Európska komisia > EJS > Nárok na výživné > Medzinárodné právo

Posledná úprava: 16-10-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Nárok na výživné - Medzinárodné právo

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


„Neviem prinútiť dlžníka v nečlenskom štáte EÚ, aby mi platil výživné.“

Aby ste dlžníka výživného v štáte mimo Európskej únie prinútili, aby vám platil výživné, musíte sa obrátiť na súdy štátu, v ktorom chcete uplatniť výkon rozsudku. Medzinárodné dohovory, ktorých zoznam je uvedený ďalej v texte, vám môžu pomôcť uplatniť váš nárok na výživné v cudzine.

 • Newyorský dohovor English - français z 20. júna 1956 o vymáhaní výživného v cudzine (Organizácia Spojených národov) stanovuje dohody týkajúce sa administratívnej spolupráce medzi príslušnými orgánmi;
 • Haagske dohovory z roku 1958 English - français a 1973 English - français o uznávaní a výkone rozhodnutí o vyživovacej povinnosti, stanovujú dohody medzi zmluvnými stranami o recipročnom uznávaní a výkone a pravidlách vzťahujúcich sa na právnu pomoc (pozri „Právna pomoc - všeobecné informácie“);
 • Haagske dohovory z roku 1956 English - français a 1973 English - français o rozhodnom práve pre vyživovaciu povinnosť uprednostňujú právne predpisy platné v obvyklom bydlisku daného dieťaťa alebo oprávnenej osoby dožadujúcej sa výživného všeobecne (alebo právne predpisy krajiny nového obvyklého bydliska v prípade zmeny obvyklého bydliska). Existuje však niekoľko výnimiek:
  • Právnymi predpismi, ktorými sa riadi vyživovacia povinnosť medzi manželmi, ktorí boli rozvedení alebo sú po rozluke, sú právne predpisy vzťahujúce sa na rozvod alebo rozluku;


  • Uplatňovanie právnych predpisov stanovené dohovorom sa môže zamietnuť iba vtedy, ak sú právne predpisy očividne nezlučiteľné s verejným poriadkom;


  • V prípade vyživovacej povinnosti medzi osobami v nepriamom príbuzenskom vzťahu alebo v príbuzenskom vzťahu môže dlžník spochybniť nárok oprávnenej strany z dôvodu, že neexistuje takáto povinnosť na základe právnych predpisov ich spoločnej štátnej príslušnosti alebo právnych predpisov obvyklého bydliska dlžníka.
  Tieto dva dohovory sa okrem toho líšia v určitých bodoch:
  • Dohovor z roku 1956 určuje rozhodné právo iba pre vyživovaciu povinnosť voči deťom, zatiaľ čo dohovor z roku 1973 sa vzťahuje na vyživovaciu povinnosť vyplývajúcu z rodinného vzťahu, rodičovstva, manželstva alebo príbuzenstva, vrátane vyživovacej povinnosti voči nemanželskému dieťaťu;
  • Dohovor z roku 1956 sa uplatňuje iba vtedy, ak určenými právnymi predpismi sú predpisy zmluvného štátu, zatiaľ čo dohovor z roku 1973 je univerzálny v tom, že sa uplatňuje aj vtedy, ak príslušnými právnymi predpismi sú predpisy nezmluvného štátu.
Tieto rozdiely spôsobujú komplikácie. Okrem toho sa týchto päť dohovorov navzájom nedopĺňa a tieto predpisy neposkytujú rýchly a účinný prostriedok na nájdenie dlžníkov, ktorí sa snažia vyhnúť svojim povinnostiam. Z týchto dôvodov sa uvažuje o všeobecnom preskúmaní uvedených povinností a o ich začlenení do nového všeobecného dohovoru o vyživovacej povinnosti.

Referenčné dokumenty

 • Newyorský dohovor English - français z 20. júna 1956 o vymáhaní výživného v cudzine (Organizácia Spojených národov);
 • Dohovor English - français o uznávaní a výkone rozhodnutí o vyživovacej povinnosti voči deťom (Haagska konferencia o medzinárodnom práve súkromnom);
 • Dohovor English - français o uznávaní a výkone rozhodnutí o vyživovacej povinnosti (Haagska konferencia o medzinárodnom práve súkromnom);
 • Dohovor English - français o rozhodnom práve pre vyživovaciu povinnosť voči deťom (Haagska konferencia o medzinárodnom práve súkromnom);
 • Dohovor English - français o rozhodnom práve pre vyživovaciu povinnosť (Haagska konferencia o medzinárodnom práve súkromnom).

« Nárok na výživné - Všeobecné informácie | Medzinárodné právo - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 16-10-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo