým dětem; vyživovací povinnost rozvedené osoby vůči bývalému partnerovi v manželství, který potřebuje podporu (za předpokladu, že rozpad manželství nezavinil); vyživovací povinnost odloučené osoby vůči bývalému partnerovi v manželství, který potřebuje podporu (za předpokladu, že nebyl odpovědný za odloučení); vyživovací povinnost dospělého dítěte vůči rodičům, kteří nemohou pracovat a kteří potřebují podporu; povinnost dospělého bratra nebo sestry, kteří tak mohou učinit, podporovat nezletilého bratra nebo sestru; povinnost vnoučat, kteří tak mohou učinit, podporovat své prarodiče, kteří nemohou pracovat a kteří potřebují podporu; a povinnost prarodičů, kteří tak mohou učinit, podporovat své nezletilé vnuky, kteří potřebují podporu.

2. Za jakých okolností má určitá osoba povinnost platit jiné osobě výživné?

 • Rodiče mají povinnost živit nezletilé děti. Pokud rodič nebo rodiče nezletilého dítěte tuto povinnost neplní, soudy rozhodnou o výživném na základě žádosti podané rodiči dítěte, opatrovníkem (poručníkem) nebo veřejným orgánem odpovědným za ochranu práv dítěte. Rodiče, kteří se rozvedou na základě vzájemné dohody nebo kteří se od sebe odloučí, musí připravit dohodu, ve které se zavazují k poskytování materiálního zajištění pro své nezletilé děti. Tato dohoda musí být schválena soudem. Jestliže jeden z rodičů tuto dohodu po schválení soudem nedodržuje, může druhý rodič soud požádat o příkaz k vykonání rozhodnutí. Jestliže se rodiče rozvedou nebo od sebe odloučí, aniž by dosáhli dohody o výživě svých nezletilých dětí, rozhodne o výživném soud. Odloučení dítěte od svých rodičů, ani uložení omezení s ohledem na rodičovskou odpovědnost rodiče nezbavuje vyživovací povinnosti vůči svému dítěti.
 • Jestliže se v případě rozvodu nevyřeší otázka výživného na základě vzájemné dohody mezi manželi, rozhodne soud o přidělení výživného partnerovi, který je potřebuje, a to za předpokladu, že tento partner rozvrat manželství nezavinil. Partner manželství nemá právo na výživné, pokud jeho vlastní jmění nebo příjem dostačuje na jeho výživu. Předpokládá se, že partner manželství bude požadovat výživné, pokud vychovává společné nezletilé dítě partnerů a pokud nemůže pracovat z důvodu vysokého věku nebo špatného zdraví.
 • V případě úmrtí osoby (bývalý partner nebo rodič), které bylo nařízeno vyplácet výživné, přechází odpovědnost za výplatu výživného na potomky této osoby, pokud to zděděný majetek umožňuje.
 • Když soud rozhoduje v otázce odluky manželského páru, rozhodne o výplatě výživného straně, která ho potřebuje, stranou odpovědnou za odloučení.
 • Dospělé děti mají povinnost vyživovat rodiče, kteří nemohou pracovat a kteří potřebují podporu. Výživné se vyplácí buď na základě vzájemné dohody nebo z rozhodnutí soudu.
 • Dospělí sourozenci, kteří tak mohou činit, mají povinnost vyživovat své nezletilé bratry a sestry v případě, že osiří nebo nemohou jinak získat výživné od svých rodičů. Výživné se poskytuje dobrovolně nebo na základě rozhodnutí soudu.
 • Dospělé děti, které tak mohou činit, mají povinnost vyživovat prarodiče, kteří nemohou pracovat a kteří potřebují podporu. Výživné se poskytuje dobrovolně nebo na základě rozhodnutí soudu.
 • Prarodiče, kteří tak mohou činit, musí vyživovat své nezletilé vnuky, kteří potřebují podporu v případě, že osiří nebo že nemohou jinak získat výživné od svých rodičů. Výživné se poskytuje dobrovolně nebo na základě rozhodnutí soudu.

3. Do jakého věku má dítě právo na výživné?

Rodiče musí své děti materiálně zajistit, dokud nedosáhnou plnoletosti, tj. do 18 let, s výjimkou případů, kdy dítě nemůže pracovat z důvodu nezpůsobilosti, kvůli které se nepovažuje za plnoleté. Kromě toho materiální vyživovací povinnost rodičů vůči svému dítěti, které dosáhne plnoletosti, nekončí, pokud dítě stále navštěvuje denní studium na střední škole, v ústavu vyššího vzdělávání nebo na odborné škole, nedosáhlo 24 let věku a potřebuje podporu. Výživné se uděluje dospělému dítěti navštěvujícímu denní studium na střední škole, v instituci vyššího vzdělávání nebo na odborné škole, dokud nedokončí svá studia nebo nedosáhne 24 let věku, podle toho, co nastane dříve.

NahoruNahoru

4. Kde můžu získat podat žádost o výživné pro sebe nebo své děti? Existují zvláštní orgány, které bych měl kontaktovat, anebo mohou pomoci úřady nebo soudy? 

Žádost o výživné by měla být podána prostřednictvím soudů.

5. Jestliže chci předvést před soud určitou osobu, aby platila výživné, jak se dozvím, který soud je příslušný? 

Občanskoprávní případy se vždy projednávají u okresního soudu první instance s jednou nebo dvěma výjimkami zmíněnými v litevském občanském zákoníku. Pravidlem je, že místo soudu bude záviset na místě bydliště odpůrce. Nároky na výživné však může projednávat také soud s příslušností v místě bydliště navrhovatele. Proto se mohou nároky uplatnit jak u soudu v místě, kde žije odpůrce, tak v místě, kde žije žadatel. Místní příslušnost okresních soudů se řídí zákonem ze dne 15. června 1994, kterým se zřizuje Nejvyšší litevský soud, litevský Odvolací soud a krajské soudy a kterým se stanovuje místní příslušnost krajských a okresních soudů a provádí reforma úřadu litevského státního zástupce.

6. Mohu zahájit řízení jménem někoho jiného, tj. jménem příbuzného nebo dítěte, které potřebuje podporu? Musím při předložení věci soudu využít prostředníka? Pokud ne, jak se má postupovat?

Návrh o přiznání výživného na dítě může soudu předložit jeden z rodičů dítěte, opatrovník (poručník) nebo veřejný orgán odpovědný za ochranu práv dítěte.

NahoruNahoru

V ostatních případech musí žádost předložit samotná osoba žádající výživné.

7. Pokud nemám dostatečné prostředky, mohu získat právní pomoc na krytí nákladů souvisejících se zahájením řízení?

Podle litevského občanského zákoníku představují náklady na zahájení řízení úřední poplatky a náklady na soudní řízení. Podle čl. 83 odst. 1 občanského zákoníku jsou žadatelé o výživné osvobozeni od placení úředních poplatků. Podle litevského zákona o veřejné právní pomoci mají litevští občané, občané jiných členských států EU a další fyzické osoby zákonně s trvalým pobytem v Litvě nebo v jiném členském státu EU právo na sekundární právní pomoc, která zahrnuje také náklady na zahájení řízení v souladu s občanským soudním řádem za předpokladu, že jejich majetek a roční příjem nepřesahují hranici stanovenou litevskou vládou pro poskytnutí právní pomoci. Nicméně občané jiných členských států EU a fyzické osoby zákonně s trvalým pobytem v jiných členských státech EU mají právo právní pomoc pouze v případě přeshraničních sporů. O sekundární právní pomoc mohou bez ohledu na majetek a úroveň příjmů stanovenou litevskou vládou pro poskytnutí právní pomoci mohou žádat také osoby, které mají podle litevského zákona o sociální podpoře pro rodiny s nízkým příjmem (svobodní občané) lietuviu kalba právo na sociální dávky, a osoby, které mohou prokázat, že z objektivních důvodů nemohou nakládat se svým majetkem a prostředky a že majetek a roční příjem, se kterým mohou volně nakládat, tudíž nepřesahuje úroveň majetku a příjmů stanovených litevskou vládou pro poskytnutí právní pomoci. (Další informace viz na www.teisinepagalba.lt English - lietuviu kalba).

NahoruNahoru

8. Jaká podpora může být udělena na základě soudního rozhodnutí? Bude-li výživné přiznáno, kolik bude činit? Jak je zajištěno, že bude přihlédnuto ke změnám životních nákladů nebo ke změnám okolností?

Výživné poskytnuté bývalému partnerovi v manželství může mít formu jednorázové platby, pravidelných měsíčních plateb nebo převodu majetku. Když se pár rozvede nebo odloučí a soud rozhoduje, zda bude žádající straně uděleno výživné, a pokud ano, v jaké výši, musí soud přihlížet k trvání manželství, k potřebě výživného, k finanční situaci obou stran, zdraví, věku a způsobilosti pracovat, schopnosti nezaměstnaného partnera nalézt práci a k dalším důležitým faktorům. Pokud je výživné uděleno formou pravidelných plateb, může kterýkoli z bývalých partnerů po podstatné změně okolností požádat o zvýšení nebo snížení částky výživného nebo o úplné zastavení jeho vyplácení.

Nezletilému dítěti může být uděleno výživné ve formě pravidelných měsíčních plateb, peněžní částky nebo převodu majetku. Výše výživného musí být přiměřená potřebám dítěte a finanční situaci jeho rodičů a musí postačovat na poskytnutí nezbytných podmínek pro rozvoj dítěte. Jestliže po rozhodnutí soudu o udělení výživného dojde k podstatné změně ve finanční situaci stran, může soud na žádost dítěte, otce, matky, veřejného orgánu odpovědného za ochranu práv dítěte nebo státního zástupce snížit nebo zvýšit částku výživného a změnit jeho formu. Možné důvody žádosti o změnu výše výživného zahrnují např. zlepšení nebo zhoršení finanční situace otce nebo matky nebo změnu potřeb dítěte. Výši výživného lze zvýšit v důsledku dodatečných nákladů na péči o dítě (je-li dítě nemocné nebo zraněné nebo pokud vyžaduje péči nebo neustálý dohled). Je-li to nutné, může soud nařídit úhradu léčby, kterou dítě potřebuje.

NahoruNahoru

9. Jakým způsobem a komu se výživné platí? 

Soud rozhodne o tom, jak bude výživné vyplaceno: jako jednorázová částka, pravidelná měsíční platba nebo převod majetku. Výživné bude vypláceno bývalému partnerovi v manželství, který ho potřebuje (současnému partnerovi v případě odluky).

Pokud jde o výživné pro nezletilé dítě, musí soud udělit výživné dítěti, avšak také pověřit otce, matku nebo opatrovníka (poručníka) dítěte odpovědného za péči o zájmy dítěte, aby tyto prostředky spravovali. Otec nebo matka dítěte má na výživné pro dítě užívací právo. Má-li dítě opatrovníka (poručníka), je výživné uděleno dítěti. Opatrovník (poručník) je jmenován správcem prostředků a majetku.

10. Nebude-li povinný platit výživné dobrovolně, jaké kroky je možné učinit, aby byl k placení přinucen? 

Jestliže osoba odpovědná za vyplácení výživného neplní rozhodnutí soudu o udělení výživného, může osoba, která je podle rozhodnutí soudu oprávněnou (tj. navrhovatel) požádat písemně soud o rozhodnutí o výkonu rozhodnutí. Jestliže jeden z rodičů nedodržuje dohodu o výživném na dítě po jejím schválení soudem, může druhý rodič soud požádat o rozhodnutí o výkonu rozhodnutí. Navrhovatel pověří soudního úředníka vykonáním příkazu soudu. Viz odpověď na otázku č. 11.

Je-li to nutné, může soud v souvislosti s rozhodnutím o udělení výživného na dítě přikázat rodičům dítěte (nebo jednomu z nich), aby zastavili svůj majetek. Nesplnění rozhodnutí soudu týkající se vymáhání výživného povede k plnění výživného ze zastaveného majetku v souladu s platným právem. Stejný postup se používá u výživného bývalých partnerů v manželství v případě rozvodu nebo partnerů v případě odluky.

NahoruNahoru

11. Mohou mi při vymáhání výživného pomoci nějaké zvláštní organizace nebo úřady?

S výkonem soudních rozhodnutí vám pomůže soudní úředník, který v případě nutnosti přijme opatření na jejich vykonání. Soudní úředník je osoba jmenovaná a oprávněná státem k provádění povinného výkonu exekučních práv, zajištění skutečností, doručování písemností a výkonu dalších povinností stanovených zákonem.

Při obdržení soudního příkazu soudní úředník zahájí jeho výkon, přičemž jedná v souladu s postupy stanovenými zákonem. Může předvolat povinného a oprávněného, požádat je, aby navrhli způsoby, jak vyhovět rozhodnutí soudu, a zasílat dlužníkovi upomínky. Pokud dlužník nesplní rozhodnutí soudu ve lhůtě uvedené v upomínce, zahájí soudní úředník výkon rozhodnutí nejpozději do deseti dnů od konce stanovené lhůty. Výživné bude získáno z platu a jiných forem příjmu dlužníka. Pokud osoba neplatí pravidelné platby výživného, jak jí bylo nařízeno, ale nemá práci ani žádný jiný zdroj příjmů, bude výživné získáno z jejího majetku.

12. Mohou tyto organizace nebo úřady platit část nebo celou výši výživného místo dlužníka?

Ne. Přesto bude stát vyživovat nezletilé děti, které po dobu delší než jeden měsíc neobdrží výživné od svého otce, matky nebo jiného blízkého příbuzného, který je může živit. Státní příspěvek na výživné dítěte má formu sociální podpory.

NahoruNahoru

POKUD OSOBA ODPOVĚDNÁ ZA PLATBU VÝŽIVNÉHO ŽIJE V ZAHRANIČÍ:

13. Mohu požádat o pomoc nějakou zvláštní organizaci nebo úřady v mé vlastní zemi nebo v zahraničí?

Aby mohlo být rozhodnutí litevského soudu o přiznání výživného vykonáno v zahraničí, musí ho uznat a prohlásit za vynutitelný příslušné soudy příslušné země. Postup uznání a výkon soudních rozhodnutí v členských státech EU stanoví nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. Každý, kdo chce, aby bylo rozhodnutí litevských soudů uznáno v zahraničí, musí podat žádost příslušnému cizímu soudu nebo instituci, a to společně s dalšími dokumenty, které mohou být požadovány.

Podle litevského zákona o státní právní pomoci, lze zúčastněným stranám poskytnout primární právní pomoc (např. právní radu a konzultace, atd.). Právo na primární právní pomoc mají všichni litevští občané, občané jiných členských států EU, jiné fyzické osoby zákonně pobývající v Litvě nebo jiném členském státě a další osoby uvedené v mezinárodních smlouvách, jejichž stranou je Litva.

Žádosti o právní pomoc lze předkládat přímo příslušné instituci v členském státě EU, ve kterém má být rozhodnutí podle přání žadatele uznáno. Žádosti lze předložit také prostřednictvím litevského Ministerstva spravedlnosti, jakožto zasílající instituce. Tato žádost musí být přeložena do úředního jazyka členského státu EU lietuviu kalba nebo do jednoho z úředních jazyků této země, který je také úředním jazykem institucí Společenství, nebo do jiného jazyka, který je pro druhý členská stát přijatelný a byl jako takový označen Komisi. (Další informace viz v článku 29 litevského zákona o veřejné právní pomoci, např. na webové stránce: www.teisinepagalba.lt English - lietuviu kalba).

NahoruNahoru

14. Jaká je vaše adresa? Jak vás mohu kontaktovat? Kde mohu získat formuláře, které je potřeba vyplnit? Jaké doklady musím předložit společně se svou žádostí? Musím je nechat přeložit? Musí být tyto doklady úředně ověřeny?

Žádost by se měla předložit příslušnému soudu nebo instituci s příslušností v místě pobytu dlužníka v zahraničí. Příslušné soudy a instituce jsou uvedeny v příloze II nařízení zmíněného v odpovědi na otázku 13 a v Evropském soudním atlase ve věcech občanských (http://europa.eu.int/comm/justice_home/judicialatlascivil/). Žádost by měla doprovázet kopie rozhodnutí litevského soudu, o jehož uznání se žádá, a standardní formulář soudu prvního stupně, který rozhodnutí vydal. (Tento formulář lze stáhnout v litevštině z internetových stránek litevského Ministerstva spravedlnosti. Klikněte na „Bendradarbiavimas" na domovské stránce www.tm.lt English - lietuviu kalba a pak na „dokumentų formos“ v postranní nabídce.) Pokud soud nebo příslušný úřad žádá o překlad těchto dokladů, pak musí být tato listina přeložena a předložena. Překlad musí být ověřen k tomu oprávněnou osobou v jednom z členských států. Vyplněné formuláře a doklady vydané soudem musí být ověřeny úředním razítkem soudu.

Pokud si přejete žádat o primární právní pomoc ze státní podpory v Litvě, musíte předložit žádost výkonné instituci obce ve vámi udaném místě bydliště, nebo, pokud nemáte žádné úředně udané místo bydliště, výkonné instituci obce, ve které žijete.

15. Jakou pomoc mohou poskytnout cizí instituce?

Příslušné instituce v jiných členských státech EU poskytnou informace o postupu žádosti, požadavcích týkajících se formy žádosti a další informace týkající se uznání a výkonu rozhodnutí litevských soudů v dotčeném členském státě.

16. Potřebuje litevská nebo cizí instituce nebo úřad soudní rozhodnutí, aby mi mohli poskytnout pomoc? Jestliže ano, ve které zemi musí být rozhodnutí přijato? Pokud v cizí zemi, jakou pomoc mohu získat? Pokud si nemohu dovolit zaplatit poplatky, můžu stále získat právní pomoc?

Pro udělení právní pomoci osobám v Litvě není potřeba žádného soudního rozhodnutí. Primární právní pomoc musí být poskytnuta okamžitě po podání žádosti výkonné instituci obce. Jestliže právní pomoc nelze poskytnout okamžitě, musí být žadateli do pěti dní oznámeno, kdy bude právní pomoc poskytnuta. Právní pomoc bude poskytnuta zdarma.

« Vyživovací (alimentační) pohledávka - Obecné informace | Litva - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 20-11-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království