Euroopa Komisjon > EGV > Elatisnõuded > Iirimaa

Viimati muudetud: 12-04-2006
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Elatisnõuded - Iirimaa

EJN logo

Käesolevat lehekülge ei eksisteeri enam. See on praegu ajakohastamisel ning selle võib hiljem leida Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist.


 

SISUKORD

1. Mida tähendavad mõisted „elatusraha“ ja „ülalpidamiskohustus“ Iiri õiguses? 1.
2. Millise vanuseni võib laps ülalpidamistoetust saada? 2.
3. Millistel juhtudel on Iiri Vabariigi õigus kohaldatav? 3.
4. Kui Iiri õigus pole kohaldatav, siis millist õigust Iirimaa kohtud kohaldavad? 4.
5. Kas taotleja peab elatusraha saamiseks esitama taotluse konkreetsele organisatsioonile, riigiasutusele (kesk- või kohalikule) või kohtule? 5.
5.a) Kuidas taotleda elatusraha selliselt organisatsioonilt või riigiasutuselt (kesk- või kohalikult) ja millist menetlust kohaldatakse? 5.a)
6. Kas taotlust saab esitada sugulase, lähisugulase või alaealise lapse nimel? 6.
7. Kui taotleja kavatseb anda asja kohtusse, siis kuidas ta teab, milline kohus on pädev seda menetlema? 7.
8. Kas taotleja peab asja kohtusse andmisel kasutama vahendajat (nt advokaati, konkreetset organisatsiooni või riigiasutust (kesk- või kohalikku) jne)? Kui ei, siis milline on menetlus? 8.
9. Kas taotleja peab asja kohtusse andmisel maksma lõivu? Kui jah, siis kui suured need lõivud on? Kui hagejal pole piisavalt rahalisi vahendeid, kas tal on siis võimalik saada tasuta õigusabi? 9.
10. Millise elatusraha kohus tõenäoliselt määrab? Kuidas määratakse kindlaks vajaliku elatusraha suurus? Kas kohtuotsust on võimalik uuesti läbi vaadata, et võtta arvesse muudatusi elukalliduses ja perekonna olukorras? 10.
11. Kuidas ja kellele makstakse elatusraha? 11.
12. Kui kohustatud isik ei maksa elatusraha vabatahtlikult, siis milliseid sunnimeetmeid võidakse tema suhtes rakendada? 12.
13. Kas on olemas organisatsioon või riigiasutus (kesk- või kohalik), mis aitab elatusraha sisse nõuda? 13.
14. Kas see organisatsioon või asutus võib asendada kohustatud isikut ning maksta ise elatusraha või osa sellest? 14.
14.a) Kui avaldaja elab Iiri Vabariigis ja kohustatud isik mõnes teises riigis: 14.a)
15. Kas avaldajal on võimalik abi saada mõnelt Iiri organisatsioonilt või riigiasutuselt (kesk- või kohalikult)? 15.
16. Kui on, siis kuidas selle organisatsiooni või riigiasutusega (kesk- või kohalikuga) ühendust võtta? 16.
17. Millist abi on avaldajal võimalik kõnealuselt organisatsioonilt või riigiasutuselt (kesk- või kohalikult) saada? 17.
17.a) Kui avaldaja elab mõnes teises riigis ja kohustatud isik Iiri Vabariigis 17.a)
18. Kas avaldaja saab pöörduda otse Iirimaal asuva organisatsiooni või riigiasutuse (kesk- või kohaliku) poole? 18.
19. Kui jah, siis kuidas võtta otse ühendust kõnealuse organisatsiooni või riigiasutusega (kesk- või kohalikuga)? 19.
20. Millist abi on avaldajal võimalik kõnealuselt organisatsioonilt või riigiasutuselt (kesk- või kohalikult) saada? 20.

 

1. Mida tähendavad mõisted „elatusraha“ ja „ülalpidamiskohustus“ Iiri õiguses?

Kes peab maksma elatusraha teisele isikule:

 • abielus vanemad oma lastele? Jah
 • lapsed oma vanematele? Ei
 • üks lahutatud abikaasa teisele? Jah
 • muud võimalused? Omavahel mitte abielus olevate paaride puhul on õigus elatusraha saada ainult lapsel.

Millistele juhtudel makstakse elatusraha?
Ülalpidamiskohustus tähendab ülalpeetavate abikaasade (kaasa arvatud lahutatud abikaasad) ja ülalpeetavate laste õiguslikult täitmisele pööratavat õigust saada rahalist toetust teiselt lapsevanemalt või abikaasalt (ka endiselt abikaasalt).

2. Millise vanuseni võib laps ülalpidamistoetust saada?

Üldjuhul 18. eluaastani, kuid kui laps õpib päevases õppes, siis kuni 23. eluaastani.

3. Millistel juhtudel on Iiri Vabariigi õigus kohaldatav?

Üldjuhul 1976. aasta abikaasa ja laste ülalpidamisseadus (Maintenance of Spouses and Children Act 1976) – tavaliselt arutatakse asja piirkonnakohtus (District Court) ja määratakse elatusraha suuruseks kuni 500 eurot abikaasale ja 150 eurot lapse kohta nädalas. Ülempiirita summad määratakse lahuselu ja abielulahutuse menetluse käigus ringkonnakohtus (Circuit Court) või mõnedel juhtudel kõrgemas kohtus (High Court).

4. Kui Iiri õigus pole kohaldatav, siis millist õigust Iirimaa kohtud kohaldavad?

Kui nii ülalpidamise taotleja kui kohustatud isik elavad Iirimaal:

ÜlesÜles

Ei ole kohaldatav.

5. Kas taotleja peab elatusraha saamiseks esitama taotluse konkreetsele organisatsioonile, riigiasutusele (kesk- või kohalikule) või kohtule?

Tavaliselt esitab ülalpeetav kohtule taotluse abikaasa vastu esitatava tsiviilhagi korras. (Vt vastust 3. küsimusele).

5.a) Kuidas taotleda elatusraha selliselt organisatsioonilt või riigiasutuselt (kesk- või kohalikult) ja millist menetlust kohaldatakse?

Vt eestpoolt ja vastust 3. küsimusele.

6. Kas taotlust saab esitada sugulase, lähisugulase või alaealise lapse nimel?

Toetust mittesaava lapse nimel rakendab vajalikke meetmeid tavaliselt vanem. Siiski on seaduses ka ette nähtud, et menetlust võivad algatada (kohtu poolt määratud) hooldajad ja hooldusasutused.

7. Kui taotleja kavatseb anda asja kohtusse, siis kuidas ta teab, milline kohus on pädev seda menetlema?

Kehtivaid juriidilisi piiranguid vaata vastusest 3. küsimusele. Kui abieluõiguslik menetlus on algatatud, tuleb hoolimata nõutavast summast esitada taotlus ringkonna- või kõrgemale kohtule.

8. Kas taotleja peab asja kohtusse andmisel kasutama vahendajat (nt advokaati, konkreetset organisatsiooni või riigiasutust (kesk- või kohalikku) jne)? Kui ei, siis milline on menetlus?

Ei, taotluse võib esitada isiklikult, kuigi tavaliselt palgatakse selleks advokaat. Iirimaal on tasuta tsiviilõigusabiprogramm, mille raames esindatakse perekonnaõiguses hagejaid, kellel ei ole võimalik palgata esindajat erasektorist.

ÜlesÜles

9. Kas taotleja peab asja kohtusse andmisel maksma lõivu? Kui jah, siis kui suured need lõivud on? Kui hagejal pole piisavalt rahalisi vahendeid, kas tal on siis võimalik saada tasuta õigusabi?

Ei. Iirimaal on kõik perekonnaõigusega seotud menetlused tavalistest kohtulõivudest vabastatud.

10. Millise elatusraha kohus tõenäoliselt määrab? Kuidas määratakse kindlaks vajaliku elatusraha suurus? Kas kohtuotsust on võimalik uuesti läbi vaadata, et võtta arvesse muudatusi elukalliduses ja perekonna olukorras?

Tavaliselt on kriteeriumiteks põhjendatud vajadused ja maksevõime. Teatud juhtudel võidakse arvesse võtta ka poolte käitumist (kui nõude esitaja on lahkunud mõjuva põhjuseta).

11. Kuidas ja kellele makstakse elatusraha?

Tavaliselt makstakse elatusraha otse õigustatud isikule. Õigustatud isikutel on siiski ka täielik õigus saada ülalpidamistoetust kohtu kantselei kaudu. Kui kohus peab seda vajalikuks, võib kohustatud isiku palga arestida ja kohustada tööandjat pidama palgast kinni summa, mida peab saama õigustatud isik.

12. Kui kohustatud isik ei maksa elatusraha vabatahtlikult, siis milliseid sunnimeetmeid võidakse tema suhtes rakendada?

Kohalik piirkonnakohtu kantselei võib algatada menetluse allpool esitatud 1. ja 2. sunnimeetodi elluviimiseks:

 1. Töötasu võetus
 2. Võetus ja vanglasse mõistmine

  Täitekorraldus
  Tsiviilhagi nagu iga muu võla puhul
  Vara puudutav kohtuotsus

  ÜlesÜles

13. Kas on olemas organisatsioon või riigiasutus (kesk- või kohalik), mis aitab elatusraha sisse nõuda?

Kui makseid tehakse kohaliku piirkonnakohtu kantselei kohtualluvuses, võib kohtuametnik tema kaudu tehtavad maksed otse sisse nõuda, andes välja arreteerimiskäsu või sissetuleku arestimise korralduse.

14. Kas see organisatsioon või asutus võib asendada kohustatud isikut ning maksta ise elatusraha või osa sellest?

Ei.

Elatusraha maksmine on üksnes kohustatud isiku kohustus ning ta maksab seda otse või peab tööandja selle kinni tema palgast.

14.a) Kui avaldaja elab Iiri Vabariigis ja kohustatud isik mõnes teises riigis:

Kui kostja elab Ühendkuningriigis (Põhja-Iirimaal, Šotimaal, Inglismaal või Walesis) võib 1974. aasta ülapidamistoetusi käsitlevate otsuste seaduse (Maintenance Orders Act 1974) alusel teha elatusraha käsitleva otsuse selle riigi kohtualluvuses ja jõustada mujal. Kui kehtib elatusraha käsitlev otsus, võib avaldaja 1994. aasta ülalpidamistoetuste seaduse (1994 Maintenance Act) alusel taotleda keskasutuselt otsuse jõustamist, edastades kõnealuse otsuse keskasutusele, mille kohtualluvuses kohustatud isik elab (kui kohustatud isik elab 1956. aasta New Yorgi konventsioonile alla kirjutanud riigis).

15. Kas avaldajal on võimalik abi saada mõnelt Iiri organisatsioonilt või riigiasutuselt (kesk- või kohalikult)?

Jah.

Piirkonnakohtu otsuste osas on võimalik abi saada piirkonnakohtu ametnikult (District Court Clerk).

ÜlesÜles

16. Kui on, siis kuidas selle organisatsiooni või riigiasutusega (kesk- või kohalikuga) ühendust võtta?

Asjaomase kohtu kantseleiga võib ühendust võtta:

 • telefoni teel;
 • kirja teel;
 • isiklikult kohale minnes;
 • e-posti teel.

17. Millist abi on avaldajal võimalik kõnealuselt organisatsioonilt või riigiasutuselt (kesk- või kohalikult) saada?

Abi on võimalik saada seoses maksmata elatusraha sissenõudmise menetlusega (vt vastuseid küsimustele 12 ja 13).

17.a) Kui avaldaja elab mõnes teises riigis ja kohustatud isik Iiri Vabariigis

Vt vastust küsimusele 14(a) - on seotud Ühendkuningriigi ja Iirimaa vaheliste taotlustega.

Sõltuvalt sellest, kus avaldaja elab, võib ta 1990. aasta Rooma konventsiooni või 1956. aasta New Yorgi konventsiooni sätete alusel taotleda elatusraha sissenõudmiseks kehtiva kohtuotsuse jõustamist.

18. Kas avaldaja saab pöörduda otse Iirimaal asuva organisatsiooni või riigiasutuse (kesk- või kohaliku) poole?

Teavet saab küsida asjaomaselt piirkonnakohtu ametnikult. Vt vastust 15. küsimusele.

19. Kui jah, siis kuidas võtta otse ühendust kõnealuse organisatsiooni või riigiasutusega (kesk- või kohalikuga)?

 Vt vastust 16. küsimusele.

20. Millist abi on avaldajal võimalik kõnealuselt organisatsioonilt või riigiasutuselt (kesk- või kohalikult) saada?

Vt vastuseid 12. ja 13. küsimusele.

« Elatisnõuded - Üldteave | Iirimaa - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 12-04-2006

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik