Europese Commissie > EJN > Alimentatievorderingen > Ierland

Laatste aanpassing: 11-04-2006
Printversie Voeg toe aan favorieten

Alimentatievorderingen - Ierland

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. Wat betekenen de begrippen "alimentatie" en "alimentatievordering" in het Iers recht? 1.
2. Tot welke leeftijd kan een kind aanspraak maken op alimentatie? 2.
3. In welke gevallen is het recht van de Republiek Ierland van toepassing? 3.
4. Het recht van welk land passen Ierse gerechten toe wanneer hun eigen recht niet van toepassing is? 4.
5. Moet de schuldeiser zich voor de erkenning van zijn alimentatievordering wenden tot een bepaalde organisatie, een (centrale of lokale) bestuurlijke instantie of tot een gerecht? 5.
5.a) Hoe kan ik bij deze organisatie of (centrale of lokale) bestuurlijke instantie verzoeken om alimentatie en welke procedure is daarbij van toepassing? 5.a)
6. Kan het verzoek worden ingediend uit naam van een familielid, een naaste of een minderjarige? 6.
7. Hoe weet een verzoeker die naar de rechter wil stappen welk gerecht bevoegd is? 7.
8. Heeft de verzoeker een vertegenwoordiger (advocaat of anderszins) nodig om de zaak aanhangig te maken? Zo niet, welke procedures moeten dan worden gevolgd? 8.
9. Zijn er voor de verzoeker kosten verbonden aan de gerechtelijke procedure? Zo ja, hoeveel bedragen deze ongeveer? Kunnen verzoekers met onvoldoende financiële middelen verzoeken om rechtsbijstand? 9.
10. Welke vorm heeft de door het gerecht toegestane bijstand naar alle waarschijnlijkheid? Wanneer er sprake is van alimentatie, hoe wordt de hoogte ervan dan bepaald? Hoe wordt de alimentatie aangepast aan de ontwikkeling van de kosten voor levensonderhoud en gewijzigde familieomstandigheden? 10.
11. Hoe en aan wie wordt de alimentatie betaald? 11.
12. Hoe kan een tot betaling van alimentatie verplichte persoon die niet vrijwillig betaalt tot betaling worden gedwongen? 12.
13. Helpen organisaties of (centrale of lokale) bestuurlijke instanties bij de inning van alimentatie? 13.
14. Kunnen deze de alimentatie in plaats van de schuldenaar geheel of gedeeltelijk zelf betalen? 14.
14.a) Wat gebeurt er wanneer de verzoeker zijn verblijfplaats in de Republiek Ierland heeft, maar de schuldenaar in het buitenland? 14.a)
15. Kan de verzoeker in Ierland aanspraak maken op hulp van een organisatie of (centrale of lokale) bestuurlijke instantie? 15.
16. Zo ja, hoe luiden de namen en adressen van deze organisaties of bestuurlijke instanties? 16.
17. In welke vorm bieden deze organisaties of bestuurlijke instanties hulp? 17.
17.a) Als de verzoeker zich in een ander land bevindt en de alimentatieplichtige zich in Ierland bevindt 17.a)
18. Kan de verzoeker in Ierland zich rechtstreeks wenden tot deze organisaties of bestuurlijke instanties? 18.
19. Zo ja, hoe luiden de namen en adressen van deze organisaties en bestuurlijke instanties? 19.
20. In welke vorm bieden deze organisaties of bestuurlijke instanties hulp? 20.

 

1. Wat betekenen de begrippen "alimentatie" en "alimentatievordering" in het Iers recht?

Wie kan aanspraak maken op alimentatie jegens andere personen:

 • Gehuwde ouders jegens hun kinderen? Ja
 • kinderen jegens hun ouders? Nee
 • gescheiden echtgenoten onderling? Ja
 • Anderen? Ongehuwde stellen – alleen het kind heeft recht op alimentatie

In welke gevallen?

Alimentatie is het juridisch afdwingbare recht op financiële ondersteuning dat afhankelijke echtgenoten (met inbegrip van gescheiden echtgenoten) en afhankelijke kinderen jegens een ouder of echtgenoot (of ex-echtgenoot) hebben.

2. Tot welke leeftijd kan een kind aanspraak maken op alimentatie?

Gewoonlijk tot 18 jaar – maar tot 23 jaar wanneer het gaat om een kind dat voltijds onderwijs volgt.

3. In welke gevallen is het recht van de Republiek Ierland van toepassing?

In het algemeen is de Maintenance of Spouses and Children Act 1976 (Wet inzake de onderhoudsplicht jegens echtgenoten en kinderen) van toepassing. Verzoeken worden gewoonlijk behandeld door de District Court, die een maximale alimentatie van 500 pond sterling voor een echtgenoot en van 150 pond sterling per kind per week kan toekennen. Verzoeken om alimentatie die zijn ingediend in het kader van procedures inzake scheiding van tafel en bed en echtscheiding worden gewoonlijk behandeld door de Circuit Court en in sommige gevallen door High Court. Hierbij gelden geen maximale bedragen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

4. Het recht van welk land passen Ierse gerechten toe wanneer hun eigen recht niet van toepassing is?

Als zowel de persoon die om alimentatie verzoekt als de alimentatieplichtige in Ierland verblijft:

Niet beantwoord.

5. Moet de schuldeiser zich voor de erkenning van zijn alimentatievordering wenden tot een bepaalde organisatie, een (centrale of lokale) bestuurlijke instantie of tot een gerecht?

Gewoonlijk dient de afhankelijke persoon een verzoek in bij de rechtbank door een civielrechtelijke procedure tegen de andere echtgenoot aan te spannen (Zie onder nr. 3).

5.a) Hoe kan ik bij deze organisatie of (centrale of lokale) bestuurlijke instantie verzoeken om alimentatie en welke procedure is daarbij van toepassing?

Zie hierboven en onder nr. 3

6. Kan het verzoek worden ingediend uit naam van een familielid, een naaste of een minderjarige?

Gewoonlijk zal een ouder namens een kind een gerechtelijke procedure aanspannen. De wet regelt echter dat ook voogden (die door de rechtbank kunnen worden benoemd) en bepaalde wettelijke organen procedures kunnen inleiden.

7. Hoe weet een verzoeker die naar de rechter wil stappen welk gerecht bevoegd is?

Zie onder nr. 3 voor de geldende regels inzake bevoegdheden. Wanneer al een procedure inzake het huwelijk is ingeleid, dient het verzoek te worden ingediend bij de Circuit Court of de High Court, ongeacht de hoogte van het gevorderde bedrag.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

8. Heeft de verzoeker een vertegenwoordiger (advocaat of anderszins) nodig om de zaak aanhangig te maken? Zo niet, welke procedures moeten dan worden gevolgd?

Nee, een verzoek kan door de verzoeker zelf worden ingediend. Gewoonlijk wordt echter een advocaat aangesteld. In Ierland is er een Civil Legal Aid Scheme (regeling voor rechtsbijstand in civielrechtelijke zaken) waarop een beroep kan worden gedaan in een geding op familierechtelijk gebied door partijen die met eigen middelen geen advocaat kunnen betalen.

9. Zijn er voor de verzoeker kosten verbonden aan de gerechtelijke procedure? Zo ja, hoeveel bedragen deze ongeveer? Kunnen verzoekers met onvoldoende financiële middelen verzoeken om rechtsbijstand?

Nee. Voor alle familierechtelijke procedures in Ierland geldt dat er geen normale gerechtskosten verschuldigd zijn.

10. Welke vorm heeft de door het gerecht toegestane bijstand naar alle waarschijnlijkheid? Wanneer er sprake is van alimentatie, hoe wordt de hoogte ervan dan bepaald? Hoe wordt de alimentatie aangepast aan de ontwikkeling van de kosten voor levensonderhoud en gewijzigde familieomstandigheden?

Gewoonlijk wordt gezocht naar een evenwicht tussen redelijke behoeften en financiële draagkracht. In bepaalde gevallen kan gedrag relevant zijn (als de eiser zonder geldige reden is verdwenen).

11. Hoe en aan wie wordt de alimentatie betaald?

Gewoonlijk wordt de alimentatie rechtstreeks aan de alimentatiegerechtigde betaald. Alimentatiegerechtigden hebben evenwel een absoluut recht om alimentatie via de Court Office te laten uitbetalen. Als de rechtbank dit nodig acht, kan beslag worden gelegd op het loon of het salaris van de alimentatieplichtige en kan een werkgever het bevel krijgen de te betalen bedragen in te houden op het loon zodat deze aan de alimentatiegerechtigde kunnen worden overgedragen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

12. Hoe kan een tot betaling van alimentatie verplichte persoon die niet vrijwillig betaalt tot betaling worden gedwongen?

De plaatselijke District Court Office kan in dat geval op de onderstaande manieren uitkomst bieden

 1. Door loonbeslag
 2. Door beslaglegging en inhechtenisneming

  Door een gerechtelijke aanmaning tot betaling
  Door een civiele procedure zoals voor iedere andere schuld
  Door gerechtelijke beslaglegging op eigendommen

13. Helpen organisaties of (centrale of lokale) bestuurlijke instanties bij de inning van alimentatie?

Bij iedere plaatselijke District Court Office onder wiens jurisdictie de alimentatie wordt betaald kan de Court officer inbare vorderingen die door hem/haar uitvoerbaar zijn verklaard rechtstreeks op de alimentatieplichtige verhalen via een procedure inzake inhechtenisneming of een procedure inzake loonbeslag.

14. Kunnen deze de alimentatie in plaats van de schuldenaar geheel of gedeeltelijk zelf betalen?

Nee.

Alleen de alimentatieplichtige is verantwoordelijk voor het betalen van alimentatie en deze dient rechtstreeks van hem- of haarzelf afkomstig te zijn of op zijn/haar salaris te worden ingehouden.

14.a) Wat gebeurt er wanneer de verzoeker zijn verblijfplaats in de Republiek Ierland heeft, maar de schuldenaar in het buitenland?

Op grond van de Maintenance Orders Act 1974 (Wet inzake alimentatiebeschikkingen) kunnen in de Republiek Ierland alimentatiebeschikkingen worden gegeven tegen verweerders die in Engeland, Noord-Ierland, Schotland of Wales verblijven en kunnen deze beschikkingen in andere jurisdicties ten uitvoer worden gelegd. Op grond van de Maintenance Act 1994 (alimentatiewet) kan een verzoeker in het geval dat er reeds een alimentatiebeschikking is gegeven een centrale autoriteit verzoeken om tenuitvoerlegging van die beschikking. Dit dient te geschieden door overlegging van genoemde beschikking aan de centrale autoriteit in de jurisdictie waar de alimentatieplichtige verblijf houdt (als de alimentatieplichtige verblijf houdt in een land dat het Verdrag van New York van 1956 heeft ondertekend).

Bovenkant paginaBovenkant pagina

15. Kan de verzoeker in Ierland aanspraak maken op hulp van een organisatie of (centrale of lokale) bestuurlijke instantie?

Ja.

Gewoonlijk de Court Officer, de zogenaamde “District Court Clerk”, die bevoegd is voor beschikkingen van de District Court.

16. Zo ja, hoe luiden de namen en adressen van deze organisaties of bestuurlijke instanties?

Met de desbetreffende Court Office kan op de volgende manieren in contact worden getreden:

 • telefonisch
 • schriftelijk
 • persoonlijk bezoek
 • per e-mail

17. In welke vorm bieden deze organisaties of bestuurlijke instanties hulp?

Hulp bij het inleiden van een procedure voor de inning van verschuldigde alimentatie (Zie nrs. 12 en 13).

17.a) Als de verzoeker zich in een ander land bevindt en de alimentatieplichtige zich in Ierland bevindt

Zie nr. 14(a) – voor verzoeken om wederzijdse tenuitvoerlegging tussen het VK en Ierland.

Afhankelijk van de verblijfplaats van de verzoeker kan hij/zij tevens verzoeken om tenuitvoerlegging van een bestaande beschikking op grond van de bepalingen van het Verdrag van Rome van 1990 of het Verdrag van New York van 1956 betreffende de invordering van onderhoudsbijdragen in het buitenland.

18. Kan de verzoeker in Ierland zich rechtstreeks wenden tot deze organisaties of bestuurlijke instanties?

Verzoeken om informatie kunnen worden gericht tot de bevoegde District Court Clerk zoals uiteengezet onder nr. 15.

19. Zo ja, hoe luiden de namen en adressen van deze organisaties en bestuurlijke instanties?

Zie onder nr. 16

20. In welke vorm bieden deze organisaties of bestuurlijke instanties hulp?

Zie onder nrs. 12, 13.

« Alimentatievorderingen - Algemene informatie | Ierland - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 11-04-2006

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk