Evropska komisija > EPM > Zahtevki za vzdrževanje > Irska

Zadnja sprememba: 11-04-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Zahtevki za vzdrževanje - Irska

EJN logo

Ta stran je zastarela. Trenutno jo posodabljamo in bo na voljo na evropskem portalu e-pravosodje.


 

KAZALO

1. Kaj pomenita „preživljanje“ in „preživninska obveznost“ po pravu Irske? 1.
2. Do katere starosti je otrok upravičen do preživnine? 2.
3. V katerih primerih se uporablja pravo Republike Irske? 3.
4. Če ni mogoče uporabiti prava Irske, katero pravo bo uporabilo sodišče? 4.
5. Ali mora vlagatelj zahtevek za preživnino nasloviti na posebno organizacijo, državni organ (centralni ali lokalni) ali sodišče? 5.
5.a) Kako vložiti zahtevek za preživnino pri posebni organizaciji ali državnemu organu (centralnemu ali lokalnemu) in kateri postopki se uporabljajo? 5.a)
6. Ali se lahko zahtevek vloži v imenu sorodnika, bližnje osebe ali mladoletnega otroka? 6.
7. Kako vlagatelj ve, katero sodišče je pristojno za vložitev tožbe? 7.
8. Ali mora vlagatelj vložiti tožbo pri sodišču prek posrednika (npr. odvetnika, posebne organizacije ali državnega organa (centralnega ali lokalnega) itd.)? Če ne, kateri so postopki? 8.
9. Ali mora vlagatelj plačati takso, če želi vložiti tožbo pri sodišču? Če da, kolikšna je? Ali lahko tožnik dobi brezplačno pravno pomoč za kritje stroškov postopka, če so njegova finančna sredstva nezadostna? 9.
10. Kakšno preživnino običajno določi sodišče? Če se preživnina dodeli, na podlagi česa je določena? Ali lahko sodišče svojo odločitev spremeni, če se spremenijo življenjski stroški ali družinske okoliščine? 10.
11. Kako in komu se plača preživnina? 11.
12. Če preživninski zavezanec ne plača prostovoljno, kateri postopek je treba sprožiti? 12.
13. Ali obstaja organizacija ali državni organ (centralni ali lokalni), ki mi lahko pomaga dobiti preživnino? 13.
14. Ali lahko nadomesti dolžnika in namesto njega plača preživnino ali del preživnine? 14.
14.a) Če je vlagatelj v Republiki Irski, preživninski zavezanec pa ima stalno prebivališče v drugi državi: 14.a)
15. Ali lahko v Republiki Irski vlagatelj dobi pomoč organizacije ali državnega organa (centralnega ali lokalnega)? 15.
16. Če da, kako lahko s to organizacijo ali državnim organom (centralnim ali lokalnim) stopi v stik? 16.
17. Kakšno pomoč lahko dobi vlagatelj od te organizacije ali državnega organa (centralnega ali lokalnega)? 17.
17.a) Če je vlagatelj v drugi državi, preživninski zavezanec pa ima stalno prebivališče na Irskem: 17.a)
18. Se lahko vlagatelj na to organizacijo ali državni organ (centralni ali lokalni) na Irskem obrne neposredno? 18.
19. Če da, kako lahko s to organizacijo ali državnim organom (centralnim ali lokalnim) stopi v stik? 19.
20. Kakšno pomoč lahko dobi vlagatelj od te organizacije ali državnega organa (centralnega ali lokalnega)? 20.

 

1. Kaj pomenita „preživljanje“ in „preživninska obveznost“ po pravu Irske?

Katere osebe morajo drugi osebi plačevati „preživnino“?

 • Poročeni starši svojim otrokom? Da.
 • Otroci svojim staršem? Ne.
 • Razvezani zakonec drugemu zakoncu? Da.
 • Drugi? Neporočeni pari – do preživnine je upravičen le otrok.

V katerih primerih?

Preživnina je pravno izvršljivo upravičenje do finančne podpore, ki jo vzdrževani zakonci (vključno z razvezanimi zakonci) in vzdrževani otroci lahko zahtevajo od enega od staršev ali zakonca (ali nekdanjega zakonca).

2. Do katere starosti je otrok upravičen do preživnine?

Običajno do 18. leta – vendar do 23. leta, če se otrok redno izobražuje.

3. V katerih primerih se uporablja pravo Republike Irske?

Splošni zakon o vzdrževanju zakoncev in otrok iz leta 1976 (Maintenance of Spouses and Children Act 1976) – običajno se uporablja na okrožnem sodišču (District Court) in določa najvišje tedensko izplačilo 500,00 EUR za zakonca in 150,00 EUR za otroka. Neomejene vsote v postopkih prenehanja življenjske skupnosti in razveze običajno obravnava okrožno sodišče (Circuit Court) – v nekaterih primerih glavno civilno sodišče (High Court).

4. Če ni mogoče uporabiti prava Irske, katero pravo bo uporabilo sodišče?

Če oseba, ki zahteva preživnino, in preživninski zavezanec živita na Irskem:

Na vrh straniNa vrh strani

Ne pride v poštev.

5. Ali mora vlagatelj zahtevek za preživnino nasloviti na posebno organizacijo, državni organ (centralni ali lokalni) ali sodišče?

Običajno zakonec, ki je upravičen do preživnine, vloži zahtevek pri sodišču s civilno tožbo zoper drugega zakonca (glej št. 3).

5.a) Kako vložiti zahtevek za preživnino pri posebni organizaciji ali državnemu organu (centralnemu ali lokalnemu) in kateri postopki se uporabljajo?

Glej zgoraj in št. 3.

6. Ali se lahko zahtevek vloži v imenu sorodnika, bližnje osebe ali mladoletnega otroka?

Običajno eden od staršev vloži tožbo v imenu nepreskrbljenega otroka. Vseeno za sprožitev postopka zakon pooblašča skrbnike (ki jih lahko imenuje sodišče) in nekatere zakonite organe.

7. Kako vlagatelj ve, katero sodišče je pristojno za vložitev tožbe?

Za sedanje meje pristojnosti glej št. 3. Kjer so se zakonski postopki že začeli – zahtevek je treba vložiti pri okrožnem sodišču (Circuit Court) ali glavnem civilnem sodišču (High Court), ne glede na višino zahtevane vsote.

8. Ali mora vlagatelj vložiti tožbo pri sodišču prek posrednika (npr. odvetnika, posebne organizacije ali državnega organa (centralnega ali lokalnega) itd.)? Če ne, kateri so postopki?

Ne, zahtevek lahko vloži osebno, vendar je običajno priporočljivo najeti odvetnika. Na Irskem obstaja sistem civilne brezplačne pravne pomoči (Civil Legal Aid Scheme) za zastopanje strank v sporu v zvezi z družinskim pravom, ki ne morejo plačati zasebnega pravnega zastopstva.

Na vrh straniNa vrh strani

9. Ali mora vlagatelj plačati takso, če želi vložiti tožbo pri sodišču? Če da, kolikšna je? Ali lahko tožnik dobi brezplačno pravno pomoč za kritje stroškov postopka, če so njegova finančna sredstva nezadostna?

Ne. Na Irskem so vsi postopki v zvezi z družinskim pravom oproščeni običajnih sodnih taks.

10. Kakšno preživnino običajno določi sodišče? Če se preživnina dodeli, na podlagi česa je določena? Ali lahko sodišče svojo odločitev spremeni, če se spremenijo življenjski stroški ali družinske okoliščine?

Običajna merila so ravnotežje med razumnimi potrebami in sposobnostjo za plačilo. V nekaterih okoliščinah se upošteva tudi ravnanje (kjer je vlagatelj zapustil družino brez upravičenega razloga).

11. Kako in komu se plača preživnina?

Običajno z neposrednim nakazilom upniku. Vseeno imajo upniki vso pravico do prejemanja preživnine prek sodnega urada (Court Office). Kjer sodišče meni, da je potrebno, lahko dolžniku zarubi plačo in naroči delodajalcu, da odtegne vsote, ki jih nakaže upniku.

12. Če preživninski zavezanec ne plača prostovoljno, kateri postopek je treba sprožiti?

Lokalni urad okrožnega sodišča (District Court Office) lahko sproži postopek za št. 1 in 2 spodaj:

 1. z rubežem dohodka,
 2. z rubežem in zaporno kaznijo,

  z izvršljivim sodnim pozivom,
  s civilno tožbo kot za druge dolgove,
  s sodnim nalogom za rubež premoženja.

  Na vrh straniNa vrh strani

13. Ali obstaja organizacija ali državni organ (centralni ali lokalni), ki mi lahko pomaga dobiti preživnino?

V vsakem lokalnem uradu okrožnega sodišča (District Court Office), če je plačevanje v njihovi pristojnosti, lahko sodni uradnik neposredno izterja plačila, za katera je izdal nalog za plačilo, s sprožitvijo postopka za določitev zaporne kazni ali rubež dohodkov.

14. Ali lahko nadomesti dolžnika in namesto njega plača preživnino ali del preživnine?

Ne.

Za plačevanje preživnine je odgovoren le dolžnik, plačuje pa jo neposredno ali se mu ta ob izplačilu odtegne od plače.

14.a) Če je vlagatelj v Republiki Irski, preživninski zavezanec pa ima stalno prebivališče v drugi državi:

Na podlagi Zakona o nalogih za preživnino iz leta 1974 (Maintenance Orders Act 1974) se lahko v primeru, ko ima toženec stalno prebivališče v Združenem kraljestvu, na Severnem Irskem, Škotskem ali v Walesu, tej stranki nalogi za preživnino izdajo pod to pristojnostjo, izvršijo pa se pod drugimi pristojnostmi. Na podlagi Zakona o preživninah iz leta 1994 (1994 Maintenance Act) lahko vlagatelj v primeru obstoječega naloga za preživnino zaprosi osrednji organ za izvršbo naloga, tako da omenjeni nalog pošlje osrednjemu organu, ki je pristojen na območju, kjer ima dolžnik stalno prebivališče (če dolžnik prebiva v državi, ki je podpisnica Newyorške konvencije iz leta 1956).

15. Ali lahko v Republiki Irski vlagatelj dobi pomoč organizacije ali državnega organa (centralnega ali lokalnega)?

Da.

Na vrh straniNa vrh strani

Običajno je to sodni uradnik, ki je znan kot „uradnik okrožnega sodišča“ (District Court Clerk), pristojen za naloge okrožnega sodišča.

16. Če da, kako lahko s to organizacijo ali državnim organom (centralnim ali lokalnim) stopi v stik?

Z ustreznimi sodnimi uradi je mogoče priti v stik na naslednje načine:

 • po telefonu,
 • prek pisma,
 • osebno,
 • po elektronski pošti.

17. Kakšno pomoč lahko dobi vlagatelj od te organizacije ali državnega organa (centralnega ali lokalnega)?

Pomoč pri sprožitvi postopkov za izvršbo neplačanih preživnin (glej št. 12 in 13).

17.a) Če je vlagatelj v drugi državi, preživninski zavezanec pa ima stalno prebivališče na Irskem:

Glej št. 14.a) – velja za zahtevke, izdane med Združenim kraljestvom in Irsko.

Glede na to, kje ima vlagatelj stalno prebivališče, lahko na podlagi določil Rimske konvencije iz leta 1956 (Rome Convention 1990) ali Newyorške konvencije iz leta 1956 (New York Convention 1956) zaprosi za izvršbo obstoječega naloga za izvršbo preživnine.

18. Se lahko vlagatelj na to organizacijo ali državni organ (centralni ali lokalni) na Irskem obrne neposredno?

Zahtevke za informacije lahko naslovite na pristojnega uradnika okrožnega sodišča (District Court Clerk), kot je določeno pod št. 15.

19. Če da, kako lahko s to organizacijo ali državnim organom (centralnim ali lokalnim) stopi v stik?

Glej št. 16.

20. Kakšno pomoč lahko dobi vlagatelj od te organizacije ali državnega organa (centralnega ali lokalnega)?

Glej št. 12, 13.

« Zahtevki za vzdrževanje - Splošne informacije | Irska - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 11-04-2006

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo