Европейска комисия > ЕСМ > Определяне на издръжка > Литва

Последна актуализация: 20-11-2007
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Определяне на издръжка - Литва

EJN logo

Тази страница вече не е актуална. В момента се работи по нейното актуализиране, след което тя ще бъде достъпна на Европейския портал за електронно правосъдие.


 

TABLE OF CONTENTS

1. Какво се включва в понятието „задължение за издръжка“ 1.
2. При какви обстоятелства дадено лице е задължено да изплаща издръжка на друго лице? 2.
3. До каква възраст детето има право на издръжка? 3.
4. Откъде мога да получа помощ за себе си или за моите деца? Има ли специализирани органи, с които да се свържа, и мога ли да потърся помощ от властите или съда? 4.
5. Ако искам да съдя някого, за да ми плаща издръжка, как да разбера кой е компетентният съд? 5.
6. Мога ли да заведа дело от името на друго лице, т. е. от името на близък или на дете, което се нуждае от подкрепа? Необходимо ли е да се обърна към посредник, който да заведе делото? Ако не, какви са съответните процедури? 6.
7. Ако не разполагам с достатъчно средства, имам ли право на помощ, с която да покрия разноските по делото? 7.
8. Каква издръжка може да бъде присъдена със съдебно решение? Ако бъде присъдена издръжка, в какъв размер може да бъде? Как се правят корекции, които да отразяват промените в стандарта на живот и в обстоятелствата? 8.
9. Как и на кого се изплаща издръжката? 9.
10. Ако задълженото за издръжката лице не я заплаща доброволно, какво може да се предприеме спрямо него, за да бъде принудено да я заплати? 10.
11. Възможно ли е за получаване на издръжката да ми съдействат специализирани организации или органи? 11.
12. Възможно ли е съдебният изпълнител да заплати издръжката, изцяло или отчасти, от името на длъжника? 12.
13. Мога ли да потърся помощ от специализирани организации или органи в собствената ми държава или в чужбина? 13.
14. Какъв е Вашият адрес? Как мога да се свържа с Вас? Откъде мога да взема формулярите, които трябва да попълня? Какви документи трябва да предам заедно с молбата? Трябва ли да бъдат преведени? Трябва ли документите да бъдат заверени официално? 14.
15. Каква помощ могат да предоставят международните институции? 15.
16. Необходима ли е заповед от съда, за да ми бъде отпусната правна помощ от страна на институция в Литва или в друга държава? Ако е необходимо, в коя държава трябва да бъде постановено решението? Ако е постановено в друга държава, каква помощ може да бъде отпусната? Ако не мога да заплатя необходимите такси, ще получа ли правна помощ? 16.

 

1. Какво се включва в понятието „задължение за издръжка“

Понятието „задължение за издръжка“ не присъства в литовския закон. Разумно e обаче въз основа на правилата, уреждащи задълженията за издръжка, да се заключи, че въпросното задължение обхваща: задължението на родителя да осигури материална издръжка за своите ненавършили пълнолетие деца; задължението на разведено лице за издръжка на бивш брачен партньор, който се нуждае от подкрепа (при условие, че последният не е виновен за разтрогване на брака); задължение на официално разделено лице за издръжка на бивш брачен партньор, който се нуждае от подкрепа (при условие, че раздялата не е по вина на последния); задължение на пълнолетно дете за издръжка на родител, който е нетрудоспособен и се нуждае от подкрепа; задължение на по-възрастен брат или сестра, способен/на да издържа свой непълнолетен брат или сестра; задължение на внук, който е способен да издържа баба и/или дядо, който е нетрудоспособен и се нуждае от подкрепа; както и задължение на баба и/или дядо, които са способни да издържат непълнолетен внук, който се нуждае от подкрепа.

НагореНагоре

2. При какви обстоятелства дадено лице е задължено да изплаща издръжка на друго лице?

 • Родителите са задължени да издържат непълнолетните си деца. Когато родителят/родителите на непълнолетно дете не изпълняват това задължение, съдът присъжда издръжка въз основа на иск, предявен от родителите на детето, неговия попечител (настойник) или обществената институция, която отговаря за защита на правата на детето. Родителите, които се развеждат или разделят по взаимно съгласие, трябва да съставят споразумение, с което се задължават да осигуряват материална издръжка на непълнолетните си деца. Споразумението трябва да бъде одобрено от съда. Когато някой от родителите не изпълнява одобреното споразумение, другият родител може да подаде в съда молба за издаване на изпълнителен лист. Когато родителите се развеждат или разделят без споразумение за издръжката на непълнолетните си деца, издръжката се присъжда от съда. Разделянето на детето от родителите или налагането на ограничения върху родителските права не освобождава родителите от задължението за издръжка на детето.
 • Когато при развод въпросът за издръжката не може да бъде решен по взаимно съгласие между брачните партньори, съдът присъжда издръжката на партньора, който я е поискал, при условие че разтрогването на брака не е по негова вина. Брачният партньор няма право на издръжка, когато разполага с достатъчно собствено имущество или доходи, за да се издържа сам. Приема се, че брачният партньор се нуждае от издръжка, когато отглежда дете, което е непълнолетно и е породено от връзката му с бившия брачен партньор, и когато няма възможност да работи поради старост или влошено здравословно състояние.
 • Когато почине бивш брачен партньор или родител, на когото е отсъдено да плаща издръжка, отговорността за изплащане на издръжката преминава върху правоприемниците на починалото лице, доколкото му позволява наследеното имущество.
 • Когато съдът постанови решение относно разделянето на брачна двойка, издръжката се присъжда на страната, която я е поискала, като следва да бъде изплащана от страната, по чиято вина е станала раздялата.
 • Пълнолетни деца са задължени да издържат родител(и), който е нетрудоспособен и се нуждае от подкрепа. Издръжката се изплаща или по взаимно споразумение, или по силата на съдебно решение.
 • Пълнолетен брат или сестра, който е способен да издържа непълнолетен брат или сестра, е задължен да го направи, когато родителите са починали или има друга причина, поради която е невъзможно да получават издръжка от родителите. Издръжката се дава доброволно или по силата на съдебно решение.
 • Пълнолетни деца, които имат възможност да издържат баба и/или дядо, са задължени да ги издържат, когато последните са нетрудоспособни и се нуждаят от подкрепа. Издръжката се дава доброволно или по силата на съдебно решение.
 • Баба и/или дядо са задължени да осигурят издръжка на непълнолетните си внуци, които имат нужда от подкрепа, когато родителите са починали или има друга причина, поради която е невъзможно да получават издръжка от родителите. Издръжката се дава доброволно или по силата на съдебно решение.

3. До каква възраст детето има право на издръжка?

Родителите са задължени да осигуряват материална издръжка на децата си, докато те навършат пълнолетие, т.е. до 18-годишна възраст, освен когато детето е нетрудоспособно поради увреждане, в резултат на което то не се счита за достигнало пълнолетие. Освен това задължението на родителя за материална издръжка на дете не приключва с навършването на пълнолетие на детето, ако то продължава да посещава дневни занятия в учебно заведение за средно, висше или професионално образование, не е достигнало 24-годишна възраст и се нуждае от подкрепа. Издръжка се присъжда на пълнолетни деца, които посещават дневни занятия в учебно заведение за средно, висше или професионално образование, до завършване на курса на обучение или до навършване на 24-годишна възраст, което и от двете да се осъществи първо.

НагореНагоре

4. Откъде мога да получа помощ за себе си или за моите деца? Има ли специализирани органи, с които да се свържа, и мога ли да потърся помощ от властите или съда?

Исковете за издръжка се подават в съда.

5. Ако искам да съдя някого, за да ми плаща издръжка, как да разбера кой е компетентният съд?

Гражданските дела - с едно или две изключения, които са указани в литовския граждански кодекс - се гледат от районния съд на първа инстанция. По правило, компетентният съд е този по местоживеене на ответника по делото. Исковете за издръжка обаче могат да се разглеждат и от съда, който има юрисдикция по местоживеене на ищеца. Следователно исковете могат да се подават както в съда по местоживеене на ответника, така и в съда по местоживеене на ищеца. Териториалната подсъдност на районните съдилища се урежда по закона от 15 юни 1994 г., с който се създават Върховният съд на Литва, Апелативният съд на Литва и окръжните съдилища и с който се определя териториалната подсъдност на окръжните и районните съдилища, и се реформира прокуратурата на Литва.

НагореНагоре

6. Мога ли да заведа дело от името на друго лице, т. е. от името на близък или на дете, което се нуждае от подкрепа? Необходимо ли е да се обърна към посредник, който да заведе делото? Ако не, какви са съответните процедури?

Искът за присъждане на издръжка на дете може да бъде предявен в съда от единия родител на детето, от попечител (настойник) или от обществената институция, която отговаря за защитата на правата на детето.

В останалите случаи искът се предявява от самото лице, което иска издръжката.

7. Ако не разполагам с достатъчно средства, имам ли право на помощ, с която да покрия разноските по делото?

Съгласно гражданския кодекс на Литва разноските по завеждането на делото включват дължимите официални такси и разноските по съдопроизводството. Съгласно член 83, параграф 1 от кодекса при делата за издръжка ищецът не заплаща официалните такси. Съгласно литовския закон за публичноправна помощ гражданите на Литва, гражданите на държавите-членки на ЕС и други физически лица, законно пребиваващи в Литва или в друга държава-членка на ЕС, имат право на вторична правна помощ, която покрива разходите за завеждането на делото, разглеждано в съответствие с гражданскопроцесуалния кодекс, при условие че тяхното имущество и годишни доходи не надвишават определените от правителството на Литва граници за предоставяне на правна помощ. Гражданите на други държави-членки на ЕС и физически лица, законно пребиваващи в други държави-членки на ЕС, имат право на правна помощ само при транснационални спорове. Вторична правна помощ също може да бъде поискана независимо от определените от правителството на Литва ограничения по отношение на имуществото и доходите при искане на правна помощ от лица, които имат право на социални помощи по Литовския закон за паричното социално подпомагане на семейства (лица) с ниски доходи lietuviu kalba, а лицата, които са в състояние да докажат, че не могат да се разпореждат с имуществото и средствата си по обективни причини и че имуществото и годишният доход, с които могат да се разпореждат, не надвишават съответно нивата на имуществото и доходите, установени от правителството на Литва за предоставяне на правна помощ. (За повече информация виж: www.teisinepagalba.lt/ English - lietuviu kalba).

НагореНагоре

8. Каква издръжка може да бъде присъдена със съдебно решение? Ако бъде присъдена издръжка, в какъв размер може да бъде? Как се правят корекции, които да отразяват промените в стандарта на живот и в обстоятелствата?

Издръжката, присъдена на бивш брачен партньор, може да бъде във формата на еднократна сума, редовна месечна вноска или прехвърляне на имущество. Когато двама души се развеждат или разделят и съдът трябва да реши дали да присъди издръжка на страната, която я е поискала — и ако реши положително, в какъв размер — то въпросният съд трябва да вземе предвид продължителността на брака, нуждата от издръжка, финансовото положение на двете страни, здравното състояние, възрастта и трудоспособността им, пригодността за заетост на безработния партньор и други съществени фактори. Ако е присъдена издръжка във формата на редовни вноски, всеки един от бившите брачни партньори може, ако е налице основна промяна в обстоятелствата, да поиска увеличаване или намаляване на издръжката или въобще да бъде прекратена.

НагореНагоре

Непълнолетно дете има право на издръжка под формата на редовни месечни вноски, на определена сума или прехвърляне на имущество. Размерът на издръжката трябва да бъде съразмерен с нуждите на детето и с финансовото положение на родителите и да бъде достатъчен, за да се осигурят на детето необходимите условия за развитие. Ако след постановяване на съдебно решение, с което се присъжда издръжка, финансовото положение на страните се промени съществено, съдът може, по искане на детето, бащата, майката, институцията, която отговаря за защита правата на детето, или прокуратурата, да намали или увеличи размера и формата на издръжката. Възможните основания за подаване на молба за изменяне на размера на издръжката включват подобряване или влошаване на финансовото положение на бащата или майката или промяна в нуждите на детето например. Размерът на издръжката може да бъде увеличен в резултат на допълнителни разходи за грижи за дете (ако детето се разболее, пострада, нуждае се от грижи или от постоянен надзор). Ако е необходимо, съдът може да разпореди да се заплащат всички лечения, от които се нуждае детето.

НагореНагоре

9. Как и на кого се изплаща издръжката?

Съдът решава в каква форма ще бъде изплащана издръжката: като еднократна сума, като редовна месечна вноска или чрез прехвърляне на имущество. Издръжката се изплаща на бившия брачен партньор, който се нуждае от такава (действителния брачен партньор в случай на разделени съпрузи).

По отношение на издръжката на непълнолетно дете съдът присъжда издръжката на детето и същевременно определя бащата, майката или попечителя (настойника) на детето за лице, което да се грижи за интересите на детето и което да управлява средствата. Майката или бащата на детето ползват издръжката на детето по реда за плодоползване. Ако детето има попечител (настойник), издръжката се присъжда на детето. Попечителят (настойникът) се назначава за управител на средствата и имуществата.

10. Ако задълженото за издръжката лице не я заплаща доброволно, какво може да се предприеме спрямо него, за да бъде принудено да я заплати?

Ако лицето, задължено да изплаща издръжката, не спази съдебното решение, с което е постановена издръжката, бенефициерът на съдебното решение (т.е. молителят) може писмено да подаде молба до съда за издаване на изпълнителен лист. Когато някой от родителите не изпълнява споразумението за издръжка на детето, другият родител може да подаде в съда молба за издаване на изпълнителен лист. Молителят назначава съдебен изпълнител, който да приведе в действие изпълнителния лист или съдебната заповед. Виж отговора на въпрос 11.

НагореНагоре

Ако е необходимо, съдът може, във връзка с решението, с което се присъжда издръжката на детето, да нареди на родителите (или само на единия родител) на детето да ипотекират имуществото си. При неспазване на постановеното съдебно решение, издръжката ще бъде изплатена от ипотекираното имущество в съответствие със съответните закони. Същата процедура се прилага и за издръжка на бивш брачен партньор при развод или на съпрузи при раздяла.

11. Възможно ли е за получаване на издръжката да ми съдействат специализирани организации или органи?

Съдебният изпълнител ще ви съдейства за изпълнението на съдебното решение като при необходимост може да предприеме мерки за принудително изпълнение. Съдебният изпълнител е лице, което се назначава и оправомощава от държавата да привежда в действие мерки за принудително изпълнение, да установява факти, да връчва документи и да изпълнява други установени от закона функции.

НагореНагоре

Когато се получи изпълнителен лист или съдебно определение, съдебният изпълнител привежда принудителното изпълнение в действие като спазва правнопроцесуалните правила. Той има право да призовава длъжника и бенефициера, да ги прикани да предложат начини за изпълнение на съдебното решение, както и да изпраща на длъжника напомнителни писма. Ако длъжникът не изпълни постановеното съдебно решение в посочения в напомнителното писмо срок, съдебният изпълнител привежда в действие принудителното изпълнение в десетдневен срок от изтичане на отпуснатия за целта срок. Издръжката се удържа от заплатата на длъжника и от другите му доходи. Ако дадено лице не заплаща редовно издръжката, която е осъдено да плаща, безработно е и няма други източници на доходи, издръжката се удържа от неговото имущество.

12. Възможно ли е съдебният изпълнител да заплати издръжката, изцяло или отчасти, от името на длъжника?

Не. Държавата обаче издържа непълнолетни деца, които в продължение на повече от един месец не получават издръжка от бащата, майката или друг близък роднина, който е в състояние да ги издържа. Държавата предоставя на детето издръжка във формата на социална помощ.

НагореНагоре

КОГАТО ЛИЦЕТО, КОЕТО ДЪЛЖИ ИЗДРЪЖКА, ЖИВЕЕ В ЧУЖБИНА:

13. Мога ли да потърся помощ от специализирани организации или органи в собствената ми държава или в чужбина?

Когато постановено от литовски съд решение за издръжка следва да бъде изпълнено в чужбина, то трябва да бъде признато и обявено за изпълняемо от съответния съд в съответната държава. Процедурата за признаване и изпълнение на съдебни решения в държавите-членки на ЕС е установено с Регламент Nº 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела. За да бъде признато решение на литовски съд в чужбина, е необходимо да се подаде искане до съответния съд или институция на чуждата държава, придружено от всички останали документи, които се изискват за целта.

Съгласно литовския закон за държавна правна помощ на заинтересованите страни може да бъде отпусната първична правна помощ (например правни консултации и пр.). Правото на първична правна помощ обхваща всички граждани на Литва, на държавите-членки на ЕС, физически лица, които пребивават законно в Литва или в другите държави-членки на ЕС, както и други лица, посочени в международните договори, по които Литва е страна.

НагореНагоре

Искането за правна помощ може да бъде подадено направо в съответната институция на държавата-членка на ЕС, от която молителят желае да бъде признато съдебното решение. Искането може да бъде подадено и чрез литовското Министерство на правосъдието във функцията му на изпращаща институция. Искането трябва да бъде преведено на официалния език на държавата-членка на ЕС lietuviu kalba или на един от официалните й езици, който е също така и официален език на институциите на Общността, или на друг език, който се приема от другата държава-членка, за което е уведомена и Комисията. (За повече информация виж член 29 от литовския закон за държавна правна помощ. например на следния адрес в интернет: www.teisinepagalba.lt English - lietuviu kalba).

НагореНагоре

14. Какъв е Вашият адрес? Как мога да се свържа с Вас? Откъде мога да взема формулярите, които трябва да попълня? Какви документи трябва да предам заедно с молбата? Трябва ли да бъдат преведени? Трябва ли документите да бъдат заверени официално?

Молбата трябва да бъде подадена в съответния съд или институция, които са компетентни по местоживеенето на длъжника в чужбина. Съответният съд и институции са посочени в приложение II към регламента, посочен в отговора на въпрос 13, и в Европейския съдебен атлас по гражданскоправни въпроси (http://europa.eu.int/comm/justice_home/judicialatlascivil/). Искането следва да бъде придружено от копие на решението на литовския съд, за което се иска признаване, и от стандартния формуляр от първоинстанционния съд, който е постановил решението. (Формулярът - на литовски език - може да бъде свален от интернет страницата на литовското Министерство на правосъдието. Щракнете върху разделителя с наименование „Bendradarbiavimas“ на заглавната страница на следния адрес: www.tm.lt English - lietuviu kalba, а след това върху „dokumentų formos“ на страничното меню.) Ако съдът или компетентният орган го изисква, трябва да се предаде и превод на документите. Преводът трябва да бъде заверен от упълномощено за целта лице в някоя от държавите-членки. Попълнените формуляри и издадените от съда документи трябва да бъдат заверени и подпечатани с официалния печат на съда.

НагореНагоре

Ако искате първична правна помощ от литовската държава, трябва да подадете молба до изпълнителния орган на общината по местожителството Ви или, ако нямате определено местожителство, до изпълнителния орган на общината, където живеете.

15. Каква помощ могат да предоставят международните институции?

Компетентните институции в другите държави-членки на ЕС предоставят информация относно процедурата за подаване на молба, изискванията по отношение на формуляра и друга информация, свързана с признаването и изпълнението на решението на литовския съд във въпросната държава-членка.

16. Необходима ли е заповед от съда, за да ми бъде отпусната правна помощ от страна на институция в Литва или в друга държава? Ако е необходимо, в коя държава трябва да бъде постановено решението? Ако е постановено в друга държава, каква помощ може да бъде отпусната? Ако не мога да заплатя необходимите такси, ще получа ли правна помощ?

Не е необходима заповед от съда, за да бъде отпусната правна помощ на лице в Литва. Първичната правна помощ се предоставя незабавно при подаване на молба от лице в изпълнителния орган на общината. Ако не може да бъде осигурена незабавно, на молителя трябва да се съобщи кога в рамките на следващите пет дни ще стане това. Правната помощ се предоставя безплатно.

« Определяне на издръжка - Обща информация | Литва - Обща информация »

НагореНагоре

Последна актуализация: 20-11-2007

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство