Europeiska Kommissionen > ERN > Underhållsskyldighet > Italien

Senaste uppdatering: 20-03-2006
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Underhållsskyldighet - Italien

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vad omfattar begreppen alimenti och obbligazione alimentare enligt italiensk lag? 1.
2. Upp till vilken ålder kan ett barn få underhållsbidrag? 2.
3. I vilka fall är italiensk lag tillämplig? 3.
4. Om italiensk lag inte är tillämplig, vilken lag tillämpar de italienska domstolarna? Vad gäller om både sökanden och den underhållsskyldige befinner sig på italienskt territorium? 4.
5. Ska sökanden vända sig till ett särskilt organ, en central eller lokal myndighet eller domstol för att få underhåll? 5.
6. Kan en ansökan göras för en släktings, en närståendes eller ett underårigt barns räkning? 6.
7. Om sökanden tänker ta ärendet till domstol, hur vet han eller hon vilken domstol som är behörig? 7.
8. Måste sökanden gå via en mellanhand för att inleda en domstolsprocess (t.ex. en advokat, ett särskilt organ eller en central eller lokal myndighet)? Om inte, hur går man tillväga? 8.
9. Måste sökanden betala avgifter för att inleda en process? Om ja, hur mycket? Om sökandens ekonomiska tillgångar är otillräckliga, kan man få rättshjälp för att täcka rättegångskostnaderna? 9.
10. Vilken typ av underhåll kan domstolen bevilja? Hur fastställs beloppet? Kan beslutet omprövas med hänsyn till ändrade levnadskostnader eller ändrade personliga förhållanden för mottagaren? 10.
11. Hur och till vem betalas underhållet ut? 11.
12. Om den underhållsskyldige inte betalar frivilligt, vilka åtgärder kan vidtas för att tvinga honom eller henne att betala? 12.
13. Finns det något organ eller någon central eller lokal myndighet som kan hjälpa mig att driva in underhållet? 13.
14. Kan organet eller myndigheten träda i den underhållsskyldiges ställe och själv betala hela eller en del av underhållet? Vad gäller om sökanden befinner sig i Italien och den underhållsskyldige är bosatt i ett annat land? 14.
15. Kan sökanden få hjälp av ett organ eller en central eller lokal myndighet i Italien? 15.
16. Om ja, hur kan organet eller myndigheten kontaktas? 16.
17. Vilken typ av hjälp kan sökanden få från organet eller myndigheten? Vad gäller om den underhållsberättigade befinner sig i något annat land och den underhållsskyldige är bosatt eller vistas i Italien? 17.
18. Kan sökanden lämna in en ansökan direkt till ett organ eller en central eller lokal myndighet i Italien? 18.
19. Om ja, hur kan organet eller myndigheten kontaktas? 19.
20. Vilken typ av hjälp kan sökanden få från organet eller myndigheten? 20.

 

1. Vad omfattar begreppen alimenti och obbligazione alimentare enligt italiensk lag?

I italiensk lag betecknar alimenti sådant underhåll som är materiellt bistånd som en ekonomiskt behövande person genom lag är berättigad till, även om situationen är självförvållad (artikel 433 och följande i civillagen, codice civile).

Skyldigheten att lämna sådant underhåll är en aspekt av kravet på solidaritet inom familjen. Familjens roll i detta avseende minskar dock i betydelse i takt med att kraven växer sig starkare på ett solidariskt samhälle som garanterar att medborgarnas grund�läggande materiella behov tillgodoses.

Följande är skyldiga att lämna sådant underhåll (i fallande ordning):

 • Makar, om krav på mantenimento (underhållskrav, oberoende av ekonomiska behov, se nedan) saknas, dvs. då makar av domstol förklarats vållande till separation eller vid äktenskaps�skillnad efter det att hela det tilldömda beloppet betalats.
 • Barn, även adoptivbarn. Om sådana saknas, nära släktingar i nedstigande led.
 • Föräldrar. Om sådana saknas, nära släktingar i uppåtstigande led. Adoptivföräldrar.
 • Svärsöner och svärdöttrar.
 • Svärföräldrar.
 • Syskon och halvsyskon.
 • Den närmaste släktingen enligt ovanstående rangordning är underhållsskyldig. Om flera personer har samma ställning delas skyldigheten proportionellt utifrån deras ekonomiska resurser.

Dessutom gäller följande:

 • Mottagarna av underhållet måste i första hand själva stå för sina kostnader innan de kan få underhållsbidrag från underhålls�pliktiga personer.
 • Om inga andra underhålls�skyldiga personer finns, är också makar som varit vållande till att äktenskap upplösts skyldiga att lämna underhåll till icke-vållande makar.
 • Föräldrar är även skyldiga att lämna underhåll till ekonomiskt behövande, ej erkända barn, när dessa blivit myndiga.

Förutsättningar för underhållsskyldighet:

Till börjanTill början

 • Mottagaren måste vara ekonomiskt behövande och helt eller delvis sakna möjligheter att försörja sig själv.
 • Förutom släktbandet (eller ”tacksamhetsrelationen” när det gäller en gåva) måste betalaren ha ekonomiska förutsättningar för att ge underhåll.

Följande gäller för underhållet:

 • Förbud mot överlåtelse, avstående, kompensation och utnyttjande av skiljedom.
 • Rätten till underhåll kan inte upphävas.
 • Bidraget kan inte utmätas och ska undantas från tillgångarna i konkursbo i den utsträckning som är nödvändig för de behövandes och deras familjers försörjning.
 • Underhålls�skyldigheten får inte överföras till vare sig givarens eller mottagarens arvingar.

Vad omfattar begreppen mantenimento och obbligazione di mantenimento enligt italiensk lag?

Mantenimento är det underhåll mellan makar och mellan föräldrar och barn som följer av den högsta graden av familjesolidaritet inom kärnfamiljen.

Till skillnad från det underhåll som betecknas som alimenti är mantenimento en normal företeelse inom en kärnfamilj, som inte förutsätter behov (i betydelsen oförmåga att tillgodose sina grundläggande mänskliga behov) och som ska ges utan begäran eller formaliteter utom vid hemskillnad.

Vid hemskillnad gäller följande:

 • Oavsett vem som har tilldelats vårdnaden av minderåriga barn är båda föräldrarna underhålls�skyldiga för dem.
 • Om ingen av makarna har förklarats vara vållande till hemskillnaden, kan den av dem som inte har tillräcklig inkomst och vars ekonomiska situation är sämre än den andras kräva ett underhålls�belopp som gör det möjligt att behålla samma levnads�standard som under äktenskapet.
 • Makar som har förklarats vara vållande till hemskillnad har endast rätt till underhåll om de är ekonomiskt behövande (dvs. endast alimenti, inte mantenimento).

Vid äktenskapsskillnad gäller följande:

Till börjanTill början

 • Båda föräldrarna är fortfarande underhålls�skyldiga för sina barn enligt samma bestämmelser som vid hemskillnad.
 • Före detta makar har rätt till underhåll om de inte har tillräckliga inkomster för att upprätthålla den levnads�standard de hade före skilsmässan om de har en sämre ekonomisk situation än f.d. makan/maken.

2. Upp till vilken ålder kan ett barn få underhållsbidrag?

Underhållsskyldigheten gentemot barn har en kompletterande prägel, eftersom föräldrar är skyldiga att ge sina barn, både minderåriga och myndiga, underhåll fram till dess att de har blivit ekonomiskt självständiga. Om barnen därefter befinner sig i en situation där de är ekonomiskt behövande har de också rätt till underhåll.

3. I vilka fall är italiensk lag tillämplig?

Enligt artikel 45 i lag nr 218 (1995) regleras underhålls�skyldigheten inom en familj i samtliga fall genom Haagkonventionen av den 2 oktober 1973 som blev gällande i Italien genom lag nr 745 av den 24 oktober 1980. Hänvisningen till konventionen i den nämnda artikel 45 gäller endast underhållsskyldigheten inom en familj, inte mottagarens skyldigheter.

I Haagkonventionen föreskrivs att det är mottagarens hemvist som avgör vilken lag som är tillämplig. Om lagen i mottagarens hemvistland inte föreskriver någon underhållsrätt, tillämpas den nationella lag som är gemensam för parterna. Om den som söker underhåll inte kan erhålla det ens med stöd av denna lag, tillämpas lagen i den stat där kravet gjorts gällande.

Underhållskyldighet efter hemskillnad och äktenskapsskillnad och då ett äktenskap förklarats ogiltigt regleras av lagen i den stat där hemskillnaden, äktenskaps�skillnaden eller ogiltigheten anmälts och erkänts.

Till börjanTill början

4. Om italiensk lag inte är tillämplig, vilken lag tillämpar de italienska domstolarna? Vad gäller om både sökanden och den underhållsskyldige befinner sig på italienskt territorium?

Om båda parterna är bosatta i Italien är italiensk lag tillämplig enligt det allmänna hemvistkriteriet i Haagkonventionen av den 2 oktober 1973.

5. Ska sökanden vända sig till ett särskilt organ, en central eller lokal myndighet eller domstol för att få underhåll?

I Italien måste den som vill hävda sin rätt till underhåll vända sig till domstol.

6. Kan en ansökan göras för en släktings, en närståendes eller ett underårigt barns räkning?

I Italien är endast domstolarna behöriga att ålägga någon att betala underhåll.

Också en företrädare med fullmakt från sökanden kan lämna in ansökan till domstolen.

7. Om sökanden tänker ta ärendet till domstol, hur vet han eller hon vilken domstol som är behörig?

Han eller hon ska informera sig om vilken domstol som är behörig när det gäller olika belopp och olika geografiska områden. Om tvisten gäller ett värde på högst 2 582,28 euro är det fredsdomaren (il giudice di pace) som är behörig. Underhåll som överstiger detta värde ska behandlas av allmän domstol.

Vid hemskillnad och äktenskapsskillnad ska man begära underhåll hos den instans som behandlar hemskillnaden resp. äktenskaps­skillnaden. Om däremot någon av makarna senare begär ändring av underhållsbeloppet gäller de vanliga reglerna om behörighet utifrån värde och geografiskt område.

Till börjanTill början

8. Måste sökanden gå via en mellanhand för att inleda en domstolsprocess (t.ex. en advokat, ett särskilt organ eller en central eller lokal myndighet)? Om inte, hur går man tillväga?

I underhållstvister inför fredsdomare får parterna företräda sig själva och också framföra sina krav muntligen, om tvisten avser ett belopp på högst 516,46 euro. Fredsdomaren har dock rätt att medge att parter företräder sig själva också om tvisten gäller högre belopp.

I andra fall måste parterna ha ett juridiskt ombud, om inte annat föreskrivs i lag (en part som själv är praktiserande advokat får t.ex. föra sin egen talan inför domstol utan rättsligt biträde).

9. Måste sökanden betala avgifter för att inleda en process? Om ja, hur mycket? Om sökandens ekonomiska tillgångar är otillräckliga, kan man få rättshjälp för att täcka rättegångskostnaderna?

Från och med den 1 mars 2002 gäller en enhetlig avgift för väckande av talan vid domstol i Italien. Den ersätter alla övriga avgifter som föreskrevs tidigare för tvistemål och också för straffrättsliga och administrativa ärenden (se den förordning som godkänts genom presidentdekret nr 115, 2002). Det rör sig om ett system med schablonbelopp för betalning, antingen i proportion till det värde tvisten gäller eller i vissa fall med en fast avgift. Genom den nya budgetlagen nr 311, 2004, infördes några ändringar av tröskelvärden och motsvarande avgifter.

Från och med den 1 januari 2005 föreskrivs progressiva avgifter för mål som avser ett visst belopp: från 30 euro för processer som gäller högst 1 100 euro upp till 1 100 euro om processen gäller ett belopp över 520 000 euro. I verkställighetsärenden som rör fast eller lös egendom gäller en fast avgift (200 euro när det gäller fast egendom och 100 euro när det gäller lös egendom). För att underlätta betalningen finns särskilda formulär och postgiroblanketter (ytterligare uppgifter finns på Agenzia Entrate italiano).

Till börjanTill början

Vid prövning av bestridanden och vid förfaranden om säkerhetsåtgärder eller verkställighets�åtgärder i samband med mål som rör underhåll till barn gäller befrielse från den enhetliga avgiften. Detta gäller även familjerättsliga ärenden som hemskillnad.

Den vinnande parten har rätt till ersättning för advokatkostnader och eventuella utrednings�kostnader (t.ex. nödvändig teknisk rådgivning). Domstolen betalar ersättningen enligt tariffer med angivna minimi‑ och maximi�belopp.

Personer med en beskattnings�bar årsinkomst på högst 9 269,22 euro kan ha rätt till kostnads�fritt biträde av advokat. Makens och andra sammanboende familjemedlemmars inkomster beaktas vid beräkningen.

De olika advokatorganisationernas styrelser har inrättat en informations‑ och rådgivnings�tjänst för allmän rätts�hjälp (se avsnittet om allmän rättshjälp).

10. Vilken typ av underhåll kan domstolen bevilja? Hur fastställs beloppet? Kan beslutet omprövas med hänsyn till ändrade levnadskostnader eller ändrade personliga förhållanden för mottagaren?

Det rättsliga beslut som fastställer omfattningen av en underhållsskyldighet eller beloppet för ett underhåll av typen mantenimento (se ovan) är en dom som ligger till grund för verkställighet.

Domstolen ålägger den underhålls�skyldige att betala vad som krävs för att mottagaren ska kunna tillfreds�ställa sina grundläggande behov, dvs. täcka kostnaderna för mat, logi och kläder och förvärva varor och tjänster som möjliggör ett minimum av värdig livsföring. När domstolen fastställer detta ska den också beakta den underhålls�skyldiges ekonomiska förhållanden.

Till börjanTill början

När domstolen fastställer beloppet för underhåll i form av mantenimento som ska betalas av makar efter hemskillnad eller äktenskaps�skillnad ska den ha hänsyn till levnadsstandarden under samlevnaden. När det gäller minderåriga barn, och också myndiga barn som inte kan försörja sig själva, ska domstolen ta hänsyn till deras utbildnings�behov.

Formerna för betalningen och underhålls�beloppet kan ändras efter begäran av någon av parterna.

11. Hur och till vem betalas underhållet ut?

Underhållet ska betalas till den som är berättigad till det.

Underhåll i form av mantenimento till minderåriga barn ska betalas till den make som är vårdnadshavare. När det gäller myndiga, men inte ekonomiskt självständiga barn, har den förälder som är vårdnadshavare och fortsätter att sörja för barnets uppehälle rätt (vid sidan av barnets särskilda rätt) att ta emot barnets fortsatta underhåll.

Domstolen fastställer former och belopp för betalningen. När det gäller hemskillnad kan den ålägga tredje man som är skyldig att periodiskt betala belopp till den underhålls�skyldige att betala en del av beloppen direkt till den underhålls�berättigade.

12. Om den underhållsskyldige inte betalar frivilligt, vilka åtgärder kan vidtas för att tvinga honom eller henne att betala?

Underhållsberättigade kan utnyttja alla normala metoder för att säkerställa att de ekonomiska skyldigheterna uppfylls: de kan begära säkerhetsåtgärder för att skydda sina fordringar och säkra betalning genom att ansöka om utmätning av föremål och pengar som är i tredje mans besittning.

Till börjanTill början

Utebliven betalning av underhållet kan utgöra brott mot skyldigheten att sörja för familjens uppehälle (art. 570 i strafflagen). För fällande dom krävs att den åsidosatta parten väcker talan hos domstol. Om denna part är minderårig kan dock allmänt åtal väckas. Utnyttjandet av straffrättsliga åtgärder har visat sig effektivt i Italien för att förhindra att makar som inte är vårdnads�havare inte uppfyller sina skyldigheter.

13. Finns det något organ eller någon central eller lokal myndighet som kan hjälpa mig att driva in underhållet?

Det finns inga föreskrifter om att en offentlig myndighet i förmånstagarens ställe ska väcka talan inför domstol eller på annat sätt utöva påtryckningar på den underhålls�skyldige.

Nyligen infördes genom en lag (nr 2004/6) en befattning som understödjande förvaltare som domstolen kan tillsätta (utan att rättsligt biträde krävs). I lagen anges vilka handlingar en sådan förvaltare kan utföra för en berörd part som, helt eller delvis, saknar möjlighet att fullgöra dagliga åligganden (funktionshindrade, äldre, alkoholister, narkomaner, interner osv.). Till en sådan förvaltare kan man vända sig också för att få hjälp med att vända sig till domstol för att kräva utbetalning av underhållet.

14. Kan organet eller myndigheten träda i den underhållsskyldiges ställe och själv betala hela eller en del av underhållet? Vad gäller om sökanden befinner sig i Italien och den underhållsskyldige är bosatt i ett annat land?

I Italien får behövande stöd också från privata samhällsorganisationer som har till uppgift att skydda marginaliserade eller fattiga. Det är en frivillig verksamhet som kan utföras på mycket varierande sätt beroende på behov och resurser.

Till börjanTill början

Staten och de offentliga organen har enligt konstitutionen skyldighet att solidariskt stödja behövande som saknar medel, är arbets�oförmögna eller inte har släktingar med underhålls�skyldighet.

Den offentliga hälso‑ och sjukvården ska för sin del sörja för de behövandes hälsa med behandlingar och sjukhusvård. Också kommunerna verkar i detta syfte med måltidsservering i offentlig regi och härbärgen och vårdinstitutioner för äldre och funktions�hindrade.

Dessa verksamheter träder i stället för skyldigheten till bistånd inom familjen, men under alla omständigheter gäller regressrätt mot släktingar som enligt lag är underhålls�skyldiga och som är i stånd att fullgöra sin skyldighet. Regressrätten regleras genom lagen om utlånande institut (artikel 9 i Haagkonventionen av den 2 oktober 1973).

Om den underhållsberättigade är bosatt i Italien och den underhållsskyldige i en annan stat, är det kriterierna i lagen i den stat där den underhålls�berättigade är bosatt som ska tillämpas för att fastställa omfattningen och räckvidden för underhålls�skyldigheten och sättet och tiderna för betalningarna i enlighet med Haagkonventionen från 1973 som tillämpar det allmänna kriteriet om lagen i mottagarens bosättnings�stat.

15. Kan sökanden få hjälp av ett organ eller en central eller lokal myndighet i Italien?

Bistånd från en privat institution är alltid möjligt och sker på de villkor som institutionen själv fastställt. Offentliga myndigheter måste ge bistånd på det sätt och i den omfattning som redovisas i svaret på den föregående frågan.

Till börjanTill början

16. Om ja, hur kan organet eller myndigheten kontaktas?

I Italien finns det flera välgörenhetsorganisationer som bygger på frivilliga insatser.

Följande offentliga myndigheter har skyldighet att ingripa: regioner, prefekturer, provinser, kommuner och byråer inom den nationella hälso- och sjukvården.

Alla dessa organ har särskilt inrättade kontor för att behandla av framställningar från berörda personer och vidta de lämpligaste åtgärderna efter avslutad granskning (närmare information finns på dessa organs webbplatser).

17. Vilken typ av hjälp kan sökanden få från organet eller myndigheten? Vad gäller om den underhållsberättigade befinner sig i något annat land och den underhållsskyldige är bosatt eller vistas i Italien?

Varje privat institution har befogenhet att välja former och räckvidd för biståndet i enlighet med sina stadgar och inom ramen för sina ekonomiska möjligheter. För bistånd från offentliga myndigheter finns föreskrifter i lagen.

Om den underhållsberättigade är bosatt i ett annat land än den underhållsskyldige, ska beloppet för underhållet och former och dagar för betalningarna fast�ställas

 • i första hand enligt lagen i det land där den underhålls�berättigade är bosatt,
 • i andra hand enligt den lag som är gemensam för båda parterna, om det första kriteriet inte är tillämpligt, och
 • om dessa båda kriterier inte är tillämpliga, enligt den lag som gäller för den myndighet som ansökan riktas till.

Efter hemskillnad och äktenskaps�skillnad tillämpas för makar den lag enligt vilken hemskillnaden eller äktenskapsskillnaden skedde.

Till börjanTill början

Detta regleras av artiklarna 1, 4, 5, 6 och 8 i Haagkonventionen av den 2 oktober 1973 om underhålls�skyldighet inom familjen, som Italien ratificerade 1980.

18. Kan sökanden lämna in en ansökan direkt till ett organ eller en central eller lokal myndighet i Italien?

Varje privat organisation administrerar sin biståndsverksamhet på det sätt den finner lämpligt. I allmänhet finns det inga särskilda förfaranden som måste följas.

Varje organisation, offentlig eller privat, har ett kontor med uppgift att ta emot förfrågningar om bistånd. Dessa behandlas enligt de kriterier och inom de gränser som organisationen har satt upp och som vanligen föreskrivs i de lagar och förordningar som organisationen omfattas av.

19. Om ja, hur kan organet eller myndigheten kontaktas?

Adresser till offentliga organ finns på kommunernas, provinsernas och regionernas webbplatser. Information finns också på inrikesministeriets italiano webbplats.

Inga särskilda formaliteter krävs. Det räcker att vända sig till dem personligen eller via ombud om den som söker underhåll inte själv har möjlighet till det.

20. Vilken typ av hjälp kan sökanden få från organet eller myndigheten?

Varje privat eller offentlig institution handlar i enlighet med och inom ramen för sina stadgar.

För att få det bistånd man behöver ska man skaffa information från de olika institutioner som är verksamma på bistånds�området för att få reda på vilka tjänster som kan tillhandahållas. Biståndet kan bestå i bidrag, inkvartering, nödvändig hälso‑ och sjukvård, hjälp i hemmet och andra former av insatser som specifikt anges i reglerna eller stadgarna för de offentliga och privata institutioner som är verksamma inom sektorn.

« Underhållsskyldighet - Allmän information | Italien - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 20-03-2006

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket