Evropská komise > ESS > Vyživovací (alimentační) pohledávka > Irsko

Poslední aktualizace: 31-08-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Vyživovací (alimentační) pohledávka - Irsko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Co zahrnují pojmy „výživné“ a „vyživovací povinnost“ podle irského práva? 1.
2. Do jakého věku může dítě dostávat vyživovací příspěvek? 2.
3. V kterých případech je použitelné irské právo? 3.
4. Není-li toto právo použitelné, které právo použijí irské soudy? 4.
5. Měl by se žadatel obrátit se žádostí o výživné na účelovou organizaci, na správní úřad (ústřední nebo místní) nebo na soud? 5.
5.a) Jak mám zažádat o výživné od této organizace nebo tohoto správního úřadu (ústředního nebo místního) a jaké postupy se použijí? 5.a)
6. Je možné podat žádost za příbuzného, blízkého příbuzného nebo nezletilé dítě? 6.
7. Jestliže má žadatel v úmyslu podat žalobu, jak zjistí, který soud je příslušný? 7.
8. Musí žadatel podat žalobu skrze nějakého prostředníka (např. advokáta, účelovou organizaci nebo správní úřad (ústřední nebo místní) atd.)? Pokud ne, jaké jsou postupy? 8.
9. Musí žadatel platit poplatky za podání žaloby? Pokud ano, o jakou částku se bude přibližně jednat? Jsou-li finanční prostředky žalobce nedostačující, může mu být poskytnuta právní pomoc k úhradě nákladů na řízení? 9.
10. Jaký druh výživného soud pravděpodobně přizná? Bude-li vyživovací příspěvek přiznán, jak bude stanoven? Může být rozhodnutí soudu přezkoumáno, aby se přihlédlo ke změnám životních nákladů nebo rodinných poměrů? 10.
11. Jak a komu bude výživné vypláceno? 11.
12. Nebude-li dlužník platit výživné dobrovolně, jaké kroky je možné učinit, aby byl k placení přinucen? 12.
13. Existuje nějaká organizace nebo správní úřad (ústřední nebo místní), které mi mohou pomoci při vymáhání výživného? 13.
14. Mohou dlužníka zastoupit a vyplácet výživné nebo část výživného místo něj? 14.
14.a) Je-li žadatel v Irské republice a dlužník výživného má trvalé bydliště v jiné zemi: 14.a)
15. Může být žadateli poskytnuta pomoc některé organizace nebo správního úřadu (ústředního nebo místního) v Irské republice? 15.
16. Pokud ano, jak se lze obrátit na takovou organizaci nebo na takový správní úřad (ústřední nebo místní)? 16.
17. Jaký druh pomoci může tato organizace nebo tento správní úřad (ústřední nebo místní) žadateli poskytnout? 17.
17.a) Je-li žadatel v jiné zemi a dlužník výživného je v Irsku 17.a)
18. Může se žadatel obrátit se žádostí přímo na některou organizaci nebo některý správní úřad (ústřední nebo místní) v Irsku? 18.
19. Pokud ano, jak se lze obrátit na takovou organizaci nebo na takový správní úřad (ústřední nebo místní)? 19.
20. Jaký druh pomoci může žadatel obdržet od takové organizace nebo takového správního úřadu (ústředního nebo místního)? 20.

 

1. Co zahrnují pojmy „výživné“ a „vyživovací povinnost“ podle irského práva?

Které osoby musejí platit vyživovací příspěvek » jiné osobě:

 • sezdaní rodiče svým dětem? Ano
 • děti svým rodičům? Ne
 • rozvedený manžel druhému manželovi? Ano
 • Jiné osoby? Neoddané dvojice – na výživné má nárok jen dítě

V kterých případech?

Pod pojmem „výživné“ se rozumí zákonně vynutitelný nárok na finanční podporu, který mají závislí manželé (včetně rozvedených manželů) vůči manželovi (nebo bývalému manželovi) a závislé děti vůči rodiči.

2. Do jakého věku může dítě dostávat vyživovací příspěvek?

Obvykle do 18 let – avšak v případě, že se dítě řádně vzdělává, do 23 let.

3. V kterých případech je použitelné irské právo?

Obecně zákon o výživném pro manžele a děti z roku 1976 – zpravidla v případech, kterými se zabývá okresní soud („District Court“), s maximální výší výživného 500 eur pro manžela a 150 eur pro dítě za týden. Při řízení o soudní odluce a při rozvodovém řízení se neomezené částky obvykle projednávají u obvodního soudu („Circuit Court“) – některé případy u vrchního soudu („High Court“).

4. Není-li toto právo použitelné, které právo použijí irské soudy?

Jsou-li v Irsku jak osoba žádající o výživné, tak i dlužník:

NahoruNahoru

Nepoužije se.

5. Měl by se žadatel obrátit se žádostí o výživné na účelovou organizaci, na správní úřad (ústřední nebo místní) nebo na soud?

Zpravidla podává žádost k soudu závislý manžel proti druhému manželovi cestou občanskoprávní žaloby (viz. bod č. 3).

5.a) Jak mám zažádat o výživné od této organizace nebo tohoto správního úřadu (ústředního nebo místního) a jaké postupy se použijí?

Viz. výše a bod č. 3.

6. Je možné podat žádost za příbuzného, blízkého příbuzného nebo nezletilé dítě?

Zpravidla podává žalobu za nezaopatřené dítě rodič. Zákon však stanoví, že zahájit soudní řízení mohou opatrovníci (kteří mohou být jmenováni soudem) a určité veřejnoprávní organizace.

7. Jestliže má žadatel v úmyslu podat žalobu, jak zjistí, který soud je příslušný? 

Viz. bod č. 3, kde jsou uvedeny současné oblasti působnosti. Je-li již zahájeno řízení o zrušení manželství rozvodem – musí se podat žádost k obvodnímu nebo vrchnímu soudu bez ohledu na uplatňovanou částku.

8. Musí žadatel podat žalobu skrze nějakého prostředníka (např. advokáta, účelovou organizaci nebo správní úřad (ústřední nebo místní) atd.)? Pokud ne, jaké jsou postupy?

Nemusí, žaloba může být podána osobně, obvykle se tím však pověřuje advokát („solicitor“). V Irsku existuje program občanskoprávní pomoci, v jehož rámci jsou zastupovány strany v rodinněprávním sporu, které si nemohou dovolit soukromé právní zastupování.

NahoruNahoru

9. Musí žadatel platit poplatky za podání žaloby? Pokud ano, o jakou částku se bude přibližně jednat? Jsou-li finanční prostředky žalobce nedostačující, může mu být poskytnuta právní pomoc k úhradě nákladů na řízení?

Ne. Všechna soudní řízení v oblasti rodinného práva jsou v Irsku osvobozena od obvyklých soudních poplatků.

10. Jaký druh výživného soud pravděpodobně přizná? Bude-li vyživovací příspěvek přiznán, jak bude stanoven? Může být rozhodnutí soudu přezkoumáno, aby se přihlédlo ke změnám životních nákladů nebo rodinných poměrů?

Obvyklými kritérii je rovnováha mezi přiměřenými potřebami a platebními možnostmi. Za určitých okolností může být zohledněno chování (jestliže žalobce opustil domácnost bez dostatečného důvodu).

11. Jak a komu bude výživné vypláceno?

Obvykle přímou platbou věřiteli. Věřitelé však mají výlučné právo zvolit vyplácení výživného prostřednictvím soudní kanceláře. Považuje-li to soud za nutné, mohou být dlužníkovi obstaveny mzda nebo plat a zaměstnavateli může být nařízeno, aby strhával platby ve prospěch věřitele.

12. Nebude-li dlužník platit výživné dobrovolně, jaké kroky je možné učinit, aby byl k placení přinucen?

Kancelář místního obvodního soudu může zahájit soudní řízení o níže uvedených bodech č. 1 a 2

 1. Obstavením výdělku
 2. Vazbou a uvězněním
 3. Vykonávacím příkazem

  NahoruNahoru

  Občanskoprávním řízením jako v případě jakéhokoli jiného dluhu

  Soudním rozhodnutím o majetku

13. Existuje nějaká organizace nebo správní úřad (ústřední nebo místní), které mi mohou pomoci při vymáhání výživného?

Soudní úředník každé soudní kanceláře místního obvodního soudu, provádí-li se platba dle jeho rozhodnutí, může přímo vymáhat platby, na jejichž provádění vydal příkaz, zahájením řízení o uvěznění nebo o obstavení výdělku.

14. Mohou dlužníka zastoupit a vyplácet výživné nebo část výživného místo něj?

Ne.

Jen dlužník je odpovědný za to, že bude platit výživné přímo nebo že se bude srážet ze zdroje jeho příjmu.

14.a) Je-li žadatel v Irské republice a dlužník výživného má trvalé bydliště v jiné zemi:

Podle zákona o soudních příkazech k vyživovací povinnosti z roku 1974 mohou být v případě, že žalovaní maji trvalé bydliště ve Spojeném království, v Severním Irsku, ve Skotsku nebo ve Walesu, vydány soudní příkazy těmto stranám v těchto jurisdikcích a vynuceny u zahraničních jurisdikcí. Podle zákona o výživném z roku 1994 může žadatel, existuje-li soudní příkaz k vyživovací povinnosti, podat ústřednímu správnímu úřadu žádost o výkon příkazu převedením zmíněného příkazu ústřednímu úřadu v jurisdikci, kde má dlužník trvalé bydliště (má-li dlužník trvalé bydliště v zemi, která je signatářem Newyorské úmluvy z roku 1956.

NahoruNahoru

15. Může být žadateli poskytnuta pomoc některé organizace nebo správního úřadu (ústředního nebo místního) v Irské republice?

Ano

Obvykle je to soudní úředník nazývaný „úředník obvodního soudu“ příslušný pro příkazy obvodního soudu.

16. Pokud ano, jak se lze obrátit na takovou organizaci nebo na takový správní úřad (ústřední nebo místní)?

Na příslušnou soudní kancelář se lze obrátit takto

 • telefonicky
 • dopisem
 • osobní návštěvou
 • elektronickou poštou

17. Jaký druh pomoci může tato organizace nebo tento správní úřad (ústřední nebo místní) žadateli poskytnout?

Pomoc při zahájení soudního řízení o výživném za účelem vymáhání dlužných plateb (viz. body č. 12 a 13).

17.a) Je-li žadatel v jiné zemi a dlužník výživného je v Irsku

Viz. bod č. 14(a) – vztahuje se k žádostem mezi Spojeným královstvím a Irskem

V závislosti na tom, kde má žadatel trvalé bydliště, může podat žádost o výkon stávajícího příkazu podle ustanovení Římské úmluvy z roku 1990 nebo Newyorské úmluvy z roku 1956.

18. Může se žadatel obrátit se žádostí přímo na některou organizaci nebo některý správní úřad (ústřední nebo místní) v Irsku?

Se žádostmi o informace je možné se obrátit na příslušného úředníka obvodního soudu, jak je stanoveno v bodě č. 15.

19. Pokud ano, jak se lze obrátit na takovou organizaci nebo na takový správní úřad (ústřední nebo místní)?

Viz. bod č. 16

20. Jaký druh pomoci může žadatel obdržet od takové organizace nebo takového správního úřadu (ústředního nebo místního)?

Viz. body č. 12, 13

« Vyživovací (alimentační) pohledávka - Obecné informace | Irsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 31-08-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království