Komisja Europejska > EJN > Roszczenia alimentacyjne > Irlandia

Ostatnia aktualizacja: 11-04-2006
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Roszczenia alimentacyjne - Irlandia

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


 

SPIS TRESCI

1. Co oznaczają pojęcia «„alimenty”» i «„obowiązek alimentacyjny”» zgodnie z prawem Irlandii? 1.
2. Do jakiego wieku dziecku przysługują należności alimentacyjne? 2.
3. W jakich przypadkach stosuje się prawo Republiki Irlandii? 3.
4. Jeśli to prawo nie ma zastosowania, jakie prawo zastosują sądy Irlandii? 4.
5. Czy aby otrzymać alimenty wnioskodawca powinien złożyć wniosek do konkretnej organizacji, jednostki rządowej (centralnej lub lokalnej), czy do sądu? 5.
5.a) W jaki sposób mam ubiegać się o alimenty od tej organizacji lub jednostki rządowej (centralnej lub lokalnej) i jakie obowiązują przy tym procedury? 5.a)
6. Czy można złożyć wniosek w imieniu osoby spokrewnionej, bliskiego krewnego lub niepełnoletniego dziecka? 6.
7. Jeśli wnioskodawca planuje wnieść sprawę do sądu, skąd ma wiedzieć, który sąd jest właściwy? 7.
8. Czy wnioskodawca musi wnieść sprawę do sądu przez pośrednika (np. prawnika, konkretną organizację lub jednostkę rządową (centralną lub lokalną), itp.)? Jeśli nie, jakie stosuje się procedury? 8.
9. Czy wnioskodawca musi zapłacić koszty sądowe, aby wnieść sprawę do sądu? Jeśli tak, w jakiej wysokości? Czy, jeśli środki finansowe, jakimi dysponuje strona powodowa są niewystarczające, może ona otrzymać pomoc prawną na pokrycie kosztów postępowania? 9.
10. Jakiego rodzaju alimenty może przyznać sąd? W przypadku przyznania należności alimentacyjnych, w jaki sposób zostanie oceniona ich wysokość? Czy sąd może zmienić decyzję uwzględniając zmiany w kosztach utrzymania lub warunkach życia rodziny? 10.
11. W jaki sposób i komu zostaną wypłacone alimenty? 11.
12. Jeśli dłużnik (osoba zobowiązana do płacenia alimentów) nie płaci dobrowolnie, jakie działania można podjąć, aby zmusić go do zapłaty? 12.
13. Czy istnieje organizacja lub jednostka rządowa (centralna lub lokalna), która może mi pomóc w wyegzekwowaniu alimentów? 13.
14. Czy ta organizacja lub jednostka może zastąpić dłużnika i sama płacić alimenty lub ich część zamiast niego? 14.
14.a) Jeśli wnioskodawca przebywa w Republice Irlandii, a dłużnik (osoba zobowiązana do płacenia alimentów) zamieszkuje w innym kraju: 14.a)
15. Czy wnioskodawca może otrzymać pomoc organizacji lub jednostki rządowej (centralnej lub lokalnej) w Republice Irlandii? 15.
16. Jeśli tak, jak można skontaktować się z tą organizacją lub jednostką rządową (centralną lub lokalną)? 16.
17. Jakiego rodzaju pomoc wnioskodawca może otrzymać od tej organizacji lub jednostki rządowej (centralnej lub lokalnej)? 17.
17.a) Jeśli wnioskodawca przebywa w innym kraju, a dłużnik (osoba zobowiązana do płacenia alimentów) zamieszkuje w Irlandii: 17.a)
18. Czy wnioskodawca może skierować wniosek bezpośrednio do organizacji lub jednostki rządowej (centralnej lub lokalnej) w Irlandii 18.
19. Jeśli tak, jak można skontaktować się z tą organizacją lub jednostką rządową (centralną lub lokalną)? 19.
20. Jakiego rodzaju pomoc wnioskodawca może otrzymać od tej organizacji lub jednostki rządowej (centralnej lub lokalnej)? 20.

 

1. Co oznaczają pojęcia «„alimenty”» i «„obowiązek alimentacyjny”» zgodnie z prawem Irlandii?

Kto musi płacić „alimenty” i na kogo:

 • Rodzice będący w związku małżeńskim na swoje dzieci? Tak
 • dzieci na swoich rodziców? Nie
 • rozwiedziony współmałżonek na drugiego współmałżonka? Tak
 • Inne? Pary niebędące w związku małżeńskim – jedynie dziecko ma prawo do alimentów

W jakich przypadkach?
Alimenty są prawem do wsparcia finansowego, możliwym do wyegzekwowania na drodze prawnej. Prawa tego mogą dochodzić dzieci i współmałżonkowie będący na utrzymaniu (włącznie ze współmałżonkami rozwiedzionymi) wobec rodzica lub współmałżonka (lub byłego współmałżonka).

2. Do jakiego wieku dziecku przysługują należności alimentacyjne?

Zwykle do 18 lat, lecz gdy dziecko pobiera naukę w trybie dziennym do 23 lat.

3. W jakich przypadkach stosuje się prawo Republiki Irlandii?

Zasadniczo, zgodnie z Ustawą o alimentach na współmałżonków i dzieci z 1976 r. (Maintenance of Spouses and Children Act 1976) sąd rejonowy (District Court) rozpatruje sprawy, w których maksymalna wysokość płatności wynosi tygodniowo 500,00 EUR na współmałżonka, a 150,00 EUR na dziecko. Sprawy o nieograniczonej wysokości roszczeń rozpatrywane w postępowaniu o separację sądową i rozwód zwykle rozpatruje sąd okręgowy (Circuit Court), a w niektórych przypadkach Sąd Najwyższy (High Court).

Do góryDo góry

4. Jeśli to prawo nie ma zastosowania, jakie prawo zastosują sądy Irlandii?

Jeśli zarówno osoba, która wnosi o alimenty, jak i dłużnik zamieszkują w Irlandii:
Nie dotyczy

5. Czy aby otrzymać alimenty wnioskodawca powinien złożyć wniosek do konkretnej organizacji, jednostki rządowej (centralnej lub lokalnej), czy do sądu?

Zwykle wniosek składa do sądu osoba będąca na utrzymaniu w drodze wniesienia cywilnego powództwa przeciwko drugiemu współmałżonkowi (Patrz: Nr 3).

5.a) W jaki sposób mam ubiegać się o alimenty od tej organizacji lub jednostki rządowej (centralnej lub lokalnej) i jakie obowiązują przy tym procedury?

Patrz: powyżej i Nr 3

6. Czy można złożyć wniosek w imieniu osoby spokrewnionej, bliskiego krewnego lub niepełnoletniego dziecka?

Zwykle postępowanie wszczyna rodzic w imieniu dziecka pozbawionego wsparcia finansowego. Niemniej jednak prawo przewiduje możliwość wszczęcia postępowania przez opiekuna prawnego (którego może wyznaczyć sąd) i niektóre organy ustawowe.

7. Jeśli wnioskodawca planuje wnieść sprawę do sądu, skąd ma wiedzieć, który sąd jest właściwy?

Patrz: Nr 3 – obecnie obowiązujące granice jurysdykcji. Jeżeli postępowanie w sprawach małżeńskich już zostało wszczęte, wniosek należy złożyć do sądu okręgowego lub Sądu Najwyższego, niezależnie od wysokości roszczeń.

Do góryDo góry

8. Czy wnioskodawca musi wnieść sprawę do sądu przez pośrednika (np. prawnika, konkretną organizację lub jednostkę rządową (centralną lub lokalną), itp.)? Jeśli nie, jakie stosuje się procedury?

Nie, wniosek można złożyć osobiście, ale zwykle zleca się to radcy prawnemu. W Irlandii istnieje system pomocy prawnej w sprawach cywilnych, w ramach którego prawnicy reprezentują tych uczestników sporów z zakresu prawa rodzinnego, których nie stać na prywatnego przedstawiciela prawnego.

9. Czy wnioskodawca musi zapłacić koszty sądowe, aby wnieść sprawę do sądu? Jeśli tak, w jakiej wysokości? Czy, jeśli środki finansowe, jakimi dysponuje strona powodowa są niewystarczające, może ona otrzymać pomoc prawną na pokrycie kosztów postępowania?

Nie. Postępowania z zakresu prawa rodzinnego w Irlandii są zwolnione z opłat sądowych.

10. Jakiego rodzaju alimenty może przyznać sąd? W przypadku przyznania należności alimentacyjnych, w jaki sposób zostanie oceniona ich wysokość? Czy sąd może zmienić decyzję uwzględniając zmiany w kosztach utrzymania lub warunkach życia rodziny?

Najczęściej stosowanym kryterium jest równowaga między uzasadnionymi potrzebami a zdolnościami płatniczymi. W niektórych sytuacjach może mieć znaczenie zachowanie (gdy pozwany opuścił powoda bez uzasadnionej przyczyny).

11. W jaki sposób i komu zostaną wypłacone alimenty?

Zwykle są one płacone bezpośrednio wierzycielowi. Niemniej jednak wierzyciele mają bezwzględne prawo do otrzymania alimentów za pośrednictwem biura sądu. (Court Office). Jeżeli sąd uzna to za konieczne, można załączyć zaświadczenie o wynagrodzeniu dłużnika i polecić pracodawcy potrącanie płatności w celu przekazania ich wierzycielowi.

Do góryDo góry

12. Jeśli dłużnik (osoba zobowiązana do płacenia alimentów) nie płaci dobrowolnie, jakie działania można podjąć, aby zmusić go do zapłaty?

W przypadkach, o których mowa w nr 1 i 2 poniżej biuro lokalnego sądu rejonowego może wszcząć postępowanie w drodze:

 1. zajęcia dochodów
 2. aresztowania i pozbawienia wolności

  nakazu egzekucyjnego
  powództwa cywilnego, jak w przypadku wszelkiego innego zadłużenia
  orzeczenia o zajęciu mienia

13. Czy istnieje organizacja lub jednostka rządowa (centralna lub lokalna), która może mi pomóc w wyegzekwowaniu alimentów?

W każdym lokalnym biurze sądu, jeśli płatność jest dokonywana w ramach jurysdykcji, urzędnik sądowy może egzekwować nakazane płatności wszczynając postępowanie o pozbawienie wolności lub postępowanie o zajęcie dochodów.

14. Czy ta organizacja lub jednostka może zastąpić dłużnika i sama płacić alimenty lub ich część zamiast niego?

Nie.
Za alimenty odpowiada wyłącznie dłużnik. Mają być one płacone bezpośrednio przez dłużnika lub potrącane „u źródła”, czyli z jego wynagrodzenia.

14.a) Jeśli wnioskodawca przebywa w Republice Irlandii, a dłużnik (osoba zobowiązana do płacenia alimentów) zamieszkuje w innym kraju:

Zgodnie z Ustawą o Orzeczeniach Alimentacyjnych z 1974 r. (Maintenance Orders Act 1974), jeżeli pozwany zamieszkuje w Zjednoczonym Królestwie, Irlandii Północnej, Szkocji lub Walii, orzeczenia alimentacyjne można wydawać przeciwko tym stronom w jurysdykcji jednego z tych krajów, a wykonywać w jurysdykcji innego. Zgodnie z Ustawą Alimentacyjną z 1994 r. (1994 Maintenance Act), jeżeli istnieje obowiązujące orzeczenie alimentacyjne, wnioskodawca może zwrócić się do jednostki centralnej z wnioskiem o wykonanie orzeczenia poprzez przeniesienie go do jednostki centralnej w jurysdykcji w miejscu zamieszkania wnioskodawcy (pod warunkiem, że dłużnik zamieszkuje w kraju będącym sygnatariuszem Konwencji Nowojorskiej z 1956 r.).

Do góryDo góry

15. Czy wnioskodawca może otrzymać pomoc organizacji lub jednostki rządowej (centralnej lub lokalnej) w Republice Irlandii?

Tak

Zwykle jest to urzędnik sądowy, zwany właściwym „urzędnikiem sądu rejonowego”, zajmujący się orzeczeniami sądu rejonowego.

16. Jeśli tak, jak można skontaktować się z tą organizacją lub jednostką rządową (centralną lub lokalną)?

Z właściwym biurem sądu można skontaktować się w sposób następujący:

 • telefonicznie
 • listownie
 • odwiedzając biuro osobiście
 • pocztą elektroniczną

17. Jakiego rodzaju pomoc wnioskodawca może otrzymać od tej organizacji lub jednostki rządowej (centralnej lub lokalnej)?

Pomoc we wszczęciu postępowania w celu wyegzekwowania należnych płatności z tytułu alimentów (Patrz: Nr 12 i 13).

17.a) Jeśli wnioskodawca przebywa w innym kraju, a dłużnik (osoba zobowiązana do płacenia alimentów) zamieszkuje w Irlandii:

Patrz Nr 14.a) – dotyczy wniosków pomiędzy Zjednoczonym Królestwem a Irlandią

W zależności od miejsca zamieszkania wnioskodawcy może on wnioskować o wykonanie obowiązującego orzeczenia na mocy postanowień Konwencji Rzymskiej z 1990 r. lub Konwencji Nowojorskiej z 1956 r. w celu wyegzekwowania płatności alimentacyjnych.

18. Czy wnioskodawca może skierować wniosek bezpośrednio do organizacji lub jednostki rządowej (centralnej lub lokalnej) w Irlandii

Prośby o udzielenie informacji można kierować do właściwego urzędnika sądu rejonowego, zgodnie z Nr 15

19. Jeśli tak, jak można skontaktować się z tą organizacją lub jednostką rządową (centralną lub lokalną)?

Patrz: Nr 16

20. Jakiego rodzaju pomoc wnioskodawca może otrzymać od tej organizacji lub jednostki rządowej (centralnej lub lokalnej)?

Patrz: Nr 12, 13

« Roszczenia alimentacyjne - Informacje ogólne | Irlandia - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 11-04-2006

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania