Europese Commissie > EJN > Alimentatievorderingen > Engeland en Wales

Laatste aanpassing: 11-04-2006
Printversie Voeg toe aan favorieten

Alimentatievorderingen - Engeland en Wales

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


Voor de laatst bijgewerkte tekst: zie čeština - eesti keel - English - latviešu valoda - lietuvių kalba - magyar - Malti - polski - slovenčina - slovenščina

 

1. Wat betekenen de begrippen "alimentatie" en "alimentatievordering" in het recht van Engeland en Wales?

Ouders kunnen voor hun eigen kinderen of een kind van het gezin alimentatie betalen aan de verzorgende persoon.

Ouders kunnen aan hun kinderen onder de achttien jaar alimentatie betalen. Een “kind” boven de achttien jaar kan op verzoek verdere alimentatie van ouders krijgen voor studie, wanneer zij een opleiding voor een ambacht, baan of beroep volgen of wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden (Children Act 1989, Schedule 1).

Als het kind nog geen 16 is, of nog geen 19 is en voltijds onderwijs, niet zijnde voortgezet onderwijs, volgt (op school of een equivalent daarvan) , wordt kinderalimentatie door ouders die niet bij hun kinderen wonen betaald via de Child Support Agency, een overheidsbureau dat alimentatie vaststelt aan de hand van een administratief in plaats van een gerechtelijk proces. Deze kinderalimentatie wordt aan de verzorgende ouder of persoon uitbetaald. De verzorgende ouder of persoon dient een verzoek om alimentatie in bij de Child Support Agency. De Child Support Agency berekent het bedrag. De niet-inwonende ouder betaalt wekelijks het vastgestelde bedrag. Ook de niet-inwonende ouder kan een verzoek om betaling van alimentatie indienen.

Een gescheiden echtgenoot kan alimentatie betalen aan de andere echtgenoot.

Beide huwelijkspartners kunnen alimentatie ontvangen.

2. Tot welke leeftijd kan een kind aanspraak maken op alimentatie?

Zie het antwoord op vraag 1 hierboven. Er wordt geen leeftijdsgrens gespecificeerd in Schedule 1 van de Children Act 1989
 • 3. In welke gevallen is het recht van Engeland en Wales van toepassing?

  Het recht van Engeland en Wales is van toepassing op alle zaken waarin in Engeland en Wales een beslissing is gegeven.

  Kinderalimentatie is geregeld in de Child Support Act 1991, als gewijzigd bij de Child Support, Pensions and Social Security Act 2000.

  Het recht inzake kinderalimentatie uit hoofde van de Child Support Act 1991 is op het hele grondgebied van het Verenigd Koninkrijk van toepassing. De Child Support Agency is bevoegd een alimentatieberekening te maken wanneer zowel de verzorgende ouder of persoon, de niet-inwonende ouder als het kind zijn gewoonlijke verblijfplaats in het Verenigd Koninkrijk heeft. De Child Support Agency is ook bevoegd als de niet-inwonende ouder niet zijn of haar gewoonlijke verblijfplaats in het Verenigd Koninkrijk heeft, maar wel in het Verenigd Koninkrijk op de loonlijst van een werkgever staat.

  4. Het recht van welk land passen gerechten van Engeland en Wales toe wanneer hun eigen recht niet van toepassing is?

  De gerechten van Engeland en Wales zullen altijd het recht van Engeland en Wales toepassen. De volgende wetten zijn van toepassing:

  (a) De Children Act 1989, Schedule 1. Op basis van deze wet kan een kind via de High Court, de County Court of de Magistrates’ (Family Proceedings) Court een beroep doen op financiële steun. Een verzoek kan worden ingediend voor een kind onder de achttien jaar.

  (b) De Matrimonial Causes Act 1973, artikelen 23, 24A, 27 en 10, lid 2. Bij een vonnis van echtscheiding, nietigverklaring van een huwelijk of scheiding van tafel en bed kan de rechtbank periodieke betalingen of betalingen ineens van alimentatie voor één van partijen en periodieke betalingen of betalingen ineens van alimentatie ten behoeve van een kind aan de verzoeker in het gezin of aan het kind in het gezin opleggen (artikel 23).

  (c) De Domestic Proceedings and Magistrates’ Courts Act 1978, artikelen 2, 6 en 7.

  Als zowel de persoon die om alimentatie verzoekt als de alimentatieplichtige in Engeland en Wales verblijft:

  5. Moet de schuldeiser zich voor de erkenning van zijn alimentatievordering wenden tot een bepaalde organisatie, een (centrale of lokale) bestuurlijke instantie of tot een gerecht?

  Voor kinderalimentatie moet de verzoeker een verzoek indienen bij de Child Support Agency.

  5.a) Hoe kan ik bij deze organisatie of (centrale of lokale) bestuurlijke instantie verzoeken om alimentatie en welke procedure is daarbij van toepassing?

  Voor een verzoek om kinderalimentatie kunt u bellen naar de Child Support National Helpline op nummer 08457 133 133 (voor bellers binnen het VK) of (voor bellers van buiten het VK). Bellen kan van maandag tot en met vrijdag van 08. 00 tot 20. 00 uur en op zaterdag van 08. 30 tot 17. 00 uur. Om kinderalimentatie kan telefonisch worden verzocht (+44 151 227 2274) , of u kunt een aanvraagformulier aanvragen. U dient informatie over de kinderen waarvoor alimentatie wordt gevraagd, bestaande alimentatieafspraken en bijzonderheden over alle afspraken omtrent verdeling van de zorg voor het kind te verstrekken. Vervolgens zal contact met de andere ouder worden opgenomen, die gevraagd zal worden naar de gegevens die de Child Support Agency nodig heeft om de alimentatieberekening te maken.

  Het maken van een berekening van kinderalimentatie, het innen van alimentatie, het verstrekken van alimentatie aan de verzorgende ouder of persoon, tenuitvoerlegging van beschikkingen inzake alimentatieverplichtingen zijn diensten die gratis door de Child Support Agency worden verzorgd.

  Hieronder wordt aangegeven wie een verzoek kan indienen:

  Als het kind jonger dan 16 is, of jonger dan 19 en voltijds onderwijs, niet zijnde voortgezet onderwijs, volgt (op school of een equivalent daarvan) , wordt kinderalimentatie door ouders die niet bij hun kinderen wonen betaald via de Child Support Agency. Deze kinderalimentatie wordt aan de verzorgende ouder of persoon uitbetaald. De verzorgende ouder of persoon dient een verzoek om alimentatie in bij de Child Support Agency. De Child Support Agency berekent het bedrag. De niet-inwonende ouder betaalt wekelijks het vastgestelde bedrag. Ook de niet-inwonende ouder kan een verzoek om betaling van alimentatie indienen.

  Een verzorgende ouder die bepaalde sociale uitkeringen ontvangt (income support of de income-based Jobseeker's Allowance) wordt automatisch geacht om alimentatie te hebben verzocht tenzij hij of zij hiervan expliciet afziet. Als hij of zij hiervan afziet, wordt zijn of haar uitkering mogelijkerwijs gekort.

  Als de verzorgende ouder geen uitkering ontvangt, kan de Child Support Agency een verzoek mogelijk niet accepteren als er al afspraken van kracht zijn. Dit geldt voor bepaalde beschikkingen inzake periodieke alimentatie van vóór 3 maart 2003, beschikkingen van op of na die datum die minder dan één jaar oud zijn, of vóór 5 april 1993 gemaakte schriftelijke alimentatieafspraken.

  Bestaande alimentatieafspraken beletten een verzorgende ouder die sociale uitkeringen ontvangt niet om voor kinderalimentatie in aanmerking te komen. Bij het maken van de alimentatieberekening worden in dit geval alle bestaande afspraken buiten werking gesteld.

  Voor gevallen die binnen de Children Act 1989, Schedule 1 vallen dient een alimentatieverzoek bij de rechtbank te worden ingediend.

  6. Hoe weet een verzoeker die naar de rechter wil stappen welk gerecht bevoegd is?

  Eenieder, zoals een naaste, familielid of een juridisch adviseur (bijv. een procureur in Engeland en Wales) kan namens een verzorgende ouder of persoon een verzoek om kinderalimentatie indienen. De verzorgende ouder of persoon moet de persoon die het verzoek indient hiertoe machtigen, tenzij deze persoon al bevoegd is, bijvoorbeeld op grond van een volmacht. In Engeland en Wales kan een verzoek niet worden ingediend namens een kind, omdat een verzoek om kinderalimentatie niet van het kind kan komen.

  Een verzoek om wederzijdse tenuitvoerlegging van beslissingen inzake alimentatie kan alleen namens een kind of in sommige gevallen namens een gescheiden echtgenoot worden ingediend.

  7. Heeft de verzoeker een vertegenwoordiger (advocaat of anderszins) nodig om de zaak aanhangig te maken? Zo niet, welke procedures moeten dan worden gevolgd?

  Verzoekers in Engeland en Wales kunnen hun verzoek indienen bij de plaatselijke magistrates’ court of county court. De adressen van deze rechtbanken zijn te vinden in het telefoonboek of de volgende internetpagina van de Court Service (Dienst gerechtelijke ondersteuning) : de Court Service website. Het administratief personeel van de rechtbank zal verzoekers van advies voorzien als zij zich tot een andere rechtbank dienen te wenden.

  8. Heeft de verzoeker een vertegenwoordiger (advocaat of anderszins) nodig om de zaak aanhangig te maken? Zo niet, welke procedures moeten dan worden gevolgd?

  De procedure rond een verzoek om kinderalimentatie is een administratief proces dat wordt afgehandeld door de Child Support Agency.

  Bij het indienen van een verzoek bij de rechtbank om inning van alimentatie uit hoofde van de verschillende internationale verdragen en overeenkomsten zijn verzoekers om wederzijdse tenuitvoerlegging van een alimentatiebeslissing niet verplicht een advocaat in te schakelen. Het uit een ander land ontvangen alimentatieverzoek wordt door de bevoegde centrale autoriteit van Engeland en Wales toegezonden aan de magistrates’ court van het ressort waarin de gedaagde verblijf houdt of de rechtbank van herkomst.

  Verzoekers die onder de Children Act 1989, Schedule 1 vallen zijn voor het indienen van een verzoek bij de rechtbank niet verplicht een advocaat in te schakelen.

  9. Zijn er voor de verzoeker kosten verbonden aan de gerechtelijke procedure? Zo ja, hoeveel bedragen deze ongeveer? Kunnen verzoekers met onvoldoende financiële middelen verzoeken om rechtsbijstand?

  Voor inning van alimentatie is wettelijke vertegenwoordiging doorgaans niet verplicht en worden in de meeste gevallen geen kosten in rekening gebracht, tenzij het een door de county court gegeven beschikking betreft. Als wettelijke vertegenwoordiging verplicht is, kan men een beroep doen op rechtshulp en rechtsbijstand, maar soms hangt het van de uitkomst van onderzoeken naar de vermogenstoestand en de merites van de zaak af of men hiervoor in aanmerking komt; het kan zijn dat de verzoeker een bijdrage moet betalen.

  Het maken van een berekening van kinderalimentatie, het innen van alimentatie, het verstrekken van alimentatie aan de verzorgende ouder of persoon, tenuitvoerlegging van beschikkingen inzake alimentatieverplichtingen zijn diensten die gratis door de Child Support Agency worden verzorgd.

  10. Welke vorm heeft de door het gerecht toegestane bijstand naar alle waarschijnlijkheid? Wanneer er sprake is van alimentatie, hoe wordt de hoogte ervan dan bepaald? Hoe wordt de alimentatie aangepast aan de ontwikkeling van de kosten voor levensonderhoud en gewijzigde familieomstandigheden?

  De rechtbank kan een beschikking inzake kinderalimentatie, alimentatie voor de ex-echtgenoot, of alimentatie voor kinderen en de ex-echtgenoot geven. De rechtbank kan bij beschikking bepalen dat de alimentatie in de vorm van periodieke betalingen, een bedrag ineens, lijfrentes of gewaarborgde uitkeringen dient te worden betaald. Bij het vaststellen van het alimentatiebedrag wordt met alle omstandigheden van het individuele geval rekening gehouden. Men kan de rechtbank te allen tijde verzoeken om aanpassing van de alimentatiebeschikking.

  Kinderalimentatie wordt, als het netto weekinkomen van de niet-inwonende ouder 200 GBP of meer bedraagt, uitgedrukt in een percentage van het netto weekinkomen van de niet-inwonende ouder. De percentages zijn 15% voor één kind, 20% voor twee en 25% voor drie of meer kinderen. Als het netto weekinkomen van de niet-inwonende ouder meer dan 100 maar minder dan 200 GBP bedraagt, is een verlaagd percentage van toepassing. Als het netto weekinkomen van de niet-inwonende ouder 100 GBP of minder bedraagt, of als hij of zij een sociale uitkering ontvangt, wordt uitgegaan van een vast bedrag van 5 GBP.

  Op het netto weekinkomen dat wordt gebruikt om het te betalen alimentatiebedrag te berekenen wordt een verlaging toegepast als de niet-inwonende ouder inwonende kinderen heeft in het huidige gezin.

  Ook valt de berekening lager uit als het kind ten minste één nacht per week bij de niet-inwonende ouder overnacht (Bijvoorbeeld, 52 nachten = een verlaging met eenzevende, 104 nachten = een verlaging met tweezevende.)

  Bij de vaststelling van de kinderalimentatie wordt geen rekening gehouden met het inkomen van de verzorgende ouder.

  11. Hoe en aan wie wordt de alimentatie betaald?

  Onder antwoord 1 hierboven wordt uiteengezet wie voor alimentatie in aanmerking komen.

  De rechtbanken in Engeland en Wales behandelen alimentatiezaken van particulieren. De afdeling Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders (wederzijdse tenuitvoerlegging van beschikkingen) van het Department for Constitutional Affairs speelt een rol in de afwikkeling van sommige uit de Verenigde Staten afkomstige alimentatiebetalingen.

  De Child Support Agency verricht diensten op het gebied van vaststelling en inning van alimentatie. Het draagt zorg voor de inning van kinderalimentatie als de verzorgende persoon income support of een income-based Jobseeker’s Allowance ontvangt, of als één van beide ouders hierom verzoekt. Als niet-inwonende ouders te laat zijn met het betalen van kinderalimentatie, zal de Child Support Agency ervoor trachten te zorgen dat zij alle verschuldigde kinderalimentatie betalen.

  12. Hoe kan een tot betaling van alimentatie verplichte persoon die niet vrijwillig betaalt tot betaling worden gedwongen?

  Wat de inning van de alimentatie betreft, kan de rechtbank bepalen dat betaling rechtstreeks aan de rechtbank dient te geschieden, een bepaalde betalingswijze vaststellen, loonbeslag leggen en inhechtenisneming gelasten.

  Indien een niet-inwonende ouder niet aan zijn verplichting tot betaling van kinderalimentatie voldoet, neemt de Child Support Agency alle nodige stappen om ervoor te zorgen dat deze alle verschuldigde kinderalimentatie voldoet. De Child Support Agency kan hiervoor putten uit verschillende bevoegdheden. Hiertoe behoren onder meer het direct op het loon inhouden van verschuldigde bedragen (looninhouding) en het ondernemen van gerechtelijke stappen (voor tenuitvoerlegging). Zo nodig kan men in extreme gevallen de rechtbank verzoeken de niet-betalende niet-inwonende ouder zijn of haar rijbewijs af te nemen of zelfs om hem of haar in hechtenis te nemen.

  Indien de niet-inwonende ouder niet op tijd betaalt, kan de Child Support Agency een boete tot 25% van de wekelijkse alimentatie opleggen. Deze kan worden opgelegd voor iedere week dat de niet-inwonende ouder niet of te laat betaalt. Dit geld wordt niet in vorm van alimentatie aan de verzorgende ouder of persoon uitgekeerd, maar wordt door de staat ingehouden als vergoeding voor de extra administratieve kosten die de Child Support Agency heeft gemaakt voor het afdwingen van betalingen.

  13. Helpen organisaties of (centrale of lokale) bestuurlijke instanties bij de inning van alimentatie?

  Voor kinderalimentatie is dit de Child Support Agency (zie boven).

  14. Kunnen deze de alimentatie in plaats van de schuldenaar geheel of gedeeltelijk zelf betalen?

  De Child Support Agency kan alleen de kinderalimentatie uitbetalen die zij zelf krijgen. De Child Support Agency kan de alimentatie of een deel daarvan niet in de plaats van de niet-inwonende ouder zelf betalen.

  Als de verzorgende ouder of persoon income support (waartoe ook een gegarandeerd minimuminkomen gerekend moet worden) of een income-based Jobseeker’s Allowance ontvangt, ontvangt deze bij zijn of haar uitkering een deel van de kinderalimentatie. In deze omstandigheden krijgt de verzorgende ouder of persoon maximaal 10 GBP van de van de niet-inwonende ouder ontvangen alimentatie. De rest wordt ingehouden door de staat.

  De centrale autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk (bijv. de afdeling Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders) kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor het doen van betalingen.

  Als de verzoeker zich in Engeland en Wales bevindt en de alimentatieplichtige in een ander land verblijft:

  15. Kan de verzoeker in Engeland of Wales aanspraak maken op hulp van een organisatie of (centrale of lokale) bestuurlijke instantie?

  U dient zich te wenden tot de afdeling Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders van het Department for Constitutional Affairs.

  Wederzijdse tenuitvoerlegging van beschikkingen inzake alimentatieverplichtingen houdt in dat rechterlijke beschikkingen inzake alimentatie die ten behoeve van inwoners van het Verenigd Koninkrijk door de rechtbanken van het Verenigd Koninkrijk zijn gegeven door rechtbanken of andere autoriteiten in andere landen kunnen worden geregistreerd en ten uitvoer kunnen worden gelegd tegen in het buitenland verblijvende personen.

  Dit is een tweezijdige door internationale verdragen geregelde afspraak, wat betekent dat buitenlandse rechterlijke beschikkingen inzake alimentatie ten behoeve van personen in het buitenland op gelijke wijze kunnen worden geregistreerd en ten uitvoer kunnen worden gelegd tegen inwoners van het Verenigd Koninkrijk door rechtbanken van het Verenigd Koninkrijk.

  Hoe dient een verzoek te worden ingediend?

  Iemand die verblijf houdt in het Verenigd Koninkrijk en die een verzoek wil indienen om alimentatie te ontvangen van een persoon in het buitenland dient zich te richten tot:

  (a) de plaatselijke magistrates’ court (of de county court die de beschikking heeft gegeven) indien er al een beschikking inzake alimentatie is; of

  (b) de plaatselijke magistrates’ court indien er nog geen beschikking is.

  De adressen van de rechtbanken zijn te vinden in het telefoonboek of op de internetpagina van de Court Service, de Court Service website.

  Hij of zij kan verzoeken om tenuitvoerlegging van de beschikking in het land waar de betalingsplichtige verblijf houdt. Er bestaan ook procedures op grond waarvan de verzoeker de buitenlandse autoriteiten kan verzoeken een beschikking inzake alimentatie te geven.

  De verzoeker hoeft geen advocaat in te schakelen. Het rechtbankpersoneel zal de verzoeker helpen en het verzoek doorsturen naar de bevoegde autoriteit: het Department for Constitutional Affairs voor verzoekschriften uit Engeland en Wales; de Scottish Executive (de uitvoerende macht van Schotland) voor verzoekschriften uit Schotland; of de Northern Ireland Court Service (Noord-Ierse Dienst gerechtelijke ondersteuning) voor verzoekschriften uit Noord-Ierland.

  De autoriteit controleert het verzoekschrift en zendt dit voor registratie en tenuitvoerlegging tegen de daar verblijvende persoon door naar de buitenlandse autoriteit of rechtbank.

  Verzoekschriften vanuit het buitenland moeten worden gestuurd naar de afdeling Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders van het Department for Constitutional Affairs, de instantie in Engeland en Wales die is belast met het doorzenden en ontvangen van verzoeken om tenuitvoerlegging van beschikkingen inzake alimentatie indien de niet-inwonende ouder in het buitenland woont. De afdeling Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders zal het verzoekschrift doorsturen naar een specifieke rechtbank die bevoegd is om de zaak te behandelen.

  Kinderalimentatie kan alleen door de Child Support Agency worden berekend indien de niet-inwonende ouder verblijf houdt in een ander deel van het Verenigd Koninkrijk (te weten Engeland, Wales of Schotland) , of buiten het Verenigd Koninkrijk werkzaam is maar wel in het Verenigd Koninkrijk op de loonlijst van een werkgever staat.

  16. Zo ja, hoe luiden de namen en adressen van deze organisaties of bestuurlijke instanties?

  De contactgegevens van de afdeling Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders zijn:

  Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders (REMO)

  Department for Constitutional Affairs

  Selborne House

  54-60 Victoria Street

  Londen

  SW1E 6QW

  Telefoon:

  +44 20 7210 8561 +44 20 7210 8340

  +44 20 7210 8635 +44 20 7210 8795

  Fax: + 44 20 7210 8681

  e-mail: philip.ashmore@lcd.gsi.gov.uk

  17. In welke vorm bieden deze organisaties of bestuurlijke instanties hulp?

  Over het algemeen wordt geen op maat gemaakt juridisch advies verstrekt aan verzoekers of andere personen: dit is de verantwoordelijkheid van de rechtbanken. Er kan echter wel algemene procedurele begeleiding worden gegeven. De feitelijke wederkerigheid tussen het Verenigd Koninkrijk en andere rechtsmachten is afhankelijk van welke verdragen of overeenkomsten het andere land heeft ondertekend. De afdeling Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders van het Department for Constitutional Affairs kan advies verstrekken over wat de verscheidene verdragen voor een specifiek geval betekenen.

  In het geval dat de verzorgende ouder en het kind verblijf houden binnen het Verenigd Koninkrijk maar de niet-inwonende ouder niet, is de Child Support Agency bevoegd tot het maken van een alimentatieberekening indien de niet-inwonende ouder in het Verenigd Koninkrijk op de loonlijst van een werkgever staat.

  Als de verzoeker zich in een ander land bevindt en de alimentatieplichtige zich in Engeland of Wales bevindt:

  18. Kan de verzoeker in Engeland en Wales zich rechtstreeks wenden tot deze organisaties of bestuurlijke instanties?

  Zie hierboven het antwoord op vraag 15. Een verzoek wordt ingediend via een centrale autoriteit of een rechtbank in de buitenlandse jurisdictie waar de verzoeker woonachtig is.

  De Child Support Agency is alleen bevoegd tot het berekenen van kinderalimentatie indien de verzoeker en het kind elders in het Verenigd Koninkrijk (dat wil zeggen, in Schotland of Noord-Ierland) hun verblijfplaats hebben.

  19. Zo ja, hoe luiden de namen en adressen van deze organisaties en bestuurlijke instanties?

  De contactgegevens voor de afdeling Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders worden hierboven in antwoord 16 gegeven.

  De contactgegevens van de Child Support Agency worden hierboven in antwoord 5A gegeven.

  20. In welke vorm bieden deze organisaties of bestuurlijke instanties hulp?

  De door de afdeling Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders geboden hulp wordt hierboven in het antwoord op vraag 17 gegeven.

  In welke gevallen de Child Support Agency een verzoek al dan niet kan honoreren is in eerdere antwoorden beschreven.

  Nadere inlichtingen

  « Alimentatievorderingen - Algemene informatie | Verenigd Koninkrijk - Algemene informatie »

   

  INHOUDSOPGAVE

  1. Wat betekenen de begrippen "alimentatie" en "alimentatievordering" in het recht van Engeland en Wales? 1.
  2. Tot welke leeftijd kan een kind aanspraak maken op alimentatie? 2.
  3. In welke gevallen is het recht van Engeland en Wales van toepassing? 3.
  4. Het recht van welk land passen gerechten van Engeland en Wales toe wanneer hun eigen recht niet van toepassing is? 4.
  Als zowel de persoon die om alimentatie verzoekt als de alimentatieplichtige in Engeland en Wales verblijft: Als zowel de persoon die om alimentatie verzoekt als de alimentatieplichtige in Engeland en Wales verblijft:
  5. Moet de schuldeiser zich voor de erkenning van zijn alimentatievordering wenden tot een bepaalde organisatie, een (centrale of lokale) bestuurlijke instantie of tot een gerecht? 5.
  5.a) Hoe kan ik bij deze organisatie of (centrale of lokale) bestuurlijke instantie verzoeken om alimentatie en welke procedure is daarbij van toepassing? 5.a)
  6. Hoe weet een verzoeker die naar de rechter wil stappen welk gerecht bevoegd is? 6.
  7. Heeft de verzoeker een vertegenwoordiger (advocaat of anderszins) nodig om de zaak aanhangig te maken? Zo niet, welke procedures moeten dan worden gevolgd? 7.
  8. Heeft de verzoeker een vertegenwoordiger (advocaat of anderszins) nodig om de zaak aanhangig te maken? Zo niet, welke procedures moeten dan worden gevolgd? 8.
  9. Zijn er voor de verzoeker kosten verbonden aan de gerechtelijke procedure? Zo ja, hoeveel bedragen deze ongeveer? Kunnen verzoekers met onvoldoende financiële middelen verzoeken om rechtsbijstand? 9.
  10. Welke vorm heeft de door het gerecht toegestane bijstand naar alle waarschijnlijkheid? Wanneer er sprake is van alimentatie, hoe wordt de hoogte ervan dan bepaald? Hoe wordt de alimentatie aangepast aan de ontwikkeling van de kosten voor levensonderhoud en gewijzigde familieomstandigheden? 10.
  11. Hoe en aan wie wordt de alimentatie betaald? 11.
  12. Hoe kan een tot betaling van alimentatie verplichte persoon die niet vrijwillig betaalt tot betaling worden gedwongen? 12.
  13. Helpen organisaties of (centrale of lokale) bestuurlijke instanties bij de inning van alimentatie? 13.
  14. Kunnen deze de alimentatie in plaats van de schuldenaar geheel of gedeeltelijk zelf betalen? 14.
  Als de verzoeker zich in Engeland en Wales bevindt en de alimentatieplichtige in een ander land verblijft: Als de verzoeker zich in Engeland en Wales bevindt en de alimentatieplichtige in een ander land verblijft:
  15. Kan de verzoeker in Engeland of Wales aanspraak maken op hulp van een organisatie of (centrale of lokale) bestuurlijke instantie? 15.
  16. Zo ja, hoe luiden de namen en adressen van deze organisaties of bestuurlijke instanties? 16.
  17. In welke vorm bieden deze organisaties of bestuurlijke instanties hulp? 17.
  Als de verzoeker zich in een ander land bevindt en de alimentatieplichtige zich in Engeland of Wales bevindt: Als de verzoeker zich in een ander land bevindt en de alimentatieplichtige zich in Engeland of Wales bevindt:
  18. Kan de verzoeker in Engeland en Wales zich rechtstreeks wenden tot deze organisaties of bestuurlijke instanties? 18.
  19. Zo ja, hoe luiden de namen en adressen van deze organisaties en bestuurlijke instanties? 19.
  20. In welke vorm bieden deze organisaties of bestuurlijke instanties hulp? 20.
  Terug

  Bovenkant paginaBovenkant pagina

  Laatste aanpassing: 11-04-2006

   
  • Gemeinscheftsrecht
  • Internationaal recht

  • België
  • Bulgarije
  • Tsjechië
  • Denemarken
  • Duitsland
  • Estland
  • Ierland
  • Griekenland
  • Spanje
  • Frankrijk
  • Italië
  • Cyprus
  • Letland
  • Litouwen
  • Luxemburg
  • Hongarije
  • Malta
  • Nederland
  • Oostenrijk
  • Polen
  • Portugal
  • Roemenië
  • Slovenië
  • Slowakije
  • Finland
  • Zweden
  • Verenigd Koninkrijk