Europese Commissie > EJN > Alimentatievorderingen > Finland

Laatste aanpassing: 05-04-2006
Printversie Voeg toe aan favorieten

Alimentatievorderingen - Finland

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

1. Wat betekenen de begrippen "alimentatie" en "alimentatieplicht" in het Finse recht? Wie is alimentatieplichtig en om welke redenen?

Een kind heeft recht op alimentatie van zijn ouders. Indien een ouder de onderhoudsplicht niet naleeft of indien een kind niet permanent bij een ouder woont, kan die ouder bevolen worden alimentatie voor het kind te betalen.

Ouders hebben niet het recht alimentatie van hun kind te eisen.

Wanneer zij gehuwd zijn, moeten beide echtgenoten bijdragen in de huishoudelijke en onderhoudskosten overeenkomstig hun financiële middelen. Na echtscheiding is het mogelijk dat een echtgenoot aan zijn/haar vroegere echtgenoot alimentatie moet betalen, indien hierover een overeenkomst werd gesloten en deze overeenkomst door de gemeentelijke sociale dienst is bekrachtigd. Bij het uitspreken van de echtscheiding kan de rechter een van de echtgenoten opleggen alimentatie te betalen indien dit noodzakelijk is.

Indien een echtgenoot de onderhoudsplicht niet naleeft of bij scheiding van tafel en bed, kan hij of zij verplicht worden alimentatie te betalen aan de andere echtgenoot.

De regeling voor echtgenoten geldt ook voor de partners in een geregistreerd partnerschap.

Bij andere soorten relaties geldt geen onderhoudsverplichting.

2. Tot welke leeftijd heeft een kind recht op alimentatie?

Een kind heeft recht op alimentatie van de ouders tot de leeftijd van 18 jaar. De ouders dienen ook na de leeftijd van 18 jaar de kosten van een opleiding te betalen, indien dit als redelijk wordt beschouwd.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

3. In welke gevallen is het Finse recht van toepassing?

3. 1. Alimentatie voor kinderen

Inzake alimentatie voor kinderen wordt het toepasselijke recht bepaald naargelang het kind al dan niet tijdens het huwelijk is geboren. Indien het kind tijdens het huwelijk is geboren, geldt het recht van het land waarvan het kind de nationaliteit heeft. Indien het kind buiten het huwelijk is geboren, geldt het Finse recht.

3. 2. Alimentatie tussen echtgenoten

Inzake onderhoudsplicht tussen echtgenoten geldt het recht van het land van woonplaats van de echtgenoot die recht heeft op alimentatie. Onverminderd het toepasselijke recht moet bij het bepalen van het bedrag van de alimentatie steeds rekening worden gehouden met de behoeften van de verzoekende partij en de draagkracht van de alimentatieplichtige.

4. Welk recht passen de Finse gerechten toe wanneer het Finse recht niet van toepassing is?

4. 1. Alimentatie voor kinderen

Zie onder 3. 1. Indien in beginsel het recht van een ander land moet worden toegepast, maar volgens het recht van dat land het recht van een derde land moet worden toegepast, wordt het recht van dit laatste land toegepast. Indien het recht van een ander land geen oplossing biedt, is het Finse recht toepasselijk.

4. 2. Alimentatie tussen echtgenoten

Zie onder 3. 2. Inzake alimentatie is het toepasselijke recht het recht van het land van woonplaats van de alimentatiegerechtigde echtgenoot. Indien echter het recht van een ander land van toepassing is, worden de bepalingen inzake internationaal privaatrecht van dat land niet toegepast.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Als zowel de persoon die om alimentatie verzoekt als de alimentatieplichtige in Finland verblijft:

5. Moet de alimentatiegerechtigde zich wenden tot een bepaalde organisatie, een (centrale of lokale) bestuurlijke instantie of tot een gerecht om alimentatie aan te vragen?

Indien de alimentatiegerechtigde en de alimentatieplichtige in Finland verblijven, kunnen zij contact opnemen met de gemeentelijke sociale dienst en om bijstand verzoeken bij het opstellen van een alimentatieovereenkomst.

Indien de alimentatie betwist is, kan de alimentatiegerechtigde of de alimentatieplichtige een vordering instelling bij een plaatselijke lagere rechtbank.

5.A. Hoe kan ik bij deze organisatie of (centrale of lokale) bestuurlijke instantie alimentatie aanvragen en welke procedure is daarbij van toepassing?

5.A.1. Alimentatie voor kinderen

Indien de echtgenoten een schriftelijke overeenkomst willen opstellen over de kinderalimentatie en om bekrachtiging door de gemeentelijke sociale dienst willen verzoeken, moeten zij een door het ministerie van Justitie goedgekeurd formulier gebruiken. Deze formulieren zijn verkrijgbaar bij de gemeentelijke sociale dienst. De sociale dienst verleent de ouders op verzoek bijstand bij het opstellen van de overeenkomst en het invullen van het formulier.

Een alimentatiezaak is bij het gerecht aanhangig vanaf de indiening van een verzoek tot dagvaarding. (Zie "Het aanhangig maken van de zaak ter terechtzitting – Finland".)

Bovenkant paginaBovenkant pagina

5.A.2. Alimentatie tussen echtgenoten

De echtgenoten kunnen een schriftelijke overeenkomst opstellen zonder een bepaald formulier te gebruiken, en de gemeentelijke sociale dienst verzoeken deze te bekrachtigen. De sociale dienst verleent de echtgenoten op verzoek bijstand bij het opstellen van de overeenkomst.

Een alimentatiezaak is bij het gerecht aanhangig vanaf de indiening van een verzoek tot dagvaarding. (Zie "Het aanhangig maken van de zaak ter terechtzitting – Finland".)

6. Kan de aanvraag namens een familielid of minderjarige worden ingediend?

6. 1. Alimentatie voor kinderen

Inzake alimentatie wordt een kind vertegenwoordigd door een voogd of een andere wettelijke vertegenwoordiger. De voogd kan een andere persoon machtigen om het recht van het kind om in een alimentatiezaak te worden gehoord, uit te oefenen.

6. 2. Alimentatie tussen echtgenoten

Een echtgenoot kan een andere persoon machtigen om zijn of haar recht om te worden gehoord in een alimentatiezaak uit te oefenen.

7. Hoe weet een alimentatiegerechtigde die naar de rechter wil stappen, welk gerecht bevoegd is?

7. 1. De rechtbank die bevoegd is inzake alimentatie voor kinderen

Artikel 14 van de wet inzake kinderalimentatie bepaalt welke rechtbank bevoegd is. Een alimentatievordering moet worden ingesteld bij de rechtbank van de woonplaats van de voogd of de wettelijke vertegenwoordiger. Indien de voogd of wettelijke vertegenwoordiger geen woonplaats heeft in Finland, moet de vordering worden ingesteld bij de rechtbank van de vorige woonplaats van de voogd of wettelijke vertegenwoordiger. Indien geen bevoegde rechtbank kan worden aangewezen op grond van de bovengenoemde bepalingen, dient artikel 23, lid 2, van de wet inzake het internationaal familierecht te worden toegepast, dat bepaalt dat de zaak wordt behandeld door de rechtbank van de plaats waar het kind zijn vaste woonplaats heeft, of, indien het kind in Finland geen vaste woonplaats heeft, bij de districtrechtbank van Helsinki.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Indien de alimentatievordering samen met een vordering inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid of het vaderschap wordt ingesteld, kan de alimentatievordering ook worden behandeld door de rechtbank waar de eerste vordering is ingesteld.

7. 2. De rechtbank die bevoegd is inzake alimentatie tussen echtgenoten

Hoofdstuk 10, artikel 10, lid 3, van het wetboek voor procesrecht bepaalt welke rechtbank bevoegd is. Volgens deze bepaling dient een vordering inzake de alimentatieplicht van een echtgenoot worden ingesteld bij de rechtbank van de woonplaats van een van de echtgenoten.

8. Heeft de verzoeker een vertegenwoordiger (advocaat, specifieke centrale of lokale instantie) nodig om de zaak aanhangig te maken? Zo nee, welke procedures moeten dan worden gevolgd?

De verzoekende partij kan de vordering instellen zonder een beroep te moeten doen op tussenpersonen (Zie "Aanhangigmaking van zaken bij de rechter – Finland").

9. Zijn er voor de verzoeker kosten verbonden aan de gerechtelijke procedure? Zo ja, hoeveel bedragen deze ongeveer? Kunnen verzoekers met onvoldoende financiële middelen verzoeken om rechtsbijstand?

Voor de behandeling van de zaak is een vergoeding verschuldigd. De door de rechtbank in rekening gebrachte vergoeding (tussen 70 en 200 EUR) wordt bepaald op grond van de aanleg en de noodzaak van de procedure. (vergoedingen districtsrechtbanken) .

Het recht van de verzoekende partij op rechtsbijstand is vastgelegd in de wet inzake rechtsbijstand (Zie "Rechthulp – Finland"). Een in het buitenland verblijvende alimentatiegerechtigde partij kan in alimentatievorderingen eveneens aanspraak maken op rechtsbijstand op grond van een specifieke wederkerigheidsovereenkomst. Finland heeft dergelijke overeenkomsten gesloten met bepaalde staten van de V.S. en met Canada.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

10. Welke soort alimentatie kan door het gerecht worden toegekend? Wanneer de alimentatie periodiek wordt betaald, hoe wordt de hoogte ervan dan bepaald? Kan de alimentatie worden aangepast aan de ontwikkeling van de kosten voor levensonderhoud en gewijzigde familieomstandigheden?

10. 1. Alimentatie voor kinderen

De alimentatie voor kinderen wordt geregeld door de wet inzake kinderalimentatie.

Tenzij anders bepaald of overeengekomen, moet de alimentatie in beginsel aan het begin van elke maand contant betaald worden. In uitzonderingsgevallen kan worden bepaald dat de alimentatie in één keer wordt betaald. De betaling kan ook gebeuren met roerende of onroerende goederen.

De alimentatiebedragen voor kinderen zijn in Finland niet in een tabel vastgelegd. Het bedrag wordt per geval bepaald. Volgens artikel 1 van de wet heeft het kind recht op een passende alimentatie. Dat wil zeggen dat deze moet voldoen aan de materiële en immateriële behoeften van het kind en dat de kosten voor zorg en opleiding moeten worden gedekt. Volgens artikel 2 van de wet moeten de ouders voor de alimentatie van hun kind instaan naar gelang van hun financiële middelen. Bij de beoordeling van het vermogen van de ouders om alimentatie te betalen wordt rekening gehouden met de leeftijd, hun mogelijkheid om te werken en om een bezoldigde activiteit uit te oefenen, de beschikbare financiële middelen en andere wettelijke onderhoudsverplichtingen. Bij de beoordeling van de omvang van de alimentatieplicht van de ouders wordt rekening gehouden met het vermogen van het kind om voor zichzelf te zorgen, alsmede met de omstandigheden waarin de alimentatie voor het kind geen of slechts minimale kosten voor de ouders meebrengt.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Periodiek betaalde alimentatie wordt automatisch aangepast aan de stijging van de kosten van levensonderhoud. Deze automatische aanpassing is in detail geregeld in de wet inzake de verhoging van bepaalde alimentaties in verband met de stijging van de kosten van levensonderhoud.

Het alimentatiebedrag en de betalingswijze kunnen bij overeenkomst of bij vonnis worden aangepast, indien de omstandigheden sinds de bekrachtiging van de alimentatieovereenkomst aanzienlijk zijn gewijzigd. Deze aanpassingen moeten redelijk zijn en er moet rekening worden gehouden met zowel de omstandigheden van het kind als van de alimentatieplichtige ouder. Een alimentatieovereenkomst kan worden gewijzigd indien zij als onredelijk wordt beschouwd.

10. 2. Alimentatie tussen echtgenoten

De alimentatie tussen echtgenoten is geregeld in de wet betreffende het huwelijk. In Finland wordt een echtgenoot zelden verplicht tot betaling van alimentatie aan de andere echtgenoot. In beginsel staan echtgenoten na een echtscheiding zelf in voor hun onderhoud.

Bij overeenkomst/besluit/vonnis kan een voorlopige verplichting om alimentatie te betalen worden opgelegd. De alimentatieplichtige kan verplicht worden de alimentatiegerechtigde een forfaitair bedrag te betalen indien zijn of haar financiële omstandigheden of andere factoren dit rechtvaardigen. De betaling kan ook gebeuren met roerende of onroerende goederen.

Periodiek betaalde alimentatie wordt automatisch aangepast aan de stijging van de kosten van levensonderhoud. Deze automatische aanpassing is in detail geregeld in de wet inzake de verhoging van bepaalde alimentaties in verband met de stijging van de kosten van levensonderhoud.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Een gerechtelijke beslissing of overeenkomst tussen de echtgenoten kan worden gewijzigd indien dit wegens gewijzigde omstandigheden nodig wordt geacht. Een beslissing of overeenkomst betreffende de betaling van een forfaitair alimentatiebedrag kan na de betaling echter niet meer worden gewijzigd. Een overeenkomst tussen echtgenoten betreffende de alimentatie kan worden gewijzigd indien zij als onredelijk wordt beschouwd. De wet bepaalt dat een verplichting tot periodieke betaling van alimentatie vervalt indien de alimentatiegerechtigde hertrouwt.

11. Hoe en aan wie wordt de alimentatie betaald?

11. 1. Alimentatie voor kinderen

De alimentatie voor kinderen wordt betaald aan de voogd van het kind (gestort op een door de voogd opgegeven bankrekening).

11. 2. Alimentatie tussen echtgenoten

De alimentatie tussen echtgenoten wordt rechtstreeks betaald aan de alimentatiegerechtigde echtgenoot (gestort op een door hem/haar opgegeven bankrekening).

12. Hoe kan een alimentatieplichtige die niet vrijwillig betaalt, tot betaling worden gedwongen?

12. 1. Alimentatie voor kinderen

Indien de alimentatieplichtige niet vrijwillig betaalt, moet de voogd van het kind contact opnemen met de gemeentelijke sociale dienst. Deze dienst kan stappen nemen voor de gedwongen invordering van de alimentatie. Indien de alimentatieplichtige de achterstallen en verschuldigde alimentatiebedragen niet binnen een door de sociale dienst bepaalde redelijke termijn betaalt, is de sociale dienst wettelijk verplicht onverwijld over te gaan tot uitvoerend beslag.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

12. 2. Alimentatie tussen echtgenoten

Indien de echtgenoot nalaat de door de rechtbank of in een door de sociale dienst bekrachtigde overeenkomst vastgelegde alimentatie te betalen, kan de alimentatiegerechtigde echtgenoot een deurwaarder verzoeken over te gaan tot gedwongen tenuitvoerlegging van de overeenkomst of het besluit of vonnis, overeenkomstig de wet inzake gedwongen tenuitvoerlegging.

13. Is er een organisatie of centrale of lokale bestuurlijke instantie die bij de inning van alimentatie kan helpen?

13. 1. Alimentatie voor kinderen

Indien de alimentatieplichtige de vastgestelde alimentatie niet betaalt, kan de alimentatiegerechtigde om bijstand van de gemeentelijke sociale dienst bij de inning van de alimentatie verzoeken. De sociale dienst zal samen met de voor tenuitvoerlegging bevoegde autoriteit zorgen voor de inning van de alimentatie.

13. 2. Alimentatie tussen echtgenoten

De alimentatiegerechtigde echtgenoot moet de voor tenuitvoerlegging bevoegde autoriteit om inning van de alimentatie verzoeken. Deze autoriteit verleent bijstand bij het opstellen van het verzoek.

14. Kan deze organisatie of instantie de alimentatie geheel of gedeeltelijk betalen in plaats van de alimentatieplichtige?

14. 1. Alimentatie voor kinderen

Indien de alimentatieplichtige de vastgestelde alimentatie niet betaalt, kan de gemeentelijke sociale dienst kinderalimentatie betalen. Het bedrag hiervan is 118,15 EUR per maand per kind (besluit 1094/2001). Om deze alimentatie te ontvangen moet een verzoek worden ingediend.

14. 2. Alimentatie tussen echtgenoten

Echtgenoten hebben enkel recht op alimentatie van de andere echtgenoot.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Als de verzoeker zich in Finland bevindt en de alimentatieplichtige zijn/haar verblijfplaats in een ander land heeft:

15. Kan de verzoeker in Finland aanspraak maken op hulp van een organisatie of (centrale of lokale) bestuurlijke instantie?

15. 1. Alimentatie voor kinderen

Op verzoek kan de gemeentelijke sociale dienst kinderalimentatie betalen aan een kind dat in Finland woont (zie vraag 14. 1) De gemeentelijke sociale dienst kan samen met de alimentatiegerechtigde contact opnemen met het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie verzoeken stappen te ondernemen met het oog op de inning van alimentatie van een in een ander land wonende partij. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zal dan contact opnemen met de bevoegde autoriteit in het betrokken land.

15. 2. Alimentatie tussen echtgenoten

Echtgenoten hebben enkel recht op alimentatie van de andere echtgenoot. De alimentatiegerechtigde echtgenoot kan contact opnemen met de voor tenuitvoerlegging bevoegde autoriteit om na te gaan of de in het buitenland wonende echtgenoot bezittingen heeft in Finland waarop beslag zou kunnen worden gelegd overeenkomstig de wet inzake gedwongen tenuitvoerlegging. De alimentatiegerechtigde echtgenoot kan ook het ministerie van Buitenlandse Zaken verzoeken om bijstand bij de inning van alimentatie in een ander land.

16. Zo ja, hoe luiden de namen en adressen van deze organisaties of bestuurlijke instanties?

De contactgegevens van de gemeentelijke sociale dienst zijn te vinden in het telefoonboek of bij de inlichtingen op het nummer 118. Dan moet u aangeven van welke gemeente u de gemeentelijke sociale dienst zoekt. Er zijn ongeveer 460 gemeenten in Finland.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Telefooncentrale van het ministerie van Buitenlandse Zaken: +358 (0) 9 160 05.

Faxnummer van het consulaat van het ministerie van buitenlandse zaken: +358 (0) 9 160 55755

en

e-mail: oik-32@formin.fi.

De homepage van het ministerie van Buitenlandse Zaken vindt u op dit internetadres.

17. In welke vorm bieden deze organisaties of bestuurlijke instanties hulp?

Indien de alimentatieplichtige geen alimentatie betaalt voor een kind, kan dit kind bij de gemeentelijke sociale dienst een verzoek om alimentatie indienen (de kinderalimentatie is bij besluit 1094/2001 vastgesteld op 118,15 EUR per maand en per kind). Het verzoek kan worden ingediend door de voogd of wettelijke vertegenwoordiger van het kind of de persoon die de feitelijke zorg voor het kind heeft. Vanaf 15 jaar kunnen kinderen het verzoek zelf indienen indien zij zelfstandig wonen. De kinderalimentatie doet geen afbreuk aan de verplichting van de alimentatieplichtige om de alimentatie volledig te betalen. Indien de gemeentelijke sociale dienst beslist heeft tot betaling van de kinderalimentatie omdat de alimentatieplichtige zijn verplichtingen niet nakomt, kan de dienst het volledige achterstallige bedrag van de alimentatieplichtige terugvorderen.

Indien de alimentatiegerechtigde (kind of echtgenoot) en de alimentatieplichtige in verschillende landen wonen, kan het ministerie van Buitenlandse Zaken zowel aan de betrokken partijen als een de bevoegde autoriteiten van het andere land bijstand verlenen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan echter geen alimentatie betalen in de plaats van de alimentatieplichtige. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is de centrale autoriteit in de zin van het verdrag van 20 juni 1956 (New York).

Als de verzoeker zich in een ander land bevindt en de alimentatieplichtige zijn/haar verblijfplaats in Finland heeft:

18. Kan de verzoeker zich rechtstreeks wenden tot Finse organisaties of bestuurlijke instanties?

Een verzoek van een alimentatiegerechtigde die in een ander land woont, kan het best worden gericht aan de bevoegde centrale autoriteit van zijn/haar land, die dan contact zal opnemen met het Finse ministerie van Buitenlandse Zaken.

19. Zo ja, hoe luiden de namen en adressen van deze organisaties of bestuurlijke instanties?

Zie vragen 16 en 18.

20. In welke vorm bieden deze organisaties of bestuurlijke instanties hulp?

De alimentatiegerechtigde (kind of echtgenoot) kan het ministerie van Buitenlandse Zaken verzoeken ervoor te zorgen dat een vonnis, besluit of bekrachtigde overeenkomst inzake alimentatie van een ander land in Finland ten uitvoer wordt gelegd en dat de aldus geïnde alimentatie wordt gestort op een door de betrokkene gespecificeerde bankrekening of dat een cheque aan de betrokkene wordt gezonden.« Alimentatievorderingen - Algemene informatie | Finland - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 05-04-2006

 

INHOUDSOPGAVE

1. Wat betekenen de begrippen "alimentatie" en "alimentatieplicht" in het Finse recht? Wie is alimentatieplichtig en om welke redenen? 1.
2. Tot welke leeftijd heeft een kind recht op alimentatie? 2.
3. In welke gevallen is het Finse recht van toepassing? 3.
4. Welk recht passen de Finse gerechten toe wanneer het Finse recht niet van toepassing is? 4.
Als zowel de persoon die om alimentatie verzoekt als de alimentatieplichtige in Finland verblijft: Als zowel de persoon die om alimentatie verzoekt als de alimentatieplichtige in Finland verblijft:
5. Moet de alimentatiegerechtigde zich wenden tot een bepaalde organisatie, een (centrale of lokale) bestuurlijke instantie of tot een gerecht om alimentatie aan te vragen? 5.
5.A. Hoe kan ik bij deze organisatie of (centrale of lokale) bestuurlijke instantie alimentatie aanvragen en welke procedure is daarbij van toepassing? 5.A.
6. Kan de aanvraag namens een familielid of minderjarige worden ingediend? 6.
7. Hoe weet een alimentatiegerechtigde die naar de rechter wil stappen, welk gerecht bevoegd is? 7.
8. Heeft de verzoeker een vertegenwoordiger (advocaat, specifieke centrale of lokale instantie) nodig om de zaak aanhangig te maken? Zo nee, welke procedures moeten dan worden gevolgd? 8.
9. Zijn er voor de verzoeker kosten verbonden aan de gerechtelijke procedure? Zo ja, hoeveel bedragen deze ongeveer? Kunnen verzoekers met onvoldoende financiële middelen verzoeken om rechtsbijstand? 9.
10. Welke soort alimentatie kan door het gerecht worden toegekend? Wanneer de alimentatie periodiek wordt betaald, hoe wordt de hoogte ervan dan bepaald? Kan de alimentatie worden aangepast aan de ontwikkeling van de kosten voor levensonderhoud en gewijzigde familieomstandigheden? 10.
11. Hoe en aan wie wordt de alimentatie betaald? 11.
12. Hoe kan een alimentatieplichtige die niet vrijwillig betaalt, tot betaling worden gedwongen? 12.
13. Is er een organisatie of centrale of lokale bestuurlijke instantie die bij de inning van alimentatie kan helpen? 13.
14. Kan deze organisatie of instantie de alimentatie geheel of gedeeltelijk betalen in plaats van de alimentatieplichtige? 14.
Als de verzoeker zich in Finland bevindt en de alimentatieplichtige zijn/haar verblijfplaats in een ander land heeft: Als de verzoeker zich in Finland bevindt en de alimentatieplichtige zijn/haar verblijfplaats in een ander land heeft:
15. Kan de verzoeker in Finland aanspraak maken op hulp van een organisatie of (centrale of lokale) bestuurlijke instantie? 15.
16. Zo ja, hoe luiden de namen en adressen van deze organisaties of bestuurlijke instanties? 16.
17. In welke vorm bieden deze organisaties of bestuurlijke instanties hulp? 17.
18. Kan de verzoeker zich rechtstreeks wenden tot Finse organisaties of bestuurlijke instanties? 18.
19. Zo ja, hoe luiden de namen en adressen van deze organisaties of bestuurlijke instanties? 19.
20. In welke vorm bieden deze organisaties of bestuurlijke instanties hulp? 20.
 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk