Európska komisia > EJS > Nárok na výživné > Fínsko

Posledná úprava: 15-03-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Nárok na výživné - Fínsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

1. Čo podľa fínskeho zákona obsahujú pojmy „príspevok na výživu“ a „vyživovacia povinnosť“? Kto je povinný platiť príspevok na výživu inej osobe a v akých prípadoch?

Dieťa má právo byť vyživované svojimi rodičmi. Ak sa rodič o výživu svojho dieťaťa nestará, alebo ak dieťa nebýva trvalo so svojím rodičom, možno rodičovi uložiť, aby svojmu dieťaťu platil príspevok na výživu.

Rodičia nemajú právo byť vyživovaní svojimi deťmi.

Počas manželstva sa jeden i druhý manžel majú podľa svojich schopností podieľať na spoločnej domácnosti rodiny a na vyživovaní manželov. Po skončení manželstva je rozvedený manžel povinný platiť svojmu bývalému manželovi príspevok na výživu, ak manželia takú dohodu medzi sebou uzavreli a sociálny orgán obce ju potvrdil. Pri rozvode môže aj súd uložiť jednému z manželov povinnosť platiť príspevok na výživu manželovi, ktorý takýto príspevok potrebuje.

Ak manžel zanedbá svoju vyživovaciu povinnosť alebo ak manželia bývajú oddelene, jednému z manželov možno uložiť povinnosť platiť druhému manželovi príspevok na výživu.

Čo je stanovené o manželoch, použije sa aj v prípade členov registrovaného páru.

V iných vzťahoch medzi osobami vzájomná vyživovacia povinnosť neexistuje.

2. Do ktorého roku veku môže dieťa dostávať príspevok na výživu?

Právo dieťaťa byť vyživované svojimi rodičmi sa končí, keď dieťa dosiahne vek 18 rokov. Rodičia zodpovedajú za náklady vyplývajúce zo vzdelávania dieťaťa aj potom, keď dieťa dosiahne vek 18 rokov, ak sa to považuje za primerané.

HoreHore

3. V akých prípadoch možno fínsky zákon použiť?

3.1. Príspevok na výživu vyplácaný dieťaťu

Zákon, ktorý sa použije vo veci týkajúcej sa príspevku na výživu vyplácaného dieťaťu sa určí podľa toho, či sa dieťa narodilo v manželstve alebo mimo manželstva. Ak sa dieťa narodilo v manželstve, použije sa zákon štátu, ktorého občianstvo dieťa má. Ak sa dieťa narodilo mimo manželstva, použije sa fínsky zákon.

3.2. Príspevok na výživu vyplácaný manželovi

Vo veci týkajúcej sa príspevku na výživu vyplácaného manželovi sa použije zákon toho štátu, v ktorom má bydlisko manžel, ktorý má nárok na príspevok na výživu. Bez toho, aby sa to dotklo toho, čo je v použitom zákone stanovené sa musí pri zvažovaní výšky príspevku na výživu vždy vziať do úvahy potreba vyživovanej osoby byť vyživovaná, ako aj platobná schopnosť osoby, ktorá má vyživovaciu povinnosť.

4. Ktorý zákon fínske súdy používajú, ak nie je možné použiť fínsky zákon?

4.1. Príspevok na výživu vyplácaný dieťaťu

Pozri odpoveď v bode 3.1. Ak treba vo veci použiť zákon cudzieho štátu, ale podľa právneho poriadku tohto štátu sa má použiť zákon iného štátu, použije sa zákon naposledy uvedeného štátu. Ak na základe obsahu zákona cudzieho štátu nemožno dosiahnuť riešenie, použije sa fínsky zákon.

4.2. Príspevok na výživu vyplácaný manželovi

Pozri odpoveď v bode 3.2. Vo veci, ktorá sa týka práva na výživu sa použije zákon toho štátu, v ktorom má bydlisko osoba, ktorá má právo na výživu. Ak sa vo veci použije zákon cudzieho štátu, nepoužijú sa ustanovenia príslušného zákona patriace do oblasti medzinárodného súkromného práva.

HoreHore

Ak sa osoba žiadajúca o príspevok na výživu ako aj osoba povinná platiť nachádzajú vo Fínsku:

5. Musí sa žiadateľ obrátiť na určitú organizáciu, orgán (ústredný alebo miestny) alebo na súd, aby príspevok na výživu získal?

Ak osoba, ktorá má nárok byť vyživovaná a osoba s vyživovacou povinnosťou bývajú vo Fínsku, môžu sa obrátiť na sociálny orgán obce, ktorý im pri spísaní zmluvy týkajúcej sa príspevku na výživu môže poskytnúť pomoc.

Ak ide o vec týkajúcu sa výživy, ktorá je sporná, je osoba, ktorá má nárok byť vyživovaná alebo osoba, ktorá má vyživovaciu povinnosť oprávnená predložiť vec týkajúcu sa príspevku na výživu miestnemu okresnému súdu.

5.A. Ako od tejto organizácie alebo tohto orgánu (ústredného alebo miestneho) možno získať príspevok na výživu a ako sa postup uskutoční?

5 A.1. Príspevok na výživu vyplácaný dieťaťu

Ak chcú rodičia dieťaťa uzavrieť písomnú zmluvu o príspevku na výživu, ktorý sa má dieťaťu vyplácať a požiadajú o jej schválenie sociálny orgán obce, musia túto zmluvu spísať na formulári schválenom ministerstvom spravodlivosti. Formuláre možno získať od sociálneho orgánu obce. Na základe žiadosti tento orgán pomôže rodičom spísať zmluvu a vyplniť formulár.

Súd prerokuje vec týkajúcu sa príspevku na výživu na základe podanej žaloby (pozri „Predloženie veci na prerokovanie súdom - Fínsko“).

HoreHore

5 A.2. Príspevok na výživu vyplácaný manželovi

Manželia môžu uzavrieť formálne voľnú písomnú zmluvu o príspevku na výživu a požiadať o jej schválenie sociálny orgán obce. Tento orgán na požiadanie pomôže manželom takúto zmluvu spísať.

Súd prerokuje vec týkajúcu sa príspevku na výživu na základe podanej žaloby. (pozri „Predloženie veci na prerokovanie súdom - Fínsko“).

6. Je možné o príspevok na výživu požiadať za príbuzného, blízku osobu alebo za neplnoleté dieťa?

6.1. Príspevok na výživu vyplácaný dieťaťu

Vo veci týkajúcej sa príspevku na výživné zastupuje dieťa jeho živiteľ alebo iný zákonný zástupca. Živiteľ môže udeliť inej osobe plnú moc, aby dieťa vo veci príspevku na výživné zastupovala.

6.2. Príspevok na výživu vyplácaný manželovi

Manžel môže dať inej osobe plnú moc, na základe ktorej splnomocnenec môže vystupovať za splnomocniteľa vo veci príspevku na výživu.

7. Ak chce žiadateľ predložiť vec na prerokovanie súdu, odkiaľ sa dozvie, ktorý súd je príslušný?

7.1. Súd príslušný vo veci, ktorá sa týka príspevku na výživu vyplácaného dieťaťu

Súd príslušný vo veci príspevku na výživné je ustanovený v §14 zákona o výžive dieťaťa. Žaloba týkajúca sa príspevku na výživné musí byť podaná na tom súde, v obvode ktorého má živiteľ alebo zákonný zástupca dieťaťa bydlisko. Ak živiteľ alebo zákonný zástupca dieťaťa nemá bydlisko vo Fínsku, žaloba musí byť podaná na tom súde, v obvode ktorého bolo posledné bydlisko živiteľa alebo zákonného zástupcu dieťaťa. Ak podľa skôr uvedeného paragrafu príslušný súd nejestvuje, použije sa odsek 2 §23 zákona o niektorých rodinno-právnych vzťahoch medzinárodnej povahy, podľa ktorého sa v takom prípade vec prerokuje pred súdom toho miesta, kde sa dieťa trvalo zdržiava alebo, ak sa dieťa trvalo nezdržiava vo Fínsku, pred okresným súdom v Helsinkách.

HoreHore

Ak sa nárok týkajúci sa príspevku na výživu predloží v spojitosti s žalobou týkajúcou sa starostlivosti o dieťa alebo určenia otcovstva, možno žalobu týkajúcu sa príspevku na výživu prerokovať pred tým istým súdom, kde má byť prerokovaná žaloba týkajúca sa skôr uvedenej veci.

7.2. Súd príslušný vo veci, ktorá sa týka príspevku na výživu vyplácaného manželovi

Súdna príslušnosť vo veci príspevku na výživné je ustanovená v odseku 3 §10 kapitoly 10 Súdneho poriadku. Podľa tohto odseku musí byť žaloba na uloženie povinnosti manžela platiť druhému manželovi príspevok na výživu predložená na prerokovanie súdu v tom mieste, kde má bydlisko jeden z oboch manželov.

8. Musí žiadateľ postupovať prostredníctvom inej osoby (advokáta, stanovenej organizácie alebo orgánu – ústredného alebo miestneho), aby mohol vec predložiť na prerokovanie súdu? Ak nie, akým postupom sa môže riadiť?

Žiadateľ má právo predložiť vec na prerokovanie bez sprostredkujúcej osoby (pozri „Predloženie veci na prerokovanie súdom - Fínsko“).

9. Je súdne konanie spoplatnené? Ak áno, koľko stojí? Ak žiadateľ nemá dostatočné prostriedky, môže získať právnu pomoc na krytie nákladov konania?

Súdne konanie je spoplatnené. Súd vyberá poplatok, ktorého výška (70 - 200 eur) závisí od stupňa súdu a rozsahu prejednávania veci. (poplatky okresných súdov English - suomi - svenska).

HoreHore

Právo žiadateľa na právnu pomoc sa stanovuje v zákone o právnej pomoci (pozri „Právna pomoc - Fínsko“). Žiadateľ, ktorý býva v zahraničí môže získať právnu pomoc vo veci príspevku na výživu aj na základe osobitnej zmluvy o reciprocite. Fínsko uzavrelo takéto zmluvy s niektorými federálnymi štátmi Spojených štátov a Kanady.

10. Akého typu je príspevok na výživu, ktorý môže súd priznať? Ak ide o príspevok na výživu, ktorý sa má vyplácať počas stanoveného obdobia, ako sa vypočíta? Je možné preskúmať rozhodnutie súdu v prípade, keď sa zmenia životné náklady alebo podmienky rodiny?

10.1. Príspevok na výživu vyplácaný dieťaťu

Príspevok na výživu vyplácaný dieťaťu sa stanovuje v zákone o výžive dieťaťa.

Základným pravidlom je, že príspevok na výživu sa musí platiť v peniazoch mesačne vopred, ak nie je dohodnuté alebo stanovené inak. Výnimočne možno schváliť vyplatenie príspevku na výživu formou jednorazovej platby. Vyplatenie príspevku na výživu možno schváliť aj vo forme hnuteľného alebo nehnuteľného majetku.

Výška príspevku na výživu vyplácaného dieťaťu sa vo Fínsku neriadi tabuľkou. Otázka výšky vyplácaného príspevku na výživu sa rieši individuálne. Podľa §1 zákona má dieťa právo na dostatočnú výživu. Dostatočná výživa zahŕňa uspokojenie materiálnych a duchovných potrieb zodpovedajúcich vývojovej úrovni dieťaťa, starostlivosť a vzdelávanie, ktoré dieťa potrebuje, ako aj z nich vyplývajúce náklady. Podľa §2 zákona rodičia zodpovedajú za výživu dieťaťa podľa svojich schopností. Pri posudzovaní schopností rodičov podieľať sa na vyživovaní dieťaťa sa berie do úvahy ich vek, pracovná schopnosť a možnosť zúčastňovať sa na zárobkovej činnosti, objem prostriedkov a ich ďalšia vyživovacia zodpovednosť vyplývajúca zo zákona. Pri posudzovaní rozsahu vyživovacej zodpovednosti rodičov sa berú do úvahy aj schopnosť a možnosti dieťaťa byť samo zodpovedné za svoju výživu a okolnosti, z ktorých pre rodičov nevyplývajú náklady na vyživovanie dieťaťa alebo sú tieto náklady nepatrné.

HoreHore

Z dôvodu rastu životných nákladov sa vyplácaný príspevok na výživu v stanovených lehotách automaticky zvyšuje. Automatické zvyšovanie podrobnejšie stanovuje zákon o naviazaní niektorých príspevkov na výživu na životné náklady.

Výšku stanoveného príspevku na výživu a spôsob jeho platenia možno zmeniť dohodou alebo rozsudkom, ak v okolnostiach, ktoré treba pri stanovení príspevku na výživu brať do úvahy, nastali také podstatné zmeny, že pri zohľadnení podmienok dieťaťa i rodiča platiaceho príspevok na výživu treba zmenu príspevku na výživu považovať za primeranú. Zmluvu týkajúcu sa príspevku na výživu možno zmeniť, ak je posúdená ako neprimeraná.

10.2. Príspevok na výživu vyplácaný manželovi

Príspevok na výživu vyplácaný manželovi je stanovený v zákone o manželstve. Vo fínskej právnej praxi je zriedkavé, aby bola manželovi uložená povinnosť platiť druhému manželovi príspevok na výživu. Hlavným pravidlom je, že po rozvode sa bývalí manželia vyživujú každý samostatne.

Vyplácanie príspevku na výživu vyplácaného vo forme peňazí možno schváliť buď na určitú dobu alebo tak, že vyplácanie príspevku na výživu sa skončí po uplynutí lehoty stanovenej v zmluve/rozhodnutí/rozsudku. Vyplatenie príspevku na výživu však možno schváliť jednorazovo, ak na to poskytujú dôvod majetkové podmienky osoby s vyživovacou povinnosťou a ďalšie okolnosti. Vyplatenie príspevku na výživu možno schváliť aj vo forme hnuteľného alebo nehnuteľného majetku.

Z dôvodu rastu životných nákladov sa v stanovených lehotách vyplácaný príspevok na výživu automaticky zvyšuje. Automatické zvyšovanie stanovuje podrobnejšie zákon o naviazaní niektorých príspevkov na výživu na životné náklady.

HoreHore

Rozhodnutie alebo rozsudok vydané súdom alebo zmluvu uzavretú manželmi možno zmeniť, ak treba takúto zmenu kvôli zmeneným okolnostiam považovať za odôvodnenú. Rozhodnutie alebo rozsudok alebo zmluvu, v ktorých bolo schválené jednorazové vyplatenie príspevku na výživu, však nemožno zmeniť po tom, keď sa už príspevok na výživu vyplatil. Zmluvu manželov o príspevku na výživu možno zmeniť, ak túto zmluvu možno považovať za neprimeranú. Povinnosť platiť príspevok na výživu, ktorého platenie bolo schválené do určitej lehoty zaniká zo zákona, ak osoba oprávnená poberať príspevok na výživu uzavrie nové manželstvo.

11. Ako a komu sa príspevok vypláca?

11.1. Príspevok na výživu vyplácaný dieťaťu

Príspevok na výživu vyplácaný dieťaťu sa vypláca živiteľovi dieťaťa (na bankový účet určený živiteľom).

11.2. Príspevok na výživu vyplácaný manželovi

Príspevok na výživu vyplácaný manželovi sa vypláca tomuto manželovi (na bankový účet, ktorý určí).

12. Ak osoba, ktorá má vyživovaciu povinnosť neplatí dobrovoľne, aké prostriedky možno použiť na jej prinútenie?

12.1. Príspevok na výživu vyplácaný dieťaťu

Ak osoba, ktorá má vyživovaciu povinnosť neplatí dobrovoľne, musí sa živiteľ dieťaťa s nárokom na príspevok na výživu obrátiť na sociálny orgán obce. Tento orgán je oprávnený urobiť opatrenia na nútené vyberanie príspevku na výživu. Ak osoba, ktorá má vyživovaciu povinnosť v primeranej lehote stanovenej orgánom nezaplatí splatné a nezaplatené splátky príspevku na výživu, musí tento orgán na základe zákona bezodkladne urobiť opatrenia na vybratie príspevku na výživu formou exekúcie.

HoreHore

12.2. Príspevok na výživu vyplácaný manželovi

Ak manžel, ktorý má vyživovaciu povinnosť zanedbá platenie príspevku na výživu, ktorý je v súlade so zmluvou potvrdenou sociálnym orgánom obce alebo s rozhodnutím/rozsudkom vyneseným súdom, osoba, ktorá má nárok na príspevok na výživu môže požiadať exekútora, aby naplnil zmluvu alebo rozhodnutie/rozsudok tak, ako je ustanovené v zákone o exekúciách.

13. Existuje organizácia alebo orgán (ústredný alebo miestny), ktorý môže pri vyplácaní príspevku na výživu pomôcť?

13.1. Príspevok na výživu vyplácaný dieťaťu

Ak osoba, ktorá má vyživovaciu povinnosť neplatí schválený príspevok na výživu, osobe, ktorá má nárok na príspevok na výživu poskytne pomoc pri výbere príspevku na výživu sociálny orgán obce. Orgán sa postará o výber príspevku na výživu v spolupráci s exekútorom.

13.2. Príspevok na výživu vyplácaný manželovi

Manžel, ktorý má nárok na príspevok na výživu musí o výber splatných a nezaplatených príspevkov na výživu požiadať exekútora. Exekútor poskytne pomoc pri zostavení žiadosti.

14. Môže táto organizácia alebo tento ústredný či miestny orgán vyplatiť príspevok na výživu v plnej výške alebo čiastočne namiesto osoby, ktorá má vyživovaciu povinnosť?

14.1. Príspevok na výživu vyplácaný dieťaťu

Ak osoba, ktorá má vyživovaciu povinnosť neplatí schválený príspevok na výživu, môže sociálny orgán obce dieťaťu vyplatiť vyživovacie dávky. Výška vyživovacej dávky pre jedno dieťa je 118,15 eur/mesiac (vyhláška 1094/2001). Vyživovacie dávky sa priznávajú na základe žiadosti.

HoreHore

14.2. Príspevok na výživu vyplácaný manželovi

Manžel, ktorý má právo na príspevok na výživu môže poberať tento príspevok na výživu iba od svojho manžela.

Ak sa žiadateľ nachádza vo Fínsku a osoba, ktorá má vyživovaciu povinnosť, má bydlisko v inej krajine:

15. Môže žiadateľ získať pomoc od fínskej organizácie alebo fínskeho orgánu?

15.1. Príspevok na výživné vyplácaný dieťaťu

Sociálny orgán obce môže na základe žiadosti vyplácať dieťaťu bývajúcemu vo Fínsku vyživovacie dávky (pozri odpoveď v bode 14.1.). Sociálny orgán obce sa môže spolu s osobou, ktorá má nárok na príspevok na výživu obrátiť na ministerstvo zahraničných vecí a požiadať, aby ministerstvo podniklo opatrenia na vybratie príspevkov na výživu od dlžníka bývajúceho v cudzom štáte. Ministerstvo zahraničných vecí sa v takom prípade obráti na príslušný kompetentný orgán cudzieho štátu.

15.2. Príspevok na výživné vyplácaný manželovi

Manžel, ktorý má nárok na príspevok na výživu môže dostať príspevok na výživu iba od svojho manžela. Manžel, ktorý má nárok na príspevok na výživu sa môže obrátiť na exekútora a zistiť, či manžel, žijúci v zahraničí má vo Fínsku taký majetok, ktorý môže byť predmetom výkonu uvedeného v zákone o exekúciách. Manžel, ktorý má nárok na príspevok na výživu môže tak isto požiadať ministerstvo zahraničných vecí o pomoc pri výbere príspevku na výživu z cudzieho štátu.

HoreHore

16. Ak áno, od ktorej organizácie alebo ktorého orgánu (ústredného alebo miestneho) môže žiadateľ získať pomoc a ako sa na ne možno obrátiť?

Kontaktné údaje sociálnych orgánov obcí možno nájsť v telefónnom zozname alebo získať od celoštátnej informačnej služby o telefónnych číslach na linke 118. Po zavolaní na toto číslo treba oznámiť, o sociálny orgán ktorej obce máte záujem. Vo Fínsku je približne 460 obcí.

Telefónne číslo telefónnej ústredne ministerstva zahraničných vecí: +358 (0)9 160 05.

Faxové číslo útvaru ministerstva zahraničných vecí pre konzulárne veci: +358 (0)9 160 55755

a

adresa elektronickej pošty: oik-32@formin.fi.

Domovské stránky ministerstva zahraničných vecí sú na internetovej adrese English - suomi - svenska.

17. Akú pomoc môže táto organizácia alebo tento orgán (ústredný alebo miestny) žiadateľovi ponúknuť?

Ak osoba, ktorá má vyživovaciu povinnosť zanedbá platby príspevku na výživu dieťaťa, dieťa má právo dostať od sociálneho orgánu obce vyživovacie dávky (výška vyživovacej dávky je podľa vyhlášky 1094/2001 pre jedno dieťa 118,15 eur/mesiac). Vyživovacie dávky sa priznávajú na základe žiadosti, ktorú môže podať živiteľ dieťaťa, jeho zákonný zástupca alebo osoba, v opatere ktorej sa dieťa skutočne nachádza. Žiadosť môže podať aj samotné dieťa, ak dosiahlo vek 15 rokov a ak býva samostatne. Vyplácanie vyživovacích dávok nemá vplyv na povinnosť osoby, ktorá má vyživovaciu povinnosť platiť príspevok na výživu v plnej výške. Ak sociálny orgán obce rozhodol o vyplácaní vyživovacej dávky na základe zanedbania platenia príspevkov na výživu, sociálny orgán obce má právo vybrať od osoby, ktorá má vyživovaciu povinnosť všetky nezaplatené splátky príspevku na výživu.

HoreHore

Ak osoba, ktorá má nárok na príspevok na výživu (dieťa alebo manžel) a osoba, ktorá má vyživovaciu povinnosť bývajú v rôznych štátoch, môže ministerstvo zahraničných vecí poskytnúť obom stranám vyživovacieho vzťahu a príslušným orgánom cudzieho štátu pomoc. Ministerstvo zahraničných vecí však nemôže vyplácať príspevok na výživu za osobu, ktorá má vyživovaciu povinnosť. Ministerstvo zahraničných vecí pôsobí ako ústredný štátny orgán uvedený v zmluve uzatvorenej v New Yorku 20. júna 1956.

Ak sa žiadateľ nachádza v inej krajine a osoba majúca vyživovaciu povinnosť sa nachádza vo Fínsku:

18. Môže sa žiadateľ obrátiť priamo na niektorú fínsku organizáciu alebo niektorý orgán (ústredný alebo miestny)?

Vec žiadateľa zdržiavajúceho sa v inej krajine bude najlepšie vybavená, ak sa tento žiadateľ obráti na príslušný ústredný orgán vlastného štátu, ktorý sa zasa obráti na fínske ministerstvo zahraničných vecí.

19. Ak áno, na ktorú organizáciu alebo na ktorý orgán (ústredný alebo miestny) a ako sa na ne možno obrátiť?

Pozri odpoveď na otázky 16 a 18.

20. Akú pomoc môže táto organizácia alebo tento orgán (ústredný alebo miestny) žiadateľovi ponúknuť?

Žiadateľ (dieťa alebo manžel, ktorý má nárok na príspevok na výživu) môže požiadať ministerstvo zahraničných vecí, aby sa postaralo o to, aby sa v zahraničí vydaný rozsudok alebo rozhodnutie týkajúce sa príspevku na výživu alebo potvrdená zmluva uviedli do praxe vo Fínsku a aby príspevok na výživu získaný cestou exekúcie bol zaplatený na bankový účet určený osobou, ktorá má nárok na príspevok na výživné alebo aby sa tejto osobe poukázal šekom.

« Nárok na výživné - Všeobecné informácie | Fínsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 15-03-2007

 

OBSAH

1. Čo podľa fínskeho zákona obsahujú pojmy „príspevok na výživu“ a „vyživovacia povinnosť“? Kto je povinný platiť príspevok na výživu inej osobe a v akých prípadoch? 1.
2. Do ktorého roku veku môže dieťa dostávať príspevok na výživu? 2.
3. V akých prípadoch možno fínsky zákon použiť? 3.
4. Ktorý zákon fínske súdy používajú, ak nie je možné použiť fínsky zákon? 4.
Ak sa osoba žiadajúca o príspevok na výživu ako aj osoba povinná platiť nachádzajú vo Fínsku: Ak sa osoba žiadajúca o príspevok na výživu ako aj osoba povinná platiť nachádzajú vo Fínsku:
5. Musí sa žiadateľ obrátiť na určitú organizáciu, orgán (ústredný alebo miestny) alebo na súd, aby príspevok na výživu získal? 5.
5.A. Ako od tejto organizácie alebo tohto orgánu (ústredného alebo miestneho) možno získať príspevok na výživu a ako sa postup uskutoční? 5.A.
6. Je možné o príspevok na výživu požiadať za príbuzného, blízku osobu alebo za neplnoleté dieťa? 6.
7. Ak chce žiadateľ predložiť vec na prerokovanie súdu, odkiaľ sa dozvie, ktorý súd je príslušný? 7.
8. Musí žiadateľ postupovať prostredníctvom inej osoby (advokáta, stanovenej organizácie alebo orgánu – ústredného alebo miestneho), aby mohol vec predložiť na prerokovanie súdu? Ak nie, akým postupom sa môže riadiť? 8.
9. Je súdne konanie spoplatnené? Ak áno, koľko stojí? Ak žiadateľ nemá dostatočné prostriedky, môže získať právnu pomoc na krytie nákladov konania? 9.
10. Akého typu je príspevok na výživu, ktorý môže súd priznať? Ak ide o príspevok na výživu, ktorý sa má vyplácať počas stanoveného obdobia, ako sa vypočíta? Je možné preskúmať rozhodnutie súdu v prípade, keď sa zmenia životné náklady alebo podmienky rodiny? 10.
11. Ako a komu sa príspevok vypláca? 11.
12. Ak osoba, ktorá má vyživovaciu povinnosť neplatí dobrovoľne, aké prostriedky možno použiť na jej prinútenie? 12.
13. Existuje organizácia alebo orgán (ústredný alebo miestny), ktorý môže pri vyplácaní príspevku na výživu pomôcť? 13.
14. Môže táto organizácia alebo tento ústredný či miestny orgán vyplatiť príspevok na výživu v plnej výške alebo čiastočne namiesto osoby, ktorá má vyživovaciu povinnosť? 14.
Ak sa žiadateľ nachádza vo Fínsku a osoba, ktorá má vyživovaciu povinnosť, má bydlisko v inej krajine: Ak sa žiadateľ nachádza vo Fínsku a osoba, ktorá má vyživovaciu povinnosť, má bydlisko v inej krajine:
15. Môže žiadateľ získať pomoc od fínskej organizácie alebo fínskeho orgánu? 15.
16. Ak áno, od ktorej organizácie alebo ktorého orgánu (ústredného alebo miestneho) môže žiadateľ získať pomoc a ako sa na ne možno obrátiť? 16.
17. Akú pomoc môže táto organizácia alebo tento orgán (ústredný alebo miestny) žiadateľovi ponúknuť? 17.
18. Môže sa žiadateľ obrátiť priamo na niektorú fínsku organizáciu alebo niektorý orgán (ústredný alebo miestny)? 18.
19. Ak áno, na ktorú organizáciu alebo na ktorý orgán (ústredný alebo miestny) a ako sa na ne možno obrátiť? 19.
20. Akú pomoc môže táto organizácia alebo tento orgán (ústredný alebo miestny) žiadateľovi ponúknuť? 20.
 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo