Eiropas Komisija > ETST > Uzturlīdzekļu prasības > Īrija

Pēdējo reizi atjaunots: 11-04-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Uzturlīdzekļu prasības - Īrija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


 

SATURS

1. Uz ko saskaņā ar Īrijas tiesību aktiem attiecas jēdzieni  ,,uzturlīdzekļi” un  ,,pienākums maksāt uzturlīdzekļus”? 1.
2. Līdz kādam vecumam bērns var saņemt uzturlīdzekļu pabalstu? 2.
3. Kādos gadījumos piemēro Īrijas Republikas tiesību aktus? 3.
4. Kādus tiesību aktus Īrijas tiesas piemēro, ja nevar piemērot minētos tiesību aktus? 4.
5. Vai uzturlīdzekļu prasība ir jāiesniedz kādā īpašā institūcijā, centrālā vai vietējā valsts iestādē vai tiesā? 5.
5.a) Kāda kārtība ir jāievēro, iesniedzot uzturlīdzekļu prasību minētajā institūcijā, centrālajā vai vietējā valsts iestādē? 5.a)
6. Vai prasību piederīgo, tuvu radinieku vai nepilngadīgu bērnu vārdā var iesniegt cita persona? 6.
7. Ja prasītājs vēlas ierosināt lietu, kā uzzināt, kurā tiesu iestādē jāvēršas? 7.
8. Vai prasītājam, lai ierosinātu lietu, ir jāizmanto starpnieks (piemēram, advokāta vai kādas īpašas institūcijas, centrālās vai vietējās valsts iestādes utt. pakalpojumi? Ja tas nav vajadzīgs, kāda procedūra jāievēro? 8.
9. Vai prasītājam, lai ierosinātu lietu, ir jāmaksā tiesu nodevas? Ar kādu summu tādā gadījumā jārēķinās? Ja prasītāja līdzekļi ir nepietiekami, vai prasītājs var pretendēt uz likumā paredzētu atbalstu šo izmaksu segšanai? 9.
10. Ar kādiem tiesas noteiktiem uzturlīdzekļiem var rēķināties? Ja tiesa nosaka, ka pienākas pabalsts, kā aprēķina tā lielumu? Vai tiesas lēmumu var pārskatīt, ņemot vērā dzīves dārdzības vai ģimenes apstākļu pārmaiņas? 10.
11. Kādā veidā un kam izmaksā uzturlīdzekļus? 11.
12. Ja uzturlīdzekļu maksātājs nevēlas uzturlīdzekļus maksāt labprātīgi, kādus piespiedu līdzekļus var piemērot? 12.
13. Vai ir kāda institūcija, centrālā vai vietējā valsts iestāde, kas var sniegt atbalstu, lai panāktu neizmaksāto uzturlīdzekļu piedziņu ? 13.
14. Vai šīs institūcijas, centrālās vai vietējās valsts iestādes var veikt daļējus vai visus uzturlīdzekļu maksājumus uzturlīdzekļu maksātāja vietā? 14.
14.a) Ja prasītājs atrodas Īrijas Republikā un uzturlīdzekļu maksātāja dzīvesvieta ir citā valstī: 14.a)
15. Vai prasītājs var griezties pēc atbalsta kādā Īrijas Republikas institūcijā, centrālā vai vietējā valsts iestādē? 15.
16. Kā tādā gadījumā ir iespējams sazināties ar šo institūciju, centrālo vai vietējo valsts iestādi? 16.
17. Kādu atbalstu minētās institūcijas, centrālās vai vietējās valsts iestādes prasītājam sniedz? 17.
17.a) Ja prasītājs atrodas citā valstī un uzturlīdzekļu maksātājs uzturas Īrijā: 17.a)
18. Vai prasītājs var tieši griezties ar lūgumu kādā Īrijas institūcijā, centrālā vai vietējā valsts iestādē? 18.
19. Kā tādā gadījumā ir iespējams sazināties ar šo institūciju, centrālo vai vietējo valsts iestādi? 19.
20. Kādu atbalstu minētās institūcijas, centrālās vai vietējās valsts iestādes prasītājam sniedz? 20.

 

1. Uz ko saskaņā ar Īrijas tiesību aktiem attiecas jēdzieni  ,,uzturlīdzekļi” un  ,,pienākums maksāt uzturlīdzekļus”?

Kam ir jāmaksā ,,uzturlīdzekļu pabalsts”citai personai?

 • Vai laulātiem vecākiem ir jāuztur savi bērni ? Jā
 • Vai bērniem ir jāuztur vecāki ? Nē
 • Vai vienam no šķirtiem laulātiem ir jāmaksā uzturlīdzekļu pabalsts otram laulātajam ? Jā
 • Uz ko vēl attiecas uzturlīdzekļu pabalsts? Civillaulību gadījumā tas attiecas vienīgi uz bērniem

Kādos gadījumos ir jāmaksā uzturlīdzekļi?

Uzturlīdzekļi ir likumīgas tiesības uz finansiālu atbalstu, ko no otra laulātā atkarīgs laulātais (tostarp šķirts laulātais) un apgādājami bērni var piedzīt no vecākiem vai laulātā (vai bijušā laulātā).

2. Līdz kādam vecumam bērns var saņemt uzturlīdzekļu pabalstu?

Parasti uzturlīdzekļu pabalstu maksā līdz 18 gadu vecumam un līdz 23 gadiem pilna laika studiju gadījumā.

3. Kādos gadījumos piemēro Īrijas Republikas tiesību aktus?

Parasti piemēro 1976. gada likumdošanas aktu par laulāto un bērnu uzturlīdzekļiem – ja prasība nepārsniedz 500 eiro nedēļā laulātajam un 150 eiro nedēļā vienam bērnam, to izskata apgabaltiesa. Prasības par citādām summām un prasības gadījumos, kad notiek tiesvedība par kopdzīves šķirtību vai laulības šķiršanu, parasti izskata iecirkņa tiesa un atsevišķos gadījumos Augstā tiesa.

Lapas augšmalaLapas augšmala

4. Kādus tiesību aktus Īrijas tiesas piemēro, ja nevar piemērot minētos tiesību aktus?

Ja gan prasītājs, gan atbildētājs atrodas Īrijā, citi tiesību akti nav piemērojami.

5. Vai uzturlīdzekļu prasība ir jāiesniedz kādā īpašā institūcijā, centrālā vai vietējā valsts iestādē vai tiesā?

Parasti uzturlīdzekļu prasītājs prasību par civillietas ierosināšanu pret otru laulāto iesniedz tiesā (Sk. Nr. 3.).

5.a) Kāda kārtība ir jāievēro, iesniedzot uzturlīdzekļu prasību minētajā institūcijā, centrālajā vai vietējā valsts iestādē?

Sk. iepr. un Nr.3.

6. Vai prasību piederīgo, tuvu radinieku vai nepilngadīgu bērnu vārdā var iesniegt cita persona?

Parasti apgādājama bērna vārdā prasību iesniedz kāds no vecākiem. Tomēr tiesību akti paredz, ka lietu var ierosināt arī tiesas iecelti aizbildņi un īpašas likumā paredzētas institūcijas.

7. Ja prasītājs vēlas ierosināt lietu, kā uzzināt, kurā tiesu iestādē jāvēršas?

Par pašreizējo tiesu kompetenci Sk.Nr.3. Ja laulības lietu tiesvedība jau ir sākta, prasība neatkarīgi no pieprasītās summas ir jāiesniedz iecirkņa vai Augstajā tiesā.

8. Vai prasītājam, lai ierosinātu lietu, ir jāizmanto starpnieks (piemēram, advokāta vai kādas īpašas institūcijas, centrālās vai vietējās valsts iestādes utt. pakalpojumi? Ja tas nav vajadzīgs, kāda procedūra jāievēro?

Prasību var iesniegt personīgi, bet parasti ir iesaistīts arī advokāts. Īrijā darbojas sistēma palīdzībai civillietās, lai pārstāvētu ģimenes lietu prāvās iesaistītas personas, kas nevar atļauties privātu juridisko pārstāvniecību.

Lapas augšmalaLapas augšmala

9. Vai prasītājam, lai ierosinātu lietu, ir jāmaksā tiesu nodevas? Ar kādu summu tādā gadījumā jārēķinās? Ja prasītāja līdzekļi ir nepietiekami, vai prasītājs var pretendēt uz likumā paredzētu atbalstu šo izmaksu segšanai?

Par ģimenes lietu tiesvedību Īrijā parastās tiesu nodevas nav jāmaksā.

10. Ar kādiem tiesas noteiktiem uzturlīdzekļiem var rēķināties? Ja tiesa nosaka, ka pienākas pabalsts, kā aprēķina tā lielumu? Vai tiesas lēmumu var pārskatīt, ņemot vērā dzīves dārdzības vai ģimenes apstākļu pārmaiņas?

Parasti tiesa ņem vērā prasītāja vēlmju pamatotību un atbildētāja maksātspēju. Atsevišķos gadījumos ņem vērā arī prasītāja rīcību (piemēram, ja prasītājs ir pametis ģimeni bez pienācīga iemesla).

11. Kādā veidā un kam izmaksā uzturlīdzekļus?

Uzturlīdzekļus parasti izmaksā tieši to saņēmējam. Taču uzturlīdzekļu saņēmējam ir visas tiesības prasīt, lai uzturlīdzekļus izmaksā ar tiesas izpildītāja starpniecību. Ja tiesa to uzskata par vajadzīgu, tā uzturlīdzekļu maksātāja algai uzliek arestu un ieceļ darbinieku, kurš no tās atskaita līdzekļus, kas jāizmaksā uzturlīdzekļu saņēmējam.

12. Ja uzturlīdzekļu maksātājs nevēlas uzturlīdzekļus maksāt labprātīgi, kādus piespiedu līdzekļus var piemērot?

Vietējās apgabaltiesas izpildītājs var ierosināt piemērot pirmo un otro no šādiem piespiedu pasākumiem:

Lapas augšmalaLapas augšmala

 1. Ienākumu arests
 2. Ienākumu arests un cietumsods

  Personas ierašanās tiesā piespiedu kārtā
  Civillietas ierosināšana par parāda piedziņu
  Lēmums par īpašuma atsavināšanu

13. Vai ir kāda institūcija, centrālā vai vietējā valsts iestāde, kas var sniegt atbalstu, lai panāktu neizmaksāto uzturlīdzekļu piedziņu ?

Ja uzturlīdzekļi ir jāmaksā saskaņā vietējās apgabaltiesas lēmumu, šīs tiesas izpildītājs var tieši piedzīt ar tiesas izpildītāja starpniecību maksājamos uzturlīdzekļus, ierosinot piemērot piespiedu pasākumus: cietumsodu vai ienākumu arestu.

14. Vai šīs institūcijas, centrālās vai vietējās valsts iestādes var veikt daļējus vai visus uzturlīdzekļu maksājumus uzturlīdzekļu maksātāja vietā?

Nē.

Uzturlīdzekļi ir jāmaksā uzturlīdzekļu maksātājam vai nu tiešā veidā vai kā atskaitījums no uzturlīdzekļu maksātāja algas darba vietā.

14.a) Ja prasītājs atrodas Īrijas Republikā un uzturlīdzekļu maksātāja dzīvesvieta ir citā valstī:

Saskaņā ar 1974. gada likumdošanas aktu par uzturlīdzekļu piedziņu, ja atbildētāja dzīvesvieta ir Apvienotajā Karalistē, Ziemeļīrijā, Skotijā vai Velsā, lēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu var pieņemt saskaņā ar Īrijas tiesību aktiem, bet uzturlīdzekļus var piedzīt saskaņā ar minēto valstu tiesību aktiem. Saskaņā ar 1994. gada likumdošanas aktu par uzturlīdzekļu prasībām piespriestu uzturlīdzekļu gadījumā prasītājs var piedzīt minētos uzturlīdzekļus, vēršoties kompetentā centrālā iestādē ar lūgumu nosūtīt uzturlīdzekļu maksāšanas rīkojumu attiecīgai kompetentai centrālai iestādei uzturlīdzekļu maksātāja dzīvesvietā (ja maksātāja dzīvesvieta ir kādā no valstīm, kas ir parakstījušas 1956. gada Ņujorkas Konvenciju).

Lapas augšmalaLapas augšmala

15. Vai prasītājs var griezties pēc atbalsta kādā Īrijas Republikas institūcijā, centrālā vai vietējā valsts iestādē?

Jā.

Tiesas ierēdnis, kas parasti sniedz palīdzību saistībā ar apgabaltiesas lēmumiem, ir attiecīgās ,,apgabaltiesas kancelejas pārzinis”.

16. Kā tādā gadījumā ir iespējams sazināties ar šo institūciju, centrālo vai vietējo valsts iestādi?

Ar attiecīgo tiesas kanceleju var sazināties šādi:

 • izmantojot tālruni
 • nosūtot vēstuli
 • ierodoties personīgi
 • izmantojot e-pastu

17. Kādu atbalstu minētās institūcijas, centrālās vai vietējās valsts iestādes prasītājam sniedz?

Attiecīgais tiesas ierēdnis palīdz veikt maksājamo uzturlīdzekļu piedziņas pasākumus (Sk. Nr. 12. & 13.).

17.a) Ja prasītājs atrodas citā valstī un uzturlīdzekļu maksātājs uzturas Īrijā:

Saistībā ar prasībām starp AK un Īriju sk. Nr. 14.a).

Atkarībā no tā, kurā valstī prasītājs dzīvo, tiesas piespriestos uzturlīdzekļus var piedzīt vai nu, pamatojoties uz 1990. gada Romas Konvencijas vai pamatojoties uz 1956. gada Ņujorkas Konvencijas noteikumiem.

18. Vai prasītājs var tieši griezties ar lūgumu kādā Īrijas institūcijā, centrālā vai vietējā valsts iestādē?

Informāciju sniedz attiecīgās apgabaltiesas kancelejas pārzinis, kas minēts Nr.15.

19. Kā tādā gadījumā ir iespējams sazināties ar šo institūciju, centrālo vai vietējo valsts iestādi?

Sk.Nr. 16.

20. Kādu atbalstu minētās institūcijas, centrālās vai vietējās valsts iestādes prasītājam sniedz?

Sk.Nr. 12., 13.

« Uzturlīdzekļu prasības - Vispārīgas ziņas | Īrija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 11-04-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste