Evropska komisija > EPM > Zahtevki za vzdrževanje > Finska

Zadnja sprememba: 15-03-2007
Natisni Dodaj med priljubljene

Zahtevki za vzdrževanje - Finska

EJN logo

Ta stran je zastarela. Trenutno jo posodabljamo in bo na voljo na evropskem portalu e-pravosodje.


 

1. Kaj v skladu s finskim zakonom vsebujeta pojma „preživnina“ in „preživninska obveznost“? Kdo je dolžan plačevati preživnino drugi osebi in v kakšnih primerih?

Otrok ima pravico, da ga preživljajo starši. Če starši ne skrbijo za preživljanje svojega otroka oz. če otrok ne živi stalno z enim od svojih staršev, je mogoče enemu od staršev naložiti, naj svojemu otroku plačuje preživnino.

Starši nimajo pravice, da jih preživljajo otroci.

V času zakonske zveze morata oba zakonca po svojih možnostih prispevati za skupno gospodinjstvo družine in preživljanje zakoncev. Po razvezi je razvezani zakonec dolžen plačevati preživnino svojemu bivšemu zakoncu, če sta zakonca med sabo sklenila takšen dogovor in ga je občinski socialni organ potrdil. Pri razvezi lahko sodišče naloži enemu od zakoncev obveznost plačevati preživnino zakoncu, ki takšen prispevek potrebuje.

Če zakonec zanemarja svojo dolžnost preživljanja oz. če zakonca živita ločeno, je možno enemu od zakoncev naložiti obveznost plačevati preživnino drugemu zakoncu.

Določbe o o zakoncih veljajo tudi za izvenzakonsko skupnost.

V ostalih odnosih med osebami ni medsebojne dolžnosti preživljanja.

2. Do katere starosti lahko otrok dobiva preživnino?

Pravica otroka, da ga preživljajo starši, se konča, ko otrok doseže starost 18 let. Starši odgovarjajo za stroške, ki izhajajo iz izobraževanja otroka, tudi po tem, ko otrok doseže starost 18 let, če je to ustrezno.

Na vrh straniNa vrh strani

3. V kakšnih primerih je mogoče uporabiti finsko pravo?

3.1. Preživnina za otroka

Pravo, ki se uporabi v zadevi preživnine za otroka, se določa glede na to, ali se je otrok rodil v zakonski zvezi ali izven zakonske zveze. Če se je otrok rodil v zakonski zvezi, se uporabi pravo države, katere državljanstvo ima otrok. Če se je otrok rodil izven zakonske zveze, se uporabi finsko pravo.

3.2. Preživnina za zakonca

V zadevi v zvezi s preživnino za zakonca se uporabi pravo države, v kateri ima prebivališče zakonec, ki je upravičen do preživnine. Ne glede na veljavno pravo, je treba pri presojanju višine preživnine vedno upoštevati potrebo upravičenca do preživnine, kot tudi plačilno sposobnost zavezanca za preživnino.

4. Katero pravo uporabljajo finska sodišča, kadar ni možno uporabiti finskega prava?

4.1. Preživnina za otroka

Glej odgovor pod točko 3.1. Če je potrebno uporabiti pravo tuje države, vendar pravni red te države določa, da se uporabi pravo druge države, se uporabi zakon nazadnje uvedene države. Če na osnovi vsebine prava tuje države ni mogoče doseči rešitve, se uporabi finsko pravo.

4.2. Preživnina za zakonca

Glej odgovor pod točko 3.2. V preživninski zadevi velja pravo države, v kateri ima prebivališče upravičenec do preživnine. Če se v zadevi uporabi pravo tuje države, se ne uporabijo določila veljavnega prava, ki spadajo na področje mednarodnega civilnega prava.

Če se oseba, ki zahteva preživnino, kot tudi oseba, ki jo je dolžna plačevati, nahajata na Finskem:

5. Ali se mora prosilec, da bi pridobil preživnino, obrniti na določeno organizacijo, organ (osrednji ali krajevni) oz. na sodišče?

Če upravičenec do preživnine in zavezanec za preživnino živita na Finskem, se lahko obrneta na socialni organ občine, ki jima lahko pomaga pri sestavljanju pogodbe o preživninei.

Na vrh straniNa vrh strani

Če gre za sporno preživninsko zadevo, lahko upravičenec do preživnine oz. zavezanec za preživnino preživninsko zadevo predloži lokalnemu okrajnemu sodišču.

5.A. Kako je od te organizacije oz. organa (osrednjega ali krajevnega) možno pridobiti preživnino in kako se postopek izpelje?

5 A.1. Preživnina za otroka

Če želita starša otroka skleniti pisno pogodbo o preživnini za otroka in prosita za odobritev socialni organ občine, morata to pogodbo napisati na obrazcu, ki ga je odobrilo ministrstvo za pravosodje. Obrazci so na voljo pri občinskem socialnem organu. Na osnovi prošnje ta organ pomaga staršem napisati pogodbo in izpolniti obrazec.

Sodišče obravnava zadevo v zvezi s preživnino na osnovi vložene tožbe (glej „Predložitev zadev v sodno obravnavo - Finska“).

5 A.2. Preživnina za zakonca

Zakonca lahko skleneta oblikovno prosto pisno pogodbo o preživnini in za odobritev zaprosita občinski socialni organ. Ta organ jima lahko pomaga tako pogodbo sestaviti.

Sodišče obravnava zadevo v zvezi s preživnino na osnovi vložene tožbe (glej „Predložitev zadev v sodno obravnavo - Finska“).

6. Ali je mogoče prositi za preživnino v imenu sorodnika, bližnje osebe oz. nepolnoletnega otroka?

6.1. Preživnina za otroka

V preživninski zadevi zastopa otroka oseba, ki ga preživlja, oz. zakoniti zastopnik. Oseba, ki otroka preživlja, lahko pooblasti drugo osebo, da zastopa otroka v preživninski zadevi.

Na vrh straniNa vrh strani

6.2. Preživnina za zakonca

Zakonec lahko za zastopanje v preživninski zadevi pooblasti drugo osebo .

7. Če hoče prosilec predložiti zadevo v sodno obravnavo, kje lahko izve, katero sodišče je pristojno?

7.1. Sodišče, pristojno v zadevi, ki se tiče preživnine za otroka

Sodišče, pristojno v preživninski zadevi, določa 14. čl. zakona o preživljanju otroka. Tožba v zvezi s preživnino mora biti vložena na sodišču, pristojnem za področje, na katerem ima oseba, ki otroka preživlja, oz. zakoniti zastopnik otroka prebivališče. Če oseba, ki otroka preživlja, oz. zakoniti zastopnik otroka nima prebivališča na Finskem, mora biti tožba vložena na sodišču, na področju katerega je bilo zadnje prebivališče osebe, ki otroka preživlja, oz. zakonitega zastopnika otroka. Če glede na prej naveden odstavek pristojno sodišče ne obstaja, se uporabi 2. par. 23. čl. zakona o nekaterih družinskopravnih odnosih mednarodnega značaja, v skladu s katerim se v takem primeru zadeva obravnava pred sodiščem kraja, kjer ima otrok stalno prebivališče, oz. če otrok nima stalnega prebivališča na Finskem, pred okrajnim sodiščem v Helsinkih.

Če je zahteva za preživnino povezana s tožbo v zvezi s skrbništvom otroka oz. ugotovitve očetovstva, je mogoče tožbo v zvezi s preživnino obravnavati pred istim sodiščem, kjer se obravnava tožba v zvezi z navedeno zadevo.

7.2. Sodišče, pristojno v zadevi, ki se tiče preživnine za zakonca

Pristojnost sodišča v preživninski zadevi je določena v 3. par. 10. čl. 10. poglavja Sodnega reda. V skladu s tem paragrafom mora biti tožba za naložitev obveznosti zakonca plačati drugemu zakoncu preživnino predložena v obravnavo sodišču v kraju, kjer ima prebivališče eden od obeh zakoncev.

Na vrh straniNa vrh strani

8. Ali mora prosilec postopati prek druge osebe (advokata, določene organizacije oz. organa - osrednjega ali krajevnega), da bi lahko zadevo predložil v obravnavo sodišču? Če ne, kakšnega postopka naj se drži?

Prosilec ima pravico predložiti zadevo v obravnavo brez posredujoče osebe (glej „Predložitev zadev v sodno obravnavo - Finska“).

9. Ali se sodni proces plača? Koliko v tem primeru stane? Če prosilec nima dovolj sredstev, ali lahko dobi pravno pomoč za pokritje stroškov procesa?

Sodni proces se plača. Sodišče pobira takso, višina katere (70 - 80 evrov) je odvisna od stopnje sodišča in obsega obravnavanja zadeve. (takse okrajnih sodišč English - suomi - svenska).

Pravico prosilca do pravne pomoči ureja zakon o pravni pomoči (glej „Pravna pomoč - Finska“). Prosilec, ki živi v tujini, lahko pridobi pravno pomoč v preživninski zadevi tudi na osnovi posebne pogodbe o recipročnosti. Finska je sklenila takšne pogodbe z nekaterimi zveznimi državami Združenih držav Amerike in Kanade.

Na vrh straniNa vrh strani

10. Prispevek kakšnega tipa je preživnina, ki jo sodišče lahko prizna? Če gre za preživnino, ki se mora izplačevati v času določenega obdobja, kako se izračuna? Ali je mogoče zopet preiskati odločitev sodišča v primeru, da se spremenijo življenjski stroški oz. pogoji družine?

10.1. Preživnina za otroka

Preživnina za otroka je urejena v zakonu o preživljanju otroka.

Osnovno pravilo je, da se mora preživnina plačevati v denarju mesečno vnaprej, če ni dogovorjeno oz. odločeno drugače. V izjemnih primerih je mogoče odobriti izplačilo preživnine v obliki enkratnega plačila. Izplačilo preživnine se lahko odobri tudi v obliki premičninskega oz. nepremičninskega premoženja.

Višina preživnine za otroka se na Finskem ne drži tabel. Vprašanje višine preživnine se rešuje individualno. V skladu s 1. čl. zakona ima otrok pravico do zadostnega preživljanja. Zadostno preživljanje vključuje zadovoljitev materialnih in duhovnih potreb, primernih razvojni stopnji otroka, skrb in izobraževanje, katere otrok potrebuje, kot tudi iz njih izhajajoče stroške. V skladu z 2. čl. zakona so starši odgovorni za preživljanje otroka po svojih zmožnostih. Pri presojanju zmožnosti staršev prispevati do preživljanja otroka se upošteva njihova starost, delovna sposobnost in možnost zaposlitve, obseg sredstev in njihova druga iz zakona izhajajoča odgovornost preživljanja. Pri presojanju obsega odgovornosti staršev za preživljanje se upoštevajo tudi sposobnost in možnosti otroka, da je sam odgovoren za svoje preživljanje, in okoliščine, iz katerih za starše ne izhajajo stroški za preživljanje otroka, oz. so ti stroški zanemarljivo majhni.

Na vrh straniNa vrh strani

Zaradi rasti življenjskih stroškov se preživnina v odrejenih terminih avtomatsko zvišuje. Avtomatsko zviševanje podrobno ureja zakon o povezavi nekaterih preživnin z življenjskimi stroški.

Višino odrejene preživnine in način plačevanja le-te je mogoče spremeniti s pomočjo dogovora oz. sodbo v primeru, da so v okoliščinah, katere je pri določanju preživnine treba upoštevati, nastale take bistvene spremembe, da je pri upoštevanju pogojev otroka in starša, ki plačuje preživnino, spremembo preživnine potrebno smatrati za primerno. Pogodbo, tikajočo se preživnine, je možno spremeniti, če se smatra za neprimerno.

10.2. Preživnina za zakonca

Preživnina za zakonca je urejena v zakonu o zakonski zvezi. V finski pravni praksi je redko, da bi bila zakoncu naložena dolžnost plačevati drugemu zakoncu preživnino. Glavno pravilo je, da se po ločitvi razvezana zakonca vzdržujeta vsak zase.

Izplačevanje preživnine v obliki denarja je mogoče odobriti za določeno obdobje oz. tako, da se izplačevanje preživnine konča po preteku obdobja odrejenega v pogodbi/odločbi/sodbi. Izplačilo preživnine pa je mogoče odobriti v obliki enkratnega plačila, če obstaja za to razlog na osnovi premoženjskih pogojev zavezanca za preživnino in drugih okoliščin. Izplačilo preživnine se lahko odobri tudi v obliki premičninskega oz. nepremičninskega premoženja.

Zaradi rasti življenjskih stroškov se preživnina v odrejenih terminih avtomatsko zvišuje. Avtomatsko zviševanje podrobno ureja zakon o povezavi nekaterih preživnin z življenjskimi stroški.

Odločbo, sodbo sodišča oz. pogodbo, ki sta jo sklenila zakonca, je mogoče spremeniti, če je to zaradi spremenjenih okoliščin potrebno smatrati za utemeljeno. Odločbe, sodbe, oz. pogodbe, v katerih je bilo odobreno enkratno izplačilo preživnine, ni mogoče spremeniti po tem, ko je preživnina že bila izplačana. Pogodbo zakoncev o preživnini je možno spremeniti, če jo je mogoče imeti za neprimerno. Preživninska obveznost, ki je bila odobrena za določeno obdobje, se v skladu z zakonom konča, če upravičenec do preživnine sklene novo zakonsko zvezo.

Na vrh straniNa vrh strani

11. Kako in komu se preživnina izplačuje?

11.1. Preživnina za otroka

Preživnina za otroka se izplača osebi, ki preživlja otroka (na bančni račun, namenjen takim osebam).

11.2. Preživnina za zakonca

Preživnina za zakonca se izplačuje temu zakoncu (na bančni račun, kateri le-ta določi).

12. Če oseba, ki ima preživninsko obveznost, preživnine prostovoljno ne plača, kakšna sredstva je mogoče uporabiti k prisili?

12.1. Preživnina za otroka

Če oseba, ki ima preživninsko obveznost, preživnine prostovoljno ne plačuje, se mora upravičenec do preživnine obrniti na socialni organ občine. Ta organ ima pravico povzeti ukrepe za prisilno plačevanje preživnine. Če oseba, ki ima preživninsko obveznost, v primernem času, ki ga je organ odredil, ne plača plačljivih in neplačanih obrokov preživnine, mora ta organ v skladu z zakonom nemudoma povzeti ukrepe za izterjavo preživnine s pomočjo eksekucije.

12.2. Preživnina za zakonca

Če zakonec, ki ima preživninsko obveznost, zanemari plačevanje preživnine, ki je v skladu s pogodbo, potrjeno na socialnem organu občine, oz. z odločbo/sodbo sodišča, lahko upravičenec do preživnine poprosi eksekutorja, da izpolni pogodbo oz. odločbo/sodbo tako, kot to predpisuje zakon o eksekucijah.

13. Ali obstaja organizacija oz. organ (osrednji ali krajevni), ki lahko pomaga pri izplačevanju preživnine?

13.1. Preživnina za otroka

Če oseba, ki ima preživninsko obveznost, ne plačuje odobrene preživnine, upravičencu do preživnine posreduje pomoč pri pridobitvi preživnine socialni organ občine. Organ poskrbi za pridobitev preživnine v sodelovanju z eksekutorjem.

Na vrh straniNa vrh strani

13.2. Preživnina za zakonca

Zakonec, ki je upravičen do preživnine, mora za pridobitev plačljivih in neplačanih obrokov preživnine poprositi eksekutorja. Eksekutor posreduje pomoč pri sestavitvi prošnje.

14. Ali lahko ta organizacija oz. osrednji ali krajevni organ izplača preživnino v celoti oz. delno namesto osebe, ki ima preživninsko obveznost?

14.1. Preživnina za otroka

Če oseba, ki ima preživninsko obveznost, ne plačuje odobrene preživnine, lahko socialni organ občine izplača nadomestilo preživnine. Višina nadomestila preživnine za enega otroka je 118,15 evrov/mesec (objava 1094/2001). Nadomestilo preživnine se priznava na osnovi prošnje.

14.2. Preživnina za zakonca

Zakonec, ki je upravičen do preživnine, lahko preživnino dobiva samo od svojega zakonca.

Če se prosilec nahaja na Finskem, zavezanec za preživnino pa ima prebivališče v drugi državi:

15. Ali lahko prosilec dobi pomoč od finske organizacije oz. finskega organa?

15.1. Preživnina za otroka

Socialni organ občine lahko na osnovi prošnje izplačuje otroku, prebivajočemu na Finskem, nadomestilo preživnine (glej odgovor pod točko 14.1.). Socialni organ občine se lahko skupaj z upravičencem do preživnine obrne na ministrstvo za zunanje zadeve in poprosi, da bi ministrstvo povzelo ukrepe za izterjavo preživnine od dolžnika, ki prebiva v tuji državi. Ministrstvo za zunanje zadeve se lahko v takem primeru obrne na ustrezen pristojen organ tuje države.

Na vrh straniNa vrh strani

15.2. Preživnina za zakonca

Zakonec, ki je upravičen do preživnine, lahko preživnino dobiva samo od svojega zakonca. Zakonec, ki je upravičen do preživnine, se lahko obrne na eksekutorja in ugotovi, ali ima zakonec, prebivajoč v tujini, na Finskem kakšno premoženje, ki bi lahko bilo predmet izvršitve, uvedene v zakonu o eksekucijah. Zakonec, ki je upravičen do preživnine, lahko prav tako poprosi ministrstvo za zunanje zadeve za pomoč pri izterjatvi preživnine iz tuje države.

16. Od katere organizacije oz. katerega organa (osrednjega ali krajevnega) lahko prosilec dobi pomoč in kako se lahko nanj obrne?

Kontaktne podatke socialnih organov občin najdete v telefonskem imeniku oz. jih dobite od državne informacijske službe o telefonskih številkah na številki 118. Ko pokličete na to številko, morate povedati, za socialni organ katere občine se zanimate. Na Finskem je približno 460 občin.

Telefonska številka telefonske centrale ministrstva za zunanje zadeve: +358 (0)9 160 05.

Številka telefaksa enote za konzularne zadeve ministrstva za zunanje zadeve: +358 (0)9 160 55755

in

naslov elektronske pošte: oik-32@formin.fi.

Spletne strani ministrstva za zunanje zadeve so na naslovi spletnih strani English - suomi - svenska.

Na vrh straniNa vrh strani

17. Kakšno pomoč lahko ta organizacija oz. organ (osrednji ali krajevni) prosilcu ponudi?

Če oseba, ki ima preživninsko obveznost, ne plačuje preživnine za otroka, ima otrok pravico dobiti od socialnega organa občine nadomestilo preživnine (višina nadomestila preživnine je v skladu z objavo 1094/2001 za enega otroka 118,15 evrov/mesec). Nadomestilo preživnine se priznava na osnovi prošnje, katero lahko vloži otrokov skrbnik, njegov zakonski zastopnik oz. oseba, ki dejansko skrbi za otroka. Prošnjo lahko vloži tudi sam otrok, če je dosegel starost 15 let in živi samostojno. Izplačevanje nadomestila preživnine ne vpliva na dolžnost osebe, ki ima preživninsko obveznost, da plača preživnino v celoti. Če je socialni organ občine odločil izplačevanje nadomestila preživnine na osnovi zanemarjanja plačevanja preživnine, ima socialni organ občine pravico pobrati od osebe, ki ima preživninsko obveznost, vse neplačane obroke preživnine.

Če upravičenec do preživnine (otrok oz. zakonec) in zavezanec za preživnino prebivata v različnih državah, lahko ministrstvo za zunanje zadeve posreduje pomoč obema stranema preživninskega odnosa in pristojnim organom tuje države. Vendar pa ministrstvo za zunanje zadeve ne more izplačevati preživnine namesto zavezanca za preživnino. Ministrstvo za zunanje zadeve deluje kot osrednji državni organ, uveden v pogodbi, sklenjeni v New Yorku, 20. junija 1956.

Če se prosilec nahaja v drugi državi, oseba, ki ima preživninsko obveznost, pa se nahaja na Finskem:

18. Ali se lahko prosilec obrne neposredno na nekakšno finsko organizacijo oz. organ (osrednji ali krajevni)?

Zadeva prosilca, ki se nahaja v drugi državi, se najbolje uredi, če se prosilec obrne na pristojni organ svoje države, ki se potem obrne na finsko ministrstvo za zunanje zadeve.

19. Na katero organizacijo oz. organ (osrednji ali krajevni) in kako se je v tem primeru nanj mogoče obrniti?

Glej odgovora na vprašanja 16 in 18.

20. Kakšno pomoč lahko ta organizacija oz. organ (osrednji ali krajevni) prosilcu ponudi?

Prosilec (otrok oz. zakonec, ki je upravičen do preživnine) lahko poprosi ministrstvo za zunanje zadeve, da bi poskrbelo za to, da bi se v tujini izdana sodba oz. odločba, ki se tiče preživnine, oz. potrjena pogodba zavedli v prakso na Finskem in da bi bila preživnina, pridobljena s pomočjo eksekucije, izplačana na bančni račun, ki ga je določil upravičenec do preživnine, oz. da bi se mu izplačala s čekom.

« Zahtevki za vzdrževanje - Splošne informacije | Finska - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 15-03-2007

 

KAZALO

1. Kaj v skladu s finskim zakonom vsebujeta pojma „preživnina“ in „preživninska obveznost“? Kdo je dolžan plačevati preživnino drugi osebi in v kakšnih primerih? 1.
2. Do katere starosti lahko otrok dobiva preživnino? 2.
3. V kakšnih primerih je mogoče uporabiti finsko pravo? 3.
4. Katero pravo uporabljajo finska sodišča, kadar ni možno uporabiti finskega prava? 4.
Če se oseba, ki zahteva preživnino, kot tudi oseba, ki jo je dolžna plačevati, nahajata na Finskem: Če se oseba, ki zahteva preživnino, kot tudi oseba, ki jo je dolžna plačevati, nahajata na Finskem:
5. Ali se mora prosilec, da bi pridobil preživnino, obrniti na določeno organizacijo, organ (osrednji ali krajevni) oz. na sodišče? 5.
5.A. Kako je od te organizacije oz. organa (osrednjega ali krajevnega) možno pridobiti preživnino in kako se postopek izpelje? 5.A.
6. Ali je mogoče prositi za preživnino v imenu sorodnika, bližnje osebe oz. nepolnoletnega otroka? 6.
7. Če hoče prosilec predložiti zadevo v sodno obravnavo, kje lahko izve, katero sodišče je pristojno? 7.
8. Ali mora prosilec postopati prek druge osebe (advokata, določene organizacije oz. organa - osrednjega ali krajevnega), da bi lahko zadevo predložil v obravnavo sodišču? Če ne, kakšnega postopka naj se drži? 8.
9. Ali se sodni proces plača? Koliko v tem primeru stane? Če prosilec nima dovolj sredstev, ali lahko dobi pravno pomoč za pokritje stroškov procesa? 9.
10. Prispevek kakšnega tipa je preživnina, ki jo sodišče lahko prizna? Če gre za preživnino, ki se mora izplačevati v času določenega obdobja, kako se izračuna? Ali je mogoče zopet preiskati odločitev sodišča v primeru, da se spremenijo življenjski stroški oz. pogoji družine? 10.
11. Kako in komu se preživnina izplačuje? 11.
12. Če oseba, ki ima preživninsko obveznost, preživnine prostovoljno ne plača, kakšna sredstva je mogoče uporabiti k prisili? 12.
13. Ali obstaja organizacija oz. organ (osrednji ali krajevni), ki lahko pomaga pri izplačevanju preživnine? 13.
14. Ali lahko ta organizacija oz. osrednji ali krajevni organ izplača preživnino v celoti oz. delno namesto osebe, ki ima preživninsko obveznost? 14.
Če se prosilec nahaja na Finskem, zavezanec za preživnino pa ima prebivališče v drugi državi: Če se prosilec nahaja na Finskem, zavezanec za preživnino pa ima prebivališče v drugi državi:
15. Ali lahko prosilec dobi pomoč od finske organizacije oz. finskega organa? 15.
16. Od katere organizacije oz. katerega organa (osrednjega ali krajevnega) lahko prosilec dobi pomoč in kako se lahko nanj obrne? 16.
17. Kakšno pomoč lahko ta organizacija oz. organ (osrednji ali krajevni) prosilcu ponudi? 17.
18. Ali se lahko prosilec obrne neposredno na nekakšno finsko organizacijo oz. organ (osrednji ali krajevni)? 18.
19. Na katero organizacijo oz. organ (osrednji ali krajevni) in kako se je v tem primeru nanj mogoče obrniti? 19.
20. Kakšno pomoč lahko ta organizacija oz. organ (osrednji ali krajevni) prosilcu ponudi? 20.
 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo