Komisja Europejska > EJN > Roszczenia alimentacyjne > Anglia i Walia

Ostatnia aktualizacja: 04-04-2006
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Roszczenia alimentacyjne - Anglia i Walia

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


 

1. Co oznaczają pojęcia „alimenty” i „obowiązek alimentacyjny” zgodnie z prawem Anglii i Walii?

Rodzice mogą płacić alimenty na swoje dzieci lub dzieci wychowywane w ich rodzinie osobie sprawującej opiekę nad dzieckiem.

Rodzice mogą płacić alimenty swoim dzieciom w wieku poniżej 18 lat. Po złożeniu wniosku „dziecko” w wieku powyżej 18 lat może otrzymywać od rodziców alimenty na dalsze kształcenie, jeśli odbywa praktykę przygotowującą do zawodu lub jeśli istnieją szczególne okoliczności (Ustawa o dzieciach z 1989 - Children Act 1989 Załącznik 1).

Alimenty na utrzymanie swoich dzieci płacą rodzice, którzy żyją w separacji od nich, za pośrednictwem Agencji Alimentacyjnej (Child Support Agency) – rządowej agencji, która rozstrzyga sprawy alimentacyjne w drodze procedury administracyjnej a nie procesu sądowego – jeśli dziecko jest w wieku poniżej 16 lat lub nie ukończyło 19 lat i pobiera naukę w trybie dziennym, która nie jest nauką na wyższym poziomie (uczęszcza do szkoły lub równorzędnej placówki edukacyjnej). Alimenty są płacone rodzicowi lub opiekunowi dziecka, którzy składają wniosek do Agencji Alimentacyjnej. Agencja Alimentacyjna wylicza wysokość alimentów. Tygodniową płatność uiszcza rodzic niezamieszkujący z dzieckiem. Rodzic niezamieszkujący z dzieckiem może złożyć wniosek o płacenie alimentów.

Rozwiedziony współmałżonek może płacić alimenty drugiemu współmałżonkowi.

Alimenty przysługują każdej ze stron związku małżeńskiego.

 

SPIS TRESCI

1. Co oznaczają pojęcia „alimenty” i „obowiązek alimentacyjny” zgodnie z prawem Anglii i Walii? 1.
2. Do jakiego wieku dziecku przysługują należności alimentacyjne? 2.
3. W jakich przypadkach stosuje się prawo Anglii i Walii? 3.
4. Jeśli to prawo nie ma zastosowania, jakie prawo zastosują sądy Anglii i Walii? 4.
Jeśli zarówno osoba, która wnosi o alimenty, jak i dłużnik zamieszkują w Anglii i Walii: Jeśli zarówno osoba, która wnosi o alimenty, jak i dłużnik zamieszkują w Anglii i Walii:
5. Czy aby otrzymać alimenty wnioskodawca powinien złożyć wniosek do konkretnej organizacji, jednostki rządowej (centralnej lub lokalnej), czy do sądu? 5.
5.a) W jaki sposób mam ubiegać się o alimenty od tej organizacji lub jednostki rządowej (centralnej lub lokalnej) i jakie obowiązują przy tym procedury? 5.a)
6. Czy można złożyć wniosek w imieniu osoby spokrewnionej, bliskiego krewnego lub niepełnoletniego dziecka? 6.
7. Jeśli wnioskodawca planuje wnieść sprawę do sądu, skąd ma wiedzieć, który sąd jest właściwy? 7.
8. Czy wnioskodawca musi wnieść sprawę do sądu przez pośrednika (np. prawnika, konkretną organizację lub jednostkę rządową (centralną lub lokalną), itp.)? Jeśli nie, jakie stosuje się procedury? 8.
9. Czy wnioskodawca musi zapłacić koszty sądowe, aby wnieść sprawę do sądu? Jeśli tak, w jakiej wysokości? Czy, jeśli środki finansowe, jakimi dysponuje strona powodowa są niewystarczające, może ona otrzymać pomoc prawną na pokrycie kosztów postępowania? 9.
10. Jakiego rodzaju alimenty może przyznać sąd? W przypadku przyznania należności alimentacyjnych, w jaki sposób zostanie oceniona ich wysokość? Czy sąd może zmienić decyzję uwzględniając zmiany w kosztach utrzymania lub warunkach życia rodziny? 10.
11. W jaki sposób i komu zostaną wypłacone alimenty? 11.
12. Jeśli dłużnik (osoba zobowiązana do płacenia alimentów) nie płaci dobrowolnie, jakie działania można podjąć, aby zmusić go do zapłaty? 12.
13. Czy istnieje organizacja lub jednostka rządowa (centralna lub lokalna), która może mi pomóc w wyegzekwowaniu alimentów? 13.
14. Czy ta organizacja lub jednostka może zastąpić dłużnika i sama płacić alimenty lub ich część zamiast niego? 14.
Jeśli wnioskodawca przebywa w Anglii i Walii, a dłużnik (osoba zobowiązana do płacenia alimentów) zamieszkuje w innym kraju: Jeśli wnioskodawca przebywa w Anglii i Walii, a dłużnik (osoba zobowiązana do płacenia alimentów) zamieszkuje w innym kraju:
15. Czy wnioskodawca może otrzymać pomoc organizacji lub jednostki rządowej (centralnej lub lokalnej) w Anglii i Walii? 15.
16. Jeśli tak, jak można skontaktować się z tą organizacją lub jednostką rządową (centralną lub lokalną)? 16.
17. Jakiego rodzaju pomoc wnioskodawca może otrzymać od tej organizacji lub jednostki rządowej (centralnej lub lokalnej)? 17.
Jeśli wnioskodawca przebywa w innym kraju, a dłużnik (osoba zobowiązana do płacenia alimentów) zamieszkuje w Anglii i Walii: Jeśli wnioskodawca przebywa w innym kraju, a dłużnik (osoba zobowiązana do płacenia alimentów) zamieszkuje w Anglii i Walii:
18. Czy wnioskodawca może skierować wniosek bezpośrednio do organizacji lub jednostki rządowej (centralnej lub lokalnej) w Anglii i Walii? 18.
19. Jeśli tak, jak można skontaktować się z tą organizacją lub jednostką rządową (centralną lub lokalną)? 19.
20. Jakiego rodzaju pomoc wnioskodawca może otrzymać od tej organizacji lub jednostki rządowej (centralnej lub lokalnej)? 20.
back

Do góryDo góry

2. Do jakiego wieku dziecku przysługują należności alimentacyjne?

Patrz: odpowiedź na pytanie 1 powyżej. Ustawa o dzieciach z 1989, załącznik 1 nie określa limitu wieku.

3. W jakich przypadkach stosuje się prawo Anglii i Walii?

Prawo Anglii i Walii stosuje się do wszystkich spraw rozstrzyganych w Anglii i Walii.

Aktem prawnym obejmującym kwestię alimentów na dziecko jest Ustawa Alimentacyjna z 1991 r. (Child Support Act 1991), zmieniona Ustawą o alimentach na dziecko, rentach i emeryturach i zabezpieczeniu społecznym z 2000 r. (Child Support, Pensions and Social Security Act 2000).

Na mocy Ustawy Alimentacyjnej z 1991 r. prawo dotyczące alimentów na dziecko stosuje się do całego Zjednoczonego Królestwa. Agencja Alimentacyjna jest organem właściwym do wyliczenia wysokości alimentów w przypadku, gdy rodzic sprawujący opiekę nad dzieckiem, rodzic niezamieszkujący z dzieckiem i dziecko mają stałe miejsce zamieszkania w Zjednoczonym Królestwie. Agencja ta sprawuje jurysdykcję, jeżeli rodzic niezamieszkujący z dzieckiem nie zamieszkuje na stałe w Zjednoczonym Królestwie, ale pracuje u pracodawcy, który jest zatrudniony na warunkach obowiązujących w Zjednoczonym Królestwie.

4. Jeśli to prawo nie ma zastosowania, jakie prawo zastosują sądy Anglii i Walii?

Sądy Anglii i Walii zawsze stosują prawo Anglii i Walii. Obowiązują następujące ustawy:

 • Ustawa o dzieciach z 1989 r., załącznik 1 (Children Act 1989 Schedule 1).Ustawa przewiduje pomoc finansową dla dzieci w Sądzie Najwyższym (High Court), sądzie hrabstwa (County Court) lub sądzie magistrackim (Magistrates’ Court) (postępowania w sprawach rodzinnych). Wnioski mogą dotyczyć dzieci w wieku poniżej 18 lat.
 • Ustawa o sprawach małżeńskich z 1973 r. (Matrimonial Causes Act 1973), art. 23, 24A, 27 i 10(2). Po wydaniu orzeczenia o rozwodzie, unieważnieniu małżeństwa lub separacji sądowej sąd może nakazać płatności okresowe lub ryczałtowe na rzecz każdej ze stron małżeństwa lub płatności okresowe lub ryczałtowe uiszczane wnioskodawcy na rzecz dziecka tej rodziny lub przekazywane temu dziecku (art. 23).
 • Ustawa o krajowych postępowaniach i sądach magistrackich z 1978 r. (Domestic Proceedings and Magistrates’ Courts Act 1978), art. 2, 6 i 7.

Jeśli zarówno osoba, która wnosi o alimenty, jak i dłużnik zamieszkują w Anglii i Walii:

5. Czy aby otrzymać alimenty wnioskodawca powinien złożyć wniosek do konkretnej organizacji, jednostki rządowej (centralnej lub lokalnej), czy do sądu?

W przypadku alimentów na dziecko wnioskodawca powinien złożyć wniosek do Agencji Alimentacyjnej.

back

Do góryDo góry

5.a) W jaki sposób mam ubiegać się o alimenty od tej organizacji lub jednostki rządowej (centralnej lub lokalnej) i jakie obowiązują przy tym procedury?

Aby ubiegać się o alimenty na utrzymanie dziecka można zadzwonić do krajowej „gorącej linii” Agencji Alimentacyjnej (Child Support National Helpline) na numer 08457 133 133 (dla dzwoniących w ramach Zjednoczonego Królestwa) lub + 44 151 227 2274 (dla dzwoniących spoza Zjednoczonego Królestwa). Linie działają w godz. 8.00 – 20.00 od poniedziałku do piątku oraz w godz. 8.30 – 17.00 w sobotę. Wniosek o alimenty na dziecko można złożyć telefonicznie lub poprosić o formularz wniosku. Należy przedstawić informacje na temat dziecka, dla którego potrzebne są alimenty, obowiązujące ustalenia dotyczące alimentów oraz szczegółowe uzgodnienia odnośnie podziału opieki nad dzieckiem. Następnie agencja skontaktuje się z drugim z rodziców, aby zebrać informacje niezbędne dla wyliczenia wysokości alimentów.

Wyliczenie wysokości alimentów na dziecko, ściągnięcie alimentów, przekazanie alimentów rodzicowi lub opiekunowi dziecka oraz wyegzekwowanie spełnienia obowiązku alimentacyjnego to usługi świadczone bezpłatnie przez Agencję Alimentacyjną.

W poniższych ustępach wyjaśniono, kto może być uprawniony do złożenia wniosku:

Alimenty na utrzymanie swoich dzieci płacą rodzice, którzy żyją w separacji od nich, za pośrednictwem Agencji Alimentacyjnej (Child Support Agency) – rządowej agencji, która rozstrzyga sprawy alimentacyjne w drodze procedury administracyjnej a nie procesu sądowego – jeśli dziecko jest w wieku poniżej 16 lat lub nie ukończyło 19 lat i pobiera naukę w trybie dziennym, która nie jest nauką na wyższym poziomie (uczęszcza do szkoły lub równorzędnej placówki edukacyjnej). Alimenty są płacone rodzicowi lub opiekunowi dziecka, którzy składają wniosek do Agencji Alimentacyjnej. Agencja Alimentacyjna wylicza wysokość alimentów. Tygodniową płatność uiszcza rodzic niezamieszkujący z dzieckiem. Rodzic niezamieszkujący z dzieckiem może złożyć wniosek o płacenie alimentów.

back

Do góryDo góry

Rodzic sprawujący opiekę nad dzieckiem, który wnosi roszczenie o świadczenia z tytułu zabezpieczenia społecznego uzależnione od dochodu (Wsparcie dochodu i zasiłek dla poszukujących pracy - Income Support and income-based Jobseeker’s Allowance) jest automatycznie traktowany jako osoba ubiegająca się o alimenty, chyba że zrezygnuje. Jeśli zrezygnuje, jego zasiłek może zostać zmniejszony.

W przypadku, gdy rodzic sprawujący opiekę nad dzieckiem nie jest na zasiłku, Agencja Alimentacyjna może nie zaakceptować wniosku, jeśli poczyniono obowiązujące ustalenia odnośnie alimentów. To obejmuje niektóre orzeczenia sądu dotyczące okresowych świadczeń alimentacyjnych, wydane przed 3 marca 2003 r., orzeczenia sądu wydane w tym dniu lub później, które obowiązują już od ponad roku lub pisemne porozumienia w sprawie alimentów zawarte przed 5 kwietnia 1993 r.

Obowiązujące ustalenia nie uniemożliwiają rodzicowi sprawującemu opiekę nad dzieckiem, który pobiera świadczenia z tytułu zabezpieczenia społecznego, otrzymywania alimentów na utrzymanie dziecka. W takich przypadkach, jeżeli zostanie wyliczona wysokość alimentów, wszelkie obowiązujące ustalenia zostają anulowane.

W sprawach objętych Ustawą o dzieciach z 1989 r., załącznik 1 wniosek o alimenty składa się do sądu.

6. Czy można złożyć wniosek w imieniu osoby spokrewnionej, bliskiego krewnego lub niepełnoletniego dziecka?

W przypadku alimentów na dziecko, wniosek w imieniu rodzica lub opiekuna dziecka może złożyć przyjaciel, krewny lub doradca prawny (np. radca prawny w Anglii i Walii). Rodzic lub opiekun musi upoważnić tę osobę do złożenia wniosku, chyba że osoba ta posiada już takie upoważnienie, np. pełnomocnictwo. W Anglii i Walii nie można składać wniosku w imieniu dziecka, gdyż dzieci nie mogą wnioskować o alimenty na dziecko z mocy własnego prawa.

back

Do góryDo góry

Wniosek o wyegzekwowanie alimentów na zasadzie wzajemności można składać wyłącznie w imieniu dziecka, a w niektórych przypadkach w imieniu rozwiedzionego współmałżonka.

7. Jeśli wnioskodawca planuje wnieść sprawę do sądu, skąd ma wiedzieć, który sąd jest właściwy?

Wnioskodawcy z Anglii i Walii mogą składać wnioski do lokalnego sądu magistrackiego lub sądu hrabstwa. Adresy można znaleźć w książce telefonicznej lub na witrynie Sądownictwo English. Jeśli okaże się, że należy zwrócić się do innego sądu, pracownicy administracji sądu udzielą stosownych informacji.

8. Czy wnioskodawca musi wnieść sprawę do sądu przez pośrednika (np. prawnika, konkretną organizację lub jednostkę rządową (centralną lub lokalną), itp.)? Jeśli nie, jakie stosuje się procedury?

Złożenie wniosku o alimenty na dziecko jest procesem administracyjnym prowadzonym przez Agencję Alimentacyjną.

Osoby wnioskujące o wykonanie orzeczenia alimentacyjnego na zasadzie wzajemności nie muszą wynajmować prawnika, aby zwrócić się do sądu o wyegzekwowanie alimentów na mocy różnych międzynarodowych konwencji i porozumień. Właściwa jednostka centralna Anglii i Walii prześle wniosek otrzymany przez jeden kraj do sądu magistrackiego na obszarze zamieszkania pozwanego lub do sądu rozpoczynającego postępowanie.

Osoby składające wnioski na mocy Ustawy o dzieciach z 1989 r., załącznik 1 nie muszą mieć prawnika, aby zwrócić się do sądu.

back

Do góryDo góry

9. Czy wnioskodawca musi zapłacić koszty sądowe, aby wnieść sprawę do sądu? Jeśli tak, w jakiej wysokości? Czy, jeśli środki finansowe, jakimi dysponuje strona powodowa są niewystarczające, może ona otrzymać pomoc prawną na pokrycie kosztów postępowania?

W przypadku wyegzekwowania alimentów przedstawicielstwo prawne zwykle nie jest wymagane. Większość spraw nie wymaga także opłat sądowych, chyba że sąd hrabstwa postanowił inaczej. W przypadkach, które wymagają przedstawicielstwa prawnego, można otrzymać pomoc prawną, ale w niektórych przypadkach jest ona uzależniona od oceny zdolności finansowej rodziców (means and merits test); wnioskodawca może zostać zobowiązany do wpłacenia pewnego udziału.

Wyliczenie wysokości alimentów na dziecko, ściągnięcie alimentów, przekazanie alimentów rodzicowi lub opiekunowi dziecka oraz wyegzekwowanie spełnienia obowiązku alimentacyjnego to usługi świadczone bezpłatnie przez Agencję Alimentacyjną.

10. Jakiego rodzaju alimenty może przyznać sąd? W przypadku przyznania należności alimentacyjnych, w jaki sposób zostanie oceniona ich wysokość? Czy sąd może zmienić decyzję uwzględniając zmiany w kosztach utrzymania lub warunkach życia rodziny?

W przypadku egzekwowania alimentów, sąd może wydać orzeczenie dotyczące alimentów na dziecko, alimentów na współmałżonka lub alimentów na dziecko i współmałżonka. Sąd może nakazać płatności okresowe, ryczałtowe, zabezpieczenie płatności okresowych. Przy oszacowaniu kwoty alimentów zostaną uwzględnione wszystkie okoliczności danej sprawy. Wnioski można składać do sądów w dowolnym terminie w zależności od orzeczenia alimentacyjnego.

back

Do góryDo góry

W przypadku alimentów na dziecko, jeżeli tygodniowy dochód rodzica niezamieszkującego z dzieckiem wynosi 200 GBP lub więcej, wysokość alimentów oblicza się jako odsetek dochodu netto tego rodzica. Jeżeli tygodniowy dochód rodzica niezamieszkującego z dzieckiem wynosi od 100 do 200 GBP, stosuje się zmniejszoną stawkę. Jeżeli tygodniowy dochód rodzica niezamieszkującego z dzieckiem wynosi 100 GBP lub mniej lub rodzic pobiera świadczenia z tytułu zabezpieczenia społecznego, stosuje się jednolitą stawkę 5 GBP.

Jeżeli rodzic niezamieszkujący z dzieckiem ma dzieci, które zamieszkują z nim w jego obecnej rodzinie, kwota tygodniowego dochodu netto przyjmowanego do wyliczenia wysokości należnych alimentów zostanie zmniejszona.

Wyliczoną wysokość alimentów można zmniejszyć także w przypadku, gdy rodzic niezamieszkujący z dzieckiem sprawuje całonocną opiekę nad dzieckiem przynajmniej jedną noc w tygodniu. (Na przykład, 52 nocy = zmniejszenie o 1/7, 104 nocy = zmniejszenie o 2/7.)

Przy oszacowywaniu wysokości alimentów nie uwzględnia się dochodu rodzica sprawującego opiekę nad dzieckiem.

11. W jaki sposób i komu zostaną wypłacone alimenty?

Osoby kwalifikujące się do otrzymania alimentów są wymienione w pkt. 1 powyżej.

Sądy w Anglii i Walii zajmują się płatnościami na rzecz osób fizycznych. Niemniej jednak pewną rolę w przekazywaniu płatności ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej pełni sekcja wykonywania orzeczeń alimentacyjnych na zasadzie wzajemności (Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders (REMO) w Wydziale Spraw Konstytucyjnych (Department for Constitutional Affairs Office of the Official Solicitor & Public Trustee).

back

Do góryDo góry

Agencja Alimentacyjna świadczy usługi w zakresie wyliczania wysokości alimentów i ich ściągania. Zwykle ściąga ona alimenty na dziecko, jeśli opiekun otrzymuje wsparcie dochodu (Income Support) lub zasiłek dla poszukujących pracy uzależniony od dochodu (income-based Jobseeker’s Allowance) lub jeśli jeden z rodziców zwróci się do Agencji o takie usługi. Jeżeli rodzic niezamieszkujący z dzieckiem zalega z płatnościami, Agencja Alimentacyjna usiłuje zapewnić, aby spłacił on wszelkie swoje zaległości.

12. Jeśli dłużnik (osoba zobowiązana do płacenia alimentów) nie płaci dobrowolnie, jakie działania można podjąć, aby zmusić go do zapłaty?

W celu wyegzekwowania alimentów sąd może: nakazać bezpośrednie ich wpłacenie do sądu; konkretną metodę płatności; wydać nakaz zajęcia dochodów; nałożyć karę pozbawienia wolności na pewien okres.

W przypadku alimentów na dziecko, jeżeli rodzic niezamieszkujący z dzieckiem nie łoży na utrzymanie dziecka, Agencja Alimentacyjna podejmie niezbędne działania w celu wyegzekwowania wszelkich zaległości z tytułu alimentów. Agencja Alimentacyjna ma do dyspozycji szereg uprawnień. Obejmują one pobranie pieniędzy bezpośrednio z wynagrodzenia (nakaz potrącenia części wynagrodzenia) oraz wszczęcie postępowania sądowego (postępowanie wykonawcze). W nadzwyczajnych przypadkach sąd może zostać poproszony o odebranie niepłacącemu rodzicowi niezamieszkującemu z dzieckiem prawa jazdy, a nawet pozbawienie go wolności.

Jeżeli rodzic niezamieszkujący z dzieckiem nie płaci we właściwym terminie, Agencja Alimentacyjna może nałożyć karę w wysokości do 25 % tygodniowych alimentów. Kara ta naliczana jest za każdy tydzień niepłacenia lub zwłoki w płaceniu alimentów przez rodzica niezamieszkującego z dzieckiem. Pieniądze te nie są płacone rodzicowi/opiekunowi jako alimenty, lecz zatrzymywane przez państwo jako zwrot dodatkowych kosztów administracyjnych poniesionych przez Agencję z tytułu egzekwowania płatności.

back

Do góryDo góry

13. Czy istnieje organizacja lub jednostka rządowa (centralna lub lokalna), która może mi pomóc w wyegzekwowaniu alimentów?

W przypadku alimentów na dziecko właściwą organizacją jest Agencja Alimentacyjna (patrz powyżej).

14. Czy ta organizacja lub jednostka może zastąpić dłużnika i sama płacić alimenty lub ich część zamiast niego?

W przypadku alimentów na dziecko, Agencja Alimentacyjna może wyłącznie przekazywać pieniądze, które otrzymała, w stosownych przypadkach. Agencja nie jest w stanie płacić alimentów ani ich części sama ani zamiast rodzica niezamieszkującego z dzieckiem.

Jeżeli rodzic lub opiekun dziecka otrzymuje wsparcie dochodu (włącznie z gwarancją minimalnego dochodu - Minimum Income Guarantee) lub zasiłek dla poszukujących pracy uzależniony od dochodu, otrzyma zabezpieczenie z tytułu alimentów na dziecko wraz ze swoim zasiłkiem. W takich przypadkach rodzic lub opiekun otrzyma do 10 GBP z alimentów wpłaconych przez rodzica niezamieszkującego z dzieckiem. Resztę zatrzyma państwo.

Jednostki centralne Zjednoczonego Królestwa (np. REMO) nie mogą brać na siebie odpowiedzialności za dokonywanie płatności.

Jeśli wnioskodawca przebywa w Anglii i Walii, a dłużnik (osoba zobowiązana do płacenia alimentów) zamieszkuje w innym kraju:

15. Czy wnioskodawca może otrzymać pomoc organizacji lub jednostki rządowej (centralnej lub lokalnej) w Anglii i Walii?

Należy zwrócić się z wnioskiem do: Department for Constitutional Affairs Office of the Official Soliciter & Public Trustee Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders (REMO) Section.

back

Do góryDo góry

Wykonywanie orzeczeń alimentacyjnych na zasadzie wzajemności jest procesem, który polega na tym, że orzeczenia alimentacyjne wydane przez sądy Zjednoczonego Królestwa na rzecz osób zamieszkałych w Zjednoczonym Królestwie mogą być rejestrowane i wykonywane przez sądy lub inne organy w innych krajach przeciwko osobom zamieszkałym za granicą.

Jest to dwustronne porozumienie regulowane konwencjami międzynarodowymi, które oznacza, że zagraniczne orzeczenia alimentacyjne wydane na korzyść osób zamieszkałych za granicą mogą w podobny sposób być rejestrowane i wykonywane przez sądy Zjednoczonego Królestwa przeciwko osobom zamieszkałym w Zjednoczonym Królestwie.

Jak składać wnioski -

Osoba zamieszkała w Zjednoczonym Królestwie, która chce ubiegać się o otrzymanie alimentów od osoby zamieszkałej za granicą, powinna zwrócić się do:

 • lokalnego sądu magistrackiego (lub sądu hrabstwa, w którym orzeczenie zostało wydane), jeśli posiada obowiązujące orzeczenie sądu dotyczące alimentów;
 • lokalnego sądu magistrackiego, jeśli nie ma obowiązującego orzeczenia.

Adresy sądów można znaleźć w książce telefonicznej lub na witrynie Court Service English (Sądownictwo) .

Można składać wniosek o wykonanie orzeczenia w kraju stałego zamieszkania płatnika. Istnieją także procedury umożliwiające wnioskodawcy zwrócenie się do władz zagranicznych o sporządzenie orzeczenia alimentacyjnego w ich imieniu. 

Wnioskodawca nie musi angażować radcy prawnego. Pracownicy sądu pomogą wnioskodawcy i przekażą wniosek właściwemu organowi: dla wniosków z Anglii i Walii jest to Wydział Spraw Konstytucyjnych (Department for Constitutional Affairs); dla wniosków ze Szkocji – Szkocki Komitet Wykonawczy (Scottish Executive); a dla wniosków z Irlandii Północnej – służby sądowe Irlandii Północnej (Northern Ireland Court Service).

back

Do góryDo góry

Organ ten stwierdzi, czy wniosek nie zawiera błędów, i wyśle go organowi zagranicznemu w celu rejestracji i wykonania przeciwko osobie żyjącej w tym kraju.

Wnioski z zagranicy muszą być wysłane do sekcji REMO Wydziału Spraw Konstytucyjnych (Department for Constitutional Affairs Office of the Official Solicitor & Public Trustee), który jest organem odpowiedzialnym w Anglii i Walii za przesyłanie i odbieranie wniosków o wyegzekwowanie alimentów w przypadkach, gdy nieobecny rodzic żyje za granicą. REMO przekaże wniosek konkretnemu sądowi w danej jurysdykcji w celu rozpatrzenia sprawy.

W przypadku alimentów na dziecko Agencja Alimentacyjna może wyliczyć wysokość alimentów wyłącznie w przypadku, gdy rodzic niezamieszkujący z dzieckiem przebywa w innej części Zjednoczonego Królestwa (tj. w Anglii, Walii lub Szkocji) lub pracuje poza Zjednoczonym Królestwem dla pracodawcy, który jest zatrudniony na warunkach obowiązujących w Zjednoczonym Królestwie.

16. Jeśli tak, jak można skontaktować się z tą organizacją lub jednostką rządową (centralną lub lokalną)?

Z sekcją REMO można skontaktować się pod adresem:

Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders (REMO)
Official Solicitor & Public Trustee
81 Chancery Lane
London
SW2A 1DD
Tel.: 0845 345 5303 (wyłącznie ze Zjednoczonego Królestwa)
+44 20 7911 7016 (międzynarodowe)
Faks: + 44 20 7911 7030
e-mail: remo@offsol.gsi.gov.uk

17. Jakiego rodzaju pomoc wnioskodawca może otrzymać od tej organizacji lub jednostki rządowej (centralnej lub lokalnej)?

Zasadniczo taka organizacja lub jednostka nie udziela szczegółowych porad prawnych wnioskodawcom lub innym osobom: jest to obowiązek sądów. Jednakże może ona udzielić ogólnych wskazówek dotyczących kwestii proceduralnych. Dokładny charakter zasady wzajemności, jaką mogą ustalić między sobą Zjednoczone Królestwo i inne jurysdykcje, zależy od konwencji lub porozumień, jakich drugie państwo jest sygnatariuszem. Sekcja REMO Wydziału Spraw Konstytucyjnych (Department for Constitutional Affairs Office of the Official Solicitor & Public Trustee) udziela informacji, w jaki sposób różne konwencje mogą mieć zastosowanie do konkretnej sprawy.

back

Do góryDo góry

W przypadku alimentów na dziecko, jeżeli rodzic sprawujący opiekę nad dzieckiem i dziecko zamieszkują w Zjednoczonym Królestwie, ale rodzic niezamieszkujący z dzieckiem tam nie mieszka, Agencja Alimentacyjna ma prawo wyliczyć wysokość alimentów, jeżeli rodzic niezamieszkujący z dzieckiem pracuje dla pracodawcy, który jest zatrudniony na warunkach obowiązujących w Zjednoczonym Królestwie.

Jeśli wnioskodawca przebywa w innym kraju, a dłużnik (osoba zobowiązana do płacenia alimentów) zamieszkuje w Anglii i Walii:

18. Czy wnioskodawca może skierować wniosek bezpośrednio do organizacji lub jednostki rządowej (centralnej lub lokalnej) w Anglii i Walii?

Patrz: odpowiedź na pytanie 15 powyżej. Wniosek należy złożyć za pośrednictwem jednostki centralnej lub sądu w zagranicznej jurysdykcji miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

W przypadku alimentów na dziecko do kompetencji Agencji Alimentacyjnej będzie należeć wyłącznie wyliczenie wysokości alimentów, jeśli wnioskodawca i dziecko zamieszkują w innych częściach Zjednoczonego Królestwa (tj. w Szkocji lub Irlandii Północnej).

19. Jeśli tak, jak można skontaktować się z tą organizacją lub jednostką rządową (centralną lub lokalną)?

Dane kontaktowe REMO są podane w odpowiedzi 16 powyżej.

Dane kontaktowe Child Support Agency English (Agencji Alimentacyjnej) są podane w odpowiedzi 5A powyżej.

20. Jakiego rodzaju pomoc wnioskodawca może otrzymać od tej organizacji lub jednostki rządowej (centralnej lub lokalnej)?

Pomoc udzielana przez REMO jest opisana w odpowiedzi na pytanie 17 powyżej.

Okoliczności, w których Agencja Alimentacyjna może zaakceptować lub odrzucić wniosek, zostały szczegółowo określone we wcześniejszych odpowiedziach.

Dalsze informacje

 • Department for Constitutional Affairs (Wydział Spraw Konstytucyjnych) English
 • Court Service (Sądownictwo) English
 • Child Support Agency (Agencja Alimentacyjna) English
 • Department for Work and Pensions (Departament Pracy i Emerytur) English

« Roszczenia alimentacyjne - Informacje ogólne | Wielka Brytania - Informacje ogólne »

back

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 04-04-2006

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania