Europeiska Kommissionen > ERN > Underhållsskyldighet > Gemenskapsrätt

Senaste uppdatering: 11-06-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Underhållsskyldighet - Gemenskapsrätt

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


Se eller för den senast uppdaterade versionen av denna text English

”Min före detta man bor i ett annat EU-land och betalar inte underhållsbidraget. Vad ska jag göra?”

För att förmå en person som är underhållsskyldig och som är bosatt i ett annat EU-land att betala måste du vända dig till domstol eller annan myndighet i den medlemsstat där du har begärt verkställighet av domen om underhåll. Det finns EU-bestämmelser som gör det lättare att driva in underhållsbidrag i en annan medlemsstat än den där du själv bor. Dessa bestämmelser kommer snart att förbättras.

 • Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område innehåller regler om behörig domstol för mål om underhållsskyldighet. Förordningen, som trädde i kraft den 1 mars 2002, är direkt tillämplig, vilket innebär att vem som helst kan åberopa den i domstol. Förordningen gäller dock inte Danmark, där Brysselkonventionen av den 27 september 1968, som rör samma frågor, fortfarande gäller.

  Enligt denna förordning kan den underhållsskyldige välja att vända sig till behörig domstol antingen i den medlemsstat där den underhållsskyldige har hemvist eller i den medlemsstat där han eller hon själv har sin hemvist eller varaktiga vistelseort. Detta innebär att den underhållsberättigade hamnar i en förmånlig sits. Om den underhållsskyldige vill vända sig till domstol omfattas han eller hon av den allmänna regeln och har endast ett alternativ, nämligen att väcka talan inför behörig domstol i den medlemsstat där motparten, det vill säga den underhållsberättigade, har hemvist.

  Om talan om underhåll har samband med frågan om någons rättsliga status (till exempel som frånskild), ska den väckas vid den domstol som enligt sin egen lag är behörig att pröva denna fråga, såvida inte behörigheten endast grundar sig på den ena partens medborgarskap.

  En dom som har meddelats i en medlemsstat ska dessutom erkännas i övriga medlemsstater (artikel 33 i förordningen) och verkställas sedan domen, på ansökan av en part, har förklarats vara verkställbar där (artikel 38 i förordningen).

  Enligt Brysselkonventionen från 1968 var det tillåtet för en medlemsstat att vägra att erkänna en dom om domstolen i ursprungsstaten i sin dom hade tagit ställning till en fråga om en fysisk persons rättsliga status, rättskapacitet eller rättshandlingsförmåga i strid med en internationellt privaträttslig bestämmelse i den stat där domen gjordes gällande. Den bestämmelsen har tagits bort i förordningen. Hädanefter får en medlemsstat bara vägra att erkänna en utländsk dom om den uppenbart strider mot grunderna för rättsordningen i medlemsstaten, är oförenlig med en tidigare dom eller om stämningsansökan inte har delgivits i tillräckligt god tid (artikel 34).

  Till börjanTill början

  Ett avtal om underhållsskyldighet som har ingåtts inför en administrativ myndighet eller bestyrkts av en sådan myndighet ska anses som en officiell handling som kan verkställas enligt förenklade regler (artikel 57).

  Även om det här förfarandet är relativt enkelt, finns det trots förordningen kvar en hel del hinder mot automatisk verkställighet av domar inom EU. Fortfarande krävs det alltför många steg innan domar kan verkställas.

 • Europeiska rådet (dvs. EU-ländernas stats- och regeringschefer) i Tammerfors i oktober 1999 begärde att det skulle bli ännu enklare att verkställa utländska domar. I november 2000 antog ministerrådet ett åtgärdsprogram om ömsesidigt erkännande av domar. Slutmålet är att avskaffa alla särskilda förfaranden (s.k. exekvatur) för verkställighet av civilrättsliga domar. Mot den bakgrunden framstår underhållsskyldighet som en prioriterad fråga.
 • Den 21 april 2004 antog Europaparlamentet och rådet förordning nr 805/2004 om införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar. Förordningen omfattar underhållskrav, men endast om de kan definieras som oberstridda fordringar.
 • Kommissionen offentliggjorde i april 2004 en grönbok som omfattar alla frågor som rör indrivning av underhållsbidrag.
 • Den 15 december 2005 lade kommissionen för rådet fram ett förslag till förordning om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet.

  Detta förslag har till mål att undanröja alla kvarvarande hinder för indrivning av underhållsbidrag inom Europeiska unionen. Förordningen kommer att göra det möjligt att skapa rättsregler som lever upp till de underhållsberättigades legitima förväntningar. De underhållsberättigade bör lätt, snabbt och företrädesvis utan kostnad kunna utverka en exekutionstitel som utan hinder kan cirkulera inom det europeiska rättsliga området och i praktiken leda till regelbunden betalning av de belopp som den underhållsberättigade har rätt till.

  Till börjanTill början

  Denna nya europeiska rättsordning kräver mer omfattande åtgärder än enbart en upputsning av nuvarande mekanismer. Amibitiösa åtgärder planeras inom alla viktiga områden som omfattas av det civilrättsliga samarbetet, till exempel internationell behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet, samarbete och undanröjande av hinder för väl fungerande förfaranden. Tanken har varit att samla alla dessa övergripande åtgärder i ett enda instrument.

 • Förslaget till förordning har tre viktiga mål:
  1. Förenkla medborgarnas liv genom att minska på de formaliteter som krävs för att ett domstolsavgörande ska kunna meddelas och verkställas i vilken medlemsstat som helst, och genom att ge de underhållsberättigade konkret stöd. Här bör särskilt nämnas möjligheten att vidta nödvändiga åtgärder i det land där den underhållsberättigade har hemvist, också i samband med själva verkställigheten, bland annat när det gäller att utverka införsel på lön eller banktillgångar, sätta igång samarbetsmekanismerna eller få tillgång till uppgifter som gör det möjligt att lokalisera den underhållsskyldige och värdera dennes tillgångar.
  2. Öka rättssäkerheten genom harmonisering av lagvalsregler.
  3. Säkra en effektiv och varaktig indrivning genom att ge den underhållsberättigade möjlighet att utverka en dom som är verkställbar i hela EU, som i fortsättningen kommer att omfattas av ett enkelt och harmoniserat system för verkställighet.
 • Förordningen läggs fram för rådet i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 67.2 första strecksatsen i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, vilket innebär att rådet beslutar enhälligt efter att ha hört Europaparlamentet. Förslaget omfattar aspekter som berör familjerätten och kan därför enligt gällande fördragsbestämmelser inte antas i enlighet enligt med medbeslutandeförfarandet.

  Denna tolkning är juridiskt korrekt med hänsyn till den nära kopplingen mellan underhållsskyldighet och familjerätt, men ger också upphov till vissa problem:

  • Den tar inte i tillräcklig utsträckning hänsyn till att begreppet underhållsskyldighet har vissa drag av hybrid. Underhållsskyldigheten har sina rötter i den familjerättsliga sfären, men när det kommer till konkret verkställighet kan den jämföras med fordringar i andra sammanhang.
  • Den beaktar inte att gemenskapslagstiftaren hittills alltid har ansett att underhållsskyldighet kan omfattas av allmänna rättsregler (jfr Bryssel I-förordningen, som i princip inte omfattar familjerättsliga frågor, men som ändå reglerar underhållsskyldighet. Förordningen om en europeisk exekutionstitel omfattar på samma sätt underhållsskyldighet och har antagits enligt medbeslutandeförfarandet).
  • Den medger inte att Europaparlamentet spelar sin roll fullt ut.

  Det är av dessa skäl som kommissionen i ett meddelande har uppmanat rådet att låta underhållsskyldighet regleras av medbeslutandeförfarandet i stället för av förfarandet för beslut med enhällighet, i enlighet med artikel 67.2 andra strecksatsen.

  Till börjanTill början

 • Alla dessa åtgärder kommer att kompletteras med effektiva mekanismer för samarbete mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter.

  I detta sammanhang bör det understrykas att alla medlemsstater, med undantag förn Lettland, Litauen och Malta, har ratificerat New York-konventionen français av den 20 juni 1956 om indrivning av underhållsbidrag i utlandet. Det är en FN-konvention som innehåller ett system för samarbete mellan myndigheter i de stater som har ratificerat konventionen.

  Det bör också påpekas att flera medlemsstater också ratificerat fyra konventioner om underhållsskyldighet som har utarbetats av den internationella organisationen Haagkonferensen för internationell privaträtt (se faktabladet Internationell rätt).

Referensdokument

 • Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I) (KOM/2005/650)
 • Meddelande från kommissionen till rådet med en uppmaning till Rådet att låta artikel 251 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen bli tillämplig på de åtgärder om underhållsskyldighet som vidtas i enlighet med artikel 65 i samma fördrag (COM/2005/648)
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 805/2004 av den 21 april 2004 om införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar
 • Grönbok om underhållsskyldighet - Svar English - français DOC File (DOC File 94 KB) på frågorna i grönboken
 • Utkast till åtgärdsprogram för genomförande av principen om ömsesidigt erkännande av domar på privaträttens område
 • Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område
 • Ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådet i Tammerfors (15 och 16 oktober 1999)
 • Förslag till rådets förordning om införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar
 • Konvention English - français av den 2 oktober 1973 om erkännande och verkställighet av avgöranden angående underhållsskyldighet(Haagkonferensen för internationell privaträtt)
 • Konvention English - français av den 2 oktober 1973 tillämplig lag för underhållsskyldighet (Haagkonferensen för internationell privaträtt)
 • 1968 års Brysselkonvention om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område (konsoliderad version)
 • New York-konventionen français av den 20 juni 1956 om indrivning av underhållsbidrag i utlandet

« Underhållsskyldighet - Allmän information | Gemenskapsrätt - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 11-06-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket