Komisja Europejska > EJN > Roszczenia alimentacyjne > Łotwa

Ostatnia aktualizacja: 20-11-2007
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Roszczenia alimentacyjne - Łotwa

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


 

SPIS TRESCI

1. Co obejmują pojęcia „alimenty” i „obowiązek alimentacyjny” według prawa łotewskiego? 1.
2. Do jakiego wieku dziecko może korzystać ze świadczenia alimentacyjnego? 2.
3. W jakich przypadkach prawem właściwym jest prawo łotewskie? 3.
4. Jeżeli to prawo nie jest prawem właściwym, to jakie prawo zastosują sądy łotewskie? Co dzieje się, gdy zarówno osoba ubiegająca się o alimenty, jak i dłużnik przebywają na terytorium Łotwy? 4.
5. Czy wnioskodawca powinien zwrócić się do konkretnej organizacji, departamentu rządowego (na szczeblu centralnym lub lokalnym) bądź sądu, aby uzyskać alimenty? 5.
5.A. W jaki sposób można się ubiegać o alimenty od tej organizacji lub departamentu rządowego (na szczeblu centralnym lub lokalnym) i jakie procedury mają zastosowanie? 5.A.
6. Czy wniosek można złożyć w imieniu krewnego, powinowatego lub dziecka małoletniego? 6.
7. Jeżeli wnioskodawca planuje wnieść sprawę do sądu, w jaki sposób może ustalić, który sąd sprawuje jurysdykcję? 7.
8. Czy wnioskodawca musi korzystać z pośrednika, aby wnieść sprawę do sądu (np. prawnika, konkretnej organizacji lub departamentu rządowego na szczeblu centralnym lub lokalnym) itd.? Jeżeli nie, to jakie procedury mają zastosowanie? 8.
9. Czy wnioskodawca musi uiścić opłaty, aby wnieść sprawę do sądu? Jeżeli tak, to ile prawdopodobnie one wyniosą? Jeżeli środki finansowe powoda są niewystarczające, czy może on uzyskać pomoc prawną na pokrycie kosztów postępowania? 9.
10. Jakiego rodzaju alimenty prawdopodobnie przyzna sąd? W przypadku przyznania świadczenia, w jaki sposób zostanie ono oszacowane? Czy orzeczenie sądu można zrewidować, aby uwzględnić zmiany kosztów utrzymania lub warunków rodzinnych? 10.
11. W jaki sposób i komu wypłacone zostaną alimenty? 11.
12. Jeżeli dłużnik alimentacyjny nie płaci dobrowolnie, jakie działania można podjąć, aby zmusić go do zapłaty? 12.
13. Czy istnieje organizacja lub departament rządowy (na szczeblu centralnym lub lokalnym), które mogą pomóc w dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych? 13.
14. Czy mogą one zastąpić dłużnika i same zapłacić alimenty lub część alimentów za niego? 14.
15. Czy wnioskodawca może uzyskać pomoc od organizacji lub departamentu rządowego (na szczeblu centralnym lub lokalnym) na Łotwie? 15.
16. Jeżeli tak, to w jaki sposób można się skontaktować z taką organizacją lub departamentem rządowym (na szczeblu centralnym lub lokalnym)? 16.
17. Jakiego rodzaju pomoc może uzyskać wnioskodawca od takiej organizacji lub departamentu rządowego (na szczeblu centralnym lub lokalnym)? 17.
18. Czy wnioskodawca może skierować wniosek bezpośrednio do organizacji lub departamentu rządowego (na szczeblu centralnym lub lokalnym) na Łotwie? 18.
19. Jeżeli tak, to w jaki sposób można się skontaktować z taką organizacją lub departamentem rządowym (na szczeblu centralnym lub lokalnym)? 19.
20. Jakiego rodzaju pomoc może uzyskać wnioskodawca od takiej organizacji lub departamentu rządowego (na szczeblu centralnym lub lokalnym)? 20.

 

1. Co obejmują pojęcia „alimenty” i „obowiązek alimentacyjny” według prawa łotewskiego?

Ustawodawstwo łotewskie nie zawiera ogólnej definicji roszczeń alimentacyjnych i obowiązku alimentacyjnego, istnieje jednak powszechne zrozumienie niektórych kwestii związanych ze sprawami alimentacyjnymi. Przykładowo alimenty na dziecko oznaczają srodki na utrzymanie dziecka - srodki, które każdy rodzic zobowiązany jest zapewnić dziecku bez względu na sytuację finansową i których minimalną kwotę ustala Rada Ministrów. Definicję alimentów na dziecko zawiera ustawa o funduszu gwarancji alimentacyjnych. Jednakże wskutek rozwoju orzecznictwa istnieje powszechne zrozumienie niektórych kwestii związanych ze sprawami alimentacyjnymi bez nazywania ich po imieniu (alimenty, swiadczenie alimentacyjne lub srodki utrzymania). Dla przykładu istnieje również powszechne zrozumienie spraw alimentacyjnych dotyczących małżonków, mianowicie: alimenty oznaczają długofalową pomoc finansową udzielaną przez jednego małżonka drugiemu z tytułu pogorszenia sytuacji finansowej.

Które osoby muszą płacić alimenty na rzecz innych osób?

- rodzice dzieciom?

Rodzice dziecka są zobowiązani do utrzymywania go, dopóki nie będzie w stanie utrzymywać się samodzielnie. Zatem obowiązek utrzymywania dziecka nie jest ograniczony do osiągnięcia przez dziecko pełnoletnosci. Jednakże w przypadku gdy dziecko osiągnęło już pełnoletnosć, sąd może ocenić, czy roszczenie alimentacyjne należy zaspokoić, szczególnie jeżeli dziecko, które osiągnęło pełnoletniosć, nie ma zamiaru kontynuować edukacji lub kształcenia zawodowego lub jeżeli dziecko jest w stanie uzyskać srodki na utrzymanie własną pracą, ale tego unika. Należy wziąć pod uwagę, iż obowiązek utrzymywania dziecka przez rodziców musi być adekwatny do sytuacji finansowej każdego rodzica. Każdy rodzic jest jednakże zobowiązany do zapewniania minimalnej kwoty alimentów przewidzianej przez Radę Ministrów, niezależnie od swojej sytuacji finansowej. Obowiązek utrzymywania dziecka jest wiążący niezależnie od tego, czy dziecko zamieszkuje z jednym z rodziców, czy też osobno.

Do góryDo góry

Utrzymywanie dziecka oznacza zapewnianie mu żywnosci, ubrań, mieszkania i opieki zdrowotnej; opiekę nad dzieckiem, kształcenie i wychowywanie go (dbanie o rozwój zarówno psychiczny, jak i fizyczny z odpowiednim uwzględnieniem osobowosci dziecka, umiejętnosci i zainteresowań oraz przygotowanie dziecka do działalnosci z korzyscią dla społeczeństwa).

- dzieci rodzicom?

Obowiązek zapewniania rodzicom srodków utrzymania przez dzieci w równym stopniu spoczywa na wszystkich dzieciach. W przypadku różnych sytuacji finansowych dzieci sąd może ustalić obowiązek utrzymywania rodziców proporcjonalnie do sytuacji finansowej każdego dziecka.

- rozwiedziony małżonek byłemu małżonkowi?
 1. w przypadku gdy dojdzie do unieważnienia małżeństwa i gdy jeden z małżonków był swiadomy ewentualnosci unieważnienia małżeństwa w momencie jego zawierania, drugiemu małżonkowi przysługuje prawo do alimentów od pierwszego małżonka proporcjonalnie do jego sytuacji finansowej, jeżeli srodki takie są mu potrzebne do utrzymania wczesniejszego poziomu życia lub do przeżycia
 2. w momencie rozwodu albo po rozwodzie były małżonek może dochodzić od drugiego małżonka, odpowiednio do jego sytuacji finansowej, srodków niezbędnych do utrzymania wczesniejszego poziomu życia lub niezbędnych do przeżycia, jeżeli drugi małżonek swoim działaniem przyczynił się do rozpadu małżeństwa.
- inne
- dziadkowie wnukom?

W przypadku braku rodziców lub ich niemożnosci utrzymywania dziecka obowiązek ten spoczywa w równym stopniu na dziadkach. W przypadku nierównego statusu finansowego dziadków sąd może ustalić ich obowiązek utrzymywania wnuków proporcjonalnie do sytuacji finansowej każdego z dziadków.

Do góryDo góry

- wnuki dziadkom?

Obowiązek utrzymywania również dziadków w razie potrzeby spoczywa w równym stopniu na wszystkich wnukach. W przypadku nierównego statusu finansowego wnuków sąd może ustalić ich obowiązek utrzymywania dziadków proporcjonalnie do sytuacji finansowej każdego z wnuków.

- małżonek drugiemu małżonkowi?

W przypadku gdy małżonkowie zamieszkują osobno, małżonek może, w razie potrzeby:

 1. dochodzić od drugiego małżonka, który przyczynił się do życia w separacji, odpowiednio do jego sytuacji finansowej, srodków w celu utrzymania poziomu życia lub
 2. dochodzić od drugiego małżonka, który przyczynił się do życia w separacji, odpowiednio do jego sytuacji finansowej, srodków potrzebnych do przeżycia, obejmujących żywnosć, ubranie, mieszkanie oraz w razie potrzeby opiekę osobistą.
- obowiązki alimentacyjne wynikające z umownych obowiązków alimentacyjnych?

Strony mogą uzgodnić alimenty (swiadczenia alimentacyjne) oraz sposób ich wypłaty w umowie o alimenty. Zgodnie z umową o alimenty jedna strona zapewnia drugiej stronie srodki, czy to w formie płatnosci w gotówce, czy też w formie innego rodzaju swiadczenia pieniężnego, za które druga strona zobowiązana jest zapewnić utrzymanie w ciągu życia osobie otrzymującej alimenty, o ile nie uzgodniono inaczej w odniesieniu do okresu takiego obowiązku. Alimenty powinny obejmować, o ile nie uzgodniono inaczej, żywnosć, mieszkanie, ubranie i opiekę, jednakże w przypadku gdy osoba otrzymująca alimenty jest małoletnia, również wychowanie i wykształcenie w placówkach szkolnictwa podstawowego.

- obowiązki alimentacyjne wynikające z obrażeń ciała?

Obowiązki alimentacyjne mogą również powstać w związku z obrażeniami ciała. Taki obowiązek alimentacyjny uważa się za element zobowiązania do wyrównania szkód polegających na uszkodzeniu ciała, wyrządzonych innej osobie. Zatem w sytuacjach, w których osoba poszkodowana, mająca obowiązek alimentacyjny wobec kogos, poniesie smierć w wyniku obrażenia, obowiązek przechodzi na osobę, która winna jest jej smierci. Kwotę takiego odszkodowania ustala sąd, biorąc pod uwagę wiek osoby zmarłej, jej możliwosci zapewnienia utrzymania w okresie życia oraz potrzeby osoby, której ma się zapewnić srodki utrzymania. W przypadku gdy osoba, której ma się zapewniać alimenty, posiada odpowiednie srodki, obowiązek alimentacyjny ustaje.

Do góryDo góry

2. Do jakiego wieku dziecko może korzystać ze świadczenia alimentacyjnego?

Rodzice dziecka są zobowiązani do utrzymywania dziecka odpowiednio do swojej sytuacji finansowej, dopóki dziecko nie będzie w stanie utrzymywać się samodzielnie. Zatem zgodnie z ustawodawstwem łotewskim (prawo cywilne) obowiązek alimentacyjny w stosunku do dziecka nie ustaje w chwili osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.

3. W jakich przypadkach prawem właściwym jest prawo łotewskie?

Prawo łotewskie ma zastosowanie do spraw związanych z obowiązkami alimentacyjnymi, z uwzględnieniem wspomnianego powyżej powszechnego zrozumienia niektórych kwestii związanych z alimentami oraz różnych rodzajów stosunków prawnych. Dla przykładu:

 1. stosunki prawne pomiędzy dziećmi i rodzicami reguluje prawo łotewskie w przypadku, gdy dziecko ma miejsce zamieszkania na Łotwie. Jeżeli majątek rodziców znajduje się na Łotwie, rodzice i dzieci podlegają w sprawach związanych z tym majątkiem prawu łotewskiemu, mimo że miejsce zamieszkania okreslone dla dziecka nie znajduje się na Łotwie;
 2. stosunki osobiste i majątkowe pomiędzy małżonkami reguluje prawo łotewskie, w przypadku gdy małżonkowie mają miejsce zamieszkania na Łotwie. Jeżeli majątek małżonków znajduje się na Łotwie, w sprawach związanych z tym majątkiem podlegają oni prawu łotewskiemu, mimo iż sami nie mają miejsca zamieszkania na Łotwie;
 3. w zakresie praw i obowiązków umownych wzajemne stosunki umawiających się stron podlegają prawu łotewskiemu, jeżeli umawiające się strony tak uzgodniły (np. w odniesieniu do swiadczeń alimentacyjnych wynikających z umownych obowiązków alimentacyjnych);
 4. obowiązki nieumowne w zakresie swojej istoty i skutków podlegają prawu łotewskiemu, jeżeli miejscem powodu powstania obowiązku jest Łotwa (przykładowo obowiązki alimentacyjne wynikające z obrażeń ciała).

4. Jeżeli to prawo nie jest prawem właściwym, to jakie prawo zastosują sądy łotewskie? Co dzieje się, gdy zarówno osoba ubiegająca się o alimenty, jak i dłużnik przebywają na terytorium Łotwy?

W większosci przypadków prawo obce nie ma zastosowania w odniesieniu do obowiązków alimentacyjnych, jednakże w niektórych przypadkach można zastosować prawo obce, jeżeli tak przewidują umowy międzynarodowe wiążące dla Łotwy. Prawo obce ma zastosowanie pod warunkiem, że nie wchodzi w kolizję z obowiązującymi lub nakazowymi normami prawa łotewskiego.

Do góryDo góry

W przypadku gdy zarówno osoba ubiegająca się o alimenty, jak i dłużnik przebywają na Łotwie, prawem własciwym jest prawo łotewskie.

5. Czy wnioskodawca powinien zwrócić się do konkretnej organizacji, departamentu rządowego (na szczeblu centralnym lub lokalnym) bądź sądu, aby uzyskać alimenty?

W celu uzyskania alimentów (świadczeń alimentacyjnych lub środków utrzymania) wnioskodawca musi złożyć wniosek do sądu zgodnie z procedurą przewidzianą w ustawie o postępowaniu cywilnym.

Łotwa ustanowiła Fundusz Gwarancji Alimentacyjnych w celu zapewnienia alimentów dzieciom małoletnim ze środków budżetu państwa. Środkami tymi zarządza Zarząd Funduszu Gwarancji Alimentacyjnych. Zarząd podlega Ministerstwu ds. rodzinnych i opiekuńczych.

Alimenty można uzyskać od Zarządu Funduszu Gwarancji Alimentacyjnych pod warunkiem, że w pierwszej kolejności podejmie się próbę uzyskania ich w drodze postępowania sądowego; w przypadku niepowodzenia wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia wniosku do Zarządu Funduszu Gwarancji Alimentacyjnych.

Zarząd Funduszu Gwarancji Alimentacyjnych przyznaje świadczenie alimentacyjne tylko wówczas, gdy wykonanie orzeczenia sądowego w sprawie odzyskania alimentów zgodnie ze stosowną procedurą cywilną, tj. ustawą o postępowaniu cywilnym, uznano za nieudane lub w przypadku, gdy dłużnik zastosuje się do orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, jednakże nie zapewni ustalonej minimalnej kwoty alimentów.

5.A. W jaki sposób można się ubiegać o alimenty od tej organizacji lub departamentu rządowego (na szczeblu centralnym lub lokalnym) i jakie procedury mają zastosowanie?

Aby uzyskać alimenty od Zarządu Funduszu Gwarancji Alimentacyjnych:

Do góryDo góry

 1. wnioskodawca musi zwrócić się bezposrednio do Zarządu Funduszu Gwarancji Alimentacyjnych, składając wniosek i następujące dokumenty:
  • odpis orzeczenia sądu zasądzającego alimenty;
  • zaswiadczenie wydane przez komornika, potwierdzające niepowodzenie w wykonaniu w stosunku do dłużnika orzeczenia zasądzającego alimenty lub to, że dłużnik zastosował się do orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, jednakże nie przekazuje ustalonej minimalnej kwoty alimentów. Zaswiadczenie to należy przedstawić Zarządowi Funduszu Gwarancji Alimentacyjnych w terminie jednego miesiąca od daty jego wydania;
  • odpis aktu urodzenia dziecka (należy przedłożyć oryginał do wglądu);
  • pełnomocnictwo lub jego kopię (oryginał należy przedłożyć do wglądu) w przypadku alimentów, o które występuje umocowany przedstawiciel;
 2. wnioskodawca może również przesłać pocztą wniosek z zastrzeżeniem następujących warunków:
  • podpis wnioskodawcy na wniosku musi być poswiadczony notarialnie;
  • do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
   • odpis orzeczenia sądu zasądzającego alimenty;
   • zaswiadczenie wydane przez komornika, potwierdzające niepowodzenie w wykonaniu w stosunku do dłużnika orzeczenia zasądzającego alimenty lub to, że dłużnik zastosował się do orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, jednakże nie przekazuje ustalonej minimalnej kwoty alimentów;
   • odpis aktu urodzenia dziecka, którego autentycznosć jest poswiadczona notarialnie;
   • pełnomocnictwo lub kopia, której autentycznosć jest poswiadczona notarialnie, w przypadku gdy o alimenty występuje umocowany przedstawiciel.

6. Czy wniosek można złożyć w imieniu krewnego, powinowatego lub dziecka małoletniego?

Tak, umocowany przedstawiciel może wystąpić z roszczeniem w imieniu krewnego lub powinowatego.

Do góryDo góry

W przypadku małoletnich dzieci z roszczeniem mogą wystąpić rodzice w imieniu dzieci lub inne osoby sprawujące władzę rodzicielską nad dzieckiem.

7. Jeżeli wnioskodawca planuje wnieść sprawę do sądu, w jaki sposób może ustalić, który sąd sprawuje jurysdykcję?

Roszczenia o odzyskanie alimentów (swiadczeń alimentacyjnych lub srodków utrzymania) bada własciwy sąd rejonowy (miejski) zgodnie z przepisami w sprawie własciwosci.

Na Łotwie sąd rejonowy (miejski) ma własciwosć do rozpatrywania roszczeń o odzyskanie alimentów (swiadczeń alimentacyjnych lub srodków utrzymania):

 • zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych;
 • zgodnie z postanowieniami międzynarodowych umów dwustronnych i wielostronnych wiążących dla Republiki Łotewskiej;
 • zgodnie z ustawą o postępowaniu cywilnym, za wyjątkiem przypadków gdy zastosowanie mają przepisy rozporządzenia 44/2001 lub postanowienia międzynarodowych umów dwustronnych i wielostronnych wiążących dla Republiki Łotewskiej:
  • sprawę przeciwko pozwanemu można wniesć do sądu według jego miejsca zamieszkania;
  • sprawę przeciwko pozwanemu, którego miejsce zamieszkania jest nieznane lub który nie ma stałego miejsca zamieszkania na Łotwie, można wniesć do sądu według miejsca lokalizacji jego majątku nieruchomego lub jego ostatniego znanego miejsca zamieszkania;
  • sprawę dotyczącą odzyskania alimentów można również wniesć według miejsca zamieszkania powoda;
  • sprawę dotyczącą obowiązków alimentacyjnych wynikających z obrażeń ciała (prywatne czyny niedozwolone), które doprowadziły do uszczerbku na zdrowiu lub smierci osoby, można również wniesć według miejsca zamieszkania powoda lub miejsca, w którym popełniono czyny niedozwolone.

8. Czy wnioskodawca musi korzystać z pośrednika, aby wnieść sprawę do sądu (np. prawnika, konkretnej organizacji lub departamentu rządowego na szczeblu centralnym lub lokalnym) itd.? Jeżeli nie, to jakie procedury mają zastosowanie?

Nie, wnioskodawca nie jest zobowiązany do podjęcia działań pojednawczych przed rozpatrzeniem jego wniosku przez sąd.

Do góryDo góry

Jednakże przygotowując sprawę do rozprawy, sędzia będzie się starał doprowadzić do pojednania stron. Od stron oczekuje się zatem próby rozstrzygnięcia roszczeń jeszcze przed rozpatrzeniem roszczenia przez sąd.

Należy również podkreślić, że strony mogą uzgodnić kwestie alimentacyjne bez występowania z roszczeniem do sądu.

9. Czy wnioskodawca musi uiścić opłaty, aby wnieść sprawę do sądu? Jeżeli tak, to ile prawdopodobnie one wyniosą? Jeżeli środki finansowe powoda są niewystarczające, czy może on uzyskać pomoc prawną na pokrycie kosztów postępowania?

Powodów zwalnia się z ponoszenia kosztów sądowych (opłat państwowych, urzędowych oraz kosztów związanych z orzeczeniem w sprawie) na rzecz państwa w sprawach dotyczących odzyskania swiadczeń alimentacyjnych.

Powodów zwalnia się z ponoszenia kosztów sądowych (opłat państwowych, urzędowych oraz kosztów związanych z orzeczeniem w sprawie) na rzecz państwa w odniesieniu do roszczeń wynikających z obrażeń ciała powodujących uszczerbek na zdrowiu lub smierć osoby.

Pozwanych zwalnia się z opłat w sprawach dotyczących zmniejszenia swiadczeń alimentacyjnych zasądzonych przez sąd oraz zmniejszenia płatnosci, jakie sąd oszacował w roszczeniach wynikających z obrażeń ciała powodujących uszczerbek na zdrowiu lub smierć osoby.

Zasadniczo państwo przyznaje pomoc prawną, jeżeli sytuacja osobista, finansowa oraz ogólny poziom dochodów sprawia danej osobie obiektywne trudnosci w zakresie zapewnienia własciwej ochrony jej praw. Pomoc prawną przyznaje się zgodnie z przepisami ustawy o pomocy prawnej udzielanej przez państwo.

Do góryDo góry

Zasadniczo pomoc prawna obejmuje koszty związane z przygotowaniem dokumentów procesowych, pomoc prawną w czasie postępowania oraz zastępstwo prawne w sądzie. W sprawach transgranicznych dana osoba jest również uprawniona do otrzymania pomocy prawnej na pokrycie kosztów wynajęcia tłumacza, kosztów tłumaczenia niektórych dokumentów sądowych i pozasądowych, jak również dokumentów złożonych przez osobę zainteresowaną, jeżeli dokumenty takie są potrzebne do sprawy, a w niektórych sytuacjach również kosztów podróży związanych z udziałem w postępowaniu.

Państwo nie pokrywa kosztów sądowych, które dana osoba musi poniesć zgodnie z orzeczeniem sądu. Koszty sądowe to opłaty państwowe, urzędowe i koszty związane z orzekaniem w sprawie, na przykład kwoty, które należy wypłacić swiadkom i biegłym, koszty związane z przesłuchaniem swiadków, koszty związane z doręczeniem i wydaniem poswiadczonych kopii pozwów oraz wezwań sądowych itp.

Zob. temat „Pomoc prawna - Łotwa”.

10. Jakiego rodzaju alimenty prawdopodobnie przyzna sąd? W przypadku przyznania świadczenia, w jaki sposób zostanie ono oszacowane? Czy orzeczenie sądu można zrewidować, aby uwzględnić zmiany kosztów utrzymania lub warunków rodzinnych?

W przypadku gdy sąd przyznaje alimenty na dziecko, może je przyznać w formie określonej kwoty pieniężnej, ale jeżeli sąd nakłada obowiązek świadczenia alimentacyjnego lub zapewnienia środków utrzymania, może je zasądzić w postaci innych dóbr, takich jak żywność, ubranie, mieszkanie itp. bądź też oba warianty.

Do góryDo góry

W celu oszacowania i przyznania określonej kwoty płatności alimentacyjnych (świadczeń alimentacyjnych lub środków utrzymania) sąd zobowiązany jest w pierwszej kolejności uwzględnić sytuację finansową stron, jak również ich warunki życiowe i rodzinne, należycie uwzględniając dowody przedstawione przez strony.

Zmiana kwoty i okresu odzyskania przyznanych płatności alimentacyjnych (świadczeń alimentacyjnych lub środków utrzymania), jak również zwolnienie z płatności alimentacyjnych możliwe jest wyłącznie na podstawie nowego roszczenia wniesionego przez zainteresowaną stronę. Sąd może zatem, na podstawie zmian kosztów życia lub warunków rodzinnych, wszcząć nowe postępowanie w celu zweryfikowania kwoty przyznanych alimentów.

11. W jaki sposób i komu wypłacone zostaną alimenty?

Dłużnik alimentacyjny zobowiązany jest płacić alimenty na rzecz wierzyciela alimentacyjnego. W przypadku gdy z roszczeniem wystąpi rodzic w imieniu małoletniego dziecka lub inna osoba sprawująca władzę rodzicielską nad dzieckiem, alimenty zostaną wypłacone takiemu rodzicowi lub innej osobie sprawującej władzę rodzicielską nad dzieckiem, a nie samemu dziecku. Alimenty tradycyjnie wypłaca się okresowo, w określonych kwotach, np. w formie kwoty potrącanej z pensji; rzadziej w postaci innych dóbr.

12. Jeżeli dłużnik alimentacyjny nie płaci dobrowolnie, jakie działania można podjąć, aby zmusić go do zapłaty?

W przypadku gdy dłużnik nie płaci alimentów dobrowolnie osobie, na rzecz której je przyznano, należy uzyskać nakaz egzekucji z sądu, który wydał orzeczenie lub wyrok. Następnie nakaz należy dostarczyć komornikowi do wykonania w terminie 10 lat od wejścia w życie orzeczenia sądu, za wyjątkiem sytuacji, gdy zastosowanie mają okresy przedawnienia. Komornik zobowiązany jest wszcząć postępowanie egzekucyjne zgodnie z wnioskiem na piśmie złożonym przez osobę, na rzecz której przyznano płatności alimentacyjne. Komornik jest zobowiązany przyjąć nakaz egzekucji, w przypadku gdy miejsce zamieszkania dłużnika albo miejsce lokalizacji jego majątku lub miejsce pracy wchodzi w zakres właściwości terytorialnej biura komornika.

Do góryDo góry

13. Czy istnieje organizacja lub departament rządowy (na szczeblu centralnym lub lokalnym), które mogą pomóc w dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych?

 1. Osoba zainteresowana może zwrócić się do Zarządu Funduszu Gwarancji Alimentacyjnych w celu odzyskania alimentów na dziecko małoletnie, w przypadku gdy wykonanie orzeczenia sądu w sprawie odzyskania alimentów zgodnie ze stosownym postępowaniem cywilnym uznano za nieudane lub w przypadku gdy dłużnik dostosuje się do orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, jednak nie zapewni ustalonej minimalnej kwoty alimentów.
 2. W przypadku gdy osoba zainteresowana musi doprowadzić do uznania i wykonania za granicą orzeczenia lub wyroku wydanego przez sąd na Łotwie lub doprowadzić do uznania i wykonania na Łotwie orzeczenia wydanego przez sąd państwa obcego, Ministerstwo Sprawiedliwosci może udzielić takiej osobie pomocy i informacji na temat procedury przedkładania orzeczenia lub wyroku sądu w celu jego uznania i wykonania.

14. Czy mogą one zastąpić dłużnika i same zapłacić alimenty lub część alimentów za niego?

Zarząd Funduszu Gwarancji Alimentacyjnych może zastąpić dłużnika, jeżeli zarząd odzyskał alimenty na dziecko małoletnie (zob. pytania 5 i 5A). W przypadku gdy zarząd odzyskał alimenty, przysługuje mu prawo dochodzenia odzyskania zapłaconych kwot.

Co dzieje się, jeżeli wnioskodawca przebywa na Łotwie, a dłużnik alimentacyjny ma miejsce zamieszkania w innym kraju?

Jeżeli wnioskodawca przebywa na Łotwie, a dłużnik alimentacyjny ma miejsce zamieszkania w innym kraju, wnioskodawca może mimo wszystko zwrócić się do Zarządu Funduszu Gwarancji Alimentacyjnych, w przypadku gdy wykonanie orzeczenia sądu w sprawie odzyskania alimentów zgodnie ze stosownym postępowaniem cywilnym uznano za nieudane lub w przypadku gdy dłużnik dostosuje się do orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, jednak nie zapewni ustalonej minimalnej kwoty alimentów. Przed złożeniem wniosku do Zarządu Funduszu Gwarancji Alimentacyjnych wnioskodawca powinien przedstawić orzeczenie sądu o uznaniu i wykonaniu orzeczenia w danym kraju obcym, jeżeli dłużnik zamieszkuje w tym kraju obcym i nie ma żadnego majątku na Łotwie, który podlegałby egzekucji. Jeżeli wykonanie orzeczenia w kraju obcym nie jest możliwe lub również się nie powiodło, wnioskodawca może zwrócić się do Zarządu Funduszu Gwarancji Alimentacyjnych.

Do góryDo góry

15. Czy wnioskodawca może uzyskać pomoc od organizacji lub departamentu rządowego (na szczeblu centralnym lub lokalnym) na Łotwie?

Osoba zainteresowana może zwrócić się do Ministerstwa Sprawiedliwosci oraz Zarządu Funduszu Gwarancji Alimentacyjnych o pomoc przy składaniu odpowiedniego wniosku (zob. pytania 5 i 5.A.).

16. Jeżeli tak, to w jaki sposób można się skontaktować z taką organizacją lub departamentem rządowym (na szczeblu centralnym lub lokalnym)?

Ministerstwo Sprawiedliwosci Republiki Łotewskiej

Brivibas blvd. 36, Ryga,

LV-1536

Telefon: +371 7036801, +371 7036716

Faks: +371 7210823, +371 7285575

E-mail: tm.kanceleja@tm.gov.lv

Zarząd Funduszu Gwarancji Alimentacyjnych

Pulkveža Brieža street 115, Ryga,

LV-1010

Telefon: +371 7830626

Faks: +371 7830636

E-mail: pasts@ugf.gov.lv

17. Jakiego rodzaju pomoc może uzyskać wnioskodawca od takiej organizacji lub departamentu rządowego (na szczeblu centralnym lub lokalnym)?

Jeżeli wnioskodawca ubiega się o uznanie za granicą orzeczenia wydanego przez sąd na Łotwie lub uznania na Łotwie orzeczenia sądu państwa obcego, Ministerstwo Sprawiedliwosci może udzielić pomocy w zakresie przedłożenia w odpowiednim sądzie stosownego orzeczenia lub wyroku w celu jego uznania i wykonania. Od Ministerstwa Sprawiedliwosci można również uzyskać pomoc o charakterze informacyjnym dotyczącą wspomnianych powyżej spraw.

Do góryDo góry

Z kolei Zarząd Funduszu Gwarancji Alimentacyjnych może zastąpić dłużnika i zapłacić alimenty na dziecko małoletnie, jak również udzielić pomocy informacyjnej w sprawach alimentacyjnych (zob. pytania 5 i 5A).

Co dzieje się, jeżeli wnioskodawca przebywa w innym kraju, a dłużnik alimentacyjny - na Łotwie?

W przypadku gdy wnioskodawca przebywa w innym kraju, a dłużnik alimentacyjny - na Łotwie, nie zawsze istnieje możliwosć udzielenia wspomnianej wyżej pomocy, w szczególnosci jeżeli dana osoba pragnie ubiegać się o alimenty na dziecko małoletnie z Zarządu Funduszu Gwarancji Alimentacyjnych.

18. Czy wnioskodawca może skierować wniosek bezpośrednio do organizacji lub departamentu rządowego (na szczeblu centralnym lub lokalnym) na Łotwie?

Jeżeli wnioskodawca ubiega się o uznanie za granicą orzeczenia lub wyroku wydanego przez sąd na Łotwie lub uznania na Łotwie orzeczenia lub wyroku sądu państwa obcego, może złożyć do Ministerstwa Sprawiedliwości wszystkie dokumenty niezbędne do uznania i wykonania orzeczenia sądu.

W celu odzyskania alimentów na dziecko małoletnie od Zarządu Funduszu Gwarancji Alimentacyjnych wnioskodawca może się zwrócić bezpośrednio do zarządu, składając wniosek i wymagane dokumenty.

19. Jeżeli tak, to w jaki sposób można się skontaktować z taką organizacją lub departamentem rządowym (na szczeblu centralnym lub lokalnym)?

Patrz pytanie 16.

20. Jakiego rodzaju pomoc może uzyskać wnioskodawca od takiej organizacji lub departamentu rządowego (na szczeblu centralnym lub lokalnym)?

Patrz pytanie 17.

Dalsze informacje

 • Portal sądów łotewskich latviešu valoda
 • Przewodnik po prawie łotewskim English
 • Centrum tłumaczeń i terminologii English - latviešu valoda
 • Ministerstwo spraw rodzinnych i opiekuńczych English - latviešu valoda
 • Uzturlidzekļu Garantiju fonda administrācija English - latviešu valoda

« Roszczenia alimentacyjne - Informacje ogólne | Łotwa - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 20-11-2007

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania