Európska komisia > EJS > Nárok na výživné > Gibraltár

Posledná úprava: 04-04-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Nárok na výživné - Gibraltár

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

1. Na čo sa vzťahujú pojmy „výživné” a „vyživovacia povinnosť” podľa práva Gibraltáru?

Podľa gibraltárskeho práva Magistrates’ Court (Magistrátny súd) aj Supreme Court (Najvyšší súd) majú právomoc vydávať nariadenia v súvislosti s platením výživného. V rozhodnutiach vydaných v konaniach o rozvode, súdnej odluke a o zrušení platnosti manželstva môže Supreme Court určiť aj vyživovaciu povinnosť voči deťom a manželke. Vyživovaciu povinnosť môže Supreme Court nariadiť aj po vydaní rozhodnutia o rozvode/súdnej odluke/zrušení platnosti manželstva. V tomto konaní nie je možné určiť vyživovaciu povinnosť voči manželovi.

Magistrates’ Court má právomoc vydať súdne nariadenie o vyživovacej povinnosti v prospech manželky, manžela, detí alebo dokonca rodičov strán, ak sú splnené určité podmienky. Také nariadenie je možné vydať na základe sťažnosti podanej na Magistrates’ Court počas trvania manželstva. Má tiež právomoc vydať nariadenie o vyživovacej povinnosti, ak osoba žijúca v spoločnej domácnosti neprispieva na výživu druhej osoby.

2. Do akého veku má dieťa nárok na výživné?

Dieťa do veku šestnásť rokov má nárok na výživné. Okrem toho dieťa, ktoré dosiahlo vek šestnásť rokov, ale je mladšie ako dvadsaťjeden rokov a  zúčastňuje sa na riadnom vzdelávaní alebo riadnom odbornom remeselnom výcviku, profesii alebo povolaní po dobu najmenej dva roky, má tiež nárok na výživné. Dieťa, ktorého zárobkové možnosti sú zhoršené v dôsledku ochorenia alebo duševného alebo telesného postihnutia a ktoré nedosiahlo vek dvadsaťjeden rokov má tiež nárok na výživné.

 

OBSAH

1. Na čo sa vzťahujú pojmy „výživné” a „vyživovacia povinnosť” podľa práva Gibraltáru? 1.
2. Do akého veku má dieťa nárok na výživné? 2.
3. V ktorých prípadoch sa použije právo Gibraltáru? 3.
4. Ak sa nepoužije gibraltárske právo, aké právo uplatnia súdy v Gibraltári? 4.
Ak sa osoba, ktorá žiada o výživné a aj osoba povinná platiť výživné nachádza v Gibraltári: Ak sa osoba, ktorá žiada o výživné a aj osoba povinná platiť výživné nachádza v Gibraltári:
5. Na aký orgán podáva osoba návrh na určenie výživného (osobitná organizácia, ústredný alebo miestny orgán štátnej správy alebo súd)? 5.
5.a) Aký je postup pri podaní žiadosti o výživné od tejto organizácie alebo orgánu? 5.a)
6. Môže byť návrh podaný v mene príbuzného, blízkej osoby alebo neplnoletého dieťaťa? 6.
7. Ktorý súd je príslušný na podanie návrhu? 7.
8. Musí navrhovateľ podať návrh na súd prostredníctvom tretej osoby napr. právneho zástupcu, určitej organizácie alebo ústredného alebo miestneho orgánu štátnej správy , atď? Ak nie, aký je postup? 8.
9. Je navrhovateľ povinný platiť poplatky pri podaní návrhu na súd? Ak áno, v akej výške? Ak je navrhovateľ v hmotnej núdzi, má nárok na poskytnutie bezplatnej právnej pomoci? 9.
10. Aké výživné súd pravdepodobne prizná? Ak súd prizná výživné, akým spôsobom ho určí? Môže byť rozhodnutie súdu o určení výživného zmenené z dôvodu zmien životných nákladov alebo rodinných pomerov? 10.
11. Ako a komu sa bude plniť vyživovacia povinnosť? 11.
12. Ak povinná osoba dobrovoľne neplní vyživovaciu povinnosť, aký je postup s cieľom donútiť ju, aby platila výživné? 12.
13. Existuje organizácia alebo ústredný alebo miestny orgán štátnej správy, ktorý poskytuje pomoc pri vymáhaní výživného? 13.
14. Môže takáto organizácia alebo orgán úplne alebo sčasti plniť vyživovaciu povinnosť namiesto osoby povinnej platiť výživné? 14.
Ak je navrhovateľ na území Gibraltáru a osoba povinná platiť výživné má bydlisko v inej krajine: Ak je navrhovateľ na území Gibraltáru a osoba povinná platiť výživné má bydlisko v inej krajine:
15. Môže organizácia alebo ústredný alebo miestny orgán štátnej správy poskytnúť navrhovateľovi pomoc v Gibraltári? 15.
16. Ak áno, ako je možné skontaktovať sa s touto organizáciou alebo orgánom? 16.
17. Akú pomoc môže navrhovateľovi poskytnúť táto organizácia alebo orgán v Gibraltári? 17.
Ak je navrhovateľ v inej krajine a osoba povinná platiť výživné je v Gibraltári: Ak je navrhovateľ v inej krajine a osoba povinná platiť výživné je v Gibraltári:
18. Môže navrhovateľ zaslať organizácii alebo ústrednému alebo miestnemu orgánu štátnej správy v Gibraltári svoju žiadosť priamo? 18.
19. Ak áno, ako je možné skontaktovať sa s touto organizáciou alebo orgánom? 19.
20. Akú pomoc môže organizácia alebo ústredný alebo miestny orgán štátnej správy poskytnúť navrhovateľovi? 20.
back

HoreHore

3. V ktorých prípadoch sa použije právo Gibraltáru?

Gibraltárske právo sa uplatňuje v týchto prípadoch:

 1. ak má v deň podania žaloby o určenie výživného buď žalobca, alebo odporca bydlisko v Gibraltári alebo
 2. ak dôvod žaloby vznikol úplne alebo čiastočne v Gibraltári alebo
 3. ak manžel alebo manželka majú majetok v Gibraltári.

Magistrates’ Court má právomoc prejednať žalobu o určenie výživného aj vtedy, ak ani jedna zo strán nemá bydlisko v Gibraltári.

4. Ak sa nepoužije gibraltárske právo, aké právo uplatnia súdy v Gibraltári?

Gibraltárske súdy budú uplatňovať iba gibraltárske právo. Nesplnenie podmienok stanovených v gibraltárskom práve môže zabrániť vydaniu nariadenia o vyživovacej povinnosti.

Ak sa osoba, ktorá žiada o výživné a aj osoba povinná platiť výživné nachádza v Gibraltári:

5. Na aký orgán podáva osoba návrh na určenie výživného (osobitná organizácia, ústredný alebo miestny orgán štátnej správy alebo súd)?

V prípadoch, kde právomoc Supreme Court nie je daná, môže navrhovateľ podať návrh na určenie výživného na Magistrates’ Court. Nároky na výživné vyplývajúce z rozvodu, súdnej odluky alebo konania o zrušení platnosti manželstva by sa mali uplatňovať na Supreme Court.

5.a) Aký je postup pri podaní žiadosti o výživné od tejto organizácie alebo orgánu?

Návrh podaný na Magistrates’ Court musí mať  písomnú formu a musí obsahovať nárok s uvedením dôvodov, na ktorých je založený. K návrhu by mali byť doložené kópie sobášneho listu (ak sú potrebné) a rodné listy detí. Súd po prijatí žaloby pristúpi k zaregistrovaniu veci a informuje strany o dátume súdneho pojednávania. V taký deň by sa účastníci konania a/alebo ich právni zástupcovia mali dostaviť na súd. Na Supreme Court sa návrh podáva formou súdneho predvolania podporeného prísažným dôkazom. Po zaregistrovaní týchto listín Supreme Court Registry stanoví dátumu na prejednanie návrhu.

back

HoreHore

6. Môže byť návrh podaný v mene príbuzného, blízkej osoby alebo neplnoletého dieťaťa?

Požiadať o výživné v mene dieťaťa môže osoba, ktorá je právnym poručníkom dieťaťa alebo osoba určená ministrom pre sociálne záležitosti. Žiadosť o určenie výživného môže tiež podať otec alebo matka muža, vydatá žena alebo nevydatá žena alebo v ich mene môže podať návrh na určenie výživného osoba určená ministrom pre sociálne záležitosti.

7. Ktorý súd je príslušný na podanie návrhu?

Ak nárok na výživné vznikne v dôsledku manželstva, ktoré ešte vždy trvá alebo príslušné strany spolu žijú v jednej domácnosti, príslušný bude Magistrates’ Court. Ak nárok na výživné vznikne v dôsledku konania o rozvode, súdnej odluke alebo konania o zrušení platnosti manželstva prebiehajúcom na Supreme Court, potom by otázku výživného mal posudzovať tento súd.

8. Musí navrhovateľ podať návrh na súd prostredníctvom tretej osoby napr. právneho zástupcu, určitej organizácie alebo ústredného alebo miestneho orgánu štátnej správy , atď? Ak nie, aký je postup?

Navrhovateľ môže uplatniť nárok osobne a zastupovať sa na súde sám alebo môže splnomocniť právneho zástupcu, aby konal v jeho mene.

9. Je navrhovateľ povinný platiť poplatky pri podaní návrhu na súd? Ak áno, v akej výške? Ak je navrhovateľ v hmotnej núdzi, má nárok na poskytnutie bezplatnej právnej pomoci?

Podanie žaloby na Magistrates’ Court nepodlieha žiadnemu poplatku. Preto sa navrhovateľ môže dostaviť osobne bez toho, aby musel vynaložiť akékoľvek výdavky. Ak sa navrhovateľ obráti na právnych zástupcov, potom bude musieť zaplatiť odmenu za poskytnutie právnych služieb. Podanie návrhu formou súdneho predvolania na Supreme Court obvykle podlieha poplatku 15 libier šterlingov. Na Magistrates’ Court aj na Supreme Court môže byť poskytnutá právna pomoc, ak  navrhovateľ má ročný príjem nižší ako 5000 libier šterlingov a ak sa vykoná prieskum majetkových pomerov. Žiadosti o právnu pomoc u oboch súdov sa podávajú na Supreme Court a formuláre žiadostí sú k dispozícii na Supreme Court Registry.

back

HoreHore

10. Aké výživné súd pravdepodobne prizná? Ak súd prizná výživné, akým spôsobom ho určí? Môže byť rozhodnutie súdu o určení výživného zmenené z dôvodu zmien životných nákladov alebo rodinných pomerov?

Po prejednaní žaloby môže Magistrates’ Court vydať nariadenie o vyživovacej povinnosti, a to na platenie týždennej alebo inej pravidelnej sumy, podľa toho, čo bude súd považovať za primerané pre výživu dieťaťa, otca alebo matky a/alebo manželky vzhľadom na všetky okolnosti prípadu.

Následne je možné podať návrh na zmenu nariadenia o vyživovacej povinnosti. Tento návrh by sa mal tiež podávať na Magistrates’ Court alebo na Magistrates’ Court podľa toho, ktorý súd je príslušný.

11. Ako a komu sa bude plniť vyživovacia povinnosť?

Výživné môže jedna strana platiť druhej alebo sa platby môžu poukazovať súdu.

12. Ak povinná osoba dobrovoľne neplní vyživovaciu povinnosť, aký je postup s cieľom donútiť ju, aby platila výživné?

Žalobca môže požiadať o zrážky zo mzdy odporcu, odporca nezaplatil výživné určené v pôvodnom nariadení minimálne dvakrát po sebe. Magistrates’ Court má tiež právomoc vydávať nariadenia na uväznenie, a tým poslať odporcu do väzenia pre nedodržanie podmienok nariadenia o vyživovacej povinnosti. V takých prípadoch však súd poskytuje odporcovi príležitosť, aby predniesol námietky, prečo by také nariadenie nemalo byť vydané.

back

HoreHore

13. Existuje organizácia alebo ústredný alebo miestny orgán štátnej správy, ktorý poskytuje pomoc pri vymáhaní výživného?

Návrhy na určenie výživného obvykle vybavuje Magistrates’ Court Gibraltáru na adrese 277 Main Street, Gibraltar. Ak nárok na výživné vznikol v dôsledku rozvodu, súdnej odluky alebo konania o zrušení platnosti manželstva, návrh by sa mal podať na Supreme Court Gibraltáru na adrese 277 Main Street, Gibraltar.

14. Môže takáto organizácia alebo orgán úplne alebo sčasti plniť vyživovaciu povinnosť namiesto osoby povinnej platiť výživné?

V gibraltárskom práve nie je žiadne ustanovenie, ktoré by takúto možnosť pripúšťalo. Vymáhať výživné je možné zrážkami zo mzdy alebo pomocou nariadení na uväznenie .

Ak je navrhovateľ na území Gibraltáru a osoba povinná platiť výživné má bydlisko v inej krajine:

15. Môže organizácia alebo ústredný alebo miestny orgán štátnej správy poskytnúť navrhovateľovi pomoc v Gibraltári?

Informovať sa možno na Magistrates’ Court na adrese 277 Main Street, Gibraltár alebo na Supreme Court na adrese 277 Main Street, Gibraltár.

16. Ak áno, ako je možné skontaktovať sa s touto organizáciou alebo orgánom?

Žiadosti o informácie je možné adresovať súdnemu úradníkovi,

back

HoreHore

Magistrates’ Court,
277 Main Street,
Gibraltár
telefón: 350 75671
fax: 350 40483.

Žiadosti týkajúce sa konania o výživnom na Supreme Court je možné adresovať na: the Registry,

Supreme Court,
na adrese 277 Main Street,
Gibraltár
telefón: 350 75608
fax: 350 77118.

17. Akú pomoc môže navrhovateľovi poskytnúť táto organizácia alebo orgán v Gibraltári?

Supreme court aj Magistrates’ Court môžu poskytovať poradenstvo ohľadne žiadostí o súdne nariadenia o vyživovacej povinnosti všeobecne a ohľadne postupu, ktorý treba dodržiavať. Môžu tiež poskytovať poradenstvo ohľadne registrácie súdnych nariadení o vyživovacej povinnosti, ktoré boli vydané v rámci iných stanovených súdnych právomocí v Gibraltári alebo o výkone súdnych nariadení Gibraltáru na vyživovaciu povinnosť v rámci iných stanovených súdnych právomocí. Okrem toho, žiadosti o informácie o právnej pomoci je možné adresovať na Supreme Court Registry, ktorá môže poskytnúť formuláre žiadostí.

Ak je navrhovateľ v inej krajine a osoba povinná platiť výživné je v Gibraltári:

18. Môže navrhovateľ zaslať organizácii alebo ústrednému alebo miestnemu orgánu štátnej správy v Gibraltári svoju žiadosť priamo?

Návrh, ktorým sa žiada nárok uplatniteľný v Gibraltári, môže byť podaný priamo na Magistrates’ Court, pokiaľ sú splnené požiadavky týkajúce sa jeho príslušnosti. Ak nárok na výživné vznikol v dôsledku rozvodu, súdnej odluky alebo konania o zrušení platnosti manželstva, príslušnú žiadosť je možné podať na Supreme Court Registry.

19. Ak áno, ako je možné skontaktovať sa s touto organizáciou alebo orgánom?

Pozri otázku 16.

20. Akú pomoc môže organizácia alebo ústredný alebo miestny orgán štátnej správy poskytnúť navrhovateľovi?

Pozri otázku 17.

« Nárok na výživné - Všeobecné informácie | Spojené kráľovstvo - Všeobecné informácie »

back

HoreHore

Posledná úprava: 04-04-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo