Evropská komise > ESS > Vyživovací (alimentační) pohledávka > Finsko

Poslední aktualizace: 16-03-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Vyživovací (alimentační) pohledávka - Finsko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

1. Co podle finského zákona zahrnují pojmy „příspěvek na výživu“ a „vyživovací povinnost“? Kdo je povinný platit příspěvek na výživu jiné osobě a ve kterých případech?

Dítě má právo být vyživováno svými rodiči. Pokud se rodič o výživu svého dítěte nestará, nebo pokud dítě trvale nebydlí se svým rodičem, lze rodiči uložit, aby svému dítěti platil příspěvek na výživu.

Rodiče nemají právo být vyživováni svými dětmi.

Během manželství se jeden i druhý manžel mají podle svých schopností podílet na společné domácnosti rodiny i na vyživování manželů. Po skončení manželství je rozvedený manžel povinen platit svému bývalému manželovi příspěvek na výživu, pokud manželé takovou dohodu mezi sebou uzavřeli a sociální orgán obce ji potvrdil. Při rozvodu může také soud uložit jednomu z manželů povinnost platit příspěvek na výživu manželovi, který takovýto příspěvek potřebuje.

Pokud manžel svou vyživovací povinnost zanedbá nebo pokud manželé bydlí odděleně, je možné jednomu z manželů uložit povinnost platit druhému manželovi příspěvek na výživu.

To, co je stanoveno o manželích, se uplatní i v případě členů registrovaného páru.

V jiných vztazích mezi osobami vzájemná vyživovací povinnost neexistuje.

2. Do kterého roku věku může dítě dostávat příspěvek na výživu?

Právo dítěte být vyživováno rodiči končí, když dítě dovrší věku 18 let. Rodiče zodpovídají za náklady vyplývající ze vzdělání dítěte i poté, co dítě dovrší věku 18 let, pokud se to považuje za přiměřené.

NahoruNahoru

3. V jakých případech lze finský zákon použít?

3.1. Příspěvek na výživu vyplácený dítěti

Zákon, který se uplatní ve věci související s příspěvkem na výživu vypláceným dítěti, se určí podle toho, zda se dítě narodilo v manželství, či mimo ně. Jestliže se dítě narodilo v manželství, použije se zákon státu, jehož občanství dítě má. Jestliže se dítě narodilo mimo manželství, použije se finský zákon.

3.2. Příspěvek na výživu vyplácený jednomu z manželů

Ve věci příspěvku na výživu vypláceného jednomu z manželů se použije zákon toho státu, v němž má bydliště manžel, který má nárok na příspěvek na výživu. Aniž to postihne to, co je stanoveno v použitém zákoně, se při zvažování výše příspěvku na výživu vždy musí vzít v úvahu potřeba vyživované osoby být vyživována, jakož i platební schopnost osoby, která má vyživovací povinnost.

4. Který zákon finské soudy používají, jestliže není možné použít finský zákon?

4.1. Příspěvek na výživu vyplácený dítěti

Viz odpověď v bodě 3.1. Jestliže je ve věci třeba použít zákon cizího státu, ale podle právního řádu onoho státu se má použít zákon jiného státu, použije se zákon naposledy uvedeného státu. Jestliže na základě zákona cizího státu není možné dosáhnout řešení, použije se finský zákon.

4.2. Příspěvek na výživu vyplácený jednomu z manželů

Viz odpověď v bodě 3.2. Ve věci týkající se práva na výživu se použije zákon toho státu, ve kterém má bydliště osoba mající právo na výživu. Pokud se v oné věci použije zákon cizího státu, nepoužijí se ustanovení příslušného zákona patřící do oblasti mezinárodního soukromého práva.

NahoruNahoru

Jestliže se osoba žádající o příspěvek na výživu jakož i osoba povinná platit nacházejí ve Finsku:

5. Musí se žadatel obrátit na určitou organizaci, orgán (ústřední nebo místní) nebo na soud, aby příspěvek na výživu získal?

Pokud osoba, která má nárok být vyživována, i osoba s vyživovací povinností bydlí ve Finsku, mohou se obrátit na sociální orgán obce, který jim při sepsání smlouvy týkající se příspěvku na výživu může poskytnout pomoc.

Pokud se jedná o věc týkající se výživy, která je sporná, je osoba, která má nárok být vyživována, nebo osoba, která má vyživovací povinnost, oprávněna předložit věc týkající se příspěvku na výživu místnímu okresnímu soudu.

5.A. Jak je od této organizace či od tohoto (ústředního nebo místního) orgánu možné příspěvek na výživu získat a jak se postup uskuteční?

5 A.1. Příspěvek na výživu vyplácený dítěti

Chtějí-li rodiče dítěte uzavřít písemnou smlouvu o příspěvku na výživu, který se má dítěti vyplácet, a požádají o její schválení sociální orgán obce, musejí tuto smlouvu sepsat na formuláři schváleném ministerstvem spravedlnosti. Formuláře lze získat od sociálního orgánu obce. Na základě žádosti tento orgán rodičům pomůže sepsat smlouvu a vyplnit formulář.

Soud projedná věc týkající se příspěvku na výživu na základě podané žaloby (viz „Asian vireillepano tuomioistuimessa - Suomi“ = Předložení věci k projednání soudem – Finsko).

NahoruNahoru

5 A.2. Příspěvek na výživu vyplácený jednomu z manželů

Manželé mohou uzavřít formálně volnou písemnou smlouvu o příspěvku na výživu a požádat o její schválení sociální orgán obce. Na požádání tento orgán pomůže manželům takovouto smlouvu sepsat.

Soud projedná věc týkající se příspěvku na výživu na základě podané žaloby. (Viz „Asian vireillepano tuomioistuimessa - Suomi“ = Předložení věci k projednání soudem – Finsko).

6. Je možné žádat o příspěvek na výživu za příbuzného, blízkou osobu nebo za neplnoleté dítě?

6.1. Příspěvek na výživu vyplácený dítěti

Ve věci příspěvku na výživné zastupuje dítě jeho živitel nebo jiný zákonný zástupce. Živitel může jiné osobě udělit plnou moc, aby dítě ve věci příspěvku na výživné zastupovala.

6.2. Příspěvek na výživu vyplácený jednomu z manželů

Jeden z manželů může dát jiné osobě plnou moc, na jejímž základě může zplnomocněnec vystupovat za zplnomocnitele ve věci příspěvku na výživu.

7. Pokud chce žadatel věc předložit k projednání soudu, odkud se dozví, který soud je příslušný?

7.1. Soud příslušný ve věci, která se týká příspěvku na výživu vypláceného dítěti

Soud příslušný ve věci příspěvku na výživné je ustanoven v §14 zákona o výživě dítěte. Žaloba týkající se příspěvku na výživné musí být podána u toho soudu, v jehož obvodu se nachází bydliště živitele nebo zákonného zástupce dítěte. Jestliže živitel nebo zákonný zástupce dítěte nemá bydliště ve Finsku, musí být žaloba podána u toho soudu, v jehož obvodu se nacházelo poslední bydliště živitele nebo zákonného zástupce dítěte. Jestliže podle výše uvedeného paragrafu příslušný soud neexistuje, použije se odstavec 2 §23 zákona o některých rodinně-právních vztazích mezinárodní povahy, podle kterého se v takovém případě věc projedná před soudem toho místa, kde se dítě trvale zdržuje, nebo, pokud se dítě trvale nezdržuje ve Finsku, před okresním soudem v Helsinkách.

NahoruNahoru

Jestliže se nárok týkající se příspěvku na výživu předloží ve spojitosti s žalobou týkající se péče o dítě nebo určení otcovství, je možné žalobu týkající se příspěvku na výživu projednat před týmž soudem, kde má být projednána žaloba týkající se uvedených věcí.

7.2. Soud příslušný ve věci, která se týká příspěvku na výživu vypláceného jednomu z manželů

Soudní příslušnost ve věci příspěvku na výživné je ustanovena v odstavci 3 §10 kapitoly 10 Soudního řádu. Podle tohoto odstavce musí být žaloba k uložení povinnosti manžela platit druhému z manželů příspěvek na výživu předložena k projednání soudu v tom místě, kde se nachází bydliště jednoho z obou manželů.

8. Musí žadatel postupovat prostřednictvím jiné osoby (advokáta, stanovené organizace nebo orgánu – ústředního či místního), aby mohl věc předložit k projednání soudu? Pokud ne, jak může postupovat?

Žadatel má právo předložit věc k projednání bez zprostředkovatele (viz „Asian vireillepano tuomioistuimessa - Suomi“ = Předložení věci k projednání soudem – Finsko).

9. Je soudní řízení zpoplatněno? Jestliže ano, kolik stojí? Pokud žadatel nemá dostatečné prostředky, může získat právní pomoc s pokrytím nákladů řízení?

Soudní řízení je zpoplatněno. Soud vybírá poplatek, jehož výška (70 – 200 euro) závisí na stupni soudu a na rozsahu projednávání věci. (Käräjäoikeuksien maksut English - suomi - svenska = poplatky okresních soudů).

NahoruNahoru

Právo žadatele na právní pomoc se stanovuje v zákoně o právní pomoci (viz „Oikeusapu –Suomi“ = Právní pomoc – Finsko). Žadatel, který bydlí v zahraničí, může získat právní pomoc ve věci příspěvku na výživu i na základě samostatné smlouvy o reciprocitě. Finsko takovéto smlouvy uzavřelo s některými federálními státy Spojených států amerických a Kanady.

10. Jakého typu je příspěvek na výživu, který soud může přiznat? Jde-li o příspěvek na výživu, který se má vyplácet v průběhu stanoveného období, jak se vypočítává? Je možné přezkoumat rozhodnutí soudu v případě, že se změní životní náklady nebo podmínky rodiny?

10.1. Příspěvek na výživu vyplácený dítěti

Příspěvek na výživu vyplácený dítěti se stanovuje v zákoně o výživě dítěte.

Základním pravidlem je, že příspěvek na výživu se musí platit v peněžní formě měsíc dopředu, není-li dohodnuto nebo stanoveno jinak. Výjimečně je možné schválit vyplacení příspěvku na výživu formou jednorázové platby. Je možné schválit i vyplacení příspěvku na výživu formou movitého nebo nemovitého majetku.

Výška příspěvku na výživu vypláceného dítěti se ve Finsku neřídí tabulkou. Otázka výšky vypláceného příspěvku na výživu je řešena individuálně. Podle §1 zákona má dítě právo na dostatečnou výživu. Dostatečná výživa zahrnuje uspokojení materiálních a duchovních potřeb odpovídajících vývojové úrovni dítěte, péči a vzdělávání, které dítě potřebuje, jakož i náklady z nich vyplývající. Podle §2 zákona rodiče zodpovídají za výživu dítěte podle svých schopností. Při posuzování schopnosti rodičů podílet se na vyživování dítěte se bere v úvahu jejich věk, pracovní schopnost a možnost účastnit se výdělečné činnosti, objem prostředků a jejich další vyživovací zodpovědnost vyplývající ze zákona. Při posuzování rozsahu vyživovací zodpovědnosti rodičů se berou v úvahu i schopnosti a možnosti dítěte být samo zodpovědné za svou výživu a okolnosti, z nichž pro rodiče nevyplývají náklady na vyživované dítě nebo jsou tyto náklady nepatrné.

NahoruNahoru

Z důvodu růstu životních nákladů se vyplácený příspěvek na výživu ve stanovených lhůtách automaticky zvyšuje. Automatické zvyšování podrobněji stanovuje zákon o navázání některých příspěvků na výživu na životní náklady.

Výšku stanoveného příspěvku na výživu a způsob jeho plateb je možné změnit dohodou nebo rozsudkem, jestliže v okolnostech posuzovaných při stanovení příspěvku na výživu nastaly tak podstatné změny, že při zohlednění podmínek dítěte i rodiče platícího příspěvek na výživu je třeba považovat změnu příspěvku na výživu za přiměřenou. Smlouvu týkající se příspěvku na výživu je možné změnit, jestliže je posouzena jako nepřiměřená.

10.2. Příspěvek na výživu vyplácený jednomu z manželů

Příspěvek na výživu vyplácený jednomu z manželů je stanovený v zákoně o manželství. Ve finské právní praxi se stává zřídka, aby byla jednomu z manželů uložena povinnost platit druhému z manželů příspěvek na výživu. Hlavním pravidlem je, že po rozvodu se bývalí manželé vyživují každý samostatně.

Vyplácení příspěvku na výživu vypláceného v peněžní formě je možné schválit buď na určitou dobu nebo tak, že vyplácení příspěvku na výživu skončí po uplynutí lhůty stanovené ve smlouvě, v rozhodnutí či v rozsudku. Je však možné schválit vyplacení příspěvku na výživu jednorázově, jestliže k tomu dávají důvod majetkové podmínky osoby s vyživovací povinností a další okolnosti. Vyplacení příspěvku na výživu je možné schválit i ve formě movitého nebo nemovitého majetku.

NahoruNahoru

Z důvody růstu životních nákladů se vyplácený příspěvek na výživu ve stanovených lhůtách automaticky zvyšuje. Automatické zvyšování podrobněji stanovuje zákon o navázání některých příspěvků na výživu na životní náklady.

Rozhodnutí nebo rozsudek vydané soudem či smlouvu uzavřenou manžely je možné změnit, jestliže je takovou změnu z důvodu změněných okolností třeba považovat za odůvodněnou. Rozhodnutí, rozsudek nebo smlouvu, v nichž bylo schváleno jednorázové vyplacení příspěvku na výživu, však není možné změnit poté, co byl příspěvek na výživu vyplacen. Smlouvu manželů o příspěvku na výživu je možno změnit, pokud je možné tuto smlouvu považovat za nepřiměřenou. Povinnost platit příspěvek na výživu, jehož vyplácení bylo schváleno do určité lhůty, ze zákona zaniká, pokud osoba oprávněná pobírat příspěvek na výživu uzavře nové manželství.

11. Jak a komu se příspěvek na výživu vyplácí?

11.1. Příspěvek na výživu vyplácený dítěti

Příspěvek na výživu vyplácený dítěti se vyplácí živiteli dítěte (na bankovní účet určený živitelem).

11.2. Příspěvek na výživu vyplácený jednomu z manželů

Příspěvek na výživu vyplácený jednomu z manželů se vyplácí tomuto manželu (na bankovní účet, který určí).

12. Jestliže osoba, která má vyživovací povinnost, neplatí dobrovolně, jakými prostředky je možno ji k tomu donutit?

12.1. Příspěvek na výživu vyplácený dítěti

Jestliže osoba, která má vyživovací povinnost, neplatí dobrovolně, musí se živitel dítěte s nárokem na příspěvek na výživu obrátit na sociální orgán obce. Tento orgán je oprávněný učinit opatření k nucenému výběru příspěvku na výživu. Pokud osoba, která má vyživovací povinnost, v přiměřené lhůtě stanovené orgánem nezaplatí splatné a nezaplacené splátky příspěvku na výživu, musí tento orgán na základě zákona bezodkladně provést opatření k výběru příspěvku na výživu formou exekuce.

NahoruNahoru

12.2. Příspěvek na výživu vyplácený jednomu z manželů

Jestliže manžel, který má vyživovací povinnost, zanedbá placení příspěvku na výživu, který je v souladu se smlouvou potvrzenou sociálním orgánem obce nebo s rozhodnutím či rozsudkem vyneseným soudem, může osoba, která má nárok na příspěvek na výživu, požádat exekutora, aby naplnil smlouvu, rozhodnutí či rozsudek tak, jak je stanoveno v zákoně o exekucích.

13. Existuje organizace nebo orgán (ústřední či místní), které mohou pomoci při vyplácení příspěvku na výživu?

13.1. Příspěvek na výživu vyplácený dítěti

Pokud osoba, která má vyživovací povinnost, neplatí schválený příspěvek na výživu, pomoc při výběru příspěvku na výživu poskytne osobě, která má nárok na příspěvek na výživu, sociální orgán obce. Orgán se postará o výběr příspěvku na výživu ve spolupráci s exekutorem.

13.2. Příspěvek na výživu vyplácený jednomu z manželů

Ten z manželů, který má nárok na příspěvek na výživu, musí o výběr splatných a nezaplacených příspěvků na výživu požádat exekutora. Exekutor poskytne pomoc při sestavení žádosti.

14. Může tato organizace nebo tento ústřední či místní orgán vyplatit příspěvek na výživu v plné nebo v částečné výši namísto osoby, která má vyživovací povinnost?

14.1. Příspěvek na výživu vyplácený dítěti

Pokud osoba, která má vyživovací povinnost, neplatí schválený příspěvek na výživu, může sociální orgán obce dítěti vyplatit vyživovací dávky. Výška vyživovací dávky pro jedno dítě je 118,15 euro na měsíc (vyhláška 1094/2001). Vyživovací dávky se přiznávají na základě žádosti.

NahoruNahoru

14.2. Příspěvek na výživu vyplácený jednomu z manželů

Ten z manželů, který má právo na příspěvek na výživu, může tento příspěvek na výživu pobírat jen od druhého z manželů.

Jestliže se žadatel nachází ve Finsku a osoba, která má vyživovací povinnost, má bydliště v jiné zemi:

15. Může žadatel získat pomoc od finské organizace nebo finského orgánu?

15.1. Příspěvek na výživu vyplácený dítěti

Sociální orgán obce může na základě žádosti vyplácet dítěti bydlícímu ve Finsku dávky výživného (viz odpověď v bodě 14.1.). Sociální orgán obce se spolu s osobou, která má nárok na příspěvek na výživu, může obrátit na ministerstvo zahraničních věcí a požádat, aby ministerstvo podniklo opatření k výběru příspěvků na výživu od dlužníka bydlícího v cizím státě. Ministerstvo zahraničních věcí se v takovém případě obrátí na příslušný kompetentní orgán cizího státu.

15.2. Příspěvek na výživu vyplácený jednomu z manželů

Ten z manželů, který má právo na příspěvek na výživu, může tento příspěvek na výživu pobírat jen od druhého z manželů. Manžel, který má nárok na příspěvek na výživu, se může obrátit na exekutora a zjistit, zda má manžel žijící v zahraničí ve Finsku takový majetek, který může být předmětem výkonu uvedeného v zákoně o exekucích. Manžel, který má nárok na příspěvek na výživu, může o pomoc při výběru příspěvku na výživu z cizího státu rovněž požádat ministerstvo zahraničních věcí.

NahoruNahoru

16. Pokud ano, od které organizace nebo od kterého (ústředního či místního) orgánu může žadatel získat pomoc a jak se na ně lze obrátit?

Konkrétní údaje o sociálních orgánech obcí je možné najít v telefonním seznamu nebo získat od celostátní služby poskytující informace o telefonních číslech na lince 118. Při volání na toto číslo je třeba oznámit, ve které obci potřebujete sociální orgán vyhledat. Ve Finsku je přibližně 460 obcí.

Telefonní číslo telefonní ústředny Ministerstva zahraničních věcí: +358 (0)9 160 05.

Faxové číslo útvaru Ministerstva zahraničních věcí pro konzulární záležitosti: +358 (0)9 160 55755

a

adresa elektronické pošty: oik-32@formin.fi.

Domovské stránky Ministerstva zahraničních věcí jsou na internetosoitteessa English - suomi - svenska (= internetové adrese).

17. Jakou pomoc může tato organizace nebo tento (ústřední či místní) orgán žadateli nabídnout?

Jestliže osoba, která má vyživovací povinnost, zanedbá platby příspěvku na výživu dítěte, má dítě právo dostat dávky výživného od sociálního orgánu obce (výška dávky výživného je podle vyhlášky 1094/2001 na jedno dítě 118,15 euro na měsíc). Vyživovací dávky se přiznávají na základě žádosti, kterou může podat živitel dítěte, jeho zákonný zástupce nebo osoba, v jejíž péči se dítě skutečně nachází. Žádost může podat i samotné dítě, jestliže dovršilo věku 15 let a bydlí samostatně. Vyplácení vyživovacích dávek nemá vliv na povinnost osoby, která má vyživovací povinnost platit příspěvek na výživu v plné výši. Pokud sociální orgán obce rozhodl o vyplácení vyživovací dávky na základě zanedbání placení příspěvků na výživu, má sociální orgán obce právo vybrat od osoby, která má vyživovací povinnost, všechny nezaplacené splátky příspěvku na výživu.

NahoruNahoru

Jestliže osoba, která má nárok na příspěvek na výživu (dítě nebo jeden z manželů) a osoba, která má vyživovací povinnost, bydlí v různých státech, může ministerstvo zahraničních věcí oběma stranám vyživovacího vztahu a příslušným orgánům cizího státu poskytnout pomoc. Ministerstvo zahraničních věcí však nemůže příspěvek na výživu vyplácet za osobu, která má vyživovací povinnost. Ministerstvo zahraničních věcí působí jako ústřední státní orgán uvedený ve smlouvě uzavřené 20. června 1956 v New Yorku.

Jestliže se žadatel nachází v jiné zemi a osoba, která má vyživovací povinnost, se nachází ve Finsku:

18. Může se žadatel obrátit přímo na některou finskou organizaci nebo na některý (ústřední či místní) orgán?

Záležitost žadatele, zdržujícího se v jiné zemi, bude nejlépe vyřízena, když se žadatel obrátí na příslušný ústřední orgán vlastního státu, který se následně obrátí na finské ministerstvo zahraničních věcí.

19. Pokud ano, na kterou organizaci nebo na který (ústřední či místní) orgán a jak se na ně lze obrátit?

Viz odpověď na otázky 16 a 18.

20. Jakou pomoc může tato organizace nebo tento (ústřední či místní) orgán žadateli nabídnout?

Žadatel (dítě nebo ten z manželů, který má nárok na příspěvek na výživu) může požádat ministerstvo zahraničních věcí, aby zajistilo, že rozsudek, rozhodnutí ve věci příspěvku na výživu nebo potvrzená smlouva budou ve Finsku uvedeny do praxe, a aby příspěvek na výživu získaný exekucí byl zaplacen na bankovní účet určený osobou, která má nárok na příspěvek na výživné, nebo aby se této osobě poukázal šekem.

« Vyživovací (alimentační) pohledávka - Obecné informace | Finsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 16-03-2007

 

OBSAH

1. Co podle finského zákona zahrnují pojmy „příspěvek na výživu“ a „vyživovací povinnost“? Kdo je povinný platit příspěvek na výživu jiné osobě a ve kterých případech? 1.
2. Do kterého roku věku může dítě dostávat příspěvek na výživu? 2.
3. V jakých případech lze finský zákon použít? 3.
4. Který zákon finské soudy používají, jestliže není možné použít finský zákon? 4.
Jestliže se osoba žádající o příspěvek na výživu jakož i osoba povinná platit nacházejí ve Finsku: Jestliže se osoba žádající o příspěvek na výživu jakož i osoba povinná platit nacházejí ve Finsku:
5. Musí se žadatel obrátit na určitou organizaci, orgán (ústřední nebo místní) nebo na soud, aby příspěvek na výživu získal? 5.
5.A. Jak je od této organizace či od tohoto (ústředního nebo místního) orgánu možné příspěvek na výživu získat a jak se postup uskuteční? 5.A.
6. Je možné žádat o příspěvek na výživu za příbuzného, blízkou osobu nebo za neplnoleté dítě? 6.
7. Pokud chce žadatel věc předložit k projednání soudu, odkud se dozví, který soud je příslušný? 7.
8. Musí žadatel postupovat prostřednictvím jiné osoby (advokáta, stanovené organizace nebo orgánu – ústředního či místního), aby mohl věc předložit k projednání soudu? Pokud ne, jak může postupovat? 8.
9. Je soudní řízení zpoplatněno? Jestliže ano, kolik stojí? Pokud žadatel nemá dostatečné prostředky, může získat právní pomoc s pokrytím nákladů řízení? 9.
10. Jakého typu je příspěvek na výživu, který soud může přiznat? Jde-li o příspěvek na výživu, který se má vyplácet v průběhu stanoveného období, jak se vypočítává? Je možné přezkoumat rozhodnutí soudu v případě, že se změní životní náklady nebo podmínky rodiny? 10.
11. Jak a komu se příspěvek na výživu vyplácí? 11.
12. Jestliže osoba, která má vyživovací povinnost, neplatí dobrovolně, jakými prostředky je možno ji k tomu donutit? 12.
13. Existuje organizace nebo orgán (ústřední či místní), které mohou pomoci při vyplácení příspěvku na výživu? 13.
14. Může tato organizace nebo tento ústřední či místní orgán vyplatit příspěvek na výživu v plné nebo v částečné výši namísto osoby, která má vyživovací povinnost? 14.
Jestliže se žadatel nachází ve Finsku a osoba, která má vyživovací povinnost, má bydliště v jiné zemi: Jestliže se žadatel nachází ve Finsku a osoba, která má vyživovací povinnost, má bydliště v jiné zemi:
15. Může žadatel získat pomoc od finské organizace nebo finského orgánu? 15.
16. Pokud ano, od které organizace nebo od kterého (ústředního či místního) orgánu může žadatel získat pomoc a jak se na ně lze obrátit? 16.
17. Jakou pomoc může tato organizace nebo tento (ústřední či místní) orgán žadateli nabídnout? 17.
18. Může se žadatel obrátit přímo na některou finskou organizaci nebo na některý (ústřední či místní) orgán? 18.
19. Pokud ano, na kterou organizaci nebo na který (ústřední či místní) orgán a jak se na ně lze obrátit? 19.
20. Jakou pomoc může tato organizace nebo tento (ústřední či místní) orgán žadateli nabídnout? 20.
 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království