Eiropas Komisija > ETST > Uzturlīdzekļu prasības > Francija

Pēdējo reizi atjaunots: 15-01-2007
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Uzturlīdzekļu prasības - Francija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


 

1. Ko sevī ietver jēdzieni « uzturlīdzekļi » un « uzturlīdzekļu maksāšanas pienākums » saskaņā ar Francijas likumiem ?

Uzturlīdzekļu maksāšanas pienākumu var definēt kā ģimenes soilidaritātes izpausmi. Šis pienākums ir uzlikts ar likumu, lai sniegtu materiālo palīdzību noteiktiem tuviniekiem.  

Kādam personām pastāv « uzturlīdzekļu maksāšanas pienākums » attiecībā uz citām :

vecākiem attiecībā uz saviem bērniem ?

Vecākiem ir pienākums barot un uzturēt savus bērnus.

bērniem attiecībā uz saviem vecākiem ?

Bērniem ir jānodrošina uzturlīdzekļi savam tēvam un savai mātei.

šķirtajam laulātajam attiecībā uz savu bijušo laulāto 

Vienīgi, ja ir pasludināta šķiršanās, pārtraucot kopīgu dzīvi, laulātajam, pēc kura iniciatīvas notika šķiršanās ir jānodrošina uzturlīdzekļi laulātajam - atbildētājam.

 citām personām ?
 • Laulātajiem laulības laikā, tai skaitā gadījumā, ja laulātie dzīvo šķirti ;
 • augšupējiem un lejupējiem radiniekiem tiešā līnijā ;
 • znotiem un vedeklām attiecībā uz saviem sievas un vīra vecākiem un otrādi.

Kādos gadījumos ?

Uzturlīdzekļi tiek piešķirti atkarībā no diviem elementiem : saņēmēja vajadzībām un maksātāja līdzekļiem.

Lapas augšmalaLapas augšmala

2. Līdz kādam brīdim bērns var saņemt « uzturlīdzekļus » ?

Ir jāizšķir divi periodi :

 • Kamēr bērns ir nepilngadīgs, vai, sasniedzot pilngadību, kamēr viņš vēl nav sasniedzis finansiālu neatkarību, proti, sakarā ar mācību turpināšanu, vecākiem ir pienākums viņu uzturēt un apmaksāt izglītību. Plašāks nekā vienkāršas uzturēšanas pienākums, tas pamatojas uz radniecības saitēm un ir paredzēts, lai nodrošinātu bērnam nepieciešamos apstākļus viņa attīstībai un izglītības iegūšanai.
 • Kad uzturēšanas un izglītības pienākums beidzas, tiek piemērota vispārīgā uzturlīdzekļu piešķiršanas kārtība, pieņemot pierādījumus no prasītāja par viņa trūcīgumu.

3. Kādos gadījumos ir piemērojams Francijas likums ?

Kopš Francijā stājās spēkā Hāgas 1973. gada 2. oktobra Konvencija English - français par likumu, kas piemērojams uzturlīdzekļu maksāšanas pienākumam, principā uzturlīdzekļu maksāšanas pienākumu pakļauj likumam, kas ir spēkā uzturlīdzekļu saņēmēja parastajā dzīvesvietā. Uzturlīdzekļu saņēmējs var arī lūgt piemērot kopējās pilsonības likumu, ja viņa dzīvesvietas likums viņam neļauj pieprasīt uzturlīdzekļus vai izmantotās varas likumu, ja divi iepriekšminētie likumi viņam neļauj pieprasīt uzturlīdzekļus.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Hāgas 1956. gada 24. oktobra Konvencija English - français par likumu, kas piemērojams uzturlīdzekļu maksāšanas pienākumam attiecībā uz bērniem paliek spēkā starp Franciju un šīs konvencijas dalībvalstīm, kuras nav ratificējušas Hāgas 1973. gada Konvenciju. Šī konvencija paredz, ka bērna parastās dzīvesvietas likums nosaka, kādā mērā un kam bērns var pieprasīt uzturlīdzekļus.

Tādējādi Francijas likums var tikt piemērots :

 • ja uzturlīdzekļu saņēmējs dzīvo Francijā, 
 • vai kad uzturlīdzekļu saņēmējs un maksātājs abi ir francūži un ja uzturlīdzekļu saņēmējs vēlas piemērot Francijas likumu,
 • vai kad ir izvēlēts Francijas tiesnesis un ja uzturlīdzekļu saņēmēja dzīvesvietas likums vai kopējās pilsonības likums viņam neļauj pieprasīt uzturlīdzekļus.

4. Kādu likumu piemēros Francijas tiesas, ja šis likums nav piemērojams ?

Ja gan tas, kurš prasa « uzturlīdzekļus », gan tas, kuram tie jāmaksā, atrodas Francijas teritorijā :

Parasti, ja uzturlīdzekļu saņēmējs un maksātājs dzīvo Francijā, tiek piemērots Francijas likums, ja tikai, piemērojot iepriekšminēto Hāgas 1973. gada Konvenciju, uzturlīdzekļu saņēmējs neatsaucas uz kopējās pilsonības likumu, ja viņiem abiem ir ārvalstu pilsonība. Tad tiek piemērots kopējais ārvalsts likums.

Lapas augšmalaLapas augšmala

5. Vai prasītājam ir jāvēršas kādā īpašā institūcijā, valsts iestādē vai tiesā, lai panāktu « uzturlīdzekļu » saņemšanu?

Prasītājam ir jāvēršas pie augstākas instances tiesas ģimenes lietu tiesneša.

6. Vai ir iespējams vērsties kompetentajā institūcijā, valsts iestādē vai tiesā kāda radinieka, tuvinieka, nepilngadīga bērna vārdā ?

Tas no vecākiem, kuram ir vecāku atbildība par nepilngadīgu vai pilngadīgu bērnu, var pieprasīt uzturlīdzekļus viņa uzturēšanai un izglītībai.

Ja saņēmējs ir aizbildnībā, vienīgi aizbildnis var darboties saņēmēja vārdā.

7. Ja prasītājs plāno vērsties tiesā - kā viņš var uzzināt, kuras tiesas kompetencē ir šī lieta ?

Prasītājs var vērsties pēc izvēles vai nu savas dzīvesvietas tiesā, vai arī atbildētāja dzīvesvietas tiesā.

8. Vai prasītājam jādarbojas caur starpnieku (advokātu, specializētu institūciju, citu...), lai vērstos tiesā? Ja nē - kāda procedūra jāīsteno?

Ja runa nav par laulības šķiršanas vai laulāto šķirtības procedūru, prasītājs var pats vērsties tiesā ar vienkāršu vēstuli vai izmantojot izsaukumu uz tiesu, kas paredz tiesu izpildītāja iejaukšanos. Advokāta līdzdalība nav obligāta.

Prasītājam jāiesniedz tiesnesim visus dokumentus, kas pierāda viņa trūcīgumu, tā piemēram, algas izziņas, izziņas par neaplikšanu ar nodokli, izziņu par bezdarbu vai ilgstošu atvaļinājumu slimības dēļ, par īres maksu, apgādājamiem bērniem, viņu uzturēšanas un izglītības izdevumiem, kredītiem....

Lapas augšmalaLapas augšmala

9. Vai par tiesas procedūru ir jāmaksā ? Apstiprinošas atbildes gadījumā, kāda ir paredzamo izdevumu kopējā summa ? Ja prasītāja līdzekļi ir nepietiekami - vai viņš var panākt, ka tiesāšanās izdevumi tiek segti, atbrīvojot viņu no to nomaksas ?

Procedūra ir bezmaksas.

Ja prasītāja līdzekļi ir mazāki par summu, kas noteikta ar dekrētu, viņš var panākt, ka tiesas izdevumi tiek pilnībā vai daļēji segti. (salīdz. « Juridiskā palīdzība - Francija »)

10. Kādā formā varētu būt ar tiesas lēmumu piešķirtā palīdzība ? Ja runa ir par uzturnaudu - kā tā tiks izvērtēta ? Kā to varēs pārskatīt, lai pielāgotu dzīves dārdzības attīstībai vai situācijas izmaiņām ?

Par palīdzības formu.
 • Palīdzība ir ikmēneša uzturnaudas formā :
  • palīdzības sniegšanas pienākuma ietvaros starp laulātajiem vai bijušajiem laulātajiem, sakarā ar kopdzīves pārtraukšanu vai laulātiem dzīvojot šķirti. Taču tā var būt arī kapitāla formā. Tā var būt naudas summa, vai atteikšanās no mantām graudā.
  • kā uzturlīdzekļi bērna uzturēšanai un izglītībai. Taču tā var būt arī, pilnībā vai daļēji uzņemoties segt izdevumus, kas saistīti ar bērnu. Visbeidzot, palīdzība var būt lietošanas tiesību vai tiesību uz mājokli formā.
 • Palīdzība ir kompensācijas piešķiršanas formā visos šķiršanās gadījumos, izņemot palīdzību šķiršanās gadījumā sakarā ar kopdzīves pārtraukšanu.

Viens no laulātajiem var prasīt kompensācijas piešķiršanu. Tā ir sāpju nauda, lai kompensētu atšķirības, ko laulības pārtraukšana rada attiecīgo personu dzīves apstākļos. Tā ir kapitāla formā, ko iespējams izmaksāt 8 gadu laikā. Kompensācijas summu nosaka spriedumā par laulības šķiršanu. Laulības šķiršanas gadījumā pēc kopīgas prasības summa tiek noteikta galīgajā šķiršanās līgumā, ko noslēdz laulātie un ko apstiprina tiesnesis.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Izņēmuma gadījumos var tikt piešķirta mūža rente, ja saņēmēja vecums vai veselības stāvoklis to attaisno.

Par palīdzības novērtēšanu.

Atskaites tabula nepastāv. Palīdzības summa tiek novērtēta atkarībā no maksātāja līdzekļiem un saņēmēja vajadzībām.

Par indeksāciju

Lai pielāgotu palīdzību dzīves dārdzības pieaugumam, tiesnesis arī administratīvā kārtā var pieņemt lēmumu par uzturnaudas indeksāciju saskaņā ar likumā paredzētu izmaiņu klauzulu.

Piešķirtā kompensācija rentes formā tiek indeksēta tāpat kā uzturnaudas gadījumā.

Par uzturnaudas pārskatīšanu

Ja parādās kāds jauns elements, noteikto uzturnaudu var pārskatīt, gan palielinot, gan samazinot, vai pat atceļot to. Ja starp pusēm nepastāv vienošanās, pārskatīšanu veic tiesa.

Par kompensācijas pārskatīšanu
 • Sakarā ar iepriekšnoteikto kompensācijas raksturu, tā nav pārskatāma tādos pašos apstākļos, saistībā ar kuriem tā tika piešķirta kapitāla vai rentes formā.
 • Kapitāla summa nevar tikt pārskatīta ; maksāšanas noteikumi var tikt pārskatīti tikai maksātāja situācijas ievērojamas izmaiņas gadījumā. Rentes, kas piešķirtas pirms vai pēc 2000. gada 30. jūnija likuma stāšanās spēkā, var tikt pārskatītas saistībā ar to summu, gadījumā, ja pušu situācija ir ievērojami izmainījusies. Šķiršanās gadījumā pēc kopīgas prasības pārskatīšana ir iespējama, ja apstiprinātajā līgumā ir pants par pārskatīšanu.

11. Kā un kam uzturnauda tiks izmaksāta ?

Uzturnauda un kompensācija tiek maksāta tās saņēmējam, kā norādīts šeit iepriekš.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Uzturlīdzekļus bērna uzturēšanai un izglītībai maksā vai nu viens no vecākiem otram, vai arī personai, kurai bērns uzticēts. Kad bērns kļūst pilngadīgs, tiesnesis var pieņemt lēmumu vai vecāki var vienoties, ka šie uzturlīdzekļi pilnībā vai daļēji tiks maksāti tieši bērnam.

12. Ja uzturnaudas maksātājs to nenomaksā brīvprātīgi - kādi līdzekļi tiks izmantoti, lai viņu piespiestu maksāt ?

Saņēmējs var uzsākt prasījuma tiesību piespiedu izpildi, kā piemēram, uzlikt arestu kustamajam vai nekustamajam īpasumam, atalgojumam vai bankas kontam.

Saņēmējs var arī izmantot tiešo maksājumu procedūru. Šī procedūra ļauj uz vienkārša tiesu izpildītāja atzinuma pamata panākt uzturlīdzekļu tiešo samaksu no maksātāja darba devēja vai jebkuras citas personas, kura ir parādā maksātājam.

13. Vai kāda institūcija vai valsts iestāde var palīdzēt iekasēt uzturnaudu ?

Ja iepriekš izklāstītie līdzekļi nav efektīvi, uzturlīdzekļu saņēmējam ir divas iespējas.

 • Viņš var vērsties iestādē, kas nodarbojas ar ģimenes pabalstu izmaksu, proti, Ģimenes pabalstu birojā. Tas var palīdzēt iekasēt uzturnaudu turpmāk un par iepriekšējiem diviem gadiem.
 • Tāpat saņēmējs var vērsties pie republikas prokurora augstākās instances tiesā savā dzīvesvietā, lai tiktu īstenota atklātā piedziņas procedūra. Tā caur Valsts kasi ļauj iegūt piespiedu maksājumus par sešiem pēdējiem nesamaksātajiem mēnešiem un par termiņiem, kas jau beigušies.

14. Vai tās var aizstāt maksātāju un viņa vietā nomaksāt uzturnaudu vai daļu no tās ?

Iestāde, kas nodarbojas ar ģimenes pabalstu izmaksu, var pilnībā vai daļēji aizstāt maksātāju, izmaksājot saņēmējam ģimenes atbalsta pabalstu. Šīs summas pēc tam tiks iekasētas no maksātāja, ja vien tiesa viņu nebūs pasludinājusi par maksātnespējīgu.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Ja prasītājs atrodas Francijā, bet persona, kura ir pakļauta « uzturlīdzekļu maksāšanas spienākumam », dzīvo citā valstī :

15. Vai prasītājs var saņemt kādas Francijas institūcijas vai valsts iestādes palīdzību ?

Ja maksātājs dzīvo citā valstī, prasītājs, kuram ar tiesas lēmumu ir piešķirta uzturnauda, var vērsties pie divu ministriju departamentiem :

 • Ārlietu ministrija

Šī ministrija, kā Francijas valsts nozīmētā starpniekinstitūcija, atbild par Ņujorkas 1956. gada 20. jūnija Konvencijas English - français piemērošanu uzturlīdzekļu piedziņai ārzemēs. Šis dokuments apvieno 55 valstis.

Ja maksātājs ir francūzis, var iejaukties arī ārlietu ministrs, lai mēģinātu rast miermīlīgu risinājumu.

 • Tieslietu ministrija

Šī ministrija kārto attiecības ar valstīm, kuras neapvieno Ņujorkas Konvencija un ar kurām ir līgums vai vienošanās par savstarpēju palīdzību, kas paredz sadarbību galveno valsts varas iestāžu starpā (Benina, Kvebekas province, Kongo, Džibuti, Ēģipte, Savienotās Valstis, Nigēra, Senegāla, Čada, Togo).

16. Apstiprinošas atbildes gadījumā - kāds ir šīs institūcijas vai valsts iestādes nosaukums un adrese ? Kā pie tās griezties ?

 • Ministère des Affaires Etrangères

Service du recouvrement des créances alimentaires entre la Fance et l’Etranger

Lapas augšmalaLapas augšmala

244, Boulevard Saint-Germain

75303 PARIS 07 S.P.

Téléphone : +33.(1).43.17.99.91

Fax  : +33.(1).43.17.93.44

 • Ministère de la Justice

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Bureau de l’entraide civile et commerciale internationale

13 Place Vendôme

75001 PARIS

Téléphone : +33.(1).44.86.14.50

Fax : +33.(1).44.86.14.06

Ja prasītajs atrodas citā valstī, bet persona, kas ir pakļauta « uzturlīdzekļu maksāšanas pienākumam », atrodas Francijā :

17. Kāda veida palīdzību šī institūcija vai valsts iestāde var sniegt prasītājam ?

Daži līgumi par savstarpēju palīdzību ir diezgan ierobežojoši un ierobežo galveno valsts varas iestāžu pilnvaras attiecībā uz pretimnākšanu uzturlīdzekļu piedziņā. Savukārt citi dokumenti, un jo īpaši Ņujorkas Konvencija, paredz, ka starpniekinstitūcija, proti galvenā valsts varas iestāde, izpilda jebkuru spriedumu, rīkojumu vai citu tiesas dokumentu.

Atkarībā no lietas, Francijas valsts galvenā varas iestāde nodos uzturlīdzekļu saņēmēja prasību kompetentajai iestādei, lai tā atzītu par likumīgu un liktu izpildīt lēmumu, ar kuru tiek piešķirti uzturlīdzekļi, vai lai uzklausītu maksātāju ar mērķi nonākt pie konflikta miermīlīga atrisinājuma.

18. Vai prasītājs var tiešā veidā vērsties kādā Francijas institūcijā vai valsts iestādē?

Prasītājam, kurš atrodas cita valstī nevis Francijā, jāvēršas viņa atrašanās vietas galvenajā valsts varas iestādē, kas nodarbojas ar tādu līgumu piemērošanu, par kadiem tika minēts iepriekš. Viņš nevar vērsties tieši Francijas institūcijā vai valsts iestādē.

19. Apstiprinošas atbildes gadījumā - kāds ir šīs institūcijas vai valsts iestādes nosaukums un adrese ? Kā pie tās griezties ?

Atblilde ir noliedzoša, skat. § 18. jautājumu

20. Kāda veida palīdzību šī institūcija vai valsts iestāde var sniegt prasītājam ?

Atblilde ir noliedzoša, – skat. § 18 jautājumu

Cita informācija

Galvenās valsts varas iestādes

 • Ārlietu ministrija (Ministère des Affaires Etrangères)français
 • Juridiska palīdzība (Aide juridictionnelle) français Francijā & Uzturlīdzekļi (Pensions alimentaires) françaisTieslietu ministrija (Ministère de la Justice) français
 • Ģimenes pabalstu birojs (Caisse d’Allocations familiales) français
 • Likumdošana un jurisprudence : (Légifrance) français: galvenais Francijas tiesībās

« Uzturlīdzekļu prasības - Vispārīgas ziņas | Francija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 15-01-2007

 

SATURS

1. Ko sevī ietver jēdzieni « uzturlīdzekļi » un « uzturlīdzekļu maksāšanas pienākums » saskaņā ar Francijas likumiem ? 1.
Kādam personām pastāv « uzturlīdzekļu maksāšanas pienākums » attiecībā uz citām : Kādam personām pastāv « uzturlīdzekļu maksāšanas pienākums » attiecībā uz citām :
vecākiem attiecībā uz saviem bērniem ? vecākiem attiecībā uz saviem bērniem ?
bērniem attiecībā uz saviem vecākiem ? bērniem attiecībā uz saviem vecākiem ?
šķirtajam laulātajam attiecībā uz savu bijušo laulāto šķirtajam laulātajam attiecībā uz savu bijušo laulāto 
 citām personām ?  citām personām ?
Kādos gadījumos ? Kādos gadījumos ?
2. Līdz kādam brīdim bērns var saņemt « uzturlīdzekļus » ? 2.
3. Kādos gadījumos ir piemērojams Francijas likums ? 3.
4. Kādu likumu piemēros Francijas tiesas, ja šis likums nav piemērojams ? 4.
5. Vai prasītājam ir jāvēršas kādā īpašā institūcijā, valsts iestādē vai tiesā, lai panāktu « uzturlīdzekļu » saņemšanu? 5.
6. Vai ir iespējams vērsties kompetentajā institūcijā, valsts iestādē vai tiesā kāda radinieka, tuvinieka, nepilngadīga bērna vārdā ? 6.
7. Ja prasītājs plāno vērsties tiesā - kā viņš var uzzināt, kuras tiesas kompetencē ir šī lieta ? 7.
8. Vai prasītājam jādarbojas caur starpnieku (advokātu, specializētu institūciju, citu...), lai vērstos tiesā? Ja nē - kāda procedūra jāīsteno? 8.
9. Vai par tiesas procedūru ir jāmaksā ? Apstiprinošas atbildes gadījumā, kāda ir paredzamo izdevumu kopējā summa ? Ja prasītāja līdzekļi ir nepietiekami - vai viņš var panākt, ka tiesāšanās izdevumi tiek segti, atbrīvojot viņu no to nomaksas ? 9.
10. Kādā formā varētu būt ar tiesas lēmumu piešķirtā palīdzība ? Ja runa ir par uzturnaudu - kā tā tiks izvērtēta ? Kā to varēs pārskatīt, lai pielāgotu dzīves dārdzības attīstībai vai situācijas izmaiņām ? 10.
11. Kā un kam uzturnauda tiks izmaksāta ? 11.
12. Ja uzturnaudas maksātājs to nenomaksā brīvprātīgi - kādi līdzekļi tiks izmantoti, lai viņu piespiestu maksāt ? 12.
13. Vai kāda institūcija vai valsts iestāde var palīdzēt iekasēt uzturnaudu ? 13.
14. Vai tās var aizstāt maksātāju un viņa vietā nomaksāt uzturnaudu vai daļu no tās ? 14.
Ja prasītājs atrodas Francijā, bet persona, kura ir pakļauta « uzturlīdzekļu maksāšanas spienākumam », dzīvo citā valstī : Ja prasītājs atrodas Francijā, bet persona, kura ir pakļauta « uzturlīdzekļu maksāšanas spienākumam », dzīvo citā valstī :
15. Vai prasītājs var saņemt kādas Francijas institūcijas vai valsts iestādes palīdzību ? 15.
16. Apstiprinošas atbildes gadījumā - kāds ir šīs institūcijas vai valsts iestādes nosaukums un adrese ? Kā pie tās griezties ? 16.
Ja prasītajs atrodas citā valstī, bet persona, kas ir pakļauta « uzturlīdzekļu maksāšanas pienākumam », atrodas Francijā : Ja prasītajs atrodas citā valstī, bet persona, kas ir pakļauta « uzturlīdzekļu maksāšanas pienākumam », atrodas Francijā :
17. Kāda veida palīdzību šī institūcija vai valsts iestāde var sniegt prasītājam ? 17.
18. Vai prasītājs var tiešā veidā vērsties kādā Francijas institūcijā vai valsts iestādē? 18.
19. Apstiprinošas atbildes gadījumā - kāds ir šīs institūcijas vai valsts iestādes nosaukums un adrese ? Kā pie tās griezties ? 19.
20. Kāda veida palīdzību šī institūcija vai valsts iestāde var sniegt prasītājam ? 20.
 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste