Európska komisia > EJS > Nárok na výživné

Posledná úprava: 22-04-2009
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Nárok na výživné - Všeobecné informácie

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


„Neviem dosiahnuť, aby mi bolo zaplatené výživné.“

Aby ste si vymohli platenie výživného, budete sa musieť obrátiť na súd.

Právne predpisy vyžadujú, aby príslušníci tej istej rodiny si navzájom pomáhali na základe rodinnej solidarity: rodičia musia živiť svoje deti, zabezpečiť ich vzdelanie a podporovať ich; v niektorých členských štátoch musia deti pomáhať svojim rodičom v prípade núdze; rozvedený partner je povinný platiť výživné bývalému partnerovi, ktorý má deti vo svojej opatere.

Táto povinnosť sa obvykle plní vo forme mesačnej platby, ktorá je známa ako výživné. Súd stanoví výšku platby a podmienky na zmenu výživného, ale môže oslobodiť rodiča od tejto povinnosti, ak sa podujme ubytovať, vyživovať a podporovať dieťa.

Platby výživného sú spravidla osobné a nemôžu sa previesť na nikoho iného.

Ak platby výživného meškajú, môžete okamžite podať žalobu na vymáhanie platby (pozri Výkon súdnych rozhodnutí).

V niektorých členských štátoch môžete požiadať o príkaz na zablokovanie sumy výživného voči sumám, ktoré majú zaplatiť dlžníkovi iné osoby (napríklad, zamestnávateľ alebo banka).

Ak občianskoprávne exekučné konanie nevedie k požadovanému výsledku, za určitých okolností máte právo obrátiť sa na súd, aby ste získali výživné prostredníctvom vnútroštátnych finančných úradov.

Nakoniec, niektoré členské štáty majú verejné finančné prostriedky, ktoré sú k dispozícii, ak dlžník výživného neplatí.

Kliknutím na vlajku krajiny nájdete informácie o postupoch, ktoré sú k dispozícii v krajine na vymáhanie platieb výživného, a o príslušných orgánoch.

Kliknutím na ikonu Právne predpisy Spoločenstva nájdete informácie o vymáhaní platieb výživného v rôznych členských štátoch.

Kliknutím na ikonu Medzinárodné právne predpisy nájdete informácie o medzinárodných dohovoroch.

HoreHore

Posledná úprava: 22-04-2009

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo