Europeiska Kommissionen > ERN > Underhållsskyldighet > England och Wales

Senaste uppdatering: 11-04-2006
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Underhållsskyldighet - England och Wales

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


Se eller för den senast uppdaterade versionen av denna text čeština - eesti keel - English - latviešu valoda - lietuvių kalba - magyar - Malti - polski - slovenčina - slovenščina

 

1. Vad omfattar begreppen ”underhåll” och ”underhållsskyldighet” enligt lagen i England och Wales?

Föräldrar kan betala underhåll för sina barn eller för ett barn i familjen till den person som har vårdnaden.

Föräldrar kan betala underhåll till sina barn, om dessa är under 18 år. Efter ansökan kan ett ”barn” över 18 år få underhåll från föräldrarna för vidareutbildning, om barnet går en yrkesutbildning eller det finns särskilda omständigheter (tillägg 1 till Children Act 1989).

Föräldrar som inte bor tillsammans med sina barn betalar underhållsbidrag via Child Support Agency – ett statligt organ som fastställer underhållet genom en administrativ snarare än en rättslig process – om barnet är under 16 år, eller under 19 år och utbildar sig på heltid (i skola eller vid motsvarande utbildningsinrättning) , dock inte inom högre utbildning. Underhållsbidraget betalas till den förälder eller annan person som har vårdnaden. Den förälder eller annan person som har vårdnaden om barnet lämnar en ansökan till Child Support Agency, som gör en beräkning av beloppet. Betalning görs varje vecka av den förälder som inte är boförälder. Den förälder som inte är boförälder kan ansöka om att betala underhåll.

En frånskild make kan betala underhåll till den andra maken.

Underhåll kan betalas till en make i ett äktenskap.

2. Upp till vilken ålder kan ett barn få underhållsbidrag?

Se svaret på fråga 1 ovan. Ingen åldersgräns anges i tillägg 1 till Children Act 1989

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vad omfattar begreppen ”underhåll” och ”underhållsskyldighet” enligt lagen i England och Wales? 1.
2. Upp till vilken ålder kan ett barn få underhållsbidrag? 2.
3. I vilka fall är lagen i England och Wales tillämplig? 3.
4. Om engelsk lag inte är tillämplig, vilken lag tillämpar domstolarna i England och Wales? 4.
Om både den som ansöker om underhåll och den underhållsskyldige bor i England eller Wales: Om både den som ansöker om underhåll och den underhållsskyldige bor i England eller Wales:
5. Ska sökanden vända sig till ett särskilt organ, en central eller lokal myndighet eller domstol för att få underhåll? 5.
5.a) Hur ansöker man om underhåll från organet eller myndigheten och hur går handläggningen till? 5.a)
6. Kan en ansökan göras för en släktings, en närståendes eller ett underårigt barns räkning? 6.
7. Om sökanden tänker ta ärendet till domstol, hur vet han eller hon vilken domstol som är behörig? 7.
8. Måste sökanden gå via en mellanhand för att inleda en domstolsprocess (t.ex. en advokat, ett särskilt organ eller en central eller lokal myndighet) ? Om inte, hur går man tillväga? 8.
9. Måste sökanden betala avgifter för att inleda en process? Om ja, hur mycket? Om sökandens ekonomiska tillgångar är otillräckliga, kan man få rättshjälp för att täcka rättegångskostnaderna? 9.
10. Vilken typ av underhåll kan domstolen bevilja? Om underhållsbidrag beviljas, hur fastställs det? Kan domstolens beslut ändras för att ta hänsyn till ändrade levnadskostnader eller familjeförhållanden 10.
11. Hur och till vem betalas underhållet ut? 11.
12. Om den underhållsskyldige inte betalar frivilligt, vilka åtgärder kan vidtas för att tvinga honom eller henne att betala? 12.
13. Finns det något organ eller någon central eller lokal myndighet som kan hjälpa mig att driva in underhållet? 13.
14. Kan organet eller myndigheten träda i den underhållsskyldiges ställe och själv betala hela eller en del av underhållet? 14.
Om sökanden bor i England och Wales och den underhållsskyldige är bosatt i ett annat land: Om sökanden bor i England och Wales och den underhållsskyldige är bosatt i ett annat land:
15. Kan sökanden få hjälp av ett organ eller en central eller lokal myndighet i England och Wales? 15.
16. Om ja, hur kan organet eller myndigheten kontaktas? 16.
17. Vilken typ av hjälp kan sökanden få från organet eller myndigheten? 17.
Om sökanden bor i ett annat land och den underhållsskyldige bor i England eller Wales: Om sökanden bor i ett annat land och den underhållsskyldige bor i England eller Wales:
18. Kan sökanden lämna in en ansökan direkt till ett organ eller en central eller lokal myndighet i England och Wales? 18.
19. Om ja, hur kan organet eller myndigheten kontaktas? 19.
20. Vilken typ av hjälp kan sökanden få från organet eller myndigheten? 20.
Rygg

Till börjanTill början

3. I vilka fall är lagen i England och Wales tillämplig?

England och Wales lagstiftning tillämpas på alla mål som avgörs i England och Wales.

Lagstiftningen om underhållsbidrag till barn utgörs av Child Support Act 1991, senast ändrad genom Child Support, Pensions and Social Security Act 2000.

Lagbestämmelserna om underhållsbidrag för barn i Child Support Act 1991 tillämpas i hela Storbritannien. Child Support Agency har behörighet att göra en underhållsbidragsberäkning, om den förälder eller annan person som har vårdnaden om barnet, den förälder som inte är boförälder och barnet samtliga har hemvist i Storbritannien. Child Support Agency har också behörighet om den förälder som inte är boförälder inte har hemvist i Storbritannien, men arbetar för en arbetsgivare med löneutbetalningen baserad i Storbritannien.

4. Om engelsk lag inte är tillämplig, vilken lag tillämpar domstolarna i England och Wales?

Domstolarna i England och Wales tillämpar alltid Englands och Wales lagstiftning. Följande lagar tillämpas:

 1. Tillägg 1 till Children Act 1989. I denna lag fastställs om ekonomiskt underhåll för barn som beviljas av High Court, grevskapsdomstol (County Court) eller Magistrates’ (Family Proceedings) Court. Ansökan kan göras för barn under 18 år.
 2. §§ 23, 24A, 27 och 10. 2 i Matrimonial Causes Act 1973. En domstol kan när den meddelar beslut om äktenskapsskillnad, annullering av äktenskap eller hemskillnad besluta om fortlöpande betalningar eller en engångsbetalning till en av parterna i äktenskapet och om fortlöpande betalningar eller en engångsbetalning till sökanden för underhåll av ett eller flera av familjens barn (§ 23).
 3. §§ 2, 6 och 7 i Domestic Proceedings and Magistrates’ Courts Act 1978.

Om både den som ansöker om underhåll och den underhållsskyldige bor i England eller Wales:

5. Ska sökanden vända sig till ett särskilt organ, en central eller lokal myndighet eller domstol för att få underhåll?

För att få underhållsbidrag för ett barn bör sökanden lämna in en ansökan till Child Support Agency.

Rygg

Till börjanTill början

5.a) Hur ansöker man om underhåll från organet eller myndigheten och hur går handläggningen till?

För att ansöka om underhållsbidrag för ett barn kan man ringa till den nationella hjälplinjen för underhållsbidrag på nummer 08457 133 133 (inom Storbritannien) eller +44 151 227 2274 (utanför Storbritannien). Telefontiderna är från kl. 8. 00 till kl. 20. 00 måndag till fredag och från kl. 8. 30 till kl. 17. 00 på lördagar. En ansökan om underhållsbidrag för ett barn kan göras per telefon eller också kan man be om en ansökningsblankett. Man måste lämna uppgifter om det barn som underhållet behövs för, befintliga underhållsöverenskommelser och eventuella överenskommelser om delad vårdnad av barnet. Den andra föräldern kontaktas och anmodas att lämna de uppgifter som Child Support Agency behöver för att göra en underhållsberäkning.

Child Support Agency beräknar underhållsbidraget för barnet, tar emot inbetalningarna av underhållet och för över dem till den förälder eller person som har vårdnaden om barnet samt driver in underhåll. Dessa tjänster är kostnadsfria.

Nedan förklaras vem som kan ansöka om underhåll:

Föräldrar som inte bor tillsammans med sina barn betalar underhållsbidrag via Child Support Agency om barnet är under 16 år, eller är under 19 år och utbildar sig på heltid (i skola eller vid motsvarande utbildningsinrättning) , dock inte inom högre utbildning. Underhållsbidraget betalas till den förälder eller annan person som har vårdnaden. Den förälder eller annan person som har vårdnaden om barnet lämnar en ansökan till Child Support Agency, som gör en beräkning av beloppet. Den förälder som inte är boförälder betalar underhåll varje vecka. Den förälder som inte är boförälder kan ansöka om att betala underhåll.

Rygg

Till börjanTill början

En förälder som har vårdnaden om ett barn och lyfter viss inkomstrelaterad socialförsäkringsersättning (inkomststöd och inkomstbaserat arbetslöshetsunderstöd) anses automatiskt ha ansökt om underhåll, om de inte aktivt väljer att avstå. Om de väljer att avstå, kan deras socialförsäkringsersättning minskas.

Det kan hända att Child Support Agency inte kan ta emot en ansökan, om den förälder som har vårdnaden om ett barn inte får socialförsäkringsersättning och det redan finns en överenskommelse om underhåll. Dessa är vissa domstolsbeslut om fortlöpande underhåll som fattats före den 3 mars 2003, domstolsbeslut som fattats från och med den dagen och är mindre än ett år gamla samt skriftliga underhållsavtal som ingåtts före den 5 april 1993.

Befintliga överenskommelser om underhåll hindrar inte att en förälder som har vårdnaden och får socialförsäkringsersättning kan få underhållsbidrag för barnet. När en underhållsberäkning görs i sådana fall, upphävs eventuella befintliga överenskommelser.

För mål som faller under tillägg 1 till Children Act 1989 lämnas ansökan om underhåll till en domstol.

6. Kan en ansökan göras för en släktings, en närståendes eller ett underårigt barns räkning?

När det gäller underhållsbidrag för barn kan t.ex. en vän, släkting eller juridisk rådgivare (t.ex. en solicitor i England och Wales) ansöka för den förälder eller person som har vårdnaden om barnet. Den förälder eller person som har vårdnaden om barnet måste ge den person som ansöker tillstånd, om han eller hon inte redan har det, till exempel i form av en skriftlig fullmakt. I England och Wales kan man inte ansöka på ett barns vägnar, eftersom barn inte själva har rätt att ansöka om underhållsbidrag.

Rygg

Till börjanTill början

En ansökan om ömsesidig verkställighet av underhållsbeslut kan göras endast för ett barns räkning eller i vissa fall en frånskild makes räkning.

7. Om sökanden tänker ta ärendet till domstol, hur vet han eller hon vilken domstol som är behörig?

Sökande i England och Wales kan vända sig antingen till sin lokala Magistrates’ Court eller till grevskapsdomstol. Adressuppgifter finns i telefonkatalogen eller på domstolsverkets (Court Service) webbplats. Domstolens administrativa personal kan ge råd om man måste vända sig till en annan domstol.

8. Måste sökanden gå via en mellanhand för att inleda en domstolsprocess (t.ex. en advokat, ett särskilt organ eller en central eller lokal myndighet) ? Om inte, hur går man tillväga?

Ansökan om underhållsbidrag för barn är en administrativ process som handläggs av Child Support Agency.

Personer som ansöker om ömsesidig verkställighet av underhållsbeslut måste inte ha advokat för att vända sig till domstol för indrivning av underhåll enligt olika internationella konventioner och avtal. En ansökan som kommer från ett annat land sänds av den berörda centrala myndigheten för England och Wales till Magistrates’ Court i det område där svaranden är bosatt, eller till den grevskapsdomstol där stämningsansökan ska göras.

Sökande enligt tillägg 1 till Children Act 1989 måste inte ha advokat för att vända sig till domstol.

9. Måste sökanden betala avgifter för att inleda en process? Om ja, hur mycket? Om sökandens ekonomiska tillgångar är otillräckliga, kan man få rättshjälp för att täcka rättegångskostnaderna?

För indrivning av underhåll krävs vanligen inget juridiskt ombud och i de flesta fall tas inga avgifter ut, utom om beslutet meddelats av grevskapsdomstol. Om ett juridiskt ombud krävs kan man få rättshjälp, men för detta krävs i en del fall att sökanden uppfyller vissa ekonomiska krav samt andra krav. Sökanden kan vara tvungen att själv bidra.

Rygg

Till börjanTill början

Child Support Agency beräknar underhållsbidraget för barnet, tar emot inbetalningarna av underhållet och för över dem till den förälder eller annan person som har vårdnaden om barnet samt driver in underhåll. Dessa tjänster är kostnadsfria.

10. Vilken typ av underhåll kan domstolen bevilja? Om underhållsbidrag beviljas, hur fastställs det? Kan domstolens beslut ändras för att ta hänsyn till ändrade levnadskostnader eller familjeförhållanden

Domstolen kan meddela beslut om underhåll för barn, make eller barn och make. Domstolen kan meddela beslut om fortlöpande betalningar, engångsbelopp och fortlöpande betalningar med säkerhet. När beloppen fastställs tas hänsyn till alla omständigheter i det enskilda fallet. Ansökan om ändring av ett underhållsbeslut kan när som helst lämnas till domstol.

Om den förälder som inte är boförälder har en nettoinkomst på minst 200 pund sterling per vecka, beräknas underhållsbidraget för barn som en procentandel av denna förälders nettoinkomst. Procentsatserna är 15 % för ett barn, 20 % för två och 25 % för tre eller flera barn. Om den förälder som inte är boförälder har en nettoinkomst på över 100 men under 200 pund sterling tillämpas en lägre procentsats. Om den förälder som inte är boförälder har en nettoinkomst på högst 100 pund sterling per vecka, eller får socialförsäkringsersättning, tillämpas ett fast underhållsbidrag på 5 pund sterling.

Det belopp motsvarande nettoinkomsten per vecka som används för att beräkna det underhåll som ska betalas sätts ned, om den förälder som inte är boförälder har barn som bor tillsammans med honom eller henne i hans eller hennes nuvarande familj.

Rygg

Till börjanTill början

Nedsättning kan också göras om den förälder som inte är boförälder har vårdnaden om barnet minst en natt per vecka (till exempel 52 nätter = nedsättning med en sjundedel, 104 nätter = nedsättning med två sjundedelar.)

Vid beräkning av underhållsbidraget för barnet tas ingen hänsyn till inkomsterna för den förälder som har vårdnaden.

11. Hur och till vem betalas underhållet ut?

De personer som kan få underhåll anges i punkt 1 ovan.

Domstolarna i England och Wales har hand om betalningar till enskilda. Avdelningen för ömsesidig verkställighet av underhållsbeslut (REMO – Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders) vid ministeriet för konstitutionella frågor (Department for Constitutional Affairs) deltar emellertid i handläggningen av vissa betalningar från Förenta staterna.

Child Support Agency beräknar underhållsbidraget och tar emot inbetalningarna. Child Support Agency tar emot inbetalningar av underhållsbidrag om den person som har vårdnaden om barnet får inkomststöd eller inkomstbaserat arbetslöshetsunderstöd, eller på begäran av en av föräldrarna. Om en förälder som inte är boförälder är sen med betalningarna, försöker Child Support Agency se till att han eller hon betalar hela det underhållsbidrag som han eller hon är skyldig.

12. Om den underhållsskyldige inte betalar frivilligt, vilka åtgärder kan vidtas för att tvinga honom eller henne att betala?

För indrivning av underhåll kan domstolen besluta att betalning ska göras direkt till domstolen. Den kan även besluta om en särskild betalningsmetod, utmätning av lön eller fängelsestraff.

Rygg

Till börjanTill början

Om en förälder som inte är boförälder inte betalar det underhållsbidrag som han eller hon är skyldig att betala, vidtar Child Support Agency nödvändiga åtgärder för att se till att han eller hon betalar hela det utestående underhållsbidraget. Child Support Agency har en rad befogenheter som det kan använda sig av. Dessa innefattar att ta pengar direkt från lönen (beslut om avdrag på lön) och vidta rättsliga åtgärder (verkställighetsåtgärder). Om nödvändigt kan man i extrema fall begära att domstolen ska ta körkortet från en förälder som försummar att betala underhållsbidrag för ett barn, eller till och med döma honom eller henne till fängelse.

Om den förälder som inte är boförälder inte gör inbetalningarna i tid, kan Child Support Agency ta ut en straffavgift på upp till 25 % av veckounderhållet. Denna avgift kan tas ut för varje vecka som föräldern i fråga inte betalar eller betalar för sent. Denna avgift utbetalas inte som underhåll till den förälder eller person som har vårdnaden, utan staten behåller den som ersättning för de extra administrativa kostnader som Child Support Agency har för att driva in betalningar.

13. Finns det något organ eller någon central eller lokal myndighet som kan hjälpa mig att driva in underhållet?

När det gäller underhållsbidrag för barn kan man vända sig till Child Support Agency (se ovan).

14. Kan organet eller myndigheten träda i den underhållsskyldiges ställe och själv betala hela eller en del av underhållet?

När det gäller underhållsbidrag för barn kan Child Support Agency endast vidarebefordra de pengar som betalas in. Organet kan inte självt betala hela eller en del av underhållet i den underhållsskyldige förälderns ställe.

Rygg

Till börjanTill början

Om den förälder eller person som har vårdnaden om barnet får inkomststöd (inbegripet minimilönegaranti) eller inkomstbaserat arbetslöshetsunderstöd, får han eller hon underhållsbidraget för barnet tillsammans med socialförsäkringsersättningen. Under sådana omständigheter får den förälder eller person som har vårdnaden upp till 10 pund sterling av varje underhållsbetalning som betalas in av den förälder som inte är boförälder. Resten behåller staten.

Storbritanniens centrala myndigheter (t.ex. REMO) kan inte ta på sig ansvaret för att göra utbetalningar.

Om sökanden bor i England och Wales och den underhållsskyldige är bosatt i ett annat land:

15. Kan sökanden få hjälp av ett organ eller en central eller lokal myndighet i England och Wales?

Man bör vända sig till avdelningen för ömsesidig verkställighet av underhållsbeslut (REMO) vid ministeriet för konstitutionella frågor.

Genom processen för ömsesidig verkställighet av underhållsbeslut kan underhållsbeslut som meddelas av domstolar i Storbritannien till förmån för personer bosatta i Storbritannien registreras och verkställas av domstolar eller andra myndigheter i andra länder gentemot personer bosatta utomlands.

Detta system gäller båda vägarna och styrs av internationella konventioner, vilket innebär att utländska underhållsbeslut till förmån för personer utomlands också kan registreras och verkställas av domstolar i Storbritannien gentemot personer bosatta i Storbritannien.

Hur man ansöker:

En person som är bosatt i Storbritannien och vill ansöka om underhåll från en person utomlands bör vända sig till

Rygg

Till börjanTill början

 1. den lokala Magistrates’ Court (eller den grevskapsdomstol som meddelat beslutet) om det redan finns ett domstolsbeslut om underhåll, eller
 2. den lokala Magistrates’ Court om det inte finns något domstolsbeslut.

Adressuppgifter till domstolarna finns i telefonkatalogen eller på domstolsverkets webbplats.

De kan ansöka om att beslutet ska verkställas i det land där den betalningsskyldige är bosatt. Det finns också förfaranden som ger sökanden möjlighet att begära att myndigheter utomlands ska meddela ett underhållsbeslut för hans eller hennes räkning.

Sökanden behöver inte vända sig till advokat. Domstolspersonalen hjälper sökanden och sänder ansökan till relevant myndighet: ministeriet för konstitutionella frågor när det gäller ansökningar från England och Wales, den skotska regeringen (Scottish Executive) när det gäller ansökningar från Skottland, eller det nordirländska domstolsverket (Northern Ireland Court Service) när det gäller ansökningar från Nordirland.

Myndigheten kontrollerar att ansökan är korrekt ifylld och sänder den till den berörda myndigheten eller domstolen utomlands för registrering och verkställande gentemot den person som bor där.

Ansökningar från utlandet måste sändas till REMO vid ministeriet för konstitutionella frågor, som är den myndighet i England och Wales som översänder och tar emot ansökningar om verkställighet av underhållsbeslut om den bortavarande föräldern bor utomlands. REMO sänder ansökan vidare till en angiven domstol som har behörighet att handlägga ärendet.

Rygg

Till börjanTill början

När det gäller underhållsbidrag för barn kan Child Support Agency göra en underhållsberäkning endast om den förälder som inte är boförälder bor i en annan del av Storbritannien (dvs. England, Wales eller Skottland) , eller arbetar utanför Storbritannien för en arbetsgivare med löneutbetalningen baserad i Storbritannien.

16. Om ja, hur kan organet eller myndigheten kontaktas?

REMO kan kontaktas på följande adress:

Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders (REMO)

Department for Constitutional Affairs

Selborne House

54-60 Victoria Street

London

SW1E 6QW

Tfn:

+44 20 7210 8561 +44 20 7210 8340

+44 20 7210 8635 +44 20 7210 8795

Fax: +44 20 7210 8681

E-post: philip.ashmore@lcd.gsi.gov.uk

17. Vilken typ av hjälp kan sökanden få från organet eller myndigheten?

I allmänhet lämnas inte någon närmare juridisk rådgivning för sökande eller andra; detta är domstolarnas ansvar. Dock kan allmän vägledning ges om processuella frågor. Exakt hur ömsesidigheten mellan Storbritannien och andra länder ser ut beror på vilken konvention eller vilket avtal det andra landet har undertecknat. REMO vid ministeriet för konstitutionella frågor kan informera om hur de olika konventionerna kan tillämpas i ett enskilt fall.

Om den förälder som har vårdnaden och barnet är bosatta i Storbritannien, men inte den andra föräldern, har Child Support Agency behörighet att göra en beräkning av underhållsbidraget, om den förälder som inte är boförälder arbetar för en arbetsgivare med löneutbetalningen baserad i Storbritannien.

Om sökanden bor i ett annat land och den underhållsskyldige bor i England eller Wales:

18. Kan sökanden lämna in en ansökan direkt till ett organ eller en central eller lokal myndighet i England och Wales?

Se svaret på fråga 15 ovan. Ansökan görs via en central myndighet eller domstol i det land där sökanden är bosatt.

Child Support Agency har behörighet att göra en beräkning av underhållsbidraget för ett barn endast om sökanden och barnet är bosatta någon annanstans i Storbritannien (dvs. Skottland eller Nordirland).

19. Om ja, hur kan organet eller myndigheten kontaktas?

Kontaktuppgifterna för REMO finns i svar 16 ovan.

Kontaktuppgifterna för Child Support Agency finns i svar 5A ovan.

20. Vilken typ av hjälp kan sökanden få från organet eller myndigheten?

Den hjälp som kan fås från REMO beskrivs i svaret på fråga 17 ovan.

I svaren ovan beskrivs under vilka omständigheter Child Support Agency kan ta emot respektive inte kan ta emot en ansökan.

Ytterligare information

« Underhållsskyldighet - Allmän information | Förenade kungariket - Allmän information »

Rygg

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 11-04-2006

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket