Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Αξιώσεις διατροφής > Γαλλία

Τελευταία ενημέρωση: 06-08-2007
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Αξιώσεις διατροφής - Γαλλία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

1. Τι καλύπτουν οι έννοιες “διατροφή” και “αξίωση διατροφής” σύμφωνα με το γαλλικό δίκαιο;

Η υποχρέωση διατροφής αποτελεί έκφραση της οικογενειακής αλληλεγγύης. Είναι η επιβαλλόμενη από το νόμο υποχρέωση να συνδράμει κανείς υλικά ορισμένους οικείους

Ποια πρόσωπα βαρύνονται με " υποχρέωση διατροφής " έναντι άλλου :

- οι γονείς έναντι των τέκνων τους ;

Οι γονείς υποχρεούνται να διατρέφουν και να συντηρούν τα τέκνα τους

- τα τέκνα έναντι των γονέων τους ;

Τα τέκνα οφείλουν διατροφή στον πατέρα και τη μητέρα τους.

- ο σύζυγος έναντι του πρώην συζύγου του μετά την έκδοση διαζυγίου ;

Μόνον αν το διαζύγιο εκδίδεται λόγω διακοπής της συμβίωσης, ο σύζυγος που είχε την πρωτοβουλία του διαζυγίου υποχρεούται να καταβάλλει διατροφή προς τον εναγόμενο

- Άλλοι ;
 • Οι σύζυγοι κατά τη διάρκεια του γάμου, ακόμα και σε περίπτωση δικαστικού χωρισμού·
 • όλοι οι ανιόντες και κατιόντες κατ' ευθεία γραμμή·
 • οι σύζυγοι έναντι των γονέων του άλλου συζύγου και αντιστρόφως

Σε ποιες περιπτώσεις ;

Η διατροφή είναι συνάρτηση δύο στοιχείων : των αναγκών του δικαιούχου και της περιουσίας του υποχρέου

2. Μέχρι ποια ηλικία δικαιούται διατροφής το τέκνο;

Γίνεται διάκριση μεταξύ δύο περιόδων :

 • Εφόσον το τέκνο είναι ανήλικο, ή μετά την ενηλικίωσή του, εφόσον δεν έχει αποκτήσει ακόμα οικονομική αυτονομία, ιδίως λόγω της συνέχισης των σπουδών του, οι γονείς βαρύνονται με την υποχρέωση συντήρησης και εκπαίδευσής του. Η υποχρέωση αυτή, η οποία είναι ευρύτερη από την απλή υποχρέωση διατροφής, θεμελιώνεται στη σχέση μεταξύ γονέων και τέκνων και αποσκοπεί στην εξασφάλιση των συνθηκών που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη και την εκπαίδευση του παιδιού.
 • Αφής παύσει η υποχρέωση συντήρησης και εκπαίδευσης, εφαρμόζεται το γενικό καθεστώς διατροφής, το οποίο προϋποθέτει να αποδείξει ο αιτών ότι δεν μπορεί να συντηρήσει τον εαυτό του

3. Σε ποιες περιπτώσεις είναι εφαρμοστέο το γαλλικό δίκαιο;

Από την έναρξη εφαρμογής της Γαλλία της Σύμβασης της Χάγης της 2ας Οκτωβρίου 1973 για το εφαρμοστέο δίκαιο επί υποχρεώσεων διατροφής, το εφαρμοστέο δίκαιο είναι κατ' αρχήν το δίκαιο της συνήθους διαμονής του δικαιούχου διατροφής. Ο δικαιούχος μπορείς επίσης να ζητήσει να εφαρμοστεί το δίκαιο της χώρας κοινής ιθαγένειας, εφόσον το δίκαιο της χώρας διαμονής του δεν επιτρέπει να του επιδικαστεί διατροφή, ή η lex fori, εφόσον τα δύο προαναφερόμενα δίκαια δεν επιτρέπουν να του επιδικαστεί διατροφή.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Η Σύμβαση της Χάγης της 24ης Οκτωβρίου 1956 για το εφαρμοστέο δίκαιο επί υποχρεώσεων διατροφής έναντι των τέκνων συνεχίζει να ισχύει στη Γαλλία και στις χώρες που την έχουν υπογράψει και δεν έχουν κυρώσει τη Σύμβαση της Χάγης του 19973
Η σύμβαση αυτή προβλέπει ότι το ύψος της διατροφής και το ποιος είναι υπόχρεος για την καταβολή της ρυθμίζονται από το δίκαιο της χώρας συνήθους διαμονής του τέκνου

Συνεπώς, το γαλλικό δίκαιο μπορεί να εφαρμοστεί:

 • αν ο δικαιούχος κατοικεί στη Γαλλία,
 • ή αν τόσο ο υπόχρεος όσο και ο δικαιούχος διατροφής είναι και οι δύο Γάλλοι και ο δικαιούχος επιθυμεί την εφαρμογή του γαλλικού δικαίου,
 • ή αν η υπόθεση φέρεται ενώπιον γάλλου δικαστή και το δίκαιο του τόπου κατοικίας του δικαιούχου ή το δίκαιο της κοινής εθνικότητας δεν επιτρέπει την επιδίκαση διατροφής

4. Αν δεν είναι εφαρμοστέο το γαλλικό δίκαιο, ποιο δίκαιο θα εφαρμόσουν τα γαλλικά δικαστήρια;

Εάν τόσο ο αιτών όσο και ο οφειλέτης διατροφής διαμένουν στη γαλλική επικράτεια :

Κατ' αρχήν, εάν ο υπόχρεος και ο δικαιούχος κατοικού και οι δύο στη Γαλλία, είναι εφαρμοστέο το γαλλικό δίκαιο, εκτός αν ο δικαιούχος επικαλεστεί, κατ' εφαρμογή της προαναφερθείσας Σύμβασης της Χάγης του 1973, το δίκαιο της κοινής εθνικότητας, εφόσον τόσο ο υπόχρεος όσο και ο δικαιούχος είναι αλλοδαποί. Στην περίπτωση αυτή, θα εφαρμοστεί το εν λόγω αλλοδαπό δίκαιο

5. Για την επιδίκαση της διατροφής, ο αιτών πρέπει να απευθυνθεί σε συγκεκριμένο οργανισμό, διοικητική αρχή ή σε δικαστήριο;

Ο αιτών πρέπει να απευθυνθεί στο δικαστή οικογενειακών υποθέσεων του πρωτοδικείου (tribunal de grande instance)

6. Μπορεί να υποβληθεί αίτηση στον αρμόδιο οργανισμό, διοικητική αρχή ή δικαστήριο για λογαριασμό συγγενούς, οικείου ή ανηλίκου;

Ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια του, ανηλίκου ή ενηλίκου, τέκνου, μπορεί να ζητήσει συνδρομή για τη συντήρηση και την εκπαίδευσή του.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Εφόσον ο δικαιούχος βρίσκεται υπό επιτροπεία, ο μόνος που μπορεί να ενεργεί για λογαριασμό του είναι ο επίτροπος.

7. Αν ο αιτών σκοπεύει να προσφύγει στη δικαιοσύνη, πώς μπορεί να γνωρίζει ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο;

Ο αιτών μπορεί, κατ' επιλογή του, κα προσφύγει είτε στα δικαστήρια του τόπου διαμονής του είτε στα δικαστήρια του τόπου κατοικίας του καθού.

8. Υποχρεούται ο αιτών να χρησιμοποιήσει ενδιάμεσο για την προσφυγή στη δικαιοσύνη (δικηγόρο, ειδευμένο οργανισμό, άλλο...) ; Αν όχι, ποια διαδικασία ακολουθείται;

Εφόσον δεν πρόκειται για διαδικασία διαζυγίου ή δικαστικού χωρισμού, ο αιτών μπορεί να προσφύγει αυτοπροσώπως στο δικαστήριο με απλή επιστολή ή με κλήση (assignation) η οποία απαιτεί παρέμβαση δικαστικού επιμελητή. Η παράσταση δικηγόρου δεν είναι υποχρεωτική.

Ο αιτών θα πρέπει να προσκομίσει στο δικαστήριο όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι δεν μπορεί να συντηρήσει τον εαυτό του, όπως καταστάσεις μισθοδοσίας, πιστοποιητικά φορλογικής απαλλαγής από το φόρο εισοδήματος, βεβαίωση ανεργίας ή άδειας λόγω μακροχρόνιας ασθενείας, μισθώματα, τέκνα που τον βαρύνουν και έξοδα συντήρησης και εκπαίδευσης, δάνεια….

9. Υποχρεούται ο αιτών να καταβάλει κάποιο τέλος για την προσφυγή στη δικαιοσύνη; Αν ναι, σε τι ποσό είναι πιθανόν να ανέρχεται; Αν ο αιτών δεν διαθέτει επαρκή οικονομικά μέσα, μπορεί να τύχει του ευεργετήματος πενίας για την κάλυψη της δαπάνης της σχετικής διαδικασίας;

Η διαδικασία δεν υπόκειται σε έξοδα.

Αν τα έσοδα του αιτούντα είναι χαμηλότερα από ένα ορισμένο επίπεδο πόρων που καθορίζεται με διάταγμα, μπορεί να τύχει εν όλω ή εν μέρει του ευεργετήματος πενίας
(πρβλ θέμα « Δικαστική αρωγή - Γαλλία »)

10. Τι μορφής διατροφή είναι πιθανόν να επιδικάσει το δικαστήριο; Αν επιδικαστεί διατροφή εις χρήμα, πώς θα οριστεί το ποσό της; Μπορεί να αναθεωρηθεί η απόφαση του δικαστηρίου ώστε να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη του κόστους ζωής ή μεταβολές της κατάστασης;

- Όσον αφορά τη μορφή της διατροφής.
 • το δικαστήριο επιδικάζει μηνιαία διατροφή εις χρήμα :
  • o στο πλαίσιο του καθήκοντος συνδρομής μεταξύ συζύγων ή πρώην συζύγων μετά την έκδοση διαζυγίου λόγω διακοπής της έγγαμης συμβίωσης ή μετά το δικαστικό χωρισμό
   Αλλά μπορεί να λάβει και τη μορφή κεφαλαίου, το οποίο μπορεί να έγκειται σε χρηματικό ποσό ή σε μεταβίβαση περιουσιακού στοιχείου.
  • o ως συμβολή στη συντήρηση και την εκπαίδευση του τέκνου. Αλλά μπορεί να λάβει, εν όλω ή εν μέρει, τη μορφή άμεσης επιβάρυνσης με δαπάνες που πραγματοποιούνται προς όφελος του τέκνου. Τέλος, μπορεί να εκπληρώνεται με τη μορφή δικαιώματος χρήσης και οίκησης
 • η διατροφή λαμβάνει τη μορφή αντισταθμιστικής παροχής σε όλες τις περιπτώσεις διαζυγίου, εκτός αν το διαζύγιο εκδίδεται λόγω διάσπασης της συμβίωσης.

Ο ένας από τους δύο συζύγους μπορεί να ζητήσει αντισταθμιστική παροχή. Πρόκειται για αποζημίωση που δίδεται για να αντισταθμίσει τη διαφορά στις αντίστοιχες συνθήκες διαβίωσης των δύο συζύγων, η οποία δημιουργείται λόγω της λύσης του γάμου και έχει τη μορφή κεφαλαίου, το οποίο καταβάλλεται ενδεχομένως εντός προθεσμίας 8 ετών. Το ποσό της αντισταθμιστικής παροχής καθορίζεται με την απόφαση διαζυγίου. Σε περίπτωση συναινετικού διαζυγίου, το ποσό καθορίζεται στο οριστικό συμφωνητικό που καταρτίζουν οι σύζυγοι και επικυρώνεται από το δικαστή

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να χορηγηθεί ισόβια πρόσοδος, αν αυτό δικαιολογείται από την ηλικία ή την κατάσταση της υγείας του δικαιούχου.

- Όσον αφορά την αποτίμηση της διατροφής.

Δεν υπάρχει κλίμακα αναφοράς. Το ποσό αποτιμάται σε συνάρτηση με τους πόρους του υποχρέου και τις ανάγκες του δικαιούχου

- Όσον αφορά την αναπροσαρμογή

Για να προσαρμόζεται η διατροφή στις εξελίξεις του κόστους ζωής, ο δικαστής μπορεί να αποφασίσει, ακόμα και αυτεπαγγέλτως, ότι η διατροφή θα αναπροσαρμόζεται με βάση νομίμως προβλεπόμενη ρήτρα αυξομείωσης

Η αντισταθμιστική παροχή που χορηγείται υπό μορφή προσόδου αναπροσαρμόζεται όπως και η διατροφή

- Όσον αφορά την αναθεώρηση
 • Αναθεώρηση της διατροφής

Σε περίπτωση νέου στοιχείου, η ορισθείσα διατροφή μπορεί να αναθεωρηθεί, προς τα άνω ή προς τα κάτω, ή ακόμα και να καταργηθεί. Αν δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των μερών, η αναθεώρηση διενεργείται από το δικαστή

 • Αναθεώρηση της αντισταθμιστικής παροχής

Λόγω του εφάπαξ χαρακτήρα της, η αντισταθμιστική παροχή αναθεωρείται υπό διαφορετικές προϋποθέσεις, ανάλογα με το αν χορηγείται υπό μορφή κεφαλαίου ή υπό μορφή προσόδου

Το ποσό του κεφαλαίου δεν μπορεί να αναθεωρηθεί
ο τρόπος καταβολής μπορεί να αναθεωρηθεί μόνον σε περίπτωση σημαντικής μεταβολής της κατάστασης του οφειλέτη. Οι πρόσοδοι, προ ή μετά το νόμο¿ της 30ης Ιουνίου 2000, μπορούν να αναθεωρηθούν όσον αφορά το ποσό τους, σε περίπτωση σημαντικής μεταβολής της κατάστασης των μερών. Σε περίπτωση συναινετικού διαζυγίου, η επικύρωση επιτρέπεται αν προβλέπεται από ρήτρα του επικυρωμένου συμφωνητικού

11. Πώς και σε ποιον καταβάλλεται η διατροφή;

Η διατροφή εις χρήμα και η αντισταθμιστική παροχή καταβάλλονται στο δικαιούχο κατά τον προαναφερθέντα τρόπο

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Η συνδρομή για τη συντήρηση και την εκπαίδευση του τέκνου καταβάλλεται, κατά περίπτωση, από τον ένα γονέα στον άλλον, ή στο πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η φροντίδα του τέκνου
Αν το τέκνο είναι ενήλικο, ο δικαστής μπορεί να αποφασίσει, ή οι γονείς μπορούν να συμφωνήσουν, ότι η συνδρομή θα καταβάλλεται εν όλω ή εν μέρει στο ίδιο το τέκνο.

12. Αν ο υπόχρεος διατροφής δεν την καταβάλλει οικειοθελώς, ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν ώστε να αναγκαστεί να πληρώσει;

Ο δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει τα γενικά μέσα εκτέλεσης, όπως κατάσχεση κινητών ή ακινήτων, αμοιβών ή τραπεζικού λογαριασμού

Ο δικαιούχος μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει τη διαδικασία της απευθείας καταβολής, η οποία του επιτρέπει να επιτύχει, μετά από απλή κοινοποίηση μέσω δικαστικού επιμελητή, την απευθείας καταβολή της διατροφής από τον εργοδότη του οφειλέτη ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εις βάρος του οποίου υπάρχει αξίωση του οφειλέτη

13. Υπάρχει κάποιος οργανισμός ή διοικητική αρχή που μπορεί να συνδράμει στην είσπραξη της διατροφής;

Αν τα προαναφερθέντα μέσα εκτέλεσης αποδειχθούν αλυσιτελή, ο δικαιούχος έχει δύο δυνατότητες

 • Μπορεί να απευθυνθεί στον οργανισμό που είναι αρμόδιος για την καταβολή των οικογενειακών παροχών, και ιδίως στα ταμεία οικογενειακών επιδομάτων, ο οποίος μπορεί να συνδράμει στην είσπραξη της διατροφής για το μέλλον καθώς και καθυστερούμενων περιοδικών καταβολών έως δύο ετών
 • Επίσης, ο δικαιούχος μπορεί να προσφύγει στον εισαγγελέα του πρωτοδικείου (tribunal de grande instance) της κατοικίας του, προκειμένου να τεθεί σε κίνηση η διαδικασία δημόσιας είσπραξης, η οποία επιτρέπει την αναγκαστική καταβολή, μέσω του δημόσιου ταμείου, των οφειλομένων ποσών για τους τελευταίους έξι μήνες, καθώς και των μελλοντικών περιοδικών καταβολών.

14. Μπορεί να υποκαταστήσει τον υπόχρεο και να καταβάλει αντ' αυτού το σύνολο ή μέρος της διατροφής;

Ο οργανισμός που είναι αρμόδιος για την καταβολή των οικογενειακών παροχών μπορεί να υποκαταστήσει εν όλω ή εν μέρει τον οφειλέτη με την καταβολή επιδόματος οικογενειακής υποστήριξης. Ανακτά τα καταβληθέντα ποσά από τον οφειλέτη, εκτός αν ο τελευταίος κηρυχθεί σε χρεοκοπία από το δικαστή.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Αν ο αιτών βρίσκεται στη Γαλλία και το πρόσωπο που βαρύνεται με την "υποχρέωση διατροφής" διαμένει σε άλλη χώρα :

15. Μπορεί ο αιτών να τύχει της συνδρομής γαλλικού οργανισμού ή διοικητικής αρχής;

Ο αιτών υπέρ του οποίου έχει εκδοθεί απόφαση επιδίκασης διατροφής μπορεί, εφόσον ο οφειλέτης βρίσκεται στο εξωτερικό, να απευθυνθεί στις δύο ακόλουθες υπουργικές υπηρεσίες :

 • Υπουργείο Εξωτερικών

Είναι αρμόδιο για την εφαρμογή της Σύμβασης της Νέας Υόρκης της 20ης Ιουνίου 1956 English - français περί διεκδικήσεως διατροφής στην αλλοδαπή υπό την ιδιότητά του ως ενδιάμεση αρχή ορισθείσα από τη Γαλλία
Η σύμβαση αυτή δεσμεύει 55 χώρες.

Το Υπουργείο Εξωτερικών μπορεί επίσης να παρέμβει, προκειμένου να εξευρεθεί συμβιβαστική λύση, αν ο οφειλέτης είναι γάλλος πολίτης

 • Υπουργείο Δικαιοσύνης

Το υπουργείο αυτό παρεμβαίνει για τις χώρες οι οποίες δεν δεσμεύονται από τη Σύμβαση της Νέας Υόρκης και με τις οποίες έχει συναφθεί σύμβαση ή συνεννόηση αμοιβαίας συνδρομής που προβλέπει συνεργασία μεταξύ των κεντρικών αρχών, (Μπενίν, Επαρχία του Κεμπέκ, Κογκό, Τζιμπουτί, Αίγυπτος, Ηνωμένες Πολιτείες, Νίγηρας, Σενεγάλη, Τσαντ, Τόγκο).

16. Αν ναι, ποιο είναι το όνομα και η διεύθυνση του εν λόγω οργανισμού ή διοικητικής αρχής ; Πώς μπορεί κανείς να έλθει σε επαφή με αυτούς ;

 • Υπουργείο Εξωτερικών

Υπηρεσία είσπραξης διατροφών μεταξύ της Γαλλίας και του εξωτερικού

244, Boulevard Saint-Germain

75303 PARIS 07 S.P.

Tηλέφωνο : +33. (1).43. 17. 99. 91

Φαξ : +33. (1).43. 17. 93. 44

 • Υπουργείο Δικαιοσύνης

Διεύθυνση αστικών υποθέσεων και σφραγίδας

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Γραφείο διεθνούς αλληλοβοήθειας σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

13 Place Vendôme

75001 PARIS

Tηλέφωνο : +33. (1).44. 86. 14. 50

Φαξ : +33. (1).44. 86. 14. 06

Αν ο αιτών βρίσκεται σε άλλη χώρα και το πρόσωπο που βαρύνεται με την "υποχρέωση διατροφής" βρίσκεται στη Γαλλία :

17. Τι είδος συνδρομής μπορεί να λάβει ο αιτών από τον εν λόγω οργανισμό ή διοικητική αρχή;

Ορισμένες συμβάσεις αμοιβαίας συνδρομής είναι αρκετά περιοριστικές και περιορίζουν τις αρμοδιότητες των καντρικών αρχών στην επιδίωξη οικειοθελούς εξόφλησης της διατροφής. Αντιθέτως, άλλα νομικά μέσα, και ιδίως η Σύμβαση της Νέας Υόρκης, προβλέπουν ότι το ενδιάμεσο όργανο, δηλαδή η κεντρική αρχή, μεριμνά για την εκτέλεση οποιασδήποτε απόφασης, διαταγής ή άλλης δικαστικής πράξης.

Ανάλογα με την περίπτωση, η γαλλική κεντρική αρχή διαβιβάζει την αίτηση του δικαιούχου στην αρμόδια αρχή, προκειμένου να αναγνωριστεί και να εκτελεστεί η απόφαση που επιδικάζει τη διατροφή ή για να ακουστούν τυχόν αντιρρήσεις του οφειλέτη με στόχο να επιδιωχθεί ο φιλικός διακανονισμός της διαφοράς.

18. Μπορεί ο αιτών να καταθέσει απευθείας αίτηση σε γαλλικό οργανισμό ή διοικητική αρχή;

Ο αιτών που βρίσκεται σε χώρα του εξωτερικού πρέπει να απευθυνθεί στην κεντρική αρχή της χώρας του που είναι αρμόδια για την εφαρμογή των προαναφερομένων συμβάσεων. Δεν μπορεί να απευθυνθεί κατευθείαν σε γαλλικό οργανισμό ή διοικητική αρχή

19. Αν ναι, ποιο είναι το όνομα και η διεύθυνση του εν λόγω οργανισμού ή διοικητικής αρχής ; Πώς μπορεί κανείς να έλθει σε επαφή με αυτούς;

Άνευ αντικειμένου, βλ. § 18.

20. Τι είδος συνδρομής μπορεί να λάβει ο αιτών από τον εν λόγω οργανισμό ή διοικητική αρχή;

Άνευ αντικειμένου, βλ.§ 18

Πρόσθετες πληροφορίες

« Αξιώσεις διατροφής - Γενικές Πληροφορίες | Γαλλία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 06-08-2007

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Τι καλύπτουν οι έννοιες “διατροφή” και “αξίωση διατροφής” σύμφωνα με το γαλλικό δίκαιο; 1.
Ποια πρόσωπα βαρύνονται με " υποχρέωση διατροφής " έναντι άλλου : Ποια πρόσωπα βαρύνονται με " υποχρέωση διατροφής " έναντι άλλου :
- οι γονείς έναντι των τέκνων τους ; - οι γονείς έναντι των τέκνων τους ;
- τα τέκνα έναντι των γονέων τους ; - τα τέκνα έναντι των γονέων τους ;
- ο σύζυγος έναντι του πρώην συζύγου του μετά την έκδοση διαζυγίου ; - ο σύζυγος έναντι του πρώην συζύγου του μετά την έκδοση διαζυγίου ;
- Άλλοι ; - Άλλοι ;
Σε ποιες περιπτώσεις ; Σε ποιες περιπτώσεις ;
2. Μέχρι ποια ηλικία δικαιούται διατροφής το τέκνο; 2.
3. Σε ποιες περιπτώσεις είναι εφαρμοστέο το γαλλικό δίκαιο; 3.
4. Αν δεν είναι εφαρμοστέο το γαλλικό δίκαιο, ποιο δίκαιο θα εφαρμόσουν τα γαλλικά δικαστήρια; 4.
5. Για την επιδίκαση της διατροφής, ο αιτών πρέπει να απευθυνθεί σε συγκεκριμένο οργανισμό, διοικητική αρχή ή σε δικαστήριο; 5.
6. Μπορεί να υποβληθεί αίτηση στον αρμόδιο οργανισμό, διοικητική αρχή ή δικαστήριο για λογαριασμό συγγενούς, οικείου ή ανηλίκου; 6.
7. Αν ο αιτών σκοπεύει να προσφύγει στη δικαιοσύνη, πώς μπορεί να γνωρίζει ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο; 7.
8. Υποχρεούται ο αιτών να χρησιμοποιήσει ενδιάμεσο για την προσφυγή στη δικαιοσύνη (δικηγόρο, ειδευμένο οργανισμό, άλλο...) ; Αν όχι, ποια διαδικασία ακολουθείται; 8.
9. Υποχρεούται ο αιτών να καταβάλει κάποιο τέλος για την προσφυγή στη δικαιοσύνη; Αν ναι, σε τι ποσό είναι πιθανόν να ανέρχεται; Αν ο αιτών δεν διαθέτει επαρκή οικονομικά μέσα, μπορεί να τύχει του ευεργετήματος πενίας για την κάλυψη της δαπάνης της σχετικής διαδικασίας; 9.
10. Τι μορφής διατροφή είναι πιθανόν να επιδικάσει το δικαστήριο; Αν επιδικαστεί διατροφή εις χρήμα, πώς θα οριστεί το ποσό της; Μπορεί να αναθεωρηθεί η απόφαση του δικαστηρίου ώστε να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη του κόστους ζωής ή μεταβολές της κατάστασης; 10.
11. Πώς και σε ποιον καταβάλλεται η διατροφή; 11.
12. Αν ο υπόχρεος διατροφής δεν την καταβάλλει οικειοθελώς, ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν ώστε να αναγκαστεί να πληρώσει; 12.
13. Υπάρχει κάποιος οργανισμός ή διοικητική αρχή που μπορεί να συνδράμει στην είσπραξη της διατροφής; 13.
14. Μπορεί να υποκαταστήσει τον υπόχρεο και να καταβάλει αντ' αυτού το σύνολο ή μέρος της διατροφής; 14.
Αν ο αιτών βρίσκεται στη Γαλλία και το πρόσωπο που βαρύνεται με την "υποχρέωση διατροφής" διαμένει σε άλλη χώρα : Αν ο αιτών βρίσκεται στη Γαλλία και το πρόσωπο που βαρύνεται με την "υποχρέωση διατροφής" διαμένει σε άλλη χώρα :
15. Μπορεί ο αιτών να τύχει της συνδρομής γαλλικού οργανισμού ή διοικητικής αρχής; 15.
16. Αν ναι, ποιο είναι το όνομα και η διεύθυνση του εν λόγω οργανισμού ή διοικητικής αρχής ; Πώς μπορεί κανείς να έλθει σε επαφή με αυτούς ; 16.
Αν ο αιτών βρίσκεται σε άλλη χώρα και το πρόσωπο που βαρύνεται με την "υποχρέωση διατροφής" βρίσκεται στη Γαλλία : Αν ο αιτών βρίσκεται σε άλλη χώρα και το πρόσωπο που βαρύνεται με την "υποχρέωση διατροφής" βρίσκεται στη Γαλλία :
17. Τι είδος συνδρομής μπορεί να λάβει ο αιτών από τον εν λόγω οργανισμό ή διοικητική αρχή; 17.
18. Μπορεί ο αιτών να καταθέσει απευθείας αίτηση σε γαλλικό οργανισμό ή διοικητική αρχή; 18.
19. Αν ναι, ποιο είναι το όνομα και η διεύθυνση του εν λόγω οργανισμού ή διοικητικής αρχής ; Πώς μπορεί κανείς να έλθει σε επαφή με αυτούς; 19.
20. Τι είδος συνδρομής μπορεί να λάβει ο αιτών από τον εν λόγω οργανισμό ή διοικητική αρχή; 20.
 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο