Komisja Europejska > EJN > Roszczenia alimentacyjne > Grecja

Ostatnia aktualizacja: 27-03-2006
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Roszczenia alimentacyjne - Grecja

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.
 

SPIS TRESCI

1. Co oznacza termin „alimenty“ i „obowiązek alimentacyjny“ według prawa Grecji? 1.
2. Do jakiego wieku ma dziecko prawo do alimentów? 2.
3. W jakich sytuacjach stosuje się prawo greckie? 3.
4. W przypadku, że nie stosuje się prawa greckiego, jakie prawo stosują sądy Grecji? 4.
5. Dokąd ma się zwrócić (żeby wyegzekwować alimenty) ten, kto ma prawo do alimentów, do jakiej organizacji, jakiego organu prawa? 5.
6. Czy może ktoś domagać się  alimentów w imieniu niepełnoletniego dziecka od organizacji czy organu prawa? 6.
7. Jeśli ubiegający się o alimenty chce zwrócić się do organu sądowego, który jest odpowiedni? 7.
8. Czy osoba ubiegająca się musi wyznaczyć pośrednika, za pomocą którego zwróci się do sądu (adwokata, organizację...), jeśli nie, jaka jest procedura? 8.
9. Czy procedura sądowa jest płatna? W przypadku, że tak, jakie są możliwe koszty? Jeśli możliwości finansowe osoby ubiegającej się nie są wystarczające, czy może liczyć na pomoc finansową? 9.
10. Jaki rodzaj alimentów może nałożyć sąd? Jaką sumę, w jaki sposób się ją wylicza? Jak owa suma zmienia się w zależności od zmian warunków towarzyszących? 10.
11. Jak i komu udziela się alimentów? 11.
12. Jeśli osoba, która ma obowiązek alimentacyjnu, nie chce płacić alimentów dobrowolnie, jakie środki można zastosować, żeby zmusić ją do płacenia? 12.
13. Czy organizacja albo inny organ może pomóc przy egzekucji alimentów? 13.
14. Czy ktoś może zastąpić osobę, która ma obowiązek alimentacyjny w płaceniu alimentów? 14.
15. Czy instytucja albo inny organ w Grecji może udzielić takiej osobie pomocy? 15.
16. Jeśli tak, jak nazywa się i jaki jest adres tej instytucji albo innego organu do którego można się zgłosić? 16.
17. Jakiej pomocy udziela dana instytucja albo inny organ ubiegającemu się o alimenty, jeśli ubiegający się znajduje się w innym państwie a osoba z obowiązkiem alimentacyjnym znajduje się w Grecji? 17.
18. Czy ubiegający się może zwrócić się bezpośrednio do instytucji albo innej organizacji w Grecji? 18.

 

1. Co oznacza termin „alimenty“ i „obowiązek alimentacyjny“ według prawa Grecji?

 1. Alimenty to kwota lub inna forma wsparcia, które przekazuje się osobie, żeby zaspokoić jej potrzeby życiowe.
 2. Obowiązek alimentacyjny ma charakter rodzinny, to znaczy, że jest ustalany między krewnymi, ma podstawę prawną i związek z życiem, godnością i doświadczeniami osoby pokrzywdzonej.

Kto jest zobowiązany do płacenia alimentów?

Rodzice dzieciom?
Dzieci rodzicom?
Rozwiedziony/a byłemu małżonkowi/małżonce?
Inne osoby?
W jakich przypadkach?

Zobowiązani do płacenia alimentów są jedynie najbliżsi krewni (rodzice, rodzeństwo), jak również osoby, które adoptowały dziecko temu dziecku. Również matka dziecka urodzonego poza związkem ma prawo do alimentów od ojca dziecka. Obowiązek płacenia alimentów mają również rodzice swoim dzieciom, w ramach możliwości i niezależnie od tego, czy mają prawo do opieki, czy zostało im odebrane, albo czy w rachubę wchodzą alimenty całkowite czy tylko częściowe (co może się stać w przypadku rozwodu, separacji, złego traktowania albo odpowiedniej prośby), następnie dzieci rodzicom, wnuki dzieci, które zmarły albo prawnuki dzieci albo wnucząt, które nie żyją swoim dziadkom i pradziadkom, małżonkowie, byli małżonkowie sobie nawzajem, brat bratu albo, jak już zostało wspomniane, ojciec dziecka urodzonego poza małżeństwem matce dziecka. Obowiązek alimentacyjny mają po pierwsze osoby z rodziny (młodsze wobec starszych), na podstawie kolejności dziedziczenia i każdy na podstawie swojego udziału. W przypadku, że nie istnieją osoby z rodziny (młodsze) z prawem do dziedziczenia, obowiązek alimentacyjny mają najbliżsi krewni, którzy płacą alimenty po równo, jeżeli na tym samym stopniu jest ich więcej. Jeśli do alimentów ma prawo więcej osób a ta osoba, która ma obowiązek alimentacyjny, nie jest w stanie udzielać alimentów każdemu, pierszeństwo mają najbliższe osoby z rodziny (młodsze) na podstawie prawa o dziedziczeniu. Jeśli więciej młodszych członków rodziny (dzieci, wnuków, prawnuków...) ma prawo do alimentów, udziela się je tym najbliższym. W kwestii prawa do alimentów, małżonek jest na tym samym poziomie, co niepełnoletni członkowie rodziny (młodsi) i ma pierwszeństwo do uzyskania alimentów przed pozostałymi członkami rodziny (młodszymi). Odnosi się to również do rozwiedzionego małżonka, jeśli ma prawo do alimentów.

Do góryDo góry

Prawo do alimentów ma tylko ten, któ nie może utrzymać się wyżywić z majątku lub z zawodu adekwatnego do swojego wieku, stanu zdrowia i pozostałych warunków życia, biorąc pod uwagę również potrzebę kształcenia, z wyjątkiem dziecka niepełnoletniego, które, również w przypadku, że ma majątek, ma prawo do alimentów ze strony swoich rodziców, jeśli dochód ze swojego majątku albo dochód ze swojego zatrudnienia nie wystarczają na jego utrzymanie.

Obowiązku alimentacyjnego nie ma ta osoba, która na podstawie swoich pozostałych obowiązków nie jest zdolna spełniać go bez obniżania poziomu życia. Ten przepis nie obowiązuje, jeśli sprawa dotyczy alimentów dziecka niepełnoletniego od strony rodzica, pod warunkiem, że dany stan nie będzie niekorzystny dla innej osoby albo dziecko może utrzymywać się ze swojego majątku.

W kwestii byłych małżonków, jeśli jeden z nich nie może zabezpieczyć swojego utrzymania z własnych dochodów albo ze swojego majątku, ma prawo zwrócić sie do drugiego małżonka o alimenty.

 1. jeśli przy wydawaniu decyzji o rozwodzie jest w wieku albo w stanie zdrowia, który mu uniemożliwia rozpoczęcie albo kontynuację wykonywania odpowiedniego zawodu, żeby mógł nim zabezpieczyć swoje utrzymanie,
 2. jeśli ma pod opieką niepełnoletnie dziecko, i przeszkadza mu to w wykonywaniu adekwatnego zawodu,
 3. jeśli nie może znaleźć stałego zatrudnienia albo musi skończyć odpowiedni kurs zawodowy – w obydwu przypadkach na czas określonym, który nie może przekroczyć trzech lat od rozwodu i
 4. w każdym innym przypadku, jeśli alimenty zostają przyznane doborczynnie przy wydaniu decyzji o rozwodzie.

Płacenie alimentów może być zlikwidowane albo ograniczone, jeśli są ku temu ważne powody, głównie jeśli małżeństwo nie trwało długo albo ubiegający się był winny rozwodu albo świadomie przyczynił się do danej sytuacji.

Do góryDo góry

Prawo do alimentów nie wygasa, jeśli ubiegający się ponownie weźmie ślub albo jeśli na stałe żyje z kimś innym w wolnym związku, ani w wyniku śmierci ubiegającego się, tylko w przypadku, że dotyczy czasu przeszłego albo raty, o które ubiegano się w czasie jego śmierci. Każdy były małżonek jest zobowiązany udzielać temu drugiemu dokładnych informacii o swoim majątku i dochodach, ponieważ są potrzebne na ustalenie wysokości alimentów. Poza tym, na podstawie podania jednego z byłych małżonków, które składa się w prokuraturze, pracodawca albo odpowiednia administracja i odpowiednia instytucja finansowa mają obowiązek udzielić każdej ważnej informacji o stanie majątku drugiego małżonka (przede wszystkim o jego dochodach). Wysokość alimentów jest ustalana na podstawie potrzeb ubiegającego się, które wynikają z jego potrzeb życiowych. Jeśli ubiegający się o alimenty dopuścił się wykroczenia przeciw osobie, która ma obowiązek alimentacyjny i dane wykroczenie to ograniczenie uzasadnia, ma on prawo tylko do podstawowych alimentów, które zaspokajają podstawowe środki do życia.

2. Do jakiego wieku ma dziecko prawo do alimentów?

Aż do wieku lat 18 ma dziecko prawo do alimentów ze strony rodziców, niezależnie od tego, czy ma dochód ze swojego majątku albo ze swojego zatrudnienia. Po upłynięciu tego wieku rodzice są zobowiązani utrzymywać swoje dojrzałe dziecko, jeśli nie jest zdolne same utrzymać się ze swojego majątku albo ze swojego zatrudnienia adekwatnego do jego wieku, stanu zdrowia i pozostałych warunków życia, biorąc pod uwagę również ewentualne potrzeby jego kształcenia.

Do góryDo góry

3. W jakich sytuacjach stosuje się prawo greckie?

W przypadku alimentów między małżonkami albo byłymi małżonkami stosuje się prawo greckie, jeśli podczas małżeństwa ich przynależność państwowa była grecka i jeden z nich ją zachował albo podczas ich małżeństwa ostatnim ich miejscem zamieszkania była Grecja albo są bliżej związani z prawem Grecji. W przypadku alimentów między rodzicami i dziećmi, i pozostałymi osobami z rodziny (pokolenia starsze, jak i młodsze) stosuje się prawo greckie, jeśli ostatnia wspólna przynależność państwowa była grecka albo ich ostatnie wspólne miejsca zamieszkania było w Grecji albo dziecko ma obywatelstwo greckie. Jeśli dziecko urodziło się poza małżeńswem, w sprawie alimentów miedzy nim a jego matką czy ojcem stosuje się prawo greckie, jeśli oboje mieli obywatelstwo greckie albo ostanie wspólne miejsce zamieszkania było w Grecji albo matka albo ojciec mają greckie obywatelstwo.

W przypadku alimentów między matką dziecka, które urodziło się poza związkiem a jego ojcem stosuje się prawo greckie, jeśli ich ostatnie obywalelstwo w czasie ciąży było greckie albo ich stałe albo krótkotrwałe miejsce zamieszkania było w Grecji. Prawo Grecji stosuje się, jeśli któraś z powyższych osób ma obywatelstwo greckie i obywatelstwo obce. Tak samo stosuje się prawo Grecji, jeśli dotyczy alimentów, gdzie ten, kto ma obowiązek alimentacyjny ma miejsce zamieszkania w Grecji a ubiegający się mieszka w jednym z państw, które uwzględnia Porozumienie z Nowego Jorku „egzekwowanie alimentów za granicą - ND 4421/1964“. Prawo, z którego korzysta się podczas rozprawy jest prawem greckim według zasady LEX FERI.

Do góryDo góry

4. W przypadku, że nie stosuje się prawa greckiego, jakie prawo stosują sądy Grecji?

W przypadkach, że nie stosuje się prawa Grecji, sądy stosują prawo

 1. do alimentów między małżonkami albo byłymi małżonkami, prawo państwa ich ostatniego obywatelstwa podczas trwania małżeństwa, jeśli jeden z nich je zachował albo prawo państwa ich ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania albo prawo państwa, które jest im bliższe,
 2. do alimentów rodzice-dzieci i osób z rodziny (z młodszego i starszego pokolenia), prawo państwa ich ostatniego obywatelstwa albo prawo państwa ich ostatniego miejsca zamieszkania albo prawo państwa obywatelstwa dziecka,
 3. do alimentów miedzy dzieckiem, które urodziło się poza małżeństwem a jego rodzicami, prawo państwa ich ostatniego obywatelstwa albo prawo państwa ich ostatniego miejsca zamieszkania albo prawo państwa obywatelstwa ojca albo matki,
 4. do alimentów matki dziecka, które urodziło się poza małżeństwem a jego ojcem, prawo państwa ich ostatniego obywatelstwa albo prawo państwa ich trwałego albo tymczasowego miejsca zamieszkania. Jeśli ktoś z wyżej wymienionych osób ma więcej obywatelstw, stosuje się prawo państwa, z którym jest w bliższym kontakcie.

5. Dokąd ma się zwrócić (żeby wyegzekwować alimenty) ten, kto ma prawo do alimentów, do jakiej organizacji, jakiego organu prawa?

Ubiegający się o alimenty musi zwrócić się do sądu i poprosić o alimenty od osoby, która ma obowiązek płacenia. Również w przypadku zastosoania Porozumienia z Nowego Jorku „egzekwowanie alimentów za granicą - ND 4421/1964“. Przedstawiciel podania prośby o alimenty w imieniu ubiegającego się, który mieszka w innym państwie uwzględnionym w umowie zwraca się do przedstawiciela strony przeciwnej, która mieszka w innym państwie uwzględnionym w umowie i ma obowiązek alimentacyjny a w przypadku Grecji do Ministerstwa Sprawiedliwości o zastosowanie wszystkich potrzebnych zabezpieczeń, które są wymagane przy udzieleniu alimentów ubiegającemu się.

Do góryDo góry

6. Czy może ktoś domagać się  alimentów w imieniu niepełnoletniego dziecka od organizacji czy organu prawa?

Tylko rodzice niepełnoletniego dziecka albo matka dziecka, które urodziło się poza małżeństwem, jeśli zostali obarczeni wychowywaniem dziecka i opieką nad nim, mogą zwrócić się do sądu, aby zobowiązał osobę z obowiązkiem alimentacyjnym do płacenia alimentów. W przypadku, że zostało rodzicom odebrane prawo do wychowania i opieki, podanie o alimenty dla dziecka składa osoba, która zajmuje się dzieckiem i ma do tego prawo. Jeśli ubiegający się o alimenty jest chroniony przez sąd albo jest niezdolny, oskarżenie przedkłada sąd albo tymczasowy lub stały opiekun dziecka.

7. Jeśli ubiegający się o alimenty chce zwrócić się do organu sądowego, który jest odpowiedni?

Kompetentnym sądem w takich przypadkach jest podstawowy sąd pierwszego stopnia a na podstawie wyjątku sąd wyższego stopnia, a to w przypadku, jeśli podanie o alimenty jest związane z jednym z podziałów małżeństwa, tj. rozwód, zawieszenie małżeństwa albo uznanie lub nieuznanie małżeństwa albo jedno z oskarżeń, które dotyczy podważenia ojcostwa, uznania czy istnieje lub nieistnieje relacja rodzic-dziecko albo opieka rodzicielska, uznanie ojcostwa dziecka, które urodziło się poza małżeństwem, uzanie, że istnieje albo nieistnieje albo jest nieważne uznanie dziecka bez ślubu jego rodziców albo jego równowartość z dzieckiem, które urodziło się w prawnym związku i podważenie dobrowolnego uznania, uznania, że nie istnieje adopcja albo jej likwidacja i uznanie, że istnieje albo nie istnieje opieka.

Do góryDo góry

Jeśli oskarżenie związane jest ze sporami małżeńskimi, kompetentny jest sąd najbliższy miejscy zamieszkania strony przeciwnej. Sąd jest kompetentny w miejscu stałego miejsca zamieszkania małżonków albo ostatniego stałego miejsca zamieszkania małżonków, wtedy gdy jeden z nich ma jeszcze to miejsce zamieszkania albo stałe miejsce zamieszkania jednego z małżonków nie uległo zmianie, w przypadku, gdy podanie albo oskarżenie są wspólne, albo jeśli jest sześć miesięcy obywatelem Grecji, albo, gdy obywatelstwo obydwu małżonków jest greckie. W przypadku bardzo pilnej sprawy albo możliwego niebezpieczeństwa, może osoba ubiegająca się, na podstawie powyższych informacji, prosić, żeby podstawowy sąd pierwszego stopnia udzielił jej tymczasowego wsparcia według zasad wstępnych zabezpieczeń.

8. Czy osoba ubiegająca się musi wyznaczyć pośrednika, za pomocą którego zwróci się do sądu (adwokata, organizację...), jeśli nie, jaka jest procedura?

Tak, musi wyznaczyć pośrednika – adwokata, który złoży podanie o alimenty w odpowiednim sądzie.

9. Czy procedura sądowa jest płatna? W przypadku, że tak, jakie są możliwe koszty? Jeśli możliwości finansowe osoby ubiegającej się nie są wystarczające, czy może liczyć na pomoc finansową?

Rozprawa w sądzie wiąże się z wydatkami, jak również z wynagrodzniem adwokata. Najpierw ten, kto składa podanie o alimenty, musi z góry zapłacić zaliczkę, którą ustala sąd i nie może ona przekraczać 147 euro. Wysokość pozostałych opłat zmienia się z każdą rozprawą w zależności od wysokości sumy, która jest przedmiotem sporu, kosztów doręczeń sądowych i ewentualnych odroczeń i odwołań. W przypadku, że osoba ma kryzys finansowy, prawo przewiduje wsparcie (po spełnieniu określonych warunków)

Do góryDo góry

10. Jaki rodzaj alimentów może nałożyć sąd? Jaką sumę, w jaki sposób się ją wylicza? Jak owa suma zmienia się w zależności od zmian warunków towarzyszących?

Sąd ustala wysokość alimentów mając na uwadze godne utrzymanie i kształcenie osoby ubiegającej się, ale i mozliwości finansowe osoby, która ma obowiązek alimentacyjny. Alimenty są przyznawane na dwa lata. Jeśli po dwóch latach zmienią warunki, które sąd brał pod uwagę przy udzielaniu alimentów, każda ze stron, ubiegający się i osoba, która ma obowiązek alimentacyjny, mogą zwrócić się o ponowne ustalenie wysokości alimentów na kolejne dwa lata, w innym przypadku ponowne rozpatrzenie decyzji i ponowne ustalenie alimentów.

11. Jak i komu udziela się alimentów?

W pierwszej kolejności samemu ubiegającemu się o alimenty w przypadku, że jest nim niepełnoletnie dziecko albo niezdolne albo pod opieką sądową - w takim razie - rodzicowi, opiekunowi.

12. Jeśli osoba, która ma obowiązek alimentacyjnu, nie chce płacić alimentów dobrowolnie, jakie środki można zastosować, żeby zmusić ją do płacenia?

W przypadku, że osoba, która ma obowiązek alimentacyjny, odmawia płacenia, ubiegający się postara się o wymuszenie płacenia na drodze egzekucji majątkowej.

13. Czy organizacja albo inny organ może pomóc przy egzekucji alimentów?

Nie.

14. Czy ktoś może zastąpić osobę, która ma obowiązek alimentacyjny w płaceniu alimentów?

Nie.

15. Czy instytucja albo inny organ w Grecji może udzielić takiej osobie pomocy?

Tak.

16. Jeśli tak, jak nazywa się i jaki jest adres tej instytucji albo innego organu do którego można się zgłosić?

W przypadku, że ubiegający się o alimenty mieszka w państwie, w którym obowiązuje Porozumienie z Nowego Jorku „egzekwowanie alimentów za granicą“, który obowiązuje w Grecji (ND 4421/1964) albo istnieje bilateralna umowa między tym państwem a Grecją a osoba z obowiązkiem alimentacyjnym ma miejsce zamieszkania w Grecji, centralna administracja Ministerstwa Sprawiedliwości, która ma adres Mesogion n. 96, 115 27 Ateny, Grecja, numer telefonu +30 210 7714186, jest kompetentna, by pomóc. Sposób, w jaki można się zwrócić o pomoc jest ustalony w Porozumieniu.

17. Jakiej pomocy udziela dana instytucja albo inny organ ubiegającemu się o alimenty, jeśli ubiegający się znajduje się w innym państwie a osoba z obowiązkiem alimentacyjnym znajduje się w Grecji?

Zakres pomocy jest wyznaczony w Porozumienie.

18. Czy ubiegający się może zwrócić się bezpośrednio do instytucji albo innej organizacji w Grecji?

Nie, poza wyżej uwzględnionym przypadkiem.

« Roszczenia alimentacyjne - Informacje ogólne | Grecja - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 27-03-2006

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania