Komisja Europejska > EJN > Roszczenia alimentacyjne > Finlandia

Ostatnia aktualizacja: 13-11-2006
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Roszczenia alimentacyjne - Finlandia

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


 

1. Co według fińskiego prawa oznacza pojęcie zasiłek na utrzymanie i obowiązek alimentacyjny? Kto jest zobowiązany wypłacić zasiłek na utrzymanie osoby i w jakich przypadkach?

Dziecko ma prawo świadczeń alimentacyjnych od swoich rodziców. Jeżeli rodzic zaniedbuje swój obowiązek związany z utrzymywaniem swojego dziecka albo w przypadku gdy dziecko nie mieszka na stałe ze swoim rodzicem, można nakazać jednemu z rodziców wypłacanie alimentów.

Rodzice nie mają prawa ubiegać się o alimenty od swoich dzieci.

W trakcie małżeństwa każde z małżonków powinno w miarę swoich możliwości wnosić swój wkład w budżet domowy oraz w utrzymanie rodziny. W przypadku rozwodu rozwiedziona strona jest zobowiązana płacić na rzecz swojego byłego małżonka/byłej małżonki alimenty, jeśli małżonkowie zawarli taką umowę między sobą i miejscowy organ socjalny ją zatwierdził. W trakcie procesu rozwodowego sąd może również nałożyć na jedną ze stron obowiązek płacenia alimentów na rzecz współmałżonka, jeżeli istnieje taka konieczność.

Jeżeli małżonek zaniedba swój obowiązek alimentacyjny albo małżonkowie mieszkają osobno, na jednego z małżonków można nałożyć obowiązek płacenia alimentów.

Przepisy dotyczące małżonków stosuje się również do osów żyjących w zarejestrowanym związku partnerskim.

W przypadku innego rodzaju związków istniejących między osobami wzajemny obowiązek alimentacyjny nie istnieje.

2. Do którego roku życia może dziecko otrzymywać alimenty?

Dziecku przysługuje prawo do świadczeń alimentacyjnych od rodziców do momentu, gdy osiągnie wiek 18 lat. Jeżeli uzna się to za wskazane, rodzice ponoszą koszty związane z wykształceniem dziecka również wtedy, gdy przekroczy ono już wiek 18 lat.

Do góryDo góry

3. W jakich przypadkach można skorzystać z fińskiego prawa?

3.1 Zasilek na utrzymanie wyplacany dziecku

O wyborze prawie, na które nalezy sie powolac w sprawie zasilku na utrzymanie wyplacanego dziecku, decyduje fakt, czy dziecko urodzilo sie w malzenstwie czy poza malzenstwem. Jezeli dziecko urodzilo sie w malzenstwie, korzysta sie z prawa panstwa, którego dziecko jest obywatelem. Jezeli dziecko urodzilo sie poza malzenstwem, korzysta sie z prawa finskiego.

3.2 Zasilek na utrzymanie wyplacany malzonkowi

W sprawie zasilku na utrzymanie wyplacanego malzonkowi korzysta sie z prawa panstwa, w które jest miejscem zamieszkania malzonka, który ma prawo do zasilku na utrzymanie. Przy ustalaniu wysokosci zasilku na utrzymanie nalezy zawsze wziac pod uwage potrzeby utrzymywanej osoby, jak równiez mozliwosci finansowe osoby, która ma obowiazek alimentacyjny. To wszystko w zgodzie z wytycznymi prawa, z którego sie korzysta.

4. Z którego prawa korzystają fińskie sądy, jeżeli nie mogą korzystać z prawa fińskiego?

4.1 Zasiłek na utrzymanie wypłacany dziecku

Patrz: odpowiedź w punkcie 3.1. Jeżeli sprawa wymaga skorzystania z prawa obcego państwa, ale wg porządku prawnego danego państwa powinno się skorzystać z prawa innego państwa, korzysta się z prawa państwa podanego jako ostatnie. Jeżeli według litery prawa państwa obcego nie można osiągnąć rozwiązania, korzysta się z prawa fińskiego.

4.2 Zasiłek na utrzymanie wypłacany małżonkowi

Patrz: odpowiedź w punkcie 3.2. W sprawie prawa do alimentów korzysta się z prawa tego państwa, które jest miejscem zamieszkania osoby, która ma prawo do alimentów. Jeżeli skorzysta się z prawa obcego państwa, ustalenia odpowiedniego prawa należące do obszaru prawa prywatnego międzynarodowego nie będą w tej sprawie obowiązywać.

Do góryDo góry

Jeżeli osoby: ubiegająca się o zasiłek na utrzymanie oraz zobowiązana do płacenia znajdują się w Finlandii: 

5. Czy ubiegający się musi zwrócić się do odpowiedniej organizacji, do organu (centralnego albo regionalnego) albo do sądu, żeby zdobyć zasiłek na utrzymanie?

Jeżeli osoby: uprawniona do otrzymywania zasiłku oraz ta, która ma obowiązek alimentacyjny mieszkają w Finlandii, mogą zwrócić się do miejscowego organu socjalnego, który może udzielić pomocy przy spisywaniu umowy dotyczącej zasiłku na utrzymanie.

W sprawie utrzymania, które jest sporne, osoby: ta, która ma prawo do alimentów albo ta z obowiązkiem alimentacyjnym, mają prawo złożyć sprawę alimentów do miejscowego sądu okręgowego.

5.A. W jaki sposób od danej organizacji albo organu (centralnego albo regionalnego) można uzyskać zasiłek na utrzymanie i jak ten proces przebiega?

5.A.1. Zasiłek na utrzymanie wypłacany dziecku

Jeżeli rodzice chcą zawrzeć umowę na piśmie o zasiłku na utrzymanie, który będzie wypłacany dziecku i zwrócą się do miejscowego organu socjalnego o potwierdzenie, muszę daną umowę spisać na formularzu akceptowanym przez ministerstwo sprawiedliwości. Formularze można zdobyć od miejscowego organu socjalnego. Na podstawie podania dany organ pomoże rodzicom przy spisywaniu umowy i wypełnianiu formularza.

Sąd rozpatrzy sprawę zasiłku na utrzymanie na podstawie złożonego oskarżenia (patrz: „Złożenie sprawy do rozpatrzenia przez sąd - Finlandia“)

Do góryDo góry

5.A.2 Zasiłek na utrzymanie wypłacany małżonkowi

Małżonkowie mogą formalnie zawrzeć na piśmie umowę o zasiłku na utrzymanie i poprosić o jej uznanie przez miejscowy organ socjalny. Dany organ może na prośbę małżonków spisać taką umowę.

Sąd rozpatrzy sprawę zasiłku na utrzymanie na podstawie złożonego oskarżenia. (Patrz: „Złożenie sprawy do rozpatrzenia przez sąd - Finlandia“)

6. Czy można zwrócić się o zasiłek na utrzymanie za krewnego, bliską osobę albo za niepełnoletnie dziecko?

6.1 Zasiłek na utrzymanie wypłacany dziecku.

W sprawie zasiłku na utrzymanie dziecko reprezentuje jego opiekun albo inny przedstawiciel prawny. Opiekun może innej osobie udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania dziecko w sprawie zasiłku na utrzymanie.

6.2. Zasiłek na utrzymanie wypłacany małżonkowi

Małżonek może udzielić innej osobie pełnomocnictwa, na podstawie której pełnomocnik może występować w imieniu osoby udzielającej pełnomocnictwa w sprawie zasiłku na utrzymanie.

7. Jeżeli ubiegający się chce oddać sprawę do rozpatrzenia przez sąd, skąd będzie wiedział, do którego sądu powinien się zwrócić?

7.1. Sąd kompetentny w sprawie zasiłku na utrzymanie wypłacanego dziecku.

Sąd kompetentny w sprawie zasiłku na utrzymanie jest określony w §14 ustawy o utrzymaniu dziecka. Pozew dotyczący zasiłku na utrzymanie musi był złożony w tym sądzie, w rejonie którego opiekun albo prawny przedstawiciel dziecka jest zameldowany. Jeżeli opiekun albo prawny przedstawiciel dziecka nie jest zameldowany w Finlandii, pozew musi zostać złożony w tym sądzie, w rejonie którego opiekun albo prawny przedstawiciel dziecka był ostatnio zameldowany. Jeżeli na podstawie wyżej podanego paragrafu kompetentny sąd nie istnieje, obowiązuje punkt 2 §23 ustawy o niektórych stosunkach rodzinno-prawnych o charakterze międzynarodowym, według którego w danym przypadku sprawa zostanie rozpatrzona przez sąd tego miasta, gdzie dziecko przebywa na stałe albo, jeżeli dziecko nie przebywa na stałe w Finlandii, przez sąd w Helsinkach.

Do góryDo góry

Jeżeli prawo do zasiłku na utrzymanie przedstawi się łącznie z wnioskiem dotyczącym orzeczenia ojcostwa albo potwierdzenia opieki, można pozew dotyczący zasiłku na utrzymanie rozpatrzyć w tym samym sądzie, gdzie będzie rozpatrywane pozew dotyczący sprawy wcześniejszej.

7.2. Sąd kompetentny w sprawie zasiłku na utrzymanie wypłacanego małżonkowi

Sąd kompetentny w sprawie zasiłku na utrzymanie jest określony w punkcie 3 §10 rozdziału 10 Porządku sądowego. Na podstawie tego punktu wniosek o nałożenie obowiązku płacenia małżonkowi zasiłku musi zostać złożony do rozpatrzenia przez sąd w tym mieście, gdzie jest zameldowany jeden z małżonków.

8. Czy ubiegający się musi działać za pośrednictwem innej osoby (adwokata, wyznaczonej organizacji albo organu – centralnego albo regionalnego), żeby móc sprawę oddać do rozpatrzenia przez sąd? Jeżeli nie, jakie metody może stosować?

Ubiegający się ma prawo złożyć sprawę do rozpatrzenia przez sąd bez osoby pośredniczącej (patrz: Złożenie sprawy do rozpatrzenia przez sąd - Finlandia)

9. Czy postępowanie sądowe jest płatne? Jeżeli tak, ile kosztuje? Jeżeli ubiegający się nie ma wystarczających środków, czy może uzyskać pomoc prawną na pokrycie kosztów postępowania?

Postępowanie sądowe jest płatne. Sąd pobiera opłatę, którego wysokość (70-200€) zależy od szczebla sądu i od zakresu rozpatrywania sprawy. (opłaty sądów rejonowych English - suomi - svenska).

Do góryDo góry

Prawo ubiegającego się do pomocy prawnej określa ustawa o pomocy prawnej (Patrz: Pomoc prawna - Finlandia). Ubiegający się, który mieszka za granicą może uzyskać pomoc prawną w sprawie zasiłku na utrzymanie również na zasadzie specjalnej umowy o wzajemności. Finlandia zawarła takie umowy z niektórymi stanami federalnymi Stanów Zjednoczonych i Kanady.

10. Jakiego typu zasiłkiem jest zasiłek na utrzymanie, który sąd może przyznać? W jaki sposób oblicza się zasiłek na utrzymanie, który będzie wypłacany w ustalonym czasie? Czy jest możliwa aktualizacja decyzji sądu w przypadku, jeżeli zmieni się sytuacja finansowa albo warunki życia rodziny?

10.1. Zasiłek na utrzymanie wypłacany dziecku

Zasiłek na utrzymanie wypłacany dziecku określa ustawa o utrzymaniu dziecka Podstawową zasadą jest, że zasiłek na utrzymanie należy płacić z miesięcznym wyprzedzeniem, jeżeli umowa nie jest inna albo nie jest to inaczej ustalone. Wyjątkowo można zarządzić wypłacenie zasiłku na utrzymanie w formie jednorazowej wypłaty. Wypłacenie zasiłku na utrzymanie może się odbyć również w formie majątku ruchomego albo nieruchomego

Wysokość zasiłku wypłacanego dziecku nie jest w Finlandii ustalana wg tabeli. Kwestia wysokości wypłacanego zasiłku na utrzymanie jest podejmowana indywidualnie. Według §1 ustawy dziecko ma prawo do wystarczającego utrzymania. Wystarczające utrzymanie to zabezpieczenie materialnych oraz duchowych potrzeb odpowiadających poziomowi rozwoju dziecka, to także opieka i edukacja, których dziecko potrzebuje, jak również związane z nimi koszty. Według §2 ustawy rodzice są odpowiedzialni za utrzymanie dziecka w miarę własnych możliwości. Szacując zdolność rodziców do udziału w utrzymanie dziecka bierze się pod uwagę ich wiek, zdolność do wykonywania zawodu i możliwość działalności zarobkowej, skala środków i odpowiedzialność alimentacyjna wynikająca z ustawy. Szacując zasięg odpowiedzialności alimentacyjnej rodziców bierze się pod uwagę również zdolność i możliwość dziecka do samodzielności w kwestii utrzymania oraz okoliczności, które rodzicom w całości lub częściowo uniemożliwiają utrzymywanie dziecka.

Do góryDo góry

Z powodu wzrostu wydatków na życie, wypłacany zasiłek na utrzymanie w określonych terminach automatycznie się zwiększa. Automatyczne zwiększenie szczegółowo określa ustawa o związku niektórych zasiłków na utrzymanie z wydatkami na życie.

Wysokość ustalonego zasiłku na utrzymanie i sposób jego płacenia można zmienić umową albo drogą sądową, jeżeli okoliczności, które należy przy ustalaniu zasiłku wziąć pod uwagę, zasadniczo się zmieniły i po ponownym uwzględnieniu warunków dziecka i rodzica płacącego zasiłek na utrzymanie zmiana zasiłku na utrzymanie jest uważana za stosowną. Umowę dotyczącą zasiłku na utrzymanie można zmienić, jeżeli zostanie uznana za niestosowną.

10.2.Zasiłek na utrzymanie wypłacany małżonkowi

Zasiłek na utrzymanie wypłacany małżonkowi określa ustawa o małżeństwie. W fińskiej praktyce prawnej sporadycznie zdarza się, żeby nałożono na małżonka obowiązek płacenia drugiemu małżonkowi zasiłek na utrzymanie. Najczęściej się zdarza, że po rozwodzie byli małżonkowie utrzymują się samodzielnie.

Wypłacanie zasiłku na utrzymanie wypłacanego w formie pieniężnej można zatwierdzić na czas określony albo tak, że wypłacanie zasiłku na utrzymanie się skończy po upływie czasu określonego w umowie/decyzji/wyroku. Wypłacanie zasiłku na utrzymanie można zatwierdzić jednorazowo, jeżeli pozwalają na to warunki finansowe osoby z obowiązkiem alimentacyjnym oraz inne okoliczności. Wypłacanie zasiłku na utrzymanie można zatwierdzić również w formie majątku ruchomego albo nieruchomego.

Z powodu wzrostu wydatków na życie, wypłacany zasiłek na utrzymanie w określonych terminach automatycznie się zwiększa. Automatyczne zwiększenie szczegółowo określa ustawa o związku niektórych zasiłków na utrzymanie z wydatkami na życie.

Do góryDo góry

Decyzję, wyrok wydany przez sąd lub umowę zawartą między małżonkami można zmienić, jeżeli taką zmianę ze względu na zmienione okoliczności uważa się za uzasadnioną. Decyzji, wyroku albo umowy, w których zostało zatwierdzone jednorazowe wypłacenie zasiłku na utrzymanie, nie można zmienić po wypłaceniu zasiłku na utrzymanie. Umowę małżonków o zasiłku na utrzymanie można zmienić, jeżeli daną umowę uzna się za niestosowną. Obowiązek płacenia zasiłku na utrzymanie, który miał być wypłacony do pewnego terminu, wygasa, jeżeli osoba uprawniona do pobierania zasiłku na utrzymanie zawrze nowy związek małżeński.

11. W jaki sposób i komu jest udzielany zasiłek na utrzymanie?

11.1. Zasiłek na utrzymanie wypłacany dziecku

Zasiłek na utrzymanie wypłacany dziecku jest wypłacany opiekunowi (na konto bankowe wskazane przez opiekuna).

11.2. Zasiłek na utrzymanie wypłacany małżonkowi

Zasiałem na utrzymanie wypłacany małżonkowi wypłaca się danemu małżonkowi (na konto bankowe przez niego wskazane).

12. Jeżeli osoba, która ma obowiązek alimentacyjny nie płaci dobrowolnie, jakie stosuje się środki przymusu?

12.1. Zasiłek na utrzymanie wypłacany dziecku

Jeżeli osoba, która ma obowiązek alimentacyjny nie płaci dobrowolnie, opiekun dziecka z prawem do alimentów musi zwrócić się do miejscowego organu socjalnego. Dany organ ma prawo zabezpieczyć wypłacanie zasiłku na utrzymanie. Jeżeli osoba, która ma obowiązek alimentacyjny w odpowiednim terminie ustalonym przez organ nie uiści niezapłaconej płatnej w ratach sumy zasiłku na utrzymanie, dany organ na podstawie ustawy musi niezwłocznie zastosować środki bezpieczeństwa zmierzające do zrealizowania wypłaty zasiłku na utrzymanie drogą egzekucji.

Do góryDo góry

12.2. Zasiłek na utrzymanie wypłacany małżonkowi

Jeżeli małżonek, który ma obowiązek alimentacyjny, zaniedba wypłacanie zasiłku na utrzymanie, który pozostaje w zgodzie z umową potwierdzoną przez miejscowy organ socjalny albo z decyzją/wyrokiem wydanym przez sąd, osoba, która ma prawo do alimentów może zwrócić się z prośbą do komornika, żeby doprowadził do realizacji założeń zwartych w umowie tak, jak to określa ustawa o egzekucjach.

13. Czy istnieje organizacja albo organ (centralny albo regionalny). Który może pomóc przy udzielaniu zasiłku na utrzymanie?

13.1. Zasiłek na utrzymanie wypłacany dziecku

Jeżeli osoba, która ma obowiązek alimentacyjny, nie płaci zatwierdzonego zasiłku na utrzymanie, osobie, która ma prawo do alimentów, przy egzekwowaniu zasiłku na utrzymanie udzieli pomocy miejscowy organ socjalny. Organ zadba o wyegzekwowanie zasiłku na utrzymanie we współpracy z komornikiem.

13.2. Zasiłek na utrzymanie wypłacany małżonkowi

Małżonek, który ma prawo do alimentów, chcąc uzyskać niezapłaconą płatną w ratach sumę zasiłku na utrzymanie, musi zwrócić się do komornika. Komornik udzieli pomocy przy formułowaniu prośby.

14. Czy dana organizacja albo centralny lub regionalny organ może udzielić zasiłku na utrzymanie w pełnej sumie bądź częściowo zamiast osoby, która ma obowiązek alimentacyjny?

14.1. Zasiłek na utrzymanie wypłacany dziecku

Jeżeli osoba, która ma obowiązek alimentacyjny nie płaci zatwierdzonego zasiłku na utrzymanie, miejscowy organ socjalny może dziecku wypłacić alimenty. Wysokość alimentów dla jednego dziecka to 118,15€ miesięcznie (ogłoszenie 1094/2001). Alimenty są przyznawane na podstawie podań.

Do góryDo góry

14.2. Zasiłek na utrzymanie wypłacany małżonkowi

Małżonek, który ma prawo do zasiłku na utrzymanie może pobierać zasiłek tylko od swojego małżonka.

Jeżeli ubiegający się znajduje się w Finlandii a miejsce zamieszkania osoby, która podlega obowiązkowi alimentacyjnemu, jest w innym kraju:

15. Czy ubiegający się może uzyskać pomoc od fińskiej organizacji albo fińskiego organu?

15.1. Zasiłek na utrzymanie wypłacany dziecku

Miejscowy organ socjalny może na podstawie podania wypłacać dziecku zamieszkałemu w Finlandii alimenty (patrz: odpowiedź w punkcie 14.1). Miejscowy organ socjalny może razem z osobą, która ma prawo do alimentów zwrócić do ministerstwa spraw zagranicznych z prośbą o zastosowanie odpowiednich środków zmierzających do wyegzekwowania zasiłku na utrzymanie od dłużnika zamieszkałego w obcym państwie. Ministerstwo spraw zagranicznych w takim przypadku zwróci się do odpowiedniego kompetentnego organu w obcym państwie.

15.2. Zasiłek na utrzymanie wypłacany małżonkowi
Małżonek, który ma prawo do alimentów może je otrzymać tylko od swojego małżonka. Małżonek, który ma prawo do alimentów może zwrócić się do komornika i ustalić, czy małżonek zamieszkały za granicą posiada w Finlandii majątek, który może być przedmiotem czynności przewidzianej umową o egzekucjach. Małżonek, który ma prawo do alimentów może również zwrócić się z prośbą do ministerstwa spraw zagranicznych o pomoc przy wyegzekwowaniu alimentów z obcego państwa.

16. Jeżeli tak, to od której organizacji albo którego organu (centralnego albo regionalnego) może ubiegający się uzyskać pomoc i w jaki sposób ma się do nich zwrócić.

Informacje na temat miejscowych organów socjalnych można znaleźć w spisie telefonów albo w ogólnopaństwowym telefonicznym serwisie informacyjnym pod numerem 118. Dzwoniąc pod ten numer należy podać, który organ socjalny nas interesuje. W Finlandii jest około 460 oddziałów miejscowych.

Do góryDo góry

Numer telefonu centrali telefonicznej ministerstwa spraw zagranicznych: +358 (0)9 160 05.
Numer faksu oddziału spraw konsularnych ministerstwa spraw zagranicznych: +358 (0)9 160 55755
oraz
adres poczty elektronicznej: oik-32@formin.fi.
Strona domowa ministerstwa spraw zagranicznych jest podana w adresie internetowym English - suomi - svenska.

17. Jaką pomoc może ubiegającemu się zaoferować dana organizacja albo dany organ (centralny albo regionalny).

Jeżeli osoba, która ma obowiązek alimentacyjny zaniedba płatność zasiłku na utrzymanie, dziecko ma prawo otrzymać od organu socjalnego alimenty (wysokość alimentów jest ustalona w ogłoszeniu 1094/2001, dla jednego dziecka wynosi 118,15€ miesięcznie). Alimenty są przyznawane na podstawie podania, które może złożyć opiekun dziecka, przedstawiciel prawny albo osoba, pod opieką której dziecko aktualnie się znajduje. Podanie może złożyć również dziecko, jeżeli osiągnęło wiek 15 lat, i jeżeli mieszka osobno. Wypłacanie alimentów nie ma wpływu na obowiązek osoby zobowiązanej do płacenia zasiłku na utrzymanie w pełnej wysokości. Jeżeli miejscowy organ socjalny zdecydował o wypłacaniu alimentów na podstawie zaniedbania płatności zasiłku na utrzymanie, miejscowy organ socjalny ma prawo wyegzekwować od osoby, która ma obowiązek alimentacyjny, całą niezapłaconą sumę zasiłku na utrzymanie.

Do góryDo góry

Jeżeli osoby: ta, która ma prawo do alimentów (dziecko albo małżonek) oraz ta, która ma obowiązek alimentacyjny mieszkają w różnych krajach, ministerstwo spraw zagranicznych może udzielić pomocy obu stronom sprawy alimentacyjnej i odpowiednim organom obcego państwa. Ministerstwo spraw zagranicznych nie może natomiast wypłacać zasiłku na utrzymanie za osobę, która ma obowiązek alimentacyjny. Ministerstwo spraw zagranicznych funkcjonuje jako centralny organ państwowy określony umową zawartą w Nowym Jorku 20 czerwca 1956.

Jeżeli ubiegający się znajduje się w innym kraju a osoba z obowiązkiem alimentacyjnym znajduje się w Finlandii:

18. Może ubiegający się zwrócić się bezpośrednio do fińskiej organizacji albo organu (centralnego albo regionalnego)?

Sprawa osoby ubiegającej się przebywającej w innym kraju będzie uregulowana najlepiej, jeżeli dana osoba ubiegająca się zwróci się do odpowiedniego centralnego organu własnego państwa, który z kolei zwróci się do fińskiego ministerstwa spraw zagranicznych.

19. Jeżeli tak, do której organizacji albo organu (centralnego albo regionalnego) i w jaki sposób można się zwrócić?

Patrz: odpowiedzi na pytania 16 i 18.

20. Jaką pomoc ubiegającemu się może dana organizacja albo organ (centralny albo regionalny) zaoferować?

Osoba ubiegająca się (dziecko albo małżonek, który ma prawo do alimentów) może zwrócić się z prośbą do ministerstwa spraw zagranicznych, żeby zadbało o to, żeby wyrok wydany za granicą, decyzja sądu w sprawie zasiłku na utrzymanie lub potwierdzona umowa zostały wprowadzone w życie w Finlandii, i żeby zasiłek na utrzymanie uzyskany drogą egzekucji został przelany na konto bankowe przez osobę, która ma obowiązek alimentacyjny albo, żeby został on przekazany czekiem.

« Roszczenia alimentacyjne - Informacje ogólne | Finlandia - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 13-11-2006

 

SPIS TRESCI

1. Co według fińskiego prawa oznacza pojęcie zasiłek na utrzymanie i obowiązek alimentacyjny? Kto jest zobowiązany wypłacić zasiłek na utrzymanie osoby i w jakich przypadkach? 1.
2. Do którego roku życia może dziecko otrzymywać alimenty? 2.
3. W jakich przypadkach można skorzystać z fińskiego prawa? 3.
4. Z którego prawa korzystają fińskie sądy, jeżeli nie mogą korzystać z prawa fińskiego? 4.
Jeżeli osoby: ubiegająca się o zasiłek na utrzymanie oraz zobowiązana do płacenia znajdują się w Finlandii:  Jeżeli osoby: ubiegająca się o zasiłek na utrzymanie oraz zobowiązana do płacenia znajdują się w Finlandii: 
5. Czy ubiegający się musi zwrócić się do odpowiedniej organizacji, do organu (centralnego albo regionalnego) albo do sądu, żeby zdobyć zasiłek na utrzymanie? 5.
5.A. W jaki sposób od danej organizacji albo organu (centralnego albo regionalnego) można uzyskać zasiłek na utrzymanie i jak ten proces przebiega? 5.A.
6. Czy można zwrócić się o zasiłek na utrzymanie za krewnego, bliską osobę albo za niepełnoletnie dziecko? 6.
7. Jeżeli ubiegający się chce oddać sprawę do rozpatrzenia przez sąd, skąd będzie wiedział, do którego sądu powinien się zwrócić? 7.
8. Czy ubiegający się musi działać za pośrednictwem innej osoby (adwokata, wyznaczonej organizacji albo organu – centralnego albo regionalnego), żeby móc sprawę oddać do rozpatrzenia przez sąd? Jeżeli nie, jakie metody może stosować? 8.
9. Czy postępowanie sądowe jest płatne? Jeżeli tak, ile kosztuje? Jeżeli ubiegający się nie ma wystarczających środków, czy może uzyskać pomoc prawną na pokrycie kosztów postępowania? 9.
10. Jakiego typu zasiłkiem jest zasiłek na utrzymanie, który sąd może przyznać? W jaki sposób oblicza się zasiłek na utrzymanie, który będzie wypłacany w ustalonym czasie? Czy jest możliwa aktualizacja decyzji sądu w przypadku, jeżeli zmieni się sytuacja finansowa albo warunki życia rodziny? 10.
11. W jaki sposób i komu jest udzielany zasiłek na utrzymanie? 11.
12. Jeżeli osoba, która ma obowiązek alimentacyjny nie płaci dobrowolnie, jakie stosuje się środki przymusu? 12.
13. Czy istnieje organizacja albo organ (centralny albo regionalny). Który może pomóc przy udzielaniu zasiłku na utrzymanie? 13.
14. Czy dana organizacja albo centralny lub regionalny organ może udzielić zasiłku na utrzymanie w pełnej sumie bądź częściowo zamiast osoby, która ma obowiązek alimentacyjny? 14.
Jeżeli ubiegający się znajduje się w Finlandii a miejsce zamieszkania osoby, która podlega obowiązkowi alimentacyjnemu, jest w innym kraju: Jeżeli ubiegający się znajduje się w Finlandii a miejsce zamieszkania osoby, która podlega obowiązkowi alimentacyjnemu, jest w innym kraju:
15. Czy ubiegający się może uzyskać pomoc od fińskiej organizacji albo fińskiego organu? 15.
16. Jeżeli tak, to od której organizacji albo którego organu (centralnego albo regionalnego) może ubiegający się uzyskać pomoc i w jaki sposób ma się do nich zwrócić. 16.
17. Jaką pomoc może ubiegającemu się zaoferować dana organizacja albo dany organ (centralny albo regionalny). 17.
18. Może ubiegający się zwrócić się bezpośrednio do fińskiej organizacji albo organu (centralnego albo regionalnego)? 18.
19. Jeżeli tak, do której organizacji albo organu (centralnego albo regionalnego) i w jaki sposób można się zwrócić? 19.
20. Jaką pomoc ubiegającemu się może dana organizacja albo organ (centralny albo regionalny) zaoferować? 20.
 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania