Európska komisia > EJS > Nárok na výživné > Lotyšsko

Posledná úprava: 22-08-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Nárok na výživné - Lotyšsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Čo zahŕňajú pojmy „výživné“ a „vyživovacia povinnosť podľa lotyšského práva? 1.
2. Do akého veku môže dieťa dostávať vyživovací príspevok? Do akého veku môže dieťa dostávať vyživovací príspevok? 2.
3. V ktorých prípadoch sa uplatňuje lotyšské právo? 3.
4. Ak toto právo nie je uplatniteľné, aké právo budú lotyšské súdy uplatňovať? Aké právo sa použije ak osoba, ktorá žiada o výživné, a dlžník žijú v Lotyšsku? 4.
5. Má sa navrhovateľ obrátiť na osobitnú organizáciu, úrad štátnej správy (centrálny alebo miestny) alebo na súd, aby získal výživné? 5.
5.A. Ako mám požiadať o výživné od tejto organizácie alebo rezortu štátnej správy (centrálneho alebo miestneho), aké postupy sa používajú? 5.A.
6. Možno podať žiadosť v mene príbuzného, blízkeho príbuzenstva alebo maloletého dieťaťa? 6.
7. Ak má navrhovateľ v úmysle predložiť vec súdu, ako zistí, ktorý súd je príslušný? 7.
8. Musí navrhovateľ prejsť cez sprostredkovateľa, aby predložil vec súdu (napr. právnika, osobitnú organizáciu alebo orgán štátnej správy (centrálny alebo miestny)? Ak nie, aké postupy má použiť? 8.
9. Musí navrhovateľ zaplatiť poplatky, keď predkladá vec súdu? Ak áno, aká je ich pravdepodobná výška? Ak finančné prostriedky žalobcu nie sú postačujúce, môže dostať právnu pomoc, aby pokryl náklady na konanie? 9.
10. Aký druh výživného súd pravdepodobne prizná? Ak prizná príspevok, ako bude posúdený? Môže sa rozhodnutie súdu prehodnotiť, aby sa zohľadnili zmeny v životných nákladoch alebo rodinných okolnostiach? 10.
11. Ako a komu sa bude výživné platiť? 11.
12. Ak dlžník výživného neplatí výživné dobrovoľne, aké kroky možno urobiť, aby bol donútený platiť? 12.
13. Existuje nejaká organizácia alebo orgán štátnej správy (centrálny alebo miestny), ktoré mi môžu pomôcť vymáhať výživné? 13.
14. Môžu tieto subjekty nahradiť dlžníka a samy platiť výživné alebo časť výživného namiesto neho? 14.
15. Môže navrhovateľ získať pomoc od organizácie alebo orgánu štátnej správy (centrálneho alebo miestneho) v Lotyšsku? 15.
16. Ak áno, ako môže kontaktovať takú organizáciu alebo orgán štátnej správy (centrálny alebo miestny)? 16.
17. Aký druh pomoci môže navrhovateľ dostať od tejto organizácie alebo orgánu štátnej správy (centrálneho alebo miestneho)? 17.
18. Môže navrhovateľ adresovať žiadosť priamo niektorej organizácii alebo orgánu štátnej správy (centrálnemu alebo miestnemu) v Lotyšsku? 18.
19. Ak áno, ako možno kontaktovať takú organizáciu alebo orgán štátnej správy (centrálny alebo miestny)? 19.
20. Aký druh pomoci môže navrhovateľ dostať od tejto organizácie alebo orgánu štátnej správy (centrálneho alebo miestneho)? 20.

 

1. Čo zahŕňajú pojmy „výživné“ a „vyživovacia povinnosť podľa lotyšského práva?

Lotyšský vnútroštátny právny poriadok neposkytuje vyčerpávajúcu definíciu pojmov výživné a vyživovacia povinnosť, existuje však spoločné chápanie niektorých otázok súvisiacich so záležitosťami výživného. Napríklad výživné na dieťa znamená podporu dieťaťa – výdavky, ktoré je každý rodič povinný vynakladať na dieťa bez ohľadu na jeho finančnú situáciu, a ktorej minimálnu výšku stanovuje kabinet ministrov. Definícia výživného na dieťa je uvedená v zákone o záručnom fonde výživného. Na základe vývoja judikatúry však existuje spoločné chápanie niektorých otázok týkajúcich sa záležitostí výživného. Existuje napríklad spoločné chápanie záležitostí výživného v súvislosti s manželskými pármi, menovite: výživné znamená dlhodobú finančnú podporu, ktorú poskytuje jeden z manželov druhému manželskému partnerovi v dôsledku zhoršenej finančnej situácie.

Ktoré osoby musia platiť „vyživovací príspevok“ druhej osobe?

- rodičia svojim deťom?

Rodičia dieťaťa sú povinní poskytovať výživné na dieťa dovtedy, kým dieťa nebude schopné samo sa živiť. Povinnosť poskytovať výživné na dieťa nie je teda obmedzená dosiahnutím plnoletosti. No ak už dieťa dosiahlo plnoletosť, súd môže zvážiť, či má vyhovieť žiadosti o výživné, najmä v prípade, keď dieťa, ktoré dosiahlo plnoletosť, nepokračuje vo vzdelávaní alebo v odbornej príprave, alebo ak je dieťa schopné obstarať si prostriedky vlastnou prácou, ale vyhýba sa tomu. Treba zohľadniť skutočnosť, že povinnosť rodičov poskytovať výživné na svoje deti musí byť úmerná finančnej situácii každého rodiča. Každý rodič je však povinný poskytovať výživné v minimálnej výške, ktorú stanovil kabinet ministrov, a to bez ohľadu na finančnú situáciu rodičov. Povinnosť podporovať dieťa je záväzná bez ohľadu na to, či dieťa býva s jedným z rodičov, alebo žije oddelene.

HoreHore

Poskytovať výživné na dieťa znamená poskytovať mu stravu, ošatenie, bývanie a zdravotnú starostlivosť; starať sa o vzdelávanie a výchovu dieťaťa (zabezpečiť duševný i fyzický vývoj a pritom venovať náležitú pozornosť jeho individuálnej osobnosti, zručnostiam a záujmom, a pripravovať dieťa na verejnoprospešnú činnosť.

- deti svojim rodičom?

Povinnosť detí poskytovať výživné rodičom majú všetky deti v rovnakej miere. Ak príslušná finančná situácia detí nie je rovnaká, súd môže určiť ich povinnosť poskytovať výživné rodičom primerane finančnej situácii každého dieťaťa.

- rozvedený manželský partner bývalému manželskému partnerovi?
 1. ak je manželstvo vyhlásené za neplatné a jeden z bývalých manželských partnerov si bol v čase uzavretia manželstva vedomý možnosti jeho vyhlásenia za neplatné, potom je druhý manželský partner oprávnený nárokovať si od bývalého manželského partnera prostriedky primerané jeho finančnej situácii, ak sú také prostriedky nevyhnutné na zachovanie predchádzajúcej životnej úrovne alebo na zabezpečenie živobytia,
 2. prostriedky nevyhnutné na zachovanie predchádzajúcej úrovne blahobytu alebo na zabezpečenie živobytia si môže po rozvode nárokovať bývalý manželský partner od druhého manželského partnera primerane jeho finančnej situácii, ak tento svojím konaním prispel k tomu, že manželstvo stroskotalo.
- Iní:
- starí rodičia deťom?

Ak nie sú žiadni rodičia, alebo ak nie sú schopní poskytovať výživné na dieťa, táto povinnosť spočíva v rovnakej miere na starých rodičoch. Ak príslušná finančná situácia starých rodičov nie je rovnaká, súd môže určiť ich povinnosť primerane finančnej situácii každého zo starých rodičov.

HoreHore

- deti svojim starým rodičom?

Povinnosť poskytovať výživné aj starým rodičom, ak je to nevyhnutné, leží na všetkých deťoch v rovnakej miere. Ak príslušná finančná situácia detí nie je rovnaká, súd môže určiť ich povinnosť primerane finančnej situácii každého dieťaťa.

- manželský partner druhému manželskému partnerovi

Ak manželia žijú oddelene, jeden z nich si môže, ak je to nevyhnutné:

 1. nárokovať od druhého manželského partnera, ktorý presadzoval oddelený život, prostriedky primerané jeho finančnej situácii, aby si zachoval predchádzajúcu životnú úroveň; alebo
 2. nárokovať od druhého manželského partnera, ktorý presadzoval oddelený život, prostriedky na živobytie primerané jeho finančnej situácii, pod ktorými sa rozumie strava, ošatenie, bývanie a v prípade potreby osobná starostlivosť.
- vyživovacia povinnosť vyplývajúca zo zmluvných vyživovacích povinností?

Strany sa môžu dohodnúť na výživnom (povinnostiach) a na spôsobe jeho platby v zmluve o výživnom. Podľa zmluvy o výživnom jedna strana poskytuje druhej strane buď peňažné platby alebo inú formu finančného prospechu, na ktorý druhá strana poskytuje výživné strane počas života príjemcu výživného, pokiaľ sa strany nedohodli inak v súvislosti s trvaním takej povinnosti. Výživné zahŕňa, pokiaľ sa strany nedohodli inak, stravu, bývanie, ošatenie a starostlivosť, ale ak je príjemca výživného maloletá osoba, aj výchovu a vzdelávanie v základných školských zariadeniach.

- vyživovacie povinnosti vyplývajúce z ujmy na zdraví?

Vyživovacia povinnosť môže vzniknúť aj ako povinnosť vyplývajúca z ujmy na zdravý. Takáto vyživovacia povinnosť sa považuje za súčasť záväzku na náhradu škôd vyplývajúcich z ujmy spôsobenej inej osobe. To znamená, že v situácia, keď poškodená osoba, ktorá má voči niekomu vyživovaciu povinnosť, zomrie v dôsledku ublíženia, táto povinnosť prechádza na osobu, ktorá zapríčinila jej úmrtie. Výšku takej náhrady určí súd podľa vlastného uváženia s prihliadnutím na vek zosnulej osoby, jej schopnosť zabezpečovať živobytie počas svojho života a napokon na potrebu osoby, ktorej sa má výživné poskytovať. Ak osoba, ktorej sa má výživné poskytovať, má dostatočné prostriedky, vyživovacia povinnosť zanikne.

HoreHore

2. Do akého veku môže dieťa dostávať vyživovací príspevok? Do akého veku môže dieťa dostávať vyživovací príspevok?

Rodičia sú povinní poskytovať svojmu dieťaťu výživné primerane svojej finančnej situácii dovtedy, kým dieťa nebude schopné živiť sa samo. Preto, podľa lotyšského vnútroštátneho právneho poriadku (občianske právo) vyživovacia povinnosť voči dieťaťu nie je obmedzená dosiahnutím plnoletosti dieťaťa.

3. V ktorých prípadoch sa uplatňuje lotyšské právo?

Lotyšské právo sa uplatňuje v záležitostiach vyživovacej povinnosti s prihliadnutím na vyššie uvedené spoločné chápanie určitých otázok týkajúcich sa výživného a rôznych druhov právnych vzťahov. Napríklad:

 1. právne vzťahy medzi dieťaťom a rodičmi upravuje lotyšské právo, ak miesto trvalého bydliska dieťaťa je v Lotyšsku. Pokiaľ ide o majetok, ktorý sa nachádza v Lotyšsku, rodičia a deti podliehajú lotyšskému právu, a to napriek skutočnosti, že miesto trvalého bydliska zistené u dieťaťa nie je v Lotyšsku.
 2. osobné a majetkové vzťahy manželov upravuje lotyšské právo, ak miesto trvalého bydliska manželov je v Lotyšsku. Ak sa majetok manželov nachádza v Lotyšsku, vo vzťahu k takému majetku obaja podliehajú lotyšskému právu, a to i napriek skutočnosti, že ich miesto trvalého bydliska nie je v Lotyšsku.
 3. pokiaľ ide o zmluvné práva a povinnosti, vzájomný vzťah zmluvných strán podlieha lotyšskému právu, ak sa zmluvné strany tak dohodli (napr. vo vzťahu k vyživovacím povinnostiam vyplývajúcim zo zmluvných vyživovacích povinností).
 4. mimozmluvné povinnosti súvisiace s ich živobytím a dôsledkami podliehajú lotyšskému právu, ak dôvod, na základe ktorého povinnosť vznikla, bol v Lotyšsku (napríklad vyživovacia povinnosť vyplývajúca z osobného ublíženia).

4. Ak toto právo nie je uplatniteľné, aké právo budú lotyšské súdy uplatňovať? Aké právo sa použije ak osoba, ktorá žiada o výživné, a dlžník žijú v Lotyšsku?

Vo väčšine prípadov zahraničné právo nie je uplatniteľné na vyživovacie povinnosti, no v niektorých prípadoch možno zahraničné právo uplatniť, ak je to ustanovené v medzinárodných zmluvách záväzných pre Lotyšsko.

HoreHore

Zahraničné právo je uplatniteľné, pokiaľ nie je v rozpore so záväznými a kogentnými normami lotyšského práva.

Ak osoba, ktorá žiada o výživné, a dlžník žijú v Lotyšsku, potom by sa uplatňovalo lotyšské právo.

5. Má sa navrhovateľ obrátiť na osobitnú organizáciu, úrad štátnej správy (centrálny alebo miestny) alebo na súd, aby získal výživné?

Na to, aby navrhovateľ získal výživné (zodpovedajúce vyživovacej povinnosti alebo prostriedkom na živobytie), musí sa obrátiť na súd v súlade s postupom stanoveným v občianskom procesnom práve.

Lotyšsko zriadilo záručný fond pre výživné, ktorého úlohou je poskytovať výživné pre maloleté deti z aktív štátneho rozpočtu. Majiteľom týchto aktív je správa záručného fondu pre výživné. Správa fondu je podriadená ministerstvu pre deti a rodinné veci.

Výživné možno získať od správy záručného fondu pre výživné za podmienky, že prvý pokus o vymáhanie výživného sa uskutočnil cez súd, potom, v prípade neúspechu vymáhania, je navrhovateľ oprávnený obrátiť sa na správu záručného fondu pre výživné.

Správa záručného fondu pre výživné udeľuje vyživovací príspevok len vtedy, keď výkon súdneho rozhodnutia o vymáhaní výživného v súlade s platným občianskoprávnym konaním, t. j. s občianskym procesným právom, bol vyhlásený za neúspešný, alebo ak sa dlžník podriadi súdnemu rozhodnutiu o udelení výživného, neposkytuje však predpísanú minimálnu sumu výživného.

HoreHore

5.A. Ako mám požiadať o výživné od tejto organizácie alebo rezortu štátnej správy (centrálneho alebo miestneho), aké postupy sa používajú?

Ak chce navrhovateľ požiadať o výživné správu záručného fondu pre výživné:

 1. môže sa obrátiť priamo na správu záručného fondu pre výživné predložením žiadosti a týchto dokumentov:
  • opis súdneho rozhodnutia o priznaní výživného;
  • osvedčenie vydané súdnym úradníkom, ktoré potvrdzuje, že výkon rozhodnutia o priznaní výživného proti dlžníkovi bol neúspešný, alebo že dlžník sa podriaďuje rozhodnutiu súdu o priznaní vyživovacieho príspevku, neposkytuje však predpísanú minimálnu sumu výživného. Toto osvedčenie sa musí predložiť správe záručného fondu pre výživné do jedného mesiaca od jeho vydania;
  • kópiu rodného listu dieťaťa (originál treba predložiť);
  • splnomocnenie alebo jeho kópiu (originál treba predložiť) v prípade, ak o výživné žiada splnomocnený zástupca.
 2. môže tiež poslať žiadosť poštou, ak sú splnené tieto podmienky:
  • navrhovateľov podpis na žiadosti musí byť notársky overený;
  • k žiadosti treba priložiť tieto dokumenty:
   • opis súdneho rozhodnutia o priznaní výživného;
   • osvedčenie vydané súdnym úradníkom, ktoré potvrdzuje, že výkon rozhodnutia o priznaní výživného proti dlžníkovi bol neúspešný, alebo že dlžník sa podriaďuje rozhodnutiu súdu o priznaní vyživovacieho príspevku, neposkytuje však predpísanú minimálnu sumu výživného;
   • kópiu rodného listu dieťaťa, ktorého pravosť je notársky overená;
   • splnomocnenie alebo jeho kópiu, ktorých pravosť je notársky overená, ak o výživné žiada splnomocnený zástupca.

6. Možno podať žiadosť v mene príbuzného, blízkeho príbuzenstva alebo maloletého dieťaťa?

Áno, splnomocnený zástupca môže podať žiadosť v mene príbuzného alebo blízkeho príbuzenstva.

HoreHore

V prípade maloletých detí môžu v ich mene podať žiadosť ich rodičia alebo iní nositelia rodičovských práv a povinností voči dieťaťu.

7. Ak má navrhovateľ v úmysle predložiť vec súdu, ako zistí, ktorý súd je príslušný?

Žiadosti o vymáhanie výživného (vyživovacej povinnosti alebo prostriedkov na živobytie) skúma príslušný okresný (mestský súd) v súlade s ustanoveniami o súdnej príslušnosti.

Okresný (mestský) súd v Lotyšsku má súdnu príslušnosť skúmať žiadosti o vymáhanie výživného (vyživovacej povinnosti alebo prostriedkov na živobytie):

 • v súlade s ustanoveniami nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o súdnej právomoci, uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach;
 • v súlade s ustanoveniami dvojstranných alebo mnohostranných medzinárodných zmlúv, ktoré sú záväzné pre Lotyšskú republiku;
 • na základe občianskeho procesného práva okrem prípadov, keď sa uplatňujú ustanovenia nariadenia (ES) č. 44/2001 alebo ustanovenia dvojstranných alebo mnohostranných medzinárodných zmlúv, ktoré sú záväzné pre Lotyšskú republiku:
  • žalobu proti odporcovi možno podať na súd príslušný podľa miesta jeho bydliska;
  • žalobu proti odporcovi, ktorého miesto bydliska je neznáme, alebo ktorý v Lotyšsku nemá trvalé miesto bydliska, možno podať na súd podľa miesta jeho nehnuteľného majetku alebo jeho posledne známeho miesta bydliska;
  • žalobu v súvislosti s vymáhaním výživného možno podať aj podľa miesta bydliska žalobcu;
  • žalobu súvisiacu s vyživovacími povinnosťami vyplývajúcimi z ujmy na zdravý (súkromnoprávne delikty, ktorých dôsledkom bolo zmrzačenie alebo poškodenie zdravia alebo úmrtie osoby), možno podať aj podľa miesta bydliska žalobcu alebo miesta, v ktorom došlo k spáchaniu týchto deliktov.

8. Musí navrhovateľ prejsť cez sprostredkovateľa, aby predložil vec súdu (napr. právnika, osobitnú organizáciu alebo orgán štátnej správy (centrálny alebo miestny)? Ak nie, aké postupy má použiť?

Nie, navrhovateľ nie je povinný vykonať žiadne zmierovacie kroky pred preskúmaním žiadosti pred súdom.

HoreHore

No v rámci prípravy veci pre súdne konanie sa sudca snaží zmieriť strany. Strany sú preto nabádané usilovať sa o vysporiadanie svojich nárokov ešte pred skúmaním žiadosti pred súdom.

Treba tiež zdôrazniť, že strany sa môžu dohodnúť o veciach spojených s výživným bez predloženia žiadosti súdu.

9. Musí navrhovateľ zaplatiť poplatky, keď predkladá vec súdu? Ak áno, aká je ich pravdepodobná výška? Ak finančné prostriedky žalobcu nie sú postačujúce, môže dostať právnu pomoc, aby pokryl náklady na konanie?

Žalobcovia sú oslobodení od zaplatenia súdnych poplatkov štátu (štátnych poplatkov, úradných poplatkov a nákladov spojených s rozhodovaním o veci) v súvislosti so žiadosťami týkajúcimi sa vymáhania platieb výživného.

Žalobcovia sú oslobodení od zaplatenia súdnych poplatkov štátu (štátnych poplatkov, úradných poplatkov a nákladov spojených s rozhodovaním o veci) v súvislosti so žiadosťami vyplývajúcimi z ujmy na zdraví, ktorá je dôsledkom je zmrzačenia alebo iného poškodenia zdravia alebo úmrtia osoby.

Žalované strany sú oslobodené vo veciach súvisiacich so znížením platieb výživného, ktoré priznal súd, a znížením takých platieb, ktoré súd posúdil v žiadostiach vyplývajúcich z ujmy na zdraví, ktoré viedli k zmrzačeniu alebo inému poškodeniu zdravia alebo úmrtiu osoby.

Štát všeobecne poskytuje právnu pomoc žalujúcej strane, ak osobitná situácia, finančná situácia a celková úroveň príjmov osoby spôsobuje tejto osobe objektívne ťažkosti pri zabezpečení náležitej ochrany svojich práv. Právna pomoc sa poskytuje v súlade s ustanoveniami zákona o štátom poskytovanej právnej pomoci.

HoreHore

Právna pomoc všeobecne pokrýva náklady spojené s prípravou procesných dokumentov, právnym poradenstvom počas konania a zastupovaním pred súdom. V cezhraničných veciach je osoba oprávnená dostať právnu pomoc aj na krytie výdavkov za služby tlmočníka, preklad niektorých súdnych a mimosúdnych dokumentov, ako aj dokumentov predložených príslušnou osobou, ak sú takéto dokumenty potrebné pre danú vec; a v niektorých situáciách aj na krytie cestovných nákladov spojených s účasťou na konaniach.

Štát nehradí súdne trovy, ktoré musí osoba zaplatiť v súlade s rozhodnutím súdu. Súdne trovy sú štátne poplatky, úradné poplatky a náklady spojené s rozhodovaním o veci, napríklad sumy, ktoré sa musia zaplatiť svedkom a expertom, náklady spojené s preverením svedkov, náklady spojené s doručovaním a vydávaním overených odpisov stanovení žalobného nároku a predvolaní na súd atď.

Pozri tému „Právna pomoc - Lotyšsko”.

10. Aký druh výživného súd pravdepodobne prizná? Ak prizná príspevok, ako bude posúdený? Môže sa rozhodnutie súdu prehodnotiť, aby sa zohľadnili zmeny v životných nákladoch alebo rodinných okolnostiach?

Ak súd prizná výživné na dieťa, môže ho priznať vo forme určitej peňažnej sumy prostriedkov, ale keď súd prizná vyživovací príspevok alebo prostriedky na živobytie, môže ich priznať aj v iných než peňažných prostriedkoch, ako je strava, ošatenie, bývanie atď. alebo v obidvoch formách.

Na posúdenie a priznanie konečnej sumy platieb výživného (vyživovacej povinnosti alebo prostriedkov na živobytie) súd najprv zohľadní finančnú situáciu strán, ako aj ich životné a rodinné okolnosti, pričom venuje náležitú pozornosť dôkazom, ktoré strany predložili.

HoreHore

Zmena sumy a obdobia vymáhania udelených platieb výživného (vyživovacej povinnosti alebo prostriedkov na živobytie), ako aj oslobodenie od platieb výživného sú prípustné len na základe novej žiadosti podanej príslušnou stranou. Súd preto môže na základe zmien v životných nákladoch a rodinných okolnostiach uskutočniť nové konanie s cieľom preskúmať výšku priznaného životného.

11. Ako a komu sa bude výživné platiť?

Dlžník platí výživné veriteľovi výživného. Ak rodič podá žiadosť v mene maloletého dieťaťa, alebo ak nositeľ rodičovských práv a povinností podá takú žiadosť, výživné sa bude vyplácať tomuto rodičovi alebo nositeľovi rodičovských práv a povinností voči dieťaťu a nie samotnému dieťaťu. Výživné sa tradične vypláca pravidelne v určitých sumách, napr. ako zrážky zo mzdy; menej často nadobúda formu iných ako peňažných prostriedkov.

12. Ak dlžník výživného neplatí výživné dobrovoľne, aké kroky možno urobiť, aby bol donútený platiť?

Ak dlžník dobrovoľne neplatí výživné osobe, ktorej bolo priznané, musí sa získať príkaz na vykonanie rozsudku od súdu, ktorý vyniesol rozsudok alebo rozhodnutie. Potom sa má príkaz na vykonanie rozsudku predložiť žalujúcej strane na vykonanie do 10 rokov od dátumu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu s výnimkou prípadov, keď sa uplatňuje iná doba premlčania. Súdny vykonávateľ začne výkon súdneho rozhodnutia na základe písomnej žiadosti osoby, ktorej boli platby výživného priznané. Súdny vykonávateľ je povinný prijať príkaz na výkon rozsudku, ak miesto bydliska dlžníka alebo miesto jeho majetku alebo pracoviska spadá do miestnej súdnej príslušnosti jeho úradu.

HoreHore

13. Existuje nejaká organizácia alebo orgán štátnej správy (centrálny alebo miestny), ktoré mi môžu pomôcť vymáhať výživné?

 1. Osoba môže požiadať správu záručného fondu pre výživné, aby vymohla výživné pre maloleté dieťa, keď výkon súdneho rozhodnutia o vymáhaní výživného v súlade s platným občianskym procesným právom bol vyhlásený za neúspešný, alebo ak sa dlžník podriaďuje súdnemu rozhodnutiu o vyživovacom príspevku, neposkytuje však výživné v stanovenej minimálnej výške.
 2. Ak osoba potrebuje uznať a vykonať v zahraničí rozhodnutie alebo rozsudok, ktoré vyniesol súd v Lotyšsku, alebo uznať a vykonať v Lotyšsku rozhodnutie, ktoré prijal zahraničný súd, ministerstvo spravodlivosti je pripravené poskytnúť pomoc a informácie o postupe ako predložiť rozhodnutie alebo rozsudok súdu na jeho uznanie a výkon.

14. Môžu tieto subjekty nahradiť dlžníka a samy platiť výživné alebo časť výživného namiesto neho?

Správa záručného fondu pre výživné môže nahradiť dlžníka, ak správa záručného fondu pre výživné vymohla výživné na maloleté dieťa (pozri otázky 5 a 5A). Ak správa záručného fondu pre výživné vymohla výživné, je oprávnená presadzovať vymáhanie zaplatených súm.

Ak navrhovateľ žije v Lotyšsku a dlžník výživného má svoje miesto bydliska v inej krajine:

Ak navrhovateľ žije v Lotyšsku a dlžník výživného má svoje miesto bydliska v inej krajine, navrhovateľ sa môže stále obrátiť na správu záručného fondu pre výživné, keď bol výkon súdneho rozhodnutia o vymáhaní výživného v súlade s platným občianskym procesným právom vyhlásený za neúspešný, alebo ak sa dlžník podriaďuje súdnemu rozhodnutiu o vyživovacom príspevku, neposkytuje však výživné v stanovenej minimálnej výške. Prv, ako sa navrhovateľ obráti na správu záručného fondu pre výživné, má predložiť súdne rozhodnutie na uznanie a výkon v príslušnej inej krajine, ak má dlžník bydlisko v tejto inej krajine a nemá v Lotyšsku žiadny majetok, ktorý by mohol byť podliehať výkonu. Ak výkon rozhodnutia v inej krajine nie je dostupný alebo bol tiež neúspešný, navrhovateľ sa môže stále obrátiť na správu záručného fondu pre výživné.

HoreHore

15. Môže navrhovateľ získať pomoc od organizácie alebo orgánu štátnej správy (centrálneho alebo miestneho) v Lotyšsku?

Osoba môže príslušnou žiadosťou požiadať správu záručného fondu pre výživné o pomoc (pozri otázky 5 a 5.A.).

16. Ak áno, ako môže kontaktovať takú organizáciu alebo orgán štátnej správy (centrálny alebo miestny)?

Ministerstvo spravodlivosti Lotyšskej republiky

Brivibas blvd. 36, Riga

LV-1536

Telefón: 00371 7036801, 00371 7036716

Fax: 00371 7210823, 00371 7285575

E-mail: tm.kanceleja@tm.gov.lv

Správa záručného fondu pre výživné

Pulkveža Brieža street 115, Riga

LV-1010

Telefón: 00371 7830626

Fax: 00371 7830636

E-mail: pasts@ugf.gov.lv

17. Aký druh pomoci môže navrhovateľ dostať od tejto organizácie alebo orgánu štátnej správy (centrálneho alebo miestneho)?

Ak sa navrhovateľ snaží, aby rozhodnutie prijaté v Lotyšsku bolo uznané v zahraničí, alebo aby rozhodnutie zahraničného súdu bolo uznané v Lotyšsku, ministerstvo spravodlivosti je pripravené poskytnúť takej osobe pomoc pri predkladaní rozhodnutia alebo rozsudku na uznanie a výkon príslušnému súdu. Od ministerstva spravodlivosti môže navrhovateľ dostať aj pomoc informačnej povahy v súvislosti s vyššie zmienenými otázkami.

HoreHore

Správa záručného fondu pre výživné môže zase nahradiť dlžníka a platiť výživné na maloleté dieťa a taktiež poskytovať informačnú pomoc v otázkach výživného (pozri otázky 5 a 5A).

Ak navrhovateľ žije v inej krajine a dlžník výživného žije v Lotyšsku:

Ak navrhovateľ žije v inej krajine a dlžník výživného žije v Lotyšsku, nebude vždy možné poskytnúť uvedenú pomoc, najmä v prípade, ak osoba chce požiadať o výživné na maloleté dieťa od správy záručného fondu pre výživné.

18. Môže navrhovateľ adresovať žiadosť priamo niektorej organizácii alebo orgánu štátnej správy (centrálnemu alebo miestnemu) v Lotyšsku?

Ak sa navrhovateľ snaží o uznanie rozhodnutia alebo rozsudku lotyšského súdu v zahraničí alebo uznanie rozhodnutia alebo rozsudku zahraničného súdu v Lotyšsku, môže predložiť správe záručného fondu pre výživné všetky dokumenty nevyhnutné na uznanie a výkon súdneho rozhodnutia.

Na vymáhanie výživného na maloleté dieťa od správy záručného fondu pre výživné môže navrhovateľ priamo požiadať správu záručného fondu pre výživné predložením žiadosti a požadovaných dokumentov.

19. Ak áno, ako možno kontaktovať takú organizáciu alebo orgán štátnej správy (centrálny alebo miestny)?

Pozri otázku 16.

20. Aký druh pomoci môže navrhovateľ dostať od tejto organizácie alebo orgánu štátnej správy (centrálneho alebo miestneho)?

Pozri otázku 17.

Bližšie informácie

 • Portál lotyšských súdov latviešu valoda
 • Sprievodca lotyšským právom English
 • Stredisko prekladov a terminológie English - latviešu valoda
 • Ministerstvo pre deti a rodinné veci English - latviešu valoda
 • Uzturlidzekļu Garantiju fonda administrācija English - latviešu valoda

« Nárok na výživné - Všeobecné informácie | Lotyšsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 22-08-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo