Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Αξιώσεις διατροφής > Αγγλία και Ουαλία

Τελευταία ενημέρωση: 03-01-2007
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Αξιώσεις διατροφής - Αγγλία και Ουαλία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


Για την τελευταία ενημέρωση του κειμένου βλ. čeština - eesti keel - English - latviešu valoda - lietuvių kalba - magyar - Malti - polski - slovenčina - slovenščina

 

1. Τι καλύπτουν οι έννοιες “διατροφή” και “αξίωση διατροφής” σύμφωνα με το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας;

Οι γονείς μπορούν να καταβάλλουν διατροφή για τα τέκνα τους ή για οποιοδήποτε τέκνο της οικογένειας, στο πρόσωπο που ασκεί την επιμέλεια.

Οι γονείς μπορούν να καταβάλλουν διατροφή προς τα τέκνα τους ηλικίας κάτω των 18 ετών. Το τέκνο ηλικίας άνω των 18 μπορεί να λάβει, μετά από αίτησή του, διατροφή από τους γονείς για την περαιτέρω εκπαίδευσή του, εφόσον παρακολουθεί κατάρτιση για την απόκτηση προσόντων, δεξιότητας ή επαγγέλματος, ή εφόσον το απαιτούν ειδικές περιστάσεις (Νόμος περί τέκνων – Children Act 1989 Πίνακας 1).

Η διατροφή καταβάλλεται από τους γονείς που δεν συνοικούν με τα τέκνα τους μέσω του Οργανισμού Διατροφής Τέκνων (Chlid Support Agency) – κυβερνητικού οργανισμού ο οποίος καθορίζει τη διατροφή μέσω διοικητικής και όχι δικαστικής διαδικασίας – εφόσον το τέκνο είναι ηλικίας κάτω των 16, ή ηλικίας κάτω των 19 και παρακολουθεί πλήρες πρόγραμμα εκπαίδευσης που δεν είναι ανώτερη (σε σχολείο ή ισότιμο εκπαιδευτικό ίδρυμα). Η διατροφή καταβάλλεται στον γονέα ή το πρόσωπο που ασκεί την επιμέλεια. Ο γονέας ή το πρόσωπο που ασκεί την επιμέλεια του ανηλίκου υποβάλλει αίτηση στον Οργανισμό Διατροφής Τέκνων, ο οποίος υπολογίζει το ποσό της διατροφής. Ο γονέας που δεν συνοικεί με το τέκνο καταβάλλει τη διατροφή κατά εβδομάδα. Ο γονέας που δεν συνοικεί με το τέκνο μπορεί να ζητήσει να καταβάλλει διατροφή.

Ο διαζευγμένος σύζυγος μπορεί να καταβάλλει διατροφή στον πρώην σύζυγό του.

Διατροφή μπορεί να καταβάλλεται από τον ένα σύζυγο στον άλλο διαρκούντος του γάμου.

2. Μέχρι ποια ηλικία δικαιούται διατροφής το τέκνο;

Βλ. απάντηση στην ερώτηση 1 ανωτέρω. Ο Πίνακας 1 του Νόμου Children Act 1989 δεν θέτει όριο ηλικίας.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Τι καλύπτουν οι έννοιες “διατροφή” και “αξίωση διατροφής” σύμφωνα με το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας; 1.
2. Μέχρι ποια ηλικία δικαιούται διατροφής το τέκνο; 2.
3. Σε ποιες περιπτώσεις είναι εφαρμοστέο το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας; 3.
4. Αν δεν είναι εφαρμοστέο αυτό το δίκαιο, ποιο δίκαιο θα εφαρμόσουν τα δικαστήρια της Αγγλίας και της Ουαλίας; 4.
Αν τόσο ο αιτών όσο και ο υπόχρεος διατροφής βρίσκονται στην Αγγλία ή στην Ουαλία: Αν τόσο ο αιτών όσο και ο υπόχρεος διατροφής βρίσκονται στην Αγγλία ή στην Ουαλία:
5. Για την επιδίκαση της διατροφής, ο αιτών πρέπει να απευθυνθεί σε συγκεκριμένο οργανισμό, κυβερνητική υπηρεσία (κεντρική ή τοπική) ή σε δικαστήριο; 5.
5.α) Πώς μπορώ να ζητήσω διατροφή από αυτόν τον οργανισμό ή κυβερνητική υπηρεσία (κεντρική ή τοπική), και ποιες διαδικασίες ακολουθούνται; 5.α)
6. Μπορεί να υποβληθεί αίτηση για λογαριασμό συγγενούς, οικείου ή ανηλίκου; 6.
7. Αν ο αιτών σκοπεύει να προσφύγει στα δικαστήρια, πώς μπορεί να γνωρίζει ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο; 7.
8. Υποχρεούται ο αιτών να χρησιμοποιήσει ενδιάμεσο για την προσφυγή στα δικαστήρια (π.χ. δικηγόρο, ειδικό οργανισμό ή κυβερνητική υπηρεσία [κεντρική ή τοπική] κλπ); Αν όχι, ποια διαδικασία ακολουθείται; 8.
9. Υποχρεούται ο αιτών να καταβάλει κάποιο τέλος για την προσφυγή στα δικαστήρια; Αν ναι, σε τι ποσό είναι πιθανόν να ανέρχονται; Αν ο αιτών δεν διαθέτει επαρκή οικονομικά μέσα, μπορεί να τύχει νομικής βοήθειας (ευεργέτημα πενίας) για την κάλυψη της δαπάνης της σχετικής διαδικασίας; 9.
10. Τι μορφής διατροφή είναι πιθανόν να επιδικάσει το δικαστήριο; Αν επιδικαστεί διατροφή εις χρήμα, πώς θα οριστεί το ποσό της; Μπορεί να αναθεωρηθεί η απόφαση του δικαστηρίου ώστε να ληφθούν υπόψη μεταβολές του κόστους ζωής ή των οικογενειακών συνθηκών; 10.
11. Πώς και σε ποιον καταβάλλεται η διατροφή; 11.
12. Αν ο υπόχρεος διατροφής δεν την καταβάλλει οικειοθελώς, ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν ώστε να αναγκαστεί να πληρώσει; 12.
13. Υπάρχει κάποιος οργανισμός ή κυβερνητική υπηρεσία (κεντρική ή τοπική) που μπορεί να με βοηθήσει στην είσπραξη της διατροφής; 13.
14. Μπορεί να υποκαταστήσει τον υπόχρεο και να καταβάλει αντ' αυτού το σύνολο ή μέρος της διατροφής; 14.
Αν ο αιτών βρίσκεται στην Αγγλία ή στην Ουαλία και ο υπόχρεος διατροφής κατοικεί σε άλλη χώρα: Αν ο αιτών βρίσκεται στην Αγγλία ή στην Ουαλία και ο υπόχρεος διατροφής κατοικεί σε άλλη χώρα:
15. Μπορεί ο αιτών να τύχει της συνδρομής οργανισμού ή κυβερνητικής υπηρεσίας (κεντρικής ή τοπικής) της Αγγλίας και Ουαλίας; 15.
16. Αν ναι, πώς μπορεί κανείς να έλθει σε επαφή με τον εν λόγω οργανισμό ή κυβερνητική υπηρεσία (κεντρική ή τοπική); 16.
17. Τι είδος συνδρομής μπορεί να λάβει ο αιτών από τον εν λόγω οργανισμό ή κυβερνητική υπηρεσία (κεντρική ή τοπική); 17.
Αν ο αιτών βρίσκεται σε άλλη χώρα και ο υπόχρεος διατροφής βρίσκεται στην Αγγλία ή στην Ουαλία: Αν ο αιτών βρίσκεται σε άλλη χώρα και ο υπόχρεος διατροφής βρίσκεται στην Αγγλία ή στην Ουαλία:
18. Μπορεί ο αιτών να καταθέσει απευθείας αίτηση σε οργανισμό ή κυβερνητική υπηρεσία (κεντρική ή τοπική) της Αγγλίας και Ουαλίας; 18.
19. Αν ναι, πώς μπορεί κανείς να έλθει σε επαφή με τον εν λόγω οργανισμό ή κυβερνητική υπηρεσία (κεντρική ή τοπική); 19.
20. Τι είδος συνδρομής μπορεί να λάβει ο αιτών από τον εν λόγω οργανισμό ή κυβερνητική υπηρεσία (κεντρική ή τοπική); 20.
back

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

3. Σε ποιες περιπτώσεις είναι εφαρμοστέο το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας;

Η νομοθεσία της Αγγλίας και της Ουαλίας εφαρμόζεται σε όλες τις υποθέσεις που κρίνονται στην Αγγλία και στην Ουαλία.

Η νομοθεσία που διέπει τη διατροφή τέκνων είναι ο Νόμος περί διατροφής τέκνων (Child Support Act 1991), όπως τροποποιήθηκε από το Νόμο περί διατροφής τέκνων, συντάξεων και κοινωνικής ασφάλισης (Child Support, Pensions and Social Security Act 2000).

Οι διατάξεις για τη διατροφή των τέκνων που έχουν θεσπιστεί με το Νόμο Child Support Act 1991 εφαρμόζονται σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Οργανισμός Διατροφής Τέκνων είναι αρμόδιος για τον υπολογισμό της διατροφής εφόσον ο γονέας ή το πρόσωπο που ασκεί την επιμέλεια του τέκνου, ο γονέας που δεν συνοικεί με το τέκνο και το τέκνο έχουν όλοι τη συνήθη κατοικία τους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Οργανισμός Διατροφής Τέκνων είναι επίσης αρμόδιος και εάν ο γονέας που δεν συνοικεί με το τέκνο δεν έχει συνήθη κατοικία στο Ηνωμένο Βασίλειο, εφόσον απασχολείται σε εργοδότη ο οποίος εδρεύει, για το σκοπό της καταβολής αποδοχών, στο Ηνωμένο Βασίλειο.

4. Αν δεν είναι εφαρμοστέο αυτό το δίκαιο, ποιο δίκαιο θα εφαρμόσουν τα δικαστήρια της Αγγλίας και της Ουαλίας;

Τα δικαστήρια της Αγγλίας και της Ουαλίας εφαρμόζουν πάντα το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας. Εφαρμόζονται οι εξής νόμοι:

(α) Children Act 1989 Πίνακας 1, ο οποίος προβλέπει την επιδίκαση διατροφής σε ανήλικο από το High Court ή το County Court ή το Magistrates’ (Family Proceedings) Court. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί για λογαριασμό ανηλίκου ηλικίας κάτω των 18 ετών.

(β) Νόμος περί γαμικών υποθέσεων (Matrimonial Causes Act 1973) άρθρα 23, 24A, 27 και 10(2). Κατά την έκδοση απόφασης διαζυγίου, ακύρωσης του γάμου ή δικαστικού χωρισμού, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την περιοδική ή εφάπαξ καταβολή διατροφής σε οποιονδήποτε των πρώην συζύγων και την περιοδική ή εφάπαξ καταβολή ποσών στον αιτούντα για λογαριασμό τέκνου της οικογένειας ή σε τέκνο της οικογένειας (άρθρο 23).

back

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

(γ) Νόμος περί εσωτερικών διαδικασιών και πρωτοβαθμίων δικαστηρίων (Domestic Proceedings and Magistrates’ Courts Act 1978) άρθρα 2, 6 και 7.

Αν τόσο ο αιτών όσο και ο υπόχρεος διατροφής βρίσκονται στην Αγγλία ή στην Ουαλία:

5. Για την επιδίκαση της διατροφής, ο αιτών πρέπει να απευθυνθεί σε συγκεκριμένο οργανισμό, κυβερνητική υπηρεσία (κεντρική ή τοπική) ή σε δικαστήριο;

Για την επιδίκαση διατροφής σε τέκνο, ο αιτών πρέπει να απευθυνθεί στον Οργανισμό Διατροφής Τέκνων.

5.α) Πώς μπορώ να ζητήσω διατροφή από αυτόν τον οργανισμό ή κυβερνητική υπηρεσία (κεντρική ή τοπική), και ποιες διαδικασίες ακολουθούνται;

Για την υποβολή αίτησης διατροφής τέκνου, μπορείτε να καλέσετε την ανοικτή τηλεφωνική γραμμή Child Support National Helpline στον αριθμό 08457 133 133 (αν καλείτε από το ΗΒ) ή +44 151 227 2274 (αν καλείτε από άλλη χώρα). Οι γραμμές λειτουργούν από 0800 έως 2000, Δευτέρα έως και Παρασκευή, και από 0830 έως 1700 το Σάββατο. Η αίτηση διατροφής τέκνου μπορεί να υποβληθεί τηλεφωνικά ή μπορείτε να ζητήσετε να σας αποσταλεί το σχετικό έντυπο. Πρέπει να δώσετε πληροφορίες σχετικά με τα τέκνα για τα οποία ζητείται η διατροφή, για τις υπάρχουσες ρυθμίσεις όσον αφορά τη διατροφή, καθώς και λεπτομέρειες για τυχόν ρυθμίσεις συμμετοχής στην επιμέλεια του τέκνου. Στη συνέχεια, η υπηρεσία θα έλθει σε επαφή με τον άλλο γονέα, από τον οποίο θα ζητήσει τις πληροφορίες που χρειάζεται ο Οργανισμός Διατροφής Τέκνων για να υπολογίσει τη διατροφή.

Ο υπολογισμός της διατροφής τέκνου, η είσπραξη του ποσού, η μεταβίβασή του στον γονέα ή το πρόσωπο που ασκεί την επιμέλεια και η αναγκαστική εκτέλεση της υποχρέωσης διατροφής διενεργούνται ατελώς από τον Οργανισμό Διατροφής Τέκνων.

Στη συνέχεια, εξηγείται ποιος μπορεί να υποβάλει σχετική αίτηση:

Διατροφή καταβάλλεται από τους γονείς που δεν συνοικούν με τα τέκνα τους μέσω του Οργανισμού Διατροφής Τέκνων, εφόσον το τέκνο είναι ηλικίας κάτω των 16, ή ηλικίας κάτω των 19 και παρακολουθεί πλήρες πρόγραμμα εκπαίδευσης που δεν είναι ανώτερη (σε σχολείο ή ισότιμο εκπαιδευτικό ίδρυμα). Η διατροφή καταβάλλεται στον γονέα ή το πρόσωπο που ασκεί την επιμέλεια. Ο γονέας ή το πρόσωπο που ασκεί την επιμέλεια του ανηλίκου υποβάλλει αίτηση στον Οργανισμό Διατροφής Τέκνων, ο οποίος υπολογίζει το ποσό της διατροφής. Ο γονέας που δεν συνοικεί με το τέκνο καταβάλλει τη διατροφή κατά εβδομάδα. Ο γονέας που δεν συνοικεί με το τέκνο μπορεί να ζητήσει να καταβάλλει διατροφή.

back

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια τέκνου και ζητά ορισμένα επιδόματα κοινωνικής ασφάλισης συνδεόμενα με το εισόδημα (εισοδηματική στήριξη και επίδομα ανεργίας βασιζόμενο στο εισόδημα) θεωρείται αυτομάτως ότι υποβάλλει αίτηση διατροφής, εκτός αν δηλώσει το αντίθετο στην περίπτωση αυτή, το επίδομα μπορεί να μειωθεί.

Αν ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια τέκνου δεν ζητά την καταβολή επιδόματος, ο Οργανισμός Διατροφής Τέκνων μπορεί να μην κάνει δεκτή την αίτηση σε περίπτωση που ισχύουν ήδη ορισμένες ρυθμίσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται ορισμένες δικαστικές διαταγές για την περιοδική καταβολή διατροφής εκδοθείσες πριν τις 3 Μαρτίου 2003, δικαστικές διαταγές εκδοθείσες την εν λόγω ημερομηνία ή μετά από αυτή αλλά πριν λιγότερο από ένα έτος, ή έγγραφες συμφωνίες διατροφής που συνήφθησαν πριν τις 5 Απριλίου 1993.

Η ύπαρξη κάποιας ρύθμισης σχετικά με τη διατροφή δεν αποκλείει την είσπραξη διατροφής τέκνου από τον γονέα που ασκεί την επιμέλεια και λαμβάνει επιδόματα κοινωνικής ασφάλισης. Στην περίπτωση αυτή, οι ισχύουσες ρυθμίσεις παύουν να ισχύουν μόλις υπολογιστεί η διατροφή.

Για τις υποθέσεις που υπάγονται στον Πίνακα 1 του Νόμου Children Act 1989, η αίτηση διατροφής υποβάλλεται στο δικαστήριο.

6. Μπορεί να υποβληθεί αίτηση για λογαριασμό συγγενούς, οικείου ή ανηλίκου;

Αίτηση διατροφής ανηλίκου μπορεί να υποβάλει οποιοσδήποτε, π.χ. φίλος, συγγενής ή νομικός παραστάτης (στην Αγγλία και την Ουαλία, δικηγόρος – solicitor) εξ ονόματος του γονέα ή του προσώπου που ασκεί την επιμέλεια του τέκνου. Ο γονέας  ή το πρόσωπο που ασκεί την επιμέλεια πρέπει να εξουσιοδοτήσει το πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση, εκτός αν αυτό νομιμοποιείται ήδη, για παράδειγμα μέσω πληρεξουσίου. Στην Αγγλία και στην Ουαλία η αίτηση δεν μπορεί να υποβληθεί εξ ονόματος του ανηλίκου, εφόσον οι ανήλικοι δεν μπορούν να υποβάλουν αυτοπροσώπως αίτηση διατροφής.

back

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Αίτηση αμοιβαίας εκτέλεσης της υποχρέωσης διατροφής μπορεί να υποβληθεί μόνον για λογαριασμό τέκνου ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, για λογαριασμό πρώην συζύγου.

7. Αν ο αιτών σκοπεύει να προσφύγει στα δικαστήρια, πώς μπορεί να γνωρίζει ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο;

Στην Αγγλία και στην Ουαλία, οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στο κατά τόπον αρμόδιο magistrates’ court ή county court. Οι διευθύνσεις τους είναι καταχωρημένες στον τηλεφωνικό κατάλογο και στην ιστοσελίδα της Δικαστικής Υπηρεσίας English. Tο διοικητικό προσωπικό του δικαστηρίου δίνει πληροφορίες στο αιτούντα, αν χρειαστεί να απευθυνθεί σε άλλο δικαστήριο.

8. Υποχρεούται ο αιτών να χρησιμοποιήσει ενδιάμεσο για την προσφυγή στα δικαστήρια (π.χ. δικηγόρο, ειδικό οργανισμό ή κυβερνητική υπηρεσία [κεντρική ή τοπική] κλπ); Αν όχι, ποια διαδικασία ακολουθείται;

Η υποβολή αίτησης διατροφής τέκνου είναι διοικητική διαδικασία την οποία διεκπεραιώνει ο Οργανισμός Διατροφής Τέκνων.

Για την αμοιβαία εκτέλεση δικαστικής διαταγής περί διατροφής, δεν απαιτείται η υποβολή αίτησης από δικηγόρο σε δικαστήριο για την είσπραξη της διατροφής δυνάμει των διαφόρων διεθνών συμβάσεων και συμφωνιών. Η αίτηση που λαμβάνεται από άλλη χώρα, αποστέλλεται στο magistrates’ court στην περιφέρεια του οποίου κατοικεί ο καθού, ή στο δικαστήριο έκδοσης από την αρμόδια κεντρική αρχή για την Αγγλία και την Ουαλία.

Για την υποβολή αίτησης ενώπιον του δικαστηρίου σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του Νόμου Children Act 1989 δεν απαιτείται παράσταση δικηγόρου.

9. Υποχρεούται ο αιτών να καταβάλει κάποιο τέλος για την προσφυγή στα δικαστήρια; Αν ναι, σε τι ποσό είναι πιθανόν να ανέρχονται; Αν ο αιτών δεν διαθέτει επαρκή οικονομικά μέσα, μπορεί να τύχει νομικής βοήθειας (ευεργέτημα πενίας) για την κάλυψη της δαπάνης της σχετικής διαδικασίας;

Για την είσπραξη της διατροφής συνήθως δεν απαιτείται παράσταση δικηγόρου και, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν χρειάζεται να καταβληθούν τέλη, εκτός αν έχει εκδοθεί διαταγή από το county court. Στις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται παράσταση δικηγόρου, μπορεί να τύχει κανείς ευεργετήματος πενίας ή νομικής βοήθειας, υπό την προϋπόθεση όμως, σε ορισμένες περιπτώσεις, ότι δεν διαθέτει επαρκή οικονομικά μέσα και ότι η υπόθεση έχει πιθανότητες ευδοκίμησης. Ο αιτών μπορεί να χρειαστεί να καταβάλει μέρος της δικαστικής δαπάνης.

back

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Ο υπολογισμός της διατροφής τέκνου, η είσπραξη του ποσού, η μεταβίβασή του στον γονέα ή το πρόσωπο που ασκεί την επιμέλεια και η αναγκαστική εκτέλεση της υποχρέωσης διατροφής διενεργούνται ατελώς από τον Οργανισμό Διατροφής Τέκνων.

10. Τι μορφής διατροφή είναι πιθανόν να επιδικάσει το δικαστήριο; Αν επιδικαστεί διατροφή εις χρήμα, πώς θα οριστεί το ποσό της; Μπορεί να αναθεωρηθεί η απόφαση του δικαστηρίου ώστε να ληφθούν υπόψη μεταβολές του κόστους ζωής ή των οικογενειακών συνθηκών;

Για την είσπραξη της διατροφής, το δικαστήριο μπορεί να εκδώσει διαταγή διατροφής τέκνου, διατροφής συζύγου ή διατροφής τέκνου/συζύγου. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την καταβολή της διατροφής περιοδικώς, εφάπαξ, με σύσταση ασφάλειας ζωής, περιοδικώς κατόπιν σύστασης ασφάλειας. Για τον υπολογισμό του ύψους της διατροφής λαμβάνονται υπόψη όλες οι περιστάσεις της συγκεκριμένης υπόθεσης. Αίτηση ενώπιον του δικαστηρίου για την τροποποίηση διαταγής διατροφής μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε.

Όσον αφορά τη διατροφή τέκνου, αν το καθαρό εβδομαδιαίο εισόδημα του γονέα που δεν συνοικεί με το τέκνο είναι 200 αγγλικές λίρες και άνω, η διατροφή του τέκνου υπολογίζεται ως ποσοστό του καθαρού εισοδήματος του γονέα που δεν συνοικεί με το τέκνο. Τα ποσοστά διατροφής είναι 15% για ένα τέκνο, 20% για δύο και 25 % για τρία ή περισσότερα. Αν το καθαρό εβδομαδιαίο εισόδημα του γονέα που δεν συνοικεί με το τέκνο είναι μεγαλύτερο των 100 αλλά μικρότερο των 200 αγγλικών λιρών, το ποσοστό μειώνεται. Αν το καθαρό εβδομαδιαίο εισόδημα του γονέα που δεν συνοικεί με το τέκνο είναι 100 αγγλικές λίρες ή λιγότερο, επιβάλλεται κατ' αποκοπήν ποσό διατροφής 5 αγγλικών λιρών.

Το ποσό του καθαρού εβδομαδιαίου εισοδήματος που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της καταβλητέας διατροφής μειώνεται αν ο γονέας που δεν συνοικεί με το τέκνο έχει άλλα παιδιά που ζουν μαζί του στη νέα του οικογένεια.

back

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Η υπολογιζόμενη διατροφή μπορεί επίσης να μειωθεί αν το τέκνο διανυκτερεύει τουλάχιστον μία νύκτα την εβδομάδα στην οικία του γονέα που δεν συνοικεί με αυτό. (Για παράδειγμα, 52 νύκτες = μείωση κατά ένα έβδομο, 104 νύκτες = μείωση κατά δύο έβδομα.)

Για τον υπολογισμό της διατροφής τέκνου δεν λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα του γονέα που ασκεί την επιμέλεια.

11. Πώς και σε ποιον καταβάλλεται η διατροφή;

Τα πρόσωπα που μπορούν να λάβουν διατροφή αναφέρονται ανωτέρω, στην απάντηση στην ερώτηση 1.

Tα δικαστήρια της Αγγλίας και της Ουαλίας είναι αρμόδια για τις υποθέσεις καταβολής διατροφής σε ιδιώτες. Εντούτοις, το τμήμα Αμοιβαίας Εκτέλεσης Διαταγών Διατροφής (Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders - REMO) της Διεύθυνσης Συνταγματικών Υποθέσεων συμμετέχει στη διεκπεραίωση ορισμένων πληρωμών από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Ο Οργανισμός Διατροφής Τέκνων προσφέρει υπηρεσίες υπολογισμού και είσπραξης. Εισπράττει τη διατροφή τέκνου αν το πρόσωπο που ασκεί την επιμέλεια λαμβάνει εισοδηματική στήριξη ή επίδομα ανεργίας υπολογιζόμενο βάσει του εισοδήματος, ή αν το ζητήσει ένας εκ των δύο γονέων. Αν οι γονείς που δεν συνοικούν με το τέκνο καθυστερούν καταβολές, ο Οργανισμός Διατροφής Τέκνων προσπαθεί να εξασφαλίσει ότι θα καταβάλουν όλα τα ποσά διατροφής που οφείλουν.

12. Αν ο υπόχρεος διατροφής δεν την καταβάλλει οικειοθελώς, ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν ώστε να αναγκαστεί να πληρώσει;

Για την είσπραξη της διατροφής, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την καταβολή του ποσού απευθείας στο δικαστήριο, να διατάξει συγκεκριμένη μέθοδο πληρωμής ή να εκδώσει διαταγή δέσμευσης των αποδοχών ή ακόμα και να καταδικάσει σε προσωπική κράτηση ορισμένης διάρκειας.

Όσον αφορά τη διατροφή τέκνου, αν ο γονέας που δεν συνοικεί με το τέκνο δεν εκπληρώνει την υποχρέωση διατροφής που υπέχει, ο Οργανισμός Διατροφής Τέκνων λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει την εξόφληση του συνόλου της οφειλής. Ο Οργανισμός μπορεί να χρησιμοποιήσει μια σειρά εξουσιών που διαθέτει, συμπεριλαμβανομένης της απευθείας λήψης χρημάτων από τις αποδοχές του υπόχρεου (διαταγή αφαίρεσης από τις αποδοχές) και της προσφυγής στα δικαστήρια (αγωγή εκτέλεσης). Εφόσον απαιτείται σε ακραίες περιπτώσεις, μπορεί να ζητηθεί από το δικαστήριο ή αφαίρεση της άδειας οδήγησης του υπόχρεου γονέα που δεν συνοικεί με το τέκνο, ή ακόμα και η προσωπική του κράτηση.

back

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Αν ο γονέας που δεν συνοικεί με το τέκνο παραλείπει να καταβάλει τη διατροφή εμπροθέσμως, ο Οργανισμός μπορεί να επιβάλει ποινική ρήτρα έως και 25% της εβδομαδιαίας διατροφής για κάθε εβδομάδα την οποία ο γονέας που δεν συνοικεί με το τέκνο δεν καταβάλλει ή δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα τη διατροφή. Τα ποσά αυτά δεν καταβάλλονται στο γονέα ή στο πρόσωπο που ασκεί την επιμέλεια, αλλά παρακρατούνται από το δημόσιο για την κάλυψη της επιπλέον διοικητικής δαπάνης του Οργανισμού για την αναγκαστική εκτέλεση της πληρωμής.

13. Υπάρχει κάποιος οργανισμός ή κυβερνητική υπηρεσία (κεντρική ή τοπική) που μπορεί να με βοηθήσει στην είσπραξη της διατροφής;

Για τη διατροφή τέκνου, αρμόδιος είναι ο Οργανισμός Διατροφής Τέκνων (βλ. ανωτέρω).

14. Μπορεί να υποκαταστήσει τον υπόχρεο και να καταβάλει αντ' αυτού το σύνολο ή μέρος της διατροφής; 

Για τη διατροφή τέκνου, ο Οργανισμός Διατροφής Τέκνων μπορεί απλώς να μεταβιβάσει τα χρήματα που λαμβάνει, εφόσον κρίνεται σκόπιμο. Ο Οργανισμός δεν μπορεί να καταβάλει τη διατροφή, ή μέρος αυτής, ο ίδιος ή αντί του γονέα που δεν συνοικεί με το τέκνο.

Αν ο γονέας ή το πρόσωπο που ασκεί την επιμέλεια του τέκνου λαμβάνει εισοδηματική στήριξη (συμπεριλαμβανομένου του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος) ή επίδομα ανεργίας βασιζόμενο στο εισόδημα, το επίδομά του προσαυξάνεται κατά ένα ποσό λόγω της διατροφής του τέκνου. Σε αυτή την περίπτωση, ο γονέας ή το πρόσωπο που ασκεί την επιμέλεια μπορεί να λάβει έως και 10 αγγλικές λίρες από τυχόν διατροφή που καταβάλλει ο γονέας ο οποίος δεν συνοικεί με το τέκνο. Το υπόλοιπο παρακρατείται από το δημόσιο.

Οι κεντρικές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου (π.χ. το τμήμα Αμοιβαίας Εκτέλεσης Εντολών Διατροφής - REMO) δεν μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη διενέργειας πληρωμών.

Αν ο αιτών βρίσκεται στην Αγγλία ή στην Ουαλία και ο υπόχρεος διατροφής κατοικεί σε άλλη χώρα:

15. Μπορεί ο αιτών να τύχει της συνδρομής οργανισμού ή κυβερνητικής υπηρεσίας (κεντρικής ή τοπικής) της Αγγλίας και Ουαλίας;

Θα πρέπει να απευθυνθείτε στο τμήμα Αμοιβαίας Εκτέλεσης Διαταγών Διατροφής (REMO) της Διεύθυνσης Συνταγματικών Υποθέσεων.

back

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Αμοιβαία Εκτέλεση Διαταγών Διατροφής είναι η διαδικασία μέσω της οποίας οι δικαστικές διαταγές επιδίκασης διατροφής τις οποίες εκδίδουν δικαστήρια του Ηνωμένου Βασιλείου υπέρ κατοίκων του Ηνωμένου Βασιλείου μπορούν να καταχωρηθούν και να εκτελεστούν από δικαστήρια ή άλλες αρχές σε άλλες χώρες κατά κατοίκων εξωτερικού.

Πρόκειται για αμφίδρομη ρύθμιση η οποία διέπεται από διεθνείς συμβάσεις, πράγμα που σημαίνει ότι οι αλλοδαπές διαταγές επιδίκασης διατροφής υπέρ ατόμων που ζουν στο εξωτερικό μπορούν κατά την ίδια έννοια να καταχωρηθούν και να εκτελεστούν από τα δικαστήρια του Ηνωμένου Βασιλείου κατά κατοίκων του Ηνωμένου Βασιλείου.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση -

Ο κάτοικος του Ηνωμένου Βασιλείου που επιθυμεί να του επιδικαστεί διατροφή εις βάρος προσώπου που ζει στο εξωτερικό πρέπει να έλθει σε επαφή με

(α) το κατά τόπον αρμόδιο magistrates’ court (ή county court που έχει εκδώσει τη διαταγή) αν διαθέτει ισχύουσα διαταγή επιδίκασης διατροφής ή

(β) το κατά τόπον αρμόδιο magistrates’ court, αν δεν υπάρχει ισχύουσα διαταγή.

Οι διευθύνσεις των δικαστηρίων υπάρχουν στον τηλεφωνικό κατάλογο ή στην Court Service website English.

Ο αιτών μπορεί να ζητήσει την εκτέλεση της διαταγής στη χώρα κατοικίας του υποχρέου. Προβλέπονται επίσης διαδικασίες που επιτρέπουν σε αιτούντα να ζητήσει από την αλλοδαπή αρχή να εκδώσει διαταγή επιδίκασης διατροφής για λογαριασμό του. 

Ο αιτών δεν χρειάζεται να προσλάβει δικηγόρο. Το προσωπικό του δικαστηρίου συνδράμει τον αιτούντα και διαβιβάζει την αίτηση στην αρμόδια αρχή, δηλαδή στη Διεύθυνση Συνταγματικών Υποθέσεων για αιτήσεις που κατατίθενται στην Αγγλία και την Ουαλία, στη Σκωτική Εκτελεστική Αρχή (Scottish Executive) για αιτήσεις που κατατίθενται στη Σκωτία ή στη Δικαστική Υπηρεσία της Βορείου Ιρλανδίας για αιτήσεις που κατατίθενται στη Βόρειο Ιρλανδία.

back

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Η αρχή ελέγχει ότι η αίτηση είναι εντάξει και την αποστέλλει στην αλλοδαπή αρχή ή δικαστήριο για καταχώρηση και εκτέλεση κατά του προσώπου που ζει εκεί.

Αιτήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό πρέπει να αποστέλλονται στο τμήμα Αμοιβαίας Εκτέλεσης Εντολών Διατροφής (REMO) της Διεύθυνσης Συνταγματικών Υποθέσεων, το οποίο είναι η αρμόδια αρχή στην Αγγλία και στην Ουαλία για τη διαβίβαση και τη λήψη αιτήσεων εκτέλεσης που αφορούν διατροφή αν ο απών γονέας ζει στο εξωτερικό. Το τμήμα Αμοιβαίας Εκτέλεσης Εντολών Διατροφής διαβιβάζει την αίτηση στο συγκεκριμένο δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία για να ασχοληθεί με την υπόθεση.

Για τη διατροφή τέκνου, ο Οργανισμός Διατροφής Τέκνων μπορεί να υπολογίσει τη διατροφή μόνον εφόσον ο γονέας που δεν συνοικεί με το τέκνο ζει σε άλλο μέρος του Ηνωμένου Βασιλείου (δηλαδή στην Αγγλία, στην Ουαλία ή στη Σκωτία) ή εργάζεται εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, εφόσον απασχολείται σε εργοδότη ο οποίος εδρεύει, για το σκοπό της καταβολής αποδοχών, στο Ηνωμένο Βασίλειο.

16. Αν ναι, πώς μπορεί κανείς να έλθει σε επαφή με τον εν λόγω οργανισμό ή κυβερνητική υπηρεσία (κεντρική ή τοπική);

Μπορεί κανείς να έλθει σε επαφή με το τμήμα Αμοιβαίας Εκτέλεσης Εντολών Διατροφής στη διεύθυνση:

Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders (REMO)

Department for Constitutional Affairs

Selborne House

54-60 Victoria Street

London

SW1E 6QW

Τηλέφωνα:

+44 20 7210 8561 +44 20 7210 8340

+44 20 7210 8635 +44 20 7210 8795

Φαξ: + 44 20 7210 8681

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: philip.ashmore@lcd.gsi.gov.uk

17. Τι είδος συνδρομής μπορεί να λάβει ο αιτών από τον εν λόγω οργανισμό ή κυβερνητική υπηρεσία (κεντρική ή τοπική);

Γενικά, δεν δίδονται λεπτομερείς νομικές συμβουλές στους αιτούντες ή σε τρίτους: αρμόδια γι' αυτό είναι τα δικαστήρια. Εντούτοις, μπορούν να δοθούν γενικές διαδικαστικές οδηγίες. Η ακριβής φύση της αμοιβαιότητας που ισχύει μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και άλλων εννόμων τάξεων εξαρτάται από τη σύμβαση ή συμφωνία την οποία έχει υπογράψει η άλλη χώρα· το τμήμα Αμοιβαίας Εκτέλεσης Εντολών Διατροφής της Διεύθυνσης Συνταγματικών Υποθέσεων μπορεί να προσφέρει συμβουλές για τον τρόπο εφαρμογής των διαφόρων συμβάσεων σε μια συγκεκριμένη υπόθεση.

back

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Για τη διατροφή τέκνου, εφόσον ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια και το τέκνο κατοικούν στο Ηνωμένο Βασίλειο και ο γονέας που δεν συνοικεί με το τέκνο κατοικεί στο εξωτερικό, ο Οργανισμός Διατροφής Τέκνων είναι αρμόδιος να υπολογίσει τη διατροφή μόνον αν ο γονέας που δεν συνοικεί με το τέκνο απασχολείται σε εργοδότη ο οποίος εδρεύει, για το σκοπό της καταβολής αποδοχών, στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Αν ο αιτών βρίσκεται σε άλλη χώρα και ο υπόχρεος διατροφής βρίσκεται στην Αγγλία ή στην Ουαλία:

18. Μπορεί ο αιτών να καταθέσει απευθείας αίτηση σε οργανισμό ή κυβερνητική υπηρεσία (κεντρική ή τοπική) της Αγγλίας και Ουαλίας;

Βλ. απάντηση στην ερώτηση 15 ανωτέρω. Η αίτηση υποβάλλεται μέσω κεντρικής αρχής ή δικαστηρίου της αλλοδαπής έννομης τάξης κατοικίας του αιτούντα.

Για τη διατροφή τέκνου, ο Οργανισμός Διατροφής Τέκνων είναι αρμόδιος να υπολογίσει τη διατροφή μόνον αν ο αιτών και το τέκνο κατοικούν σε άλλο μέρος του Ηνωμένου Βασιλείου (δηλαδή στη Σκωτία ή στη Βόρειο Ιρλανδία).

19. Αν ναι, πώς μπορεί κανείς να έλθει σε επαφή με τον εν λόγω οργανισμό ή κυβερνητική υπηρεσία (κεντρική ή τοπική);

Για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να έλθει κανείς σε επαφή με το τμήμα Αμοιβαίας Εκτέλεσης Εντολών Διατροφής, βλ. απάντηση 16 ανωτέρω.

Για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να έλθει κανείς σε επαφή με τον Οργανισμό Διατροφής Τέκνων English βλ. απάντηση 5A ανωτέρω.

20. Τι είδος συνδρομής μπορεί να λάβει ο αιτών από τον εν λόγω οργανισμό ή κυβερνητική υπηρεσία (κεντρική ή τοπική);

Η συνδρομή που μπορεί να προσφέρει το τμήμα Αμοιβαίας Εκτέλεσης Εντολών Διατροφής περιγράφεται ανωτέρω, στην απάντηση στην ερώτηση 17.

Οι περιπτώσεις στις οποίες ο Οργανισμός Διατροφής Τέκνων μπορεί ή όχι να δεχθεί μια αίτηση περιγράφονται λεπτομερώς σε προηγούμενες απαντήσεις.

Πρόσθετες πληροφορίες

 • Διεύθυνση Συνταγματικών Υποθέσεων English
 • Δικαστική Υπηρεσία English
 • Οργανισμός Διατροφής Τέκνων English
 • Διεύθυνση Εργασίας και Συντάξεων English

« Αξιώσεις διατροφής - Γενικές Πληροφορίες | Ηνωµένο Βασίλειο - Γενικές Πληροφορίες »

back

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 03-01-2007

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο