Europos Komisija > ETIT > Ieškiniai dėl išlaikymo > Suomija

Naujausia redakcija: 13-11-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Ieškiniai dėl išlaikymo - Suomija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


 

1. Ką pagal Suomijos teisę apima terminai „išlaikymas“ ir „įsipareigojimas išlaikyti“? Kas ir kokiais atvejais privalo mokėti alimentus kitam asmeniui?

Vaikas turi teisę būti išlaikomas savo tėvų. Jei tėvas (motina) nesirūpina vaiko išlaikymu arba jei vaikas nuolat negyvena su savo tėvu (motina), tėvas (motina) gali būti įpareigotas (įpareigota) mokėti vaikui alimentus.

Tėvai neturi teisės būti išlaikomi savo vaiko.

Santuokos metu abu sutuoktiniai kaip galėdami kartu stengiasi uždirbti bendras šeimos pajamas ir išlaikyti vienas kitą. Po skyrybų [sutuoktinį ir vaiką/vaikus] paliekantis sutuoktinis yra įpareigotas mokėti alimentus savo sutuoktiniui, jei sutuoktiniai taip susitarė ir jei tai patvirtino vietinė socialinės rūpybos institucija. Atsižvelgdamas į skyrybų situaciją teismas gali įpareigoti kitą sutuoktinį mokėti alimentus tam sutuoktiniui, kuriam jų reikia.

Jei sutuoktinis nepaiso savo įsipareigojimo išlaikyti arba jei sutuoktiniai gyvena atskirai, vienas iš sutuoktinių gali būti įpareigotas mokėti alimentus kitam sutuoktiniui.

Tai, kas taikoma sutuoktiniams, tinka ir šalims, įregistravusioms savo santykius [įskaitnat tos pačios lyties asmenis].

Kitais asmeniniais santykiais susijusioms šalims įsipareigojimas išlaikyti vienas kitą netaikomas.

2. Iki kokio amžiaus vaikas turi teisę būti išlaikomas?

Kai vaikui sukanka 18 metų, jis netenka teisės būti išlaikomas savo tėvų. Tėvai atsakingi už savo vaiko išsilavinimo išlaidas net ir po to, kai jam sukanka 18 metų, jei manoma, kad tai pagrįsta.

viršųviršų

3. Kokiais atvejais gali būti taikoma Suomijos teisė?

3.1. Vaikui mokami alimentai

Kokia teisė bus taikoma sprendžiant vaikui mokamų alimentų klausimą, priklausys nuo to, ar vaikas gimė santuokoje. Jei vaikas gimė santuokoje, taikoma tos šalies, kurios jis yra pilietis, teisė. Jei vaikas gimė ne santuokoje, taikoma Suomijos teisė.

3.2. Sutuoktiniui mokami alimentai

Sprendžiant sutuoktiniui mokamų alimentų klausimą, taikoma tos šalies teisė, kurioje yra teisę į paramą turinčio sutuoktinio nuolatinė gyvenamoji vieta. Kad ir ką nurodo taikytinas įstatymas, visada būtina atsižvelgti į asmens, kuris turi teisę į išlaikymą, išlaikymo poreikį ir į išlaikyti privalančio asmens finansinę padėtį.

4. Jei Suomijos teisė negalės būti taikoma, kokius įstatymus taikys Suomijos teismai?

4.1. Vaikui mokami alimentai

Žr. 3.1. punktą. Jei klausimui spręsti turi būti taikoma užsienio šalies teisė, tačiau tos šalies teisminė sistema reikalauja, kad būtų taikoma kitos šalies teisė, tada bus taikoma pastarosios šalies teisė. Jei nebus gautas užsienio šalies teisės turinio išaiškinimas, bus taikoma Suomijos teisė.

4.2. Sutuoktiniui mokami alimentai

Žr. 3.2. punktą. Sprendžiant sutuoktiniui mokamų alimentų klausimą, taikoma tos šalies teisė, kurioje yra teisę į paramą turinčio sutuoktinio nuolatinė gyvenamoji vieta. Jei taikoma užsienio šalies teisė, nuostatai, priklausantys svarstomos teisės tarptautinės civilinės teisės kompetencijai, visgi nebus taikomi.

viršųviršų

Jei abu asmenys – ir prašantis išlaikymo, ir įpareigotas jį teikti – gyvena Suomijoje:

5. Ar pareiškėjas, norėdamas gauti išlaikymą, privalo kreiptis į atitinkamą organizaciją, instituciją (centrinę arba vietos savivaldos instituciją) arba teismą?

Jei teisę į išlaikymą turintis asmuo ir išlaikyti įpareigotas asmuo – abu gyvena Suomijoje, jie gali kreiptis į vietos socialinės rūpybos instituciją, kad ši padėtų sudaryti išlaikymo susitarimą.

Jei dėl išlaikymo nesutariama, teisę į išlaikymą turintis asmuo arba įpareigotas pasirūpinti išlaikymu asmuo gali šį klausimą iškelti pirmos instancijos vietiniame teisme.

5.A. Kaip man prašyti išlaikymo iš šios organizacijos arba institucijos (centrinės arba vietos savivaldos institucijos) ir kokios procedūros bus taikomos?

5.A.1. Vaikui mokami alimentai

Jei tėvai nori sudaryti raštišką susitarimą dėl alimentų, kurie bus mokami vaikui, ir prašyti, kad vietos socialinės rūpybos institucija jį patvirtintų, jie turi sudaryti susitarimą pagal Teisingumo ministerijos patvirtintą formą. Šią formą galima gauti vietos socialinės rūpybos institucijoje. Jei pageidaujama, sudaryti susitarimą ir užpildyti formą tėvams padeda vietos socialinės rūpybos institucijos pareigūnas.

Teisme išlaikymo klausimas iškeliamas pateikus ieškinį. (Žr. „Asian vireillepano tuomioistuimessa - Suomi”).

viršųviršų

5.A.2. Sutuoktiniui mokami alimentai

Sutuoktiniai gali sudaryti laisvos formos išlaikymo susitarimą ir prašyti, kad vietos socialinės rūpybos institucija jį patvirtintų. Jei pageidaujama, vietos socialinės rūpybos institucijos pareigūnas padeda tėvams sudaryti susitarimą.

Teisme išlaikymo klausimas iškeliamas pateikus ieškinį. (Žr. „Asian vireillepano tuomioistuimessa - Suomi”).

6. Ar galima prašyti išlaikymo savo giminaičio, kaimyno arba nepilnamečio vaiko vardu?

6.1. Vaikui mokami alimentai

Sprendžiant išlaikymo klausimą, vaikui atstovauja jo globėjas arba kuris nors kitas teisėtas atstovas. Globėjas gali suteikti įgaliojimą kalbėti vaiko vardu išlaikymo klausimu kitam asmeniui .

6.2. Sutuoktiniui mokami alimentai

Sutuoktinis gali suteikti įgaliojimą naudotis įgaliojančiosios šalies teise kalbėti išlaikymo klausimu kitam asmeniui.

7. Jei pareiškėjas ketina klausimą iškelti teisme, kaip jam sužinoti, kuris teismas yra kompetentingas?

7.1. Teismas, kompetentingas sprendžiant klausimą dėl alimentų, kuriuos reikia mokėti vaikui

Laki lapsen elatuksesta (Vaiko išlaikymo įstatymo) 14 skirsnyje yra nuostata dėl teismo, kompetentingo išlaikymo klausimais. Su išlaikymu susijęs ieškinys turi būti sprendžiamas tame teisme, kurio teisminėje apygardoje yra vaiko globėjo arba teisėto atstovo nuolatinė gyvenamoji vieta. Jei globėjo arba vaiko teisėto atstovo nuolatinė gyvenamoji vieta yra ne Suomijoje, ieškinį turi spręsti tas teismas, kurio teisminėje apygardoje buvo vaiko globėjo arba teisėto atstovo paskutinė gyvenamoji vieta. Jei pagal anksčiau minėtą skirsnį kompetentingo teismo nėra, taikomas Laki eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista (įstatymo dėl tam tikrų šeimos teisės tarptautinio pobūdžio santykių) 23 skirsnio 2 poskirsnis ir ieškinys sprendžiamas tos vietovės teisme, kurioje nuolat gyvena vaikas, arba (jei vaikas nuolat negyvena Suomijoje) Helsinkio apygardos teisme.

viršųviršų

Jei ieškinys dėl išlaikymo pateikiamas kartu su ieškiniu dėl vaiko išlaikymo arba tėvystės patvirtinimo, ieškinys dėl išlaikymo taip pat gali būti svarstomas tame teisme, kuriame turėjo būti iškeltas ankstesnis ieškinys.

7.2. Teismas, kompetentingas sprendžiant klausimą dėl alimentų, kuriuos reikia mokėti sutuoktiniui

Oikeudenkäymiskaari (Teisinio proceso kodekso) 10 skyriaus 10 skirsnio 3 poskirsnis taikomas sprendžiant ginčą teisme, kompetentingame išlaikymų klausimais. Pagal minėtąjį poskirsnį ieškinys, kuriuo siekiama įpareigoti sutuoktinį pasirūpinti kito sutuoktinio išlaikymu, turi būti iškeltas tos vietovės teisme, kuriame yra kurio nors sutuoktinio nuolatinė gyvenamoji vieta.

8. Ar pareiškėjas, norėdamas iškelti klausimą teisme, privalo kreiptis į atitinkamą tarpininką (advokatą, organizaciją arba centrinę ar vietos savivaldos instituciją)? Jei ne, kokios procedūros reikėtų laikytis?

Pareiškėjas turi teisę iškelti klausimą be tarpininkų (žr. „Asian vireillepano tuomioistuimessa - Suomi”).

9. Ar už teismo procesą reikia mokėti mokestį? Jei taip, kiek tai kainuos? Jei pareiškėjui nepakanka lėšų, ar jis gali gauti teisinę konsultaciją nagrinėjimo išlaidoms padengti?

Teismo posėdis yra mokamas. Teismas ima mokestį, kurio dydis (nuo 70 iki 200 eurų) priklauso nuo instancijos ir nuo poreikio išnagrinėti klausimą. (Käräjäoikeuksien maksut English - suomi - svenska).

viršųviršų

Oikeusapulaki (Teisinės pagalbos įstatyme) yra nuostatų dėl pareiškėjo teisės į teisinę konsultaciją (žr. „Oikeusapu –Suomi”). Užsienyje gyvenantis pareiškėjas gali gauti teisinę konsultaciją išlaikymo klausimais, remiantis specialiuoju abipusiškumo susitarimu. Suomija sudarė tokius susitarimus su kai kuriomis Jungtinių Valstijų valstijomis ir Kanada.

10. Kokio tipo išlaikymą gali skirti teismas? Jei iškeltas klausimas dėl alimentų, kuriuos reikės mokėti reguliariai, kaip bus nustatytas periodiškumas? Ar galima peržiūrėti teismo sprendimą, jei pragyvenimo išlaidos arba šeiminės aplinkybės pasikeičia?

10.1. Vaikui mokami alimentai

Laki lapsen elatuksesta (Vaiko išlaikymo įstatyme) yra nuostatų dėl alimentų, kurie yra mokami vaikui.

Pagrindinė taisyklė sako, kad alimentai turi būti mokami pinigais kiekvieną mėnesį avansu, nebent būtų sutarta arba nuspręsta kitaip. Išimtiniais atvejais gali būti patvirtinta, kad alimentai būtų sumokėti kaip vienkartinė išmoka. Taip pat gali būti patvirtinta, kad alimentai būtų sumokėti kilnojamojo arba nekilnojamojo turto forma.

Suomijoje nėra vaikui mokamų alimentų dydžių tarifų lentelės. Alimentų, kuriuos reikės mokėti, dydžio klausimas kiekvienu atveju sprendžiamas skirtingai. Pagal minėtojo įstatymo 1 skirsnį vaikas turi teisę gauti pakankamus alimentus. Pakankami alimentai apima vaiko materialinių ir dvasinių poreikių patenkinimą, atsižvelgiant į vaiko raidos etapą, vaiko priežiūros poreikius, išsilavinimą ir su juo susijusias išlaidas. Pagal minėtojo įstatymo 2 skirsnį vaiko tėvai yra atsakingi už vaiko išlaikymą pagal savo galimybes. Vertinant tėvų galimybes, pagal įstatymą atsižvelgiama į jų amžių, galėjimą dirbti, jų galimybes pelningai įsidarbinti, jų turimą turtą ir į kitus išlaikymo įsipareigojimus. Vertinant tėvų pareigos išlaikyti apimtį, taip pat atsižvelgiama į pačio vaiko gebėjimą ir galimybes prisiimti atsakomybę už savo išlaikymą, kadangi yra tokių atvejų, kai tėvai išlaikydami vaiką neturi jokių išlaidų arba tik minimalias.

viršųviršų

Dėl didėjančių pragyvenimo išlaidų reguliariai nustatomas mokamų alimentų dydis. Laki eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin (Įstatyme dėl tam tikrų alimentų rūšių sąsajos su pragyvenimo išlaidomis) yra išsamesnių nuostatų apie minėtą reguliavimą.

Patvirtinta alimentų suma ir jų mokėjimo būdas gali būti pakeisti susitarimu arba nutartimi tuo atveju, kai iš esmės pasikeitė aplinkybės, į kurias būtina atsižvelgti tvirtinant alimentus tam, kad alimentų dydžio pakeitimas būtų teisingas, atsižvelgiant į vaiko ir alimentus mokančio tėvo (motinos) padėtį. Išlaikymo susitarimas gali būti pakeistas, jei manoma, kad jis yra neteisingas.

10.2. Sutuoktiniui mokami alimentai

Avioliittolaki (Santuokos įstatyme) yra tam tikros nuostatos dėl sutuoktiniui mokamų alimentų. Suomijos teisės praktikoje retai pasitaiko, kad sutuoktinis būtų įpareigotas mokėti alimentus kitam sutuoktiniui. Pagrindinė taisyklė yra tokia, kad po skyrybų buvę sutuoktiniai išlaiko patys save.

Gali būti patvirtinta, kad pinigais mokami alimentai būtų mokami už einamąjį laikotarpį arba taip, kad alimentai mokami tik tam tikrą nustatytą laikotarpį, patvirtintą susitarime/nutartyje/nuosprendyje. Tačiau gali būti patvirtinta, kad alimentai būtų mokami kaip vienkartinė išmoka, jei alimentus privalančio mokėti asmens finansinė padėtis ir kitos aplinkybės tam teikia pagrindo. Taip pat gali būti patvirtinta, kad alimentai būtų mokami kilnojamojo arba nekilnojamojo turto forma.

Dėl didėjančių pragyvenimo išlaidų reguliariai nustatomas mokamų alimentų dydis. Laki eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin (Įstatyme dėl tam tikrų alimentų rūšių sąsajos su pragyvenimo išlaidomis) yra išsamesnių nuostatų apie minėtą reguliavimą.

viršųviršų

Teismo sprendimas arba nutartis arba sutuoktinių surašytas susitarimas gali būti iš dalies keičiami, jei manona, kad pakeitimą pateisina pasikeitusios aplinkybės. Tačiau jei alimentai buvo sumokėti, sprendimo, nutarties arba susitarimo, patvirtinančių alimentų mokėjimą kaip vienkartinę išmoką, keisti negalima. Sutuoktinių sudarytas susitarimas dėl alimentų gali būti iš dalies keičiamas, jei susitarimą privaloma laikyti neteisingu. Įstatymas teigia, kad jei alimentus gaunantis asmuo susituokia antrą kartą, nelieka pareigos jam mokėti alimentus, patvirtintus mokėti reguliariai.

11. Kaip ir kam bus mokami alimentai?

11.1. Vaikui mokami alimentai

Vaikui mokami alimentai yra mokami vaiko globėjui (į globėjo nurodytą banko sąskaitą).

11.2. Sutuoktiniui mokami alimentai

Sutuoktiniui mokami alimentai yra mokami jam/jai (į jo/jos nurodytą banko sąskaitą).

12. Jei išlaikyti įpareigotas asmuo nemoka alimentų savo noru, kaip galima tą asmenį priversti mokėti?

12.1. Vaikui mokami alimentai

Jei išlaikymu pasirūpinti įpareigotas asmuo nemoka savo noru, turintis teisę gauti išlaikymą vaiko globėjas turi kreiptis į vietos socialinės rūpybos instituciją. Minėtoji institucija yra įgaliota imtis priemonių išieškoti alimentus prievarta. Jei išlaikymu pasirūpinti įpareigotas asmuo per deramą, atitinkamos institucijos nustatytą laikotarpį nesumoka uždelstų įmokų arba nesumoka išlaikymo įmokų, minėtoji institucija privalo nedelsdama imtis veiksmų išieškoti alimentus, taikydama turto arešto priemones.

viršųviršų

12.2. Sutuoktiniui mokami alimentai

Jei alimentus įpareigotas mokėti sutuoktinis nepaiso savo pareigos, teisę į alimentus turintis asmuo pagal vietos socialinės rūpybos institucijos patvirtintą susitarimą arba teismo pareikštą sprendimą/nutartį gali reikalauti, kad susitarimą arba sprendimą/nutarimą, kaip nurodyta Ulosottolaki (Išieškojimo tvarkos įstatyme), įvykdytų antstolis.

13. Ar yra organizacija arba institucija (centrinė arba vietos savivaldos institucija), kuri galėtų padėti gauti [man priklausančius] alimentus?

13.1. Vaikui mokami alimentai

Jei išlaikymu pasirūpinti įpareigotas asmuo nemoka patvirtintų alimentų, teisę gauti išlaikymą turintis asmuo gali kreiptis pagalbos į vietos socialinės rūpybos instituciją. Tada minėtoji institucija, bendradarbiaudama su vykdymo skyriaus pareigūnais, pasirūpins, kad alimentai būtų sumokėti.

13.2. Sutuoktiniui mokami alimentai

Teisę gauti alimentus turintis sutuoktinis dėl uždelsimo arba nesumokėtų alimentų gali kreiptis į antstolį. Anstolis padės pateikti prašymą.

14. Ar jos gali vietoj išlaikyti įpareigoto asmens sumokėti visus arba dalį alimentų?

14.1. Vaikui mokami alimentai

Jei išlaikyti įpareigotas asmuo nesumoka patvirtintų alimentų, juos gali sumokėti vietos socialinės rūpybos institucija. Vienam vaikui išlaikyti skiriama 118,15 eurų per mėnesį (Asetus/Dekretas Nr. 1094/2001). Šis išlaikymas skiriamas pateikus prašymą.

viršųviršų

14.2. Sutuoktiniui mokami alimentai

Teisę į alimentus turintis sutuoktinis alimentus gali gauti tik iš savo sutuoktinio.

Jei pareiškėjas gyvena Suomijoje, o išlaikyti įpareigotas asmuo gyvena kitoje šalyje:

15. Ar pareiškėjui gali padėti Suomijos organizacijos arba institucijos?

15.1. Vaikui mokami alimentai

Pateikus prašymą dėl vaiko, gyvenančio Suomijoje (žr. 14.1. punktą), vietos socialinės rūpybos institucija gali mokėti už vaiko išlaikymą. Vietos socialinės rūpybos institucija kartu su teisę į išlaikymą turinčiu asmeniu gali kreiptis į Užsienio reikalų ministerija ir prašyti, kad ministerija imtųsi priemonių išieškoti alimentus iš užsienyje gyvenančio skolininko. Tokiu atveju Užsienio reikalų ministerija kreipsis į kompetentingą užsienio šalies instituciją.

15.2. Sutuoktiniui mokami alimentai

Teisę į alimentus turintis sutuoktinis alimentus gali gauti tik iš savo sutuoktinio. Teisę į alimentus turintis sutuoktinis gali kreiptis į vietos antstolį ir nustatyti, ar užsienyje gyvenantis sutuoktinis turi kokio nors turto Suomijoje, kuriam būtų galima taikyti Ulosottolaki (Išieškojimo tvarkos įstatyme) nurodytą turto arešto procesą. Teisę į alimentus turintis asmuo taip pat gali kreiptis į Užsienio reikalų ministeriją su prašymu padėti atgauti alimentus iš užsienio.

16. Jei taip, tai kuri organizacija arba institucija (centrinės arba vietos savivaldos institucija), ir kaip man su ta organizacija arba institucija susisiekti?

Vietos socialinės rūpybos institucijos adresą ir telefono numerį rasite telefonų knygoje arba sužinosite paskambinę nacionalinės telefonų numerių tarnybos telefonu „118“. Skambindami šiuo telefonu turite žinoti, kurios vietos socialinės rūpybos institucijos kontaktai jums reikalingi. Suomijoje yra apie 460 rajonų.

viršųviršų

Užsienio reikalų ministerijos informacinis telefono nr. +358 (0)9 160 05.

Užsienio reikalų ministerijos konsulinių klausimų skyriaus fakso nr. +358

(0)9 160 55755

el. pašto adresas: oik-32@formin.fi.

Užsienio reikalų ministerijos tinklalapis: internetosoitteessa English suomi svenska.

17. Kokią pagalbą pareiškėjui gali pasiūlyti organizacija arba institucija (centrinė arba vietos savivaldos institucija)?

Jei išlaikymu pasirūpinti įpareigotas asmuo nevykdo mokėjimo įsipareigojimų, vaikui suteikiama teisė gauti išlaikymą iš vietos socialinė rūpybos institucijos (pagal Asetus/Dekretą Nr. 1094/2001 išlaikymo suma siekia 118,15 eurų per mėnesį). Šis išlaikymas suteikiamas vaiko globėjui, teisėtam atstovui arba asmeniui, kuris faktiškai globoja vaiką, pateikus prašymą. 15 metų arba vyresnis vaikas gali ir pats pateikti prašymą, jei jis gyvena vienas. Tai, kad išlaikymą teikti įpareigotas asmuo moka alimentus, neįpareigoja jo teikti visą išlaikymą. Jei vietos socialinė rūpybos institucija nusprendžia mokėti alimentus, kai jų nemoka įpareigotas asmuo, ji įgyja teisę atgauti visus nesumokėtus alimentus iš alimentus mokėti įpareigoto asmens.

viršųviršų

Jei teisę į išlaikymą turintis asmuo (vaikas arba sutuoktinis) ir įpareigotas išlaikyti asmuo gyvena skirtingose šalyse, Užsienio reikalų ministerija gali padėti abiems pusėms, susijusioms išlaikymo santykiais, ir kompetentingoms užsienio šalies institucijoms. Tačiau Užsienio reikalų ministerija nemoka alimentų išlaikymą teikti įpareigoto asmens vardu. Užsienio reikalų ministerija atlieka centrinės institucijos pareigas, nurodytas 1956 m. birželio 20 d. Niujorke sudarytame susitarime.

Jei pareiškėjas gyvena kitoje šalyje, o išlaikyti įpareigotas asmuo gyvena Suomijoje:

18. Ar pareiškėjas gali tiesiogiai prašyti Suomijos organizacijos arba institucijos (centrinės arba vietos savivaldos institucijos) pagalbos?

Kitoje šalyje gyvenančio pareiškėjo klausimą galima lengviau išspręsti, jei pareiškėjas kreipiasi į kompetentingą tos šalies instituciją, o institucija, savo ruožtu, susisiekia su Suomijos užsienio reikalų ministerija.

19. Jei taip, tai kurios organizacijos arba institucijos (centrinės arba vietos savivaldos institucijos), ir kaip man su ta organizacija arba institucija susisiekti?

Žr. atsakymus į 16 ir 18 klausimus.

20. Kokią pagalbą pareiškėjui gali pasiūlyti organizacija arba institucija (centrinė arba vietos savivaldos institucija)?

Pareiškėjas (vaikas arba sutuoktinis, turintis teisę į išlaikymą) gali prašyti Užsienio reikalų ministerijos pasirūpinti, kad užsienio šalyje priimta nutartis arba sprendimas arba užsienio šalyje patvirtintas susitarimas dėl alimentų būtų įvykdytas Suomijoje ir kad vykdymo metu gauti alimentai būtų sumokėti į teisę į alimentus turinčio asmens nurodytą banko sąskaitą arba kad alimentai būtų atsiųsti jam (jai) čekio forma.

« Ieškiniai dėl išlaikymo - Bendro pobūdžio informacija | Suomija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 13-11-2006

 

TURINIO LENTELE

1. Ką pagal Suomijos teisę apima terminai „išlaikymas“ ir „įsipareigojimas išlaikyti“? Kas ir kokiais atvejais privalo mokėti alimentus kitam asmeniui? 1.
2. Iki kokio amžiaus vaikas turi teisę būti išlaikomas? 2.
3. Kokiais atvejais gali būti taikoma Suomijos teisė? 3.
4. Jei Suomijos teisė negalės būti taikoma, kokius įstatymus taikys Suomijos teismai? 4.
Jei abu asmenys – ir prašantis išlaikymo, ir įpareigotas jį teikti – gyvena Suomijoje: Jei abu asmenys – ir prašantis išlaikymo, ir įpareigotas jį teikti – gyvena Suomijoje:
5. Ar pareiškėjas, norėdamas gauti išlaikymą, privalo kreiptis į atitinkamą organizaciją, instituciją (centrinę arba vietos savivaldos instituciją) arba teismą? 5.
5.A. Kaip man prašyti išlaikymo iš šios organizacijos arba institucijos (centrinės arba vietos savivaldos institucijos) ir kokios procedūros bus taikomos? 5.A.
6. Ar galima prašyti išlaikymo savo giminaičio, kaimyno arba nepilnamečio vaiko vardu? 6.
7. Jei pareiškėjas ketina klausimą iškelti teisme, kaip jam sužinoti, kuris teismas yra kompetentingas? 7.
8. Ar pareiškėjas, norėdamas iškelti klausimą teisme, privalo kreiptis į atitinkamą tarpininką (advokatą, organizaciją arba centrinę ar vietos savivaldos instituciją)? Jei ne, kokios procedūros reikėtų laikytis? 8.
9. Ar už teismo procesą reikia mokėti mokestį? Jei taip, kiek tai kainuos? Jei pareiškėjui nepakanka lėšų, ar jis gali gauti teisinę konsultaciją nagrinėjimo išlaidoms padengti? 9.
10. Kokio tipo išlaikymą gali skirti teismas? Jei iškeltas klausimas dėl alimentų, kuriuos reikės mokėti reguliariai, kaip bus nustatytas periodiškumas? Ar galima peržiūrėti teismo sprendimą, jei pragyvenimo išlaidos arba šeiminės aplinkybės pasikeičia? 10.
11. Kaip ir kam bus mokami alimentai? 11.
12. Jei išlaikyti įpareigotas asmuo nemoka alimentų savo noru, kaip galima tą asmenį priversti mokėti? 12.
13. Ar yra organizacija arba institucija (centrinė arba vietos savivaldos institucija), kuri galėtų padėti gauti [man priklausančius] alimentus? 13.
14. Ar jos gali vietoj išlaikyti įpareigoto asmens sumokėti visus arba dalį alimentų? 14.
Jei pareiškėjas gyvena Suomijoje, o išlaikyti įpareigotas asmuo gyvena kitoje šalyje: Jei pareiškėjas gyvena Suomijoje, o išlaikyti įpareigotas asmuo gyvena kitoje šalyje:
15. Ar pareiškėjui gali padėti Suomijos organizacijos arba institucijos? 15.
16. Jei taip, tai kuri organizacija arba institucija (centrinės arba vietos savivaldos institucija), ir kaip man su ta organizacija arba institucija susisiekti? 16.
17. Kokią pagalbą pareiškėjui gali pasiūlyti organizacija arba institucija (centrinė arba vietos savivaldos institucija)? 17.
18. Ar pareiškėjas gali tiesiogiai prašyti Suomijos organizacijos arba institucijos (centrinės arba vietos savivaldos institucijos) pagalbos? 18.
19. Jei taip, tai kurios organizacijos arba institucijos (centrinės arba vietos savivaldos institucijos), ir kaip man su ta organizacija arba institucija susisiekti? 19.
20. Kokią pagalbą pareiškėjui gali pasiūlyti organizacija arba institucija (centrinė arba vietos savivaldos institucija)? 20.
 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė