Europeiska Kommissionen > ERN > Underhållsskyldighet > Lettland

Senaste uppdatering: 22-08-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Underhållsskyldighet - Lettland

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vad omfattar begreppen ”underhåll” och ”underhållsskyldighet” enligt lettisk lag? 1.
2. Upp till vilken ålder kan ett barn få underhållsbidrag? 2.
3. I vilka fall är lettisk lag tillämplig? 3.
4. Om lettisk lag inte är tillämplig, vilken lag tillämpar domstolarna i Lettland? Om både den som ansöker om underhåll och den underhållsskyldige bor i Lettland: 4.
5. Ska sökanden vända sig till ett särskilt organ, en central eller lokal myndighet eller domstol för att få underhåll? 5.
5.A. Hur ansöker man om underhåll från organet eller myndigheten och hur går handläggningen till? 5.A.
6. Kan en ansökan göras för en släktings, en närståendes eller ett underårigt barns räkning? 6.
7. Om sökanden tänker ta ärendet till domstol, hur vet han eller hon vilken domstol som är behörig? 7.
8. Måste sökanden gå via en mellanhand för att inleda en domstolsprocess (t.ex. en advokat, ett särskilt organ eller en central eller lokal myndighet)? Om inte, hur går man tillväga? 8.
9. Måste sökanden betala avgifter för att inleda en process? Om ja, hur mycket? Om sökandens ekonomiska tillgångar är otillräckliga, kan man få rättshjälp för att täcka rättegångskostnaderna? 9.
10. Vilken typ av underhåll kan domstolen bevilja? Om underhållsbidrag beviljas, hur fastställs det? Kan domstolens beslut ändras för att ta hänsyn till ändrade levnadskostnader eller familjeförhållanden? 10.
11. Hur och till vem betalas underhållet ut? 11.
12. Om den underhållsskyldige inte betalar frivilligt, vilka åtgärder kan vidtas för att tvinga honom eller henne att betala? 12.
13. Finns det något organ eller någon central eller lokal myndighet som kan hjälpa mig att driva in underhållet? 13.
14. Kan organet eller myndigheten träda i den underhållsskyldiges ställe och själv betala hela eller en del av underhållet? 14.
15. Kan sökanden få hjälp av ett organ eller en central eller lokal myndighet i Lettland? 15.
16. Om ja, hur kan organet eller myndigheten kontaktas? 16.
17. Vilken typ av hjälp kan sökanden få från organet eller myndigheten? 17.
18. Kan sökanden lämna in en ansökan direkt till ett organ eller en central eller lokal myndighet i Lettland? 18.
19. Om ja, hur kan organet eller myndigheten kontaktas? 19.
20. Vilken typ av hjälp kan sökanden få från organet eller myndigheten? 20.

 

1. Vad omfattar begreppen ”underhåll” och ”underhållsskyldighet” enligt lettisk lag?

Den lettiska lagstiftningen innehåller ingen uttömmande definition av begreppen underhåll och underhållsskyldighet, men det råder enighet i vissa frågor som rör underhåll. Underhåll till ett barn betyder till exempel utgifter som varje förälder måste betala för barnet, oavsett deras ekonomiska situation och vilket minimibelopp som föreskrivs av den lettiska regeringen. Definitionen av underhåll till barn finns i lagen om underhållsgarantifonden. Rättspraxis har dock utvecklats så att det numera finns vedertagna normer för vissa underhållsfrågor utan att man nämner dem vid namn (underhåll, underhållsskyldighet eller medel till uppehälle). Det finns också en samsyn när det gäller underhåll till makar, det vill säga att underhåll innebär långsiktig ekonomisk hjälp från en make till en annan på grund av en försämrad ekonomisk situation.

Vem måste betala underhållsbidrag till en annan person?

- föräldrar till sina barn?

Föräldrar är skyldiga att ge underhåll till sitt barn tills barnet självt kan stå för sin försörjning. Skyldigheten att ge underhåll till ett barn upphör alltså inte automatiskt då barnet blir myndigt. Om barnet redan är myndigt kan dock domstolen avgöra om underhållsskyldigheten fortfarande ska gälla, särskilt om det myndiga barnet inte deltar i någon vidareutbildning eller yrkesutbildning eller om det skulle kunna tjäna pengar genom att arbeta, men inte gör det. Man bör ta hänsyn till att föräldrarnas skyldighet att ge underhåll till sina barn måste stå i rimlig proportion till varje förälders ekonomiska situation. Varje förälder är emellertid skyldig att ge det minimiunderhåll som föreskrivs av regeringen, oavsett vilken ekonomisk situation han eller hon befinner sig i. Skyldigheten att ge underhåll till barnet gäller, oavsett om barnet bor med en av föräldrarna eller har ett eget boende.

Till börjanTill början

Att ge underhåll till ett barn innebär att ge honom eller henne mat, kläder, husrum och hälsovård samt att vårda, utbilda och uppfostra barnet (att se till att barnet utvecklas både fysiskt och psykiskt med hänsyn till personlig läggning, förmåga och intressen samt att ge barnet förutsättningar att bli en god medborgare).

- barn till sina föräldrar?

Alla syskon har lika stor skyldighet att ge underhåll till sina föräldrar. Om syskonens ekonomiska situation varierar kan en domstol fastställa deras underhållsskyldighet till föräldrarna i förhållande till varje syskons ekonomiska situation.

- en make/maka till den tidigare maken/makan efter en skilsmässa?
 1. Om ett äktenskap annulleras och en av makarna var medveten om risken för annullering när äktenskapet ingicks kan den andra maken/makan kräva medel som står i rimlig proportion till den tidigare makens/makans ekonomiska situation om det är nödvändigt för att upprätthålla den tidigare levnadsstandarden eller för ett skäligt uppehälle.
 2. Om en av makarna har bidragit till att äktenskapet misslyckades kan den andra parten under eller efter skilsmässan begära medel som står i rimlig proportion till den tidigare makens/makans ekonomiska situation om det är nödvändigt för att upprätthålla den tidigare levnadsstandarden eller för ett skäligt uppehälle.
- Andra?
- Mor- och farföräldrar till barnbarn?

Om det inte finns några föräldrar eller om de inte kan ge uppehälle till barnet, är far- och morföräldrarna skyldiga att göra det. Om far- eller morföräldrarnas ekonomiska situation varierar, kan en domstol fastställa deras underhållsskyldighet i förhållande till varje mor- eller farförälders ekonomi.

Till börjanTill början

- barnbarn till sina mor- och farföräldrar ?

Alla barnbarn har lika stor skyldighet att ge underhåll till mor- och farföräldrar om det skulle behövas. Om barnbarnens ekonomiska situation varierar, kan en domstol fastställa deras underhållsskyldighet i förhållande till varje barnbarns ekonomi.

- make/maka till den andra maken/makan?

Om makarna inte bor tillsammans kan en av makarna om nödvändigt 1) begära att den av makarna som ville separera ska betala medel i förhållande till hans/hennes ekonomiska situation för att upprätthålla den tidigare levnadsstandarden eller 2) begära att den av makarna som ville separera ska betala uppehälle i förhållande till hans/hennes ekonomiska situation, det vill säga mat, kläder, husrum och, vid behov, personlig vård.

- underhållsskyldighet som regleras i kontrakt?

Parterna kan komma överens om underhåll och betalningssätt i ett underhållskontrakt. Enligt kontraktet ska den ena parten ge underhåll till den andra parten i form av pengar eller annat ekonomiskt stöd under dennes livstid om inte parterna kommit överens om någon annan tidsperiod. Om inget annat överenskommits ska underhållet omfatta mat, husrum, kläder och vård. Om underhållsmottagaren är underårig ska underhållet också omfatta uppfostran och grundskoleutbildning.

-underhållsskyldighet på grund av personskada?

Underhållsskyldighet kan också uppstå på grund av personskada. En sådan skyldighet är en del av betalningsskyldigheten för att ersätta personskador som man orsakat en annan person. Om en skadad person som är underhållsskyldig gentemot någon avlider, ska skyldigheten överlåtas till den person som är ansvarig för hans/hennes död. Ersättningsbeloppet fastställs av domstol med beaktande av den avlidnes ålder, hans eller hennes förmåga att ge underhåll under sin livstid och slutligen behovet hos den person som tar emot underhållet. Om den person som ska ta emot underhållet har tillräckliga medel ska underhållsskyldigheten upphöra.

Till börjanTill början

2. Upp till vilken ålder kan ett barn få underhållsbidrag?

Föräldrar är skyldiga att ge underhåll till sitt barn i förhållande till sin ekonomiska situation ända tills barnet kan stå för sin egen försörjning. Enligt lettisk civilrätt upphör alltså inte skyldigheten att ge underhåll till ett barn automatiskt när barnet blir myndigt.

3. I vilka fall är lettisk lag tillämplig?

Lettisk lag är tillämplig på fall av underhållsskyldighet med beaktande av den ovannämnda samsynen i vissa frågor som rör underhåll och olika typer av rättsliga förhållanden. Exempel:

 • Rättsförhållanden mellan barn och föräldrar regleras i lettisk lag om barnet har sin hemvist i Lettland. När det gäller egendom i Lettland omfattas föräldrar och barn av lettisk lag även om barnet inte har sin hemvist i Lettland.
 • Person- och egendomsförhållanden regleras i lettisk lag om makarna har sin hemvist i Lettland. När det gäller egendom i Lettland omfattas makarna av lettisk lag även om de inte har sin hemvist i Lettland.
 • När det gäller avtalsmässiga rättigheter och förpliktelser, regleras kontraktsparternas inbördes förhållande i lettisk lag om kontraktsparterna har kommit överens om detta (dvs. angående underhållsskyldighet som har sin grund i kontraktsmässig underhållsskyldighet).
 • Utomobligatoriska förpliktelser, med avseende på deras innehåll och följder, omfattas av lettisk lag om grunden till förpliktelsen är i Lettland (till exempel underhållsskyldighet på grund av personskada).

4. Om lettisk lag inte är tillämplig, vilken lag tillämpar domstolarna i Lettland? Om både den som ansöker om underhåll och den underhållsskyldige bor i Lettland:

I de flesta fall är utländsk lag inte tillämplig när det gäller underhållsskyldighet. Utländsk lag kan dock tillämpas om det föreskrivs i internationella fördrag som är bindande för Lettland. Utländsk lag är tillämplig i den mån den inte strider mot lettisk lag.

Till börjanTill början

Om både den som ansöker om underhåll och den underhållsskyldige bor i Lettland tillämpas lettisk lag.

5. Ska sökanden vända sig till ett särskilt organ, en central eller lokal myndighet eller domstol för att få underhåll?

För att få underhåll (underhållsskyldighet eller medel till uppehälle) måste sökanden vända sig till domstol i enlighet med det förfarande som anges i civilprocesslagen.

Lettland har upprättat en underhållsgarantifond för att ge underhåll till underåriga barn från statsbudgeten. Medlen förvaltas av underhållsgarantifondens administration, som lyder under ministeriet för barn och familjefrågor.

Underhåll kan utgå från underhållsgarantifonden om försök till indrivning av underhållet först har gjorts via domstol. Om domstolens beslut inte går att verkställa kan man söka underhåll hos underhållsgarantifonden.

Underhållsgarantifonden kan bara bevilja underhållsbidrag om verkställigheten av ett domstolsbeslut om indrivning av underhåll i enlighet med tillämplig lag, dvs. civilprocesslagen, har misslyckats eller om den underhållsskyldige försöker följa domen om beviljande av underhåll, men inte kan betala det minimibelopp som fastställts.

5.A. Hur ansöker man om underhåll från organet eller myndigheten och hur går handläggningen till?

För ansökningar om underhåll från underhållsgarantifonden gäller följande:

 1. Sökanden kan ansöka direkt till underhållsgarantifonden. Följande handlingar ska bifogas ansökan:
  • Kopia av domstolsbeslutet om beviljande av underhåll.
  • Intyg utfärdat av delgivningsmannen där det bekräftas att ett beslut om beviljande av underhåll inte har kunnat verkställas eller att den underhållsskyldige försöker följa domstolsbeslutet, men inte kan betala det fastställda minimibeloppet. Intyget ska lämnas in till underhållsbidragsfonden senast en månad från och med utfärdandedatum.
  • Kopia av barnets födelseattest (originalet ska uppvisas).
  • Fullmakt i original eller kopia (originalet ska uppvisas) om underhåll begärs av en bemyndigad företrädare.
 2. Sökanden kan också skicka sin ansökan med post på följande villkor:
  • Sökandens namnteckning på ansökan måste intygas av en notarie.
  • Följande handlingar ska bifogas ansökan:
   • Kopia av domstolsbeslutet om beviljande av underhåll.
   • Intyg utfärdat av delgivningsmannen där det bekräftas att ett beslut om beviljande av underhåll inte har kunnat verkställas eller att den underhållsskyldige följer domstolsbeslutet, men underlåter att betala det fastställda minimibeloppet.
   • Kopia av barnets födelseattest, vars äkthet ska intygas av en notarie.
   • Fullmakt i original eller kopia vars äkthet ska intygas av en notarie om underhåll begärs av en bemyndigad företrädare.

6. Kan en ansökan göras för en släktings, en närståendes eller ett underårigt barns räkning?

Ja, en bemyndigad företrädare kan göra en ansökan för en släktings eller en nära väns räkning.

Till börjanTill början

När det gäller underåriga barn kan ansökan göras av föräldrarna eller andra personer med föräldraansvar för barnet.

7. Om sökanden tänker ta ärendet till domstol, hur vet han eller hon vilken domstol som är behörig?

Ansökningar om indrivning av underhållsbidrag (underhållsskyldighet eller medel till uppehälle) handläggs av den behöriga distriktsdomstolen i enlighet med behörighetsbestämmelserna. F

I Lettland har distriktsdomstolen behörighet att pröva ansökningar om indrivning av underhållsbidrag (underhållsskyldighet eller medel till uppehälle)

 • i enlighet med rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område,
 • i enlighet med bestämmelserna i bilaterala och multilaterala internationella fördrag som är bindande för Lettland,
 • i enlighet med civilprocesslagen, utom om bestämmelserna i förordning nr 44/2001 eller i bilaterala och multilaterala internationella fördrag som är bindande för Lettland är tillämpliga.
  • Talan ska väckas vid behörig domstol där svaranden har sin hemvist.
  • Talan mot en person vars hemvist är okänd eller som inte har någon permanent hemvist i Lettland ska väckas vid den domstol som har behörighet där svaranden har fast egendom eller där han eller hon senast bodde.
  • Talan om indrivning av underhållsbidrag kan också väckas vid behörig domstol där sökanden har sin hemvist.
  • Talan om underhållsskyldighet på grund av personskada (privata brott), som har lett till stympning, andra skador eller dödsfall, kan också väckas vid behörig domstol där sökanden har sin hemvist eller där brottet begicks.

8. Måste sökanden gå via en mellanhand för att inleda en domstolsprocess (t.ex. en advokat, ett särskilt organ eller en central eller lokal myndighet)? Om inte, hur går man tillväga?

Nej, sökanden behöver inte söka förlikning före domstolens handläggning av ansökan.

Till börjanTill början

Under behandlingen av ärendet inför rättegången ska dock domaren försöka nå en förlikning mellan parterna. De uppmanas därför att sträva efter en uppgörelse före domstolens behandling av ärendet.

Man bör också understryka att parterna kan komma överens om underhållet utan att vända sig till domstol.

9. Måste sökanden betala avgifter för att inleda en process? Om ja, hur mycket? Om sökandens ekonomiska tillgångar är otillräckliga, kan man få rättshjälp för att täcka rättegångskostnaderna?

Sökanden behöver inte betala rättegångskostnader (statliga avgifter, kontorsavgifter och kostnader i samband med domen) till staten i ärenden som rör indrivning av underhållsbidrag.

Sökanden behöver inte betala rättegångskostnader (statliga avgifter, kontorsavgifter och kostnader i samband med domen) till staten i ärenden i samband med personskador som lett till stympning, andra skador eller dödsfall.

Svaranden behöver inte betala rättegångskostnader i ärenden som rör minskning av underhållsbidrag som beviljats av domstol samt minskning av sådana betalningar som domstolen har fastställt i ärenden i samband med personskador som lett till stympning, andra skador eller dödsfall.

Staten beviljar i allmänhet rättshjälp om personens personliga situation, ekonomiska situation och totala inkomst innebär att denne saknar rimliga möjligheter att skydda sina rättigheter. Rättshjälp beviljas i enlighet med lagen om statlig rättshjälp.

I allmänhet täcker rättshjälpen kostnaderna för att ta fram rättegångshandlingarna, juridisk rådgivning under rättegången samt biträde i domstolen. I gränsöverskridande ärenden har man också rätt att få rättshjälp för att täcka kostnaderna för tolkning, översättning av vissa juridiska och icke-juridiska handlingar och av handlingar som har lämnats in av den berörda personen om dessa handlingar är nödvändiga för ärendet. I vissa fall kan man även få ersättning för resekostnader i samband med rättegångar.

Till börjanTill början

Staten täcker inte de rättegångskostnader som en person måste betala i enlighet med ett domstolsavgörande. Rättegångskostnaderna omfattar statliga avgifter, kontorsavgifter och kostnader som är nödvändiga för att kunna avgöra ett mål, till exempel ersättning till vittnen och sakkunniga, kostnader för vittnesförhör, delgivning och utfärdande av bestyrkta kopior av stämningsansökan, kallelser till rättegång osv.

Se faktabladet “Rättshjälp – Lettland

10. Vilken typ av underhåll kan domstolen bevilja? Om underhållsbidrag beviljas, hur fastställs det? Kan domstolens beslut ändras för att ta hänsyn till ändrade levnadskostnader eller familjeförhållanden?

När domstolen beviljar underhållsbidrag till ett barn kan det beviljas i form av ett bestämt belopp, men när domstolen beviljar underhållsskyldighet eller medel till uppehälle kan det beviljas i form av till exempel mat, kläder och husrum, eventuellt i kombination med utbetalningar.

För att fastställa och bevilja ett bestämt underhållsbelopp (underhållsskyldighet eller medel till uppehälle) ska domstolen först ta hänsyn till parternas ekonomiska situation och deras levnads- och familjeförhållanden med vederbörligt beaktande av de styrkande handlingar som de har lämnat in.

En ändring av beloppet och indrivningsperioden för de beviljade underhållsbetalningarna (underhållsskyldighet och medel till uppehälle) samt befrielse från betalningarna kan endast uppnås efter en ny ansökan från den berörda parten. På grundval av ändrade levnadsomkostnader eller familjeförhållanden kan därför domstolen inleda ett nytt förfarande för att se över det beviljade underhållsbeloppet.

Till börjanTill början

11. Hur och till vem betalas underhållet ut?

Den underhållsskyldige ska betala underhållsbidrag till den underhållsberättigade. Om en förälder eller en person med föräldraansvar ansöker om underhåll för ett underårigt barns räkning betalas underhållet ut till föräldern eller personen med föräldraansvar för barnet i stället för till barnet självt. I vanliga fall betalas underhåll vid regelbundet återkommande tidpunkter till ett visst belopp, till exempel i form av löneavdrag. Det är mindre vanligt att underhållet ges i form av andra värden.

12. Om den underhållsskyldige inte betalar frivilligt, vilka åtgärder kan vidtas för att tvinga honom eller henne att betala?

Om den underhållsskyldige inte betalar underhållet frivilligt till den person som har beviljats underhåll, måste ett förordnande om verkställighet inhämtas från den domstol som fällde domen eller avgörandet. Förordnandet ska sedan lämnas för verkställighet till en exekutionstjänsteman inom 10 år från det att domstolens avgörande vann laga kraft, utom då andra tidsperioder är tillämpliga. Exekutionstjänstemannen ska inleda tvångsverkställighet efter en skriftlig ansökan från den underhållsberättigade. Exekutionstjänstemannen måste godta förordnandet om verkställighet om den underhållsskyldiges hemvist, egendom eller arbetsplats ligger inom det område där tjänstemannen har behörighet.

13. Finns det något organ eller någon central eller lokal myndighet som kan hjälpa mig att driva in underhållet?

1) Man kan ansöka hos underhållsgarantifonden om indrivning av underhåll till ett underårigt barn om verkställigheten av ett domstolsbeslut om indrivning av underhåll i enlighet med tillämplig civilprocesslag har misslyckats eller om den underhållsskyldige försöker följa domen om beviljande av underhållsbidrag, men inte kan betala det minimibelopp som fastställts.

Till börjanTill början

2) Om en person behöver få avgörande eller domar som fällts av en domstol i Lettland erkända eller verkställda i utlandet eller vill få ett avgörande som fällts av en utländsk domstol erkänt och verkställt i Lettland kan justitieministeriet ge hjälp och information om hur man går till väga.

14. Kan organet eller myndigheten träda i den underhållsskyldiges ställe och själv betala hela eller en del av underhållet?

Underhållsgarantifonden kan träda i den underhållsskyldiges ställe om fonden har drivit in underhåll för ett underårigt barn (se fråga 5 och 5A). Om underhållsgarantifonden har drivit in underhåll har den rätt att återkräva de utbetalda beloppen.

Om enbart sökanden bor i Lettland och den underhållsskyldige är bosatt i ett annat land:

Om sökanden bor i Lettland och den underhållsskyldige är bosatt i ett annat land kan sökanden ändå lämna in en ansökan till underhållsgarantifonden under förutsättning att domstolens verkställighetsbeslut om indrivning av underhåll i enlighet med den tillämpliga civilprocesslagen inte har gett något resultat eller om den underhållsskyldige försöker följer domstolens avgörande om underhållsbidrag, men inte kan betala det minimibelopp som fastställts. Före ansökan till underhållsgarantifonden ska sökanden överlämna domstolens avgörande för erkännande och verkställighet till det land där den underhållsskyldige bor om inte denne har egendom i Lettland som skulle kunna omfattas av verkställighet. Om avgörandet inte kan verkställas i det andra landet eller om verkställighetsåtgärderna misslyckats kan sökanden lämna in en ansökan till underhållsgarantifonden.

Till börjanTill början

15. Kan sökanden få hjälp av ett organ eller en central eller lokal myndighet i Lettland?

Man kan ansöka hos justitieministeriet och underhållsgarantifonden om att få hjälp med sin ansökan (se fråga 5 och 5A).

16. Om ja, hur kan organet eller myndigheten kontaktas?

Ministry of Justice of the Republic of Latvia

Brivibas blvd. 36, Riga,

LV-1536

Tfn +371 703 68 01, +371 703 67 16

Fax +371 721 08 23 +371 728 55 75

E-post: tm.kanceleja@tm.gov.lv

Administration of the Maintenance Guarantee Fund

Pulkveža Brieža street 115, Riga,

LV-1010

Tfn +371 783 06 26

Fax +371 783 06 36

E-post: pasts@ugf.gov.lv

17. Vilken typ av hjälp kan sökanden få från organet eller myndigheten?

Om sökanden söker erkännande utomlands av ett avgörande som fällts i Lettland eller erkännande i Lettland av ett avgörande av en utländsk domstol kan justitieministeriet hjälpa till med att överlämna domen eller avgörandet för erkännande och verkställighet. Justitieministeriet kan även lämna upplysningar om dessa frågor

Underhållsgarantifonden kan träda i den underhållsskyldiges ställe och betala ut underhåll för ett underårigt barn samt ge information i frågor som rör underhåll (se fråga 5 och 5A).

Om sökanden bor i ett annat land och den underhållsskyldige bor i Lettland:

Om sökanden bor i ett annat land och den underhållsskyldige är bosatt i Lettland är det inte alltid möjligt att ge den information som nämns ovan, särskilt när en person vill lämna en ansökan till underhållsgarantifonden om underhåll för ett underårigt barn.

18. Kan sökanden lämna in en ansökan direkt till ett organ eller en central eller lokal myndighet i Lettland?

Om sökanden söker erkännande utomlands av ett avgörande som fällts i Lettland eller erkännande i Lettland av ett avgörande av en utländsk domstol kan han eller hon lämna in de handlingar som krävs till justitieministeriet.

För att få utbetalning av underhåll för ett underårigt barn från underhållsgarantifonden kan sökanden lämna in sin ansökan och de handlingar som krävs direkt till fondadministrationen.

19. Om ja, hur kan organet eller myndigheten kontaktas?

Se fråga 16.

20. Vilken typ av hjälp kan sökanden få från organet eller myndigheten?

Se fråga 17.

Ytterligare information

 • Lettiska domstolar latviešu valoda
 • Lettisk juridikhandbok English
 • Centrum för översättning och terminologi English - latviešu valoda
 • Ministeriet för barn och familjefrågor English - latviešu valoda
 • Uzturlidzekļu Garantiju fonda administrācija English - latviešu valoda

« Underhållsskyldighet - Allmän information | Lettland - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 22-08-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket