Komisja Europejska > EJN > Roszczenia alimentacyjne > Prawo międzynarodowe

Ostatnia aktualizacja: 10-12-2007
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Roszczenia alimentacyjne - Prawo międzynarodowe

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


„Nie mogę uzyskać mojego swiadczenia alimentacyjnego od osoby zamieszkującej w państwie nienależącym do UE”.

Aby zmusić osobę zobowiązaną do płacenia alimentów przebywającą w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej do zapłacenia swiadczeń alimentacyjnych, należy zwrócić się do sądów w państwie, w którym chcemy wyegzekwować orzeczenie sądowe. Międzynarodowe konwencje takie jak wymienione niżej mogą pomóc wyegzekwować swiadczenia alimentacyjne za granicą.

 • Konwencja nowojorska English - français z dnia 20 czerwca 1956 r. o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą (Organizacja Narodów Zjednoczonych) wprowadza mechanizm współpracy administracyjnej między własciwymi organami;
 • Konwencje haskie z lat 1958 English - français oraz 1973 English - français o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń odnoszących się do obowiązków alimentacyjnych wprowadzają mechanizmy wzajemnego uznawania i egzekwowania decyzji przez umawiające się strony oraz zasad dotyczących pomocy prawnej (patrz „Pomoc sądowa - informacje ogólne");
 • Konwencje haskie z lat 1956 English - français oraz 1973 English - français w sprawie prawa własciwego dla obowiązku alimentacyjnego dają pierwszeństwo prawu kraju zamieszkania dziecka lub wierzycieli alimentacyjnych w ogólnosci (lub prawu kraju nowego zamieszkania w przypadku zmiany stałego miejsca zamieszkania). Istnieje tu jednak szereg wyjątków:
  • Prawem regulującym obowiązek alimentacyjny między małżonkami rozwiedzionymi lub będącymi się w separacji jest prawo własciwe w sprawie rozwodu lub separacji;
  • Odmowa stosowania prawa okreslonego konwencją przysługuje jedynie wtedy, jesli jest ono ewidentnie niezgodne z polityką publiczną;
  • W przypadku obowiązku alimentacyjnego między osobami spokrewnionymi w linii bocznej lub spowinowaconymi dłużnik może wniesć sprzeciw wobec roszczenia wierzyciela na podstawie tego, że nie istnieje taki obowiązek w prawie państwa, którego oboje są obywatelami lub w prawie państwa, w którym znajduje się miejsce zamieszkania dłużnika.

  Ponadto omawiane dwie konwencje różnią się pod niektórymi względami:

  Do góryDo góry

  • Konwencja z roku 1956 okresla prawo mające zastosowanie do zobowiązań alimentacyjnych jedynie w odniesieniu do dzieci, natomiast konwencja z roku 1973 ma zastosowanie do zobowiązań alimentacyjnych wynikających ze stosunków rodzinnych, rodzicielstwa, małżeństwa lub spowinowacenia, w tym zobowiązań alimentacyjnych wobec dziecka pozamałżeńskiego;
  • Konwencja z roku 1956 ma zastosowanie jedynie wtedy, jesli wyznaczonym prawem jest prawo umawiającego się państwa, natomiast konwencja z roku 1973 ma charakter powszechny w tym sensie, że ma zastosowanie, nawet jesli prawem własciwym jest prawo państwa niebędącego jej stroną.

Te rozbieżnosci powodują komplikacje. Ponadto wspomniane pięć konwencji nie uzupełnia się wzajemnie i nie zapewnia szybkich i skutecznych sposobów odszukiwania dłużników, którzy usiłują uchylać się od wypełniania swoich obowiązków. Z tych względów rozważa się przeprowadzenie ogólnego przeglądu tych obowiązków i ujęcia ich w nowej, ogólnej konwencji w sprawie obowiązków alimentacyjnych.

Dokumenty źródłowe

 • Konwencja nowojorska English - français z dnia 20 czerwca 1956 r. o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą (Organizacja Narodów Zjednoczonych);
 • Konwencja English - français o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w przedmiocie obowiązków alimentacyjnych w stosunku do dzieci (Haska Konferencja Prawa Prywatnego Międzynarodowego);
 • Konwencja English - français o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w przedmiocie obowiązków alimentacyjnych (Haska Konferencja Prawa Prywatnego Międzynarodowego);
 • Konwencja English - français o prawie własciwym dla zobowiązań alimentacyjnych w stosunku do dzieci (Haska Konferencja Prawa Prywatnego Międzynarodowego);
 • Konwencja English - français o prawie własciwym dla zobowiązań alimentacyjnych (Haska Konferencja Prawa Prywatnego Międzynarodowego).

« Roszczenia alimentacyjne - Informacje ogólne | Prawo międzynarodowe - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 10-12-2007

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania