Európska komisia > EJS > Nárok na výživné > Írsko

Posledná úprava: 11-04-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Nárok na výživné - Írsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Na čo sa vzťahujú pojmy „výživné” a „vyživovacia povinnosť” podľa írskeho práva? 1.
2. Do akého veku má dieťa nárok na výživné? 2.
3. V ktorých prípadoch sa použije právo Írskej republiky? 3.
4. Ak sa nepoužije írske právo, aké právo uplatnia súdy Írska? 4.
5. Na aký orgán podáva osoba návrh na určenie výživného (osobitná organizácia, ústredný alebo miestny orgán štátnej správy alebo súd)? 5.
5.a) Aký je postup pri podaní žiadosti o výživné od tejto organizácie alebo orgánu? 5.a)
6. Môže byť návrh podaný v mene príbuzného, blízkej osoby alebo neplnoletého dieťaťa? 6.
7. Ktorý súd je príslušný na podanie návrhu? 7.
8. Musí navrhovateľ podať návrh na súd prostredníctvom tretej osoby, napr. právneho zástupcu, určitej organizácie, ústredného alebo miestneho orgánu štátnej správy, atď? Ak nie, aký je postup? 8.
9. Je navrhovateľ povinný platiť poplatky pri podaní návrhu na súd? Ak áno, v akej výške? Ak je navrhovateľ v hmotnej núdzi, má nárok na poskytnutie bezplatnej právnej pomoci? 9.
10. Aké výživné súd pravdepodobne prizná? Ak súd prizná výživné, akým spôsobom ho určí? Môže byť rozhodnutie súdu o výživnom zmenené z dôvodu zmien životných nákladov alebo rodinných pomerov? 10.
11. Ako a komu sa bude plniť vyživovacia povinnosť? 11.
12. Ak povinná osoba dobrovoľne neplní vyživovaciu povinnosť, aký je postup s cieľom donútiť ju, aby platila výživné? 12.
13. Existuje organizácia alebo ústredný alebo miestny orgán štátnej správy, ktorý poskytuje pomoc pri vymáhaní výživného? 13.
14. Môže takáto organizácia alebo orgán úplne alebo sčasti plniť vyživovaciu povinnosť namiesto osoby povinnej platiť výživné? 14.
14.a) Ak je navrhovateľ v Írskej republike a osoba povinná platiť výživné má bydlisko v inej krajine: 14.a)
15. Môže organizácia alebo ústredný alebo miestny orgán štátnej správy poskytnúť navrhovateľovi pomoc v Írskej republike? 15.
16. Ak áno, ako je možné skontaktovať sa s touto organizáciou alebo orgánom? 16.
17. Akú pomoc môže navrhovateľovi poskytnúť táto organizácia alebo orgán v Írskej republike? 17.
17.a) Ak je navrhovateľ v inej krajine a osoba povinná platiť výživné je v Írsku: 17.a)
18. Môže navrhovateľ zaslať organizácii alebo ústrednému alebo miestnemu orgánu štátnej správy v Írsku svoju žiadosť priamo? 18.
19. Ak áno, ako je možné skontaktovať sa s touto organizáciou alebo orgánom? 19.
20. Akú pomoc môže organizácia alebo ústredný alebo miestny orgán štátnej správy poskytnúť navrhovateľovi? 20.

 

1. Na čo sa vzťahujú pojmy „výživné” a „vyživovacia povinnosť” podľa írskeho práva?

Ktoré osoby sú povinné prispievať na výživu inej osobe:

 • zosobášení rodičia svojim deťom? Áno
 • deti rodičom? Nie
 • rozvedenený manžel bývalému manželovi ? Áno
 • iné osoby? Nezosobášené páry – iba dieťa má nárok na výživné

V akých prípadoch?

Výživné je právne vymáhateľný nárok na finančnú podporu, ktorý majú nezaopatrení manželia (vrátane rozvedených manželov) a nezaopatrené deti voči rodičovi alebo manželovi (alebo bývalému manželovi).

2. Do akého veku má dieťa nárok na výživné?

Spravidla do veku 18 rokov – ale v prípade, že dieťa sa zúčastňuje na riadnom vzdelávaní, je to do 23 rokov.

3. V ktorých prípadoch sa použije právo Írskej republiky?

Vo všeobecnosti je to Zákon o výživnom manželov a detí z roku 1976 – výživné spravidla určuje okresný súd, pričom maximálna suma je 500 eur pre manžela a 150 eur pre dieťa na týždeň. Sumy v neobmedzenej výške určuje v rámci konania o odluke a rozvode Circuit Court (obvodný súd) – v niektorýc prípadoch High Court (Najvyšší súd).

4. Ak sa nepoužije írske právo, aké právo uplatnia súdy Írska?

Ak sa osoba, ktorá žiada o výživné a aj osoba povinná platiť výživné nachádza v Írsku: N/A

HoreHore

5. Na aký orgán podáva osoba návrh na určenie výživného (osobitná organizácia, ústredný alebo miestny orgán štátnej správy alebo súd)?

Návrh obvykle podáva na súd nezaopatrená osoba voči druhému manželovi v občianskoprávnom konaní (pozri č#3).

5.a) Aký je postup pri podaní žiadosti o výživné od tejto organizácie alebo orgánu?

Pozri vyššiea č.#3.

6. Môže byť návrh podaný v mene príbuzného, blízkej osoby alebo neplnoletého dieťaťa?

Bežne podáva návrh v mene nezaopatreného dieťaťa rodič. Zákon však na podanie návrhu poskytuje možnosť ustanoviť opatrovníkov (ktorých môže vymenovať súd) a určité zákonné orgány.

7. Ktorý súd je príslušný na podanie návrhu?

Pozri č#3 kvôli platným obmedzeniam súdnej príslušnosti. Ak už začalo konanie o zrušenie manželstva – návrh sa podáva na Circuit Court alebo na High Court bez ohľadu na nárokovanú sumu.

8. Musí navrhovateľ podať návrh na súd prostredníctvom tretej osoby, napr. právneho zástupcu, určitej organizácie, ústredného alebo miestneho orgánu štátnej správy, atď? Ak nie, aký je postup?

Nie, návrh je možné podať osobne, ale spravidla sa podáva prostredníctvom právneho zástupcu. V Írsku existuje tzv. Program občianskoprávnej pomoci, ktorý v rodinných sporoch zastupuje strany, ktoré si nemôžu dovoliť súkromnoprávne zastúpenie.

HoreHore

9. Je navrhovateľ povinný platiť poplatky pri podaní návrhu na súd? Ak áno, v akej výške? Ak je navrhovateľ v hmotnej núdzi, má nárok na poskytnutie bezplatnej právnej pomoci?

Nie. Všetky konania v rámci rodinného práva sú v Írsku oslobodené od súdnych poplatkov.

10. Aké výživné súd pravdepodobne prizná? Ak súd prizná výživné, akým spôsobom ho určí? Môže byť rozhodnutie súdu o výživnom zmenené z dôvodu zmien životných nákladov alebo rodinných pomerov?

Bežným kritériom je rovnováha medzi odôvodnenými potrebami a schopnosťou platiť. Za určitých okolností môže byť relevantné aj správanie (ak navrhovateľ odišiel bez rozumného dôvodu).

11. Ako a komu sa bude plniť vyživovacia povinnosť?

Spravidla sa výživné vypláca priamo oprávnenému. Oprávnení však majú absolútne právo na vyplácanie výživného prostredníctvom súdnej kancelárie. Ak to súd považuje za potrebné, môže nariadiť výkon rozhodnutia o výživnom zrážkami zo mzdy.

12. Ak povinná osoba dobrovoľne neplní vyživovaciu povinnosť, aký je postup s cieľom donútiť ju, aby platila výživné?

Miestna kancelária okresného súdu môže začať konanie v prípade č. 1 a 2

 1. zrážkami zo mzdy
 2. predvedením pred súd a uväznením
 3. výkonom súdneho nariadenia
  občianskou žalobou ako v prípade akéhokoľvek iného dlhu
  rozsudkom proti majetku.

  HoreHore

13. Existuje organizácia alebo ústredný alebo miestny orgán štátnej správy, ktorý poskytuje pomoc pri vymáhaní výživného?

V každej miestnej kancelárii okresného súdu, ak sa platba uskutočňuje v rámci jeho právomoci, súdny úradník môže priamo vymáhať platby, ktoré boli nariadené súdom a mali sa platiť jeho prostredníctvom, a to v rámci predbežného konania alebo zrážkami zo mzdy.

14. Môže takáto organizácia alebo orgán úplne alebo sčasti plniť vyživovaciu povinnosť namiesto osoby povinnej platiť výživné?

Nie.

Za platenie výživného je zodpovedná jedine osoba povinná platiť výživné a platí ho priamo, alebo sa mu vykonávajú zrážky zo mzdy.

14.a) Ak je navrhovateľ v Írskej republike a osoba povinná platiť výživné má bydlisko v inej krajine:

Podľa Zákona o súdnych nariadeniach o vyživovacej povinnosti z roku 1974, ak odporca má bydlisko v Spojenom kráľovstve, Severnom Írsku, Škótsku alebo vo Walese, súdne nariadenie o vyživovacej povinnosti je možné vydať proti týmto účastníkom konania v rámci tejto súdnej právomoci a vykonať v rámci externých súdnych právomocí. Podľa Zákona o výživnom z roku 1994, ak je vydané súdne nariadenie o vyživovacej povinnosti, navrhovateľ môže požiadať ústredný orgán o jeho vykonanie postúpením ústrednému orgánu v rámci súdnej právomoci, kde má povinná osoba bydlisko (hneď ako má povinná osoba bydlisko v krajine, ktorá je zmluvnou stranou Newyorského dohovoru z roku 1956).

HoreHore

15. Môže organizácia alebo ústredný alebo miestny orgán štátnej správy poskytnúť navrhovateľovi pomoc v Írskej republike?

Áno.

Spravidla je to súdny úradník, ktorý je známy ako príslušný „úradník okresného súdu” v súvislosti s príkazmi okresného súdu.

16. Ak áno, ako je možné skontaktovať sa s touto organizáciou alebo orgánom?

S príslušnou súdnou kanceláriou je možné spojiť sa týmto spôsobom

 • telefonicky
 • listom
 • osobnou návštevou
 • prostredníctvom elektronickej pošty

17. Akú pomoc môže navrhovateľovi poskytnúť táto organizácia alebo orgán v Írskej republike?

Pomoc pri začatí konania o vymáhaní výživného (pozri č. 12 a 13).

17.a) Ak je navrhovateľ v inej krajine a osoba povinná platiť výživné je v Írsku:

Pozri č. 14.a) - týka sa návrhov medzi Spojeným kráľovstvom a Írskom

Navrhovateľ v závislosti od toho, kde má bydlisko, môže podať návrh na vymáhanie výživného podľa ustanovení Rímskeho dohovoru z roku 1990 alebo Newyorského dohovoru z roku 1956.

18. Môže navrhovateľ zaslať organizácii alebo ústrednému alebo miestnemu orgánu štátnej správy v Írsku svoju žiadosť priamo?

Žiadosti o informácie je možné adresovať príslušnému úradníkovi okresného súdu, ako je stanovené v č. 15.

19. Ak áno, ako je možné skontaktovať sa s touto organizáciou alebo orgánom?

Pozri č. 16.

20. Akú pomoc môže organizácia alebo ústredný alebo miestny orgán štátnej správy poskytnúť navrhovateľovi?

Pozri č. 12, 13.

« Nárok na výživné - Všeobecné informácie | Írsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 11-04-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo