Europa-Kommissionen > ERN > Underholdsbidrag > Irland

Seneste opdatering : 11-04-2006
Printervenlig version Føj til favoritter

Underholdsbidrag - Irland

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvad dækker begreberne "underhold" og "underholdspligt" efter irsk ret? 1.
2. Indtil hvilken alder kan et barn modtage underholdsbidrag? 2.
3. I hvilke tilfælde finder irsk lovgivning anvendelse? 3.
4. Hvilken lovgivning vil de irske domstole benytte, hvis irsk lovgivning ikke finder anvendelse? 4.
5. Skal den bidragssøgende indgive begæring til en særlig organisation, offentlig myndighed eller domstol for at få tilkendt underholdsbidrag? 5.
5.a) Hvorledes indgiver jeg begæring om underholdsbidrag til denne organisation eller offentlige myndighed, og hvad er fremgangsmåden? 5.a)
6. Kan der indgives begæring på vegne af en slægtning, en nær bekendt eller en mindreårig? 6.
7. Hvorledes finder en bidragssøgende, der ønsker at indbringe sagen for retten, ud af, hvilken domstol der er kompetent? 7.
8. Er den bidragssøgende tvunget til at gå gennem et mellemled for at bringe sagen for retten (f.eks. en advokat, en særlig organisation eller offentlig myndighed) ? Hvis ikke, hvorledes er fremgangsmåden da? 8.
9. Skal den bidragssøgende betale et gebyr for at indlede en retssag? Hvis ja, hvor stort vil et sådant gebyr kunne forventes at være? Kan en bidragssøgende, hvis økonomiske midler er utilstrækkelige, få bevilget retshjælp til dækning af sagens omkostninger? 9.
10. Hvilken form for underholdsbidrag er det sandsynligt, at domstolen vil tilkende? Hvis der tilkendes et underholdsbidrag, hvorledes vil dette da blive udregnet? Kan domstolens afgørelse tages op til revision, således at der tages hensyn til ændringer i leveomkostninger eller i den familiemæssige status? 10.
11. Hvorledes og til hvem vil underholdsbidraget blive udbetalt? 11.
12. Hvilke foranstaltninger kan der træffes for, at en bidragsskyldig, som ikke betaler frivilligt, tvinges til at betale? 12.
13. Findes der en organisation eller en offentlig myndighed, som kan hjælpe med at inddrive underholdsbidraget? 13.
14. Kan en sådan organisation eller offentlig myndighed træde i den bidragspligtiges sted og selv udrede underholdsbidraget eller en del af dette på hans/hendes vegne? 14.
14.a) Såfremt den bidragssøgende har bopæl i Irland, og den bidragspligtige er bosiddende i udlandet: 14.a)
15. Kan den bidragssøgende opnå hjælp fra en organisation eller offentlig myndighed i Irland? 15.
16. Hvis ja, hvorledes kan denne organisation eller offentlige myndighed kontaktes? 16.
17. Hvilken form for hjælp kan den bidragssøgende modtage fra denne organisation eller offentlige myndighed? 17.
17.a) Såfremt den bidragssøgende har bopæl i udlandet, og den bidragspligtige er bosiddende i Irland: 17.a)
18. Kan den bidragssøgende indgive begæring direkte til en organisation eller offentlig myndighed i Irland? 18.
19. Hvis ja, hvorledes kan denne organisation eller offentlige myndighed da kontaktes? 19.
20. Hvilken form for hjælp kan den bidragssøgende modtage fra denne organisation eller offentlige myndighed? 20.

 

1. Hvad dækker begreberne "underhold" og "underholdspligt" efter irsk ret?

Hvilke personer skal betale "underhold" til en anden person:

 • Gifte forældre til deres børn? Ja
 • børn til deres forældre? Nej
 • en skilt ægtefælle til den tidligere ægtefælle? Ja
 • Andre? Ugifte par – børn er alene berettiget til at modtage underhold.

I hvilke tilfælde?

Underhold er en eksigibel adkomst til økonomisk støtte, som bidragsberettigede ægtefæller (herunder skilte ægtefæller) og bidragsberettigede børn har over for en forælder eller ægtefælle (eller tidligere ægtefælle).

2. Indtil hvilken alder kan et barn modtage underholdsbidrag?

Normalt 18 år - men 23 år, hvis barnet er under fuldtidsuddannelse.

3. I hvilke tilfælde finder irsk lovgivning anvendelse?

I almindelighed lov om ægtefælle- og børnebidrag af 1976 (Maintenance of Spouses and Children Act 1976) – der normalt anvendes ved District Court med et maksimalt underholdsbidrag på 500 EUR for ægtefæller og 150 EUR pr. barn pr. uge. Ubegrænsede underholdsbidrag i forbindelse med separations- og skilsmissesager fastsættes normalt ved Circuit Court – i visse tilfælde ved High Court.

4. Hvilken lovgivning vil de irske domstole benytte, hvis irsk lovgivning ikke finder anvendelse?

Såfremt både den bidragssøgende og den bidragspligtige har bopæl i Irland:

TopTop

Oplysninger foreligger ikke.

5. Skal den bidragssøgende indgive begæring til en særlig organisation, offentlig myndighed eller domstol for at få tilkendt underholdsbidrag?

Normalt anlægger den bidragssøgende en civil retssag imod den anden ægtefælle (se punkt 3).

5.a) Hvorledes indgiver jeg begæring om underholdsbidrag til denne organisation eller offentlige myndighed, og hvad er fremgangsmåden?

Se ovenfor og punkt 3.

6. Kan der indgives begæring på vegne af en slægtning, en nær bekendt eller en mindreårig?

Normalt vil en forælder handle på vegne af et bidragssøgende barn. Loven foreskriver imidlertid, at værger (som kan udpeges af domstolen) og visse lovbestemte organer kan lægge sag an.

7. Hvorledes finder en bidragssøgende, der ønsker at indbringe sagen for retten, ud af, hvilken domstol der er kompetent?

Se punkt 3 med hensyn til de aktuelle grænser for bidragets størrelse i relation til domstolene. Er der allerede indledt en ægteskabssag, skal begæringen indgives til Circuit Court eller High Court, uanset størrelsen af det ønskede underholdsbidrag.

8. Er den bidragssøgende tvunget til at gå gennem et mellemled for at bringe sagen for retten (f.eks. en advokat, en særlig organisation eller offentlig myndighed) ? Hvis ikke, hvorledes er fremgangsmåden da?

Nej, en bidragssøgende kan personligt anlægge sag, men der hyres normalt en advokat. Der eksisterer i Irland en retshjælpsordning i forbindelse med civile søgsmål (Civil Legal Aid Scheme) , hvorved procesparter i familieretssager, der ikke har råd til at hyre en privat advokat, gratis får advokatbistand.

TopTop

9. Skal den bidragssøgende betale et gebyr for at indlede en retssag? Hvis ja, hvor stort vil et sådant gebyr kunne forventes at være? Kan en bidragssøgende, hvis økonomiske midler er utilstrækkelige, få bevilget retshjælp til dækning af sagens omkostninger?

Nej. Der skal ikke betales retsgebyrer i forbindelse med familieretlige sager i Irland.

10. Hvilken form for underholdsbidrag er det sandsynligt, at domstolen vil tilkende? Hvis der tilkendes et underholdsbidrag, hvorledes vil dette da blive udregnet? Kan domstolens afgørelse tages op til revision, således at der tages hensyn til ændringer i leveomkostninger eller i den familiemæssige status?

De normale kriterier er afvejningen mellem rimelige behov og betalingsevne. Parternes adfærd kan under visse omstændigheder være relevant (hvor den bidragssøgende har unddraget sig samlivet uden nogen rimelig grund).

11. Hvorledes og til hvem vil underholdsbidraget blive udbetalt?

Normalt ved direkte betaling til den bidragsberettigede. Den bidragsberettigede har dog en absolut ret til at få underholdsbidraget udbetalt via dommerkontoret. Finder domstolen det nødvendigt, kan der iværksættes lønindeholdelse over for den bidragsskyldige, og dennes arbejdsgiver kan blive pålagt at trække et beløb i den bidragsskyldiges løn med henblik på udbetaling til den bidragssøgende.

12. Hvilke foranstaltninger kan der træffes for, at en bidragsskyldig, som ikke betaler frivilligt, tvinges til at betale?

Dommerkontoret ved den lokale Disctrict Court kan iværksætte de to førstnævnte retsmidler i følgende opremsning:

TopTop

 1. lønindeholdelse
 2. tvangssikring og fængsling

  "inkassostævning"
  anlæggelse af en civil retssag, hvad angår enhver anden gæld
  arrest og udlæg i værdier.

13. Findes der en organisation eller en offentlig myndighed, som kan hjælpe med at inddrive underholdsbidraget?

Retsembedsmanden ved dommerkontoret ved den lokale District Court kan, hvis betalingen sker under dennes kompetence, direkte inddrive betalinger, som er blevet gjort betalbare gennem ham/hende ved at iværksætte følgende retsmidler: fængsling eller lønindeholdelse.

14. Kan en sådan organisation eller offentlig myndighed træde i den bidragspligtiges sted og selv udrede underholdsbidraget eller en del af dette på hans/hendes vegne?

Nej.

Den bidragsskyldige hæfter alene for underholdsbidraget, som skal betales direkte af ham/hende eller indeholdes ved kilden i hans/hendes løn.

14.a) Såfremt den bidragssøgende har bopæl i Irland, og den bidragspligtige er bosiddende i udlandet:

Har den bidragspligtige bopæl i Det Forenede Kongerige, Nordirland, Skotland eller Wales, kan der i henhold til lov om retsafgørelser i sager om underholdsbidrag af 1974 (Maintenance Orders Act 1974) afsiges kendelse imod denne ved en irsk domstol, som efterfølgende fuldbyrdes via en domstol i Det Forenede Kongerige, Nordirland, Skotland eller Wales. Eksisterer der en retsafgørelse om underholdsbidrag, kan en bidragssøgende i henhold til lov om underholdsbidrag af 1994 (1994 Maintenance Act) anmode en central myndighed om at fuldbyrde retsafgørelsen ved at fremsende denne til den centrale myndighed i den retskreds, hvor den bidragsskyldige er bosiddende (såfremt den bidragsskyldige har bopæl i et land, der har undertegnet New York-konventionen af 1956).

TopTop

15. Kan den bidragssøgende opnå hjælp fra en organisation eller offentlig myndighed i Irland?

Ja.

Normalt den retsembedsmand, der er kendt som den relevante "District Court Clerk", hvad angår afgørelser truffet af District Court.

16. Hvis ja, hvorledes kan denne organisation eller offentlige myndighed kontaktes?

Det relevante dommerkontor kan kontaktes på følgende måde:

 • telefonisk
 • ved brev
 • ved personligt fremmøde
 • ved e-mail.

17. Hvilken form for hjælp kan den bidragssøgende modtage fra denne organisation eller offentlige myndighed?

Bistand med hensyn til iværksættelse af retsmidler med henblik på inddrivelse af udestående underholdsbidrag (Se punkt 12 og 13).

17.a) Såfremt den bidragssøgende har bopæl i udlandet, og den bidragspligtige er bosiddende i Irland:

Se punkt 14(a) – vedrører begæringer mellem Det Forenede Kongerige og Irland.

Afhængig af, hvor den bidragssøgende har bopæl, kan han/hun begære en eksisterende retsafgørelse om underholdsbidrag fuldbyrdet i overensstemmelse med Rom-konventionen af 1990 eller New York-konventionen af 1956 om inddrivelse af underholdsbidrag.

18. Kan den bidragssøgende indgive begæring direkte til en organisation eller offentlig myndighed i Irland?

Anmodninger om information kan indgives til den relevante "District Court Clerk", jf. punkt 15.

19. Hvis ja, hvorledes kan denne organisation eller offentlige myndighed da kontaktes?

Se punkt 16.

20. Hvilken form for hjælp kan den bidragssøgende modtage fra denne organisation eller offentlige myndighed?

Se punkt 12 og 13.

« Underholdsbidrag - Generelle oplysninger | Irland - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 11-04-2006

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige