comisia europeană > RJE > Stabilirea dreptului de întreţinere > Drept comunitar

Ultima actualizare: 19-03-2007
Versiune pentru tipărit Adaugă la preferinţe

Stabilirea dreptului de întreţinere - Drept comunitar

EJN logo

Această pagină nu mai este de actualitate. Actualizarea este în curs şi va fi publicată pe portalul european e-justiţie.


Pentru versiunea actualizată, vă rugăm consultaţi English

„Nu reuşesc să obţin plata pensiei de întreţinere care mi se cuvine dintr-un alt stat membru”.

Pentru a obliga „debitorul obligaţiei de întreţinere” domiciliat într-un alt stat membru să vă plătească, trebuie să faceţi apel la instanţele statului în care solicitaţi executarea hotărârii. Există deja prevederi comunitare care vă vor ajuta să vă recuperaţi pensia alimentară dintr-un alt stat membru decât cel în care locuiţi. Aceste reguli vor fi îmbunătăţite în viitor.

 • Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială (aşa-numitul Regulament „Bruxelles I”) conţine reguli de competenţă specială a instanţelor pentru creanţele dreptul de întreţinere. Prevederile acestui regulament sunt direct aplicabile de la 1 martie 2002, ceea ce înseamnă că fiecare poate să se folosească de ele în faţa unei instanţe. Aceste dispoziţii nu se aplică Danemarcei, pentru care Convenţia de la Bruxelles din 27 septembrie 1968, referitoare la acelaşi subiect, continuă să fie în vigoare.

Conform acestui regulament, creditorul obligaţiei de întreţinere poate să aleagă să sesizeze fie instanţa competentă a statului membru în care este domiciliat debitorul, fie cea a statului membru în care domiciliază el însuşi sau îşi are reşedinţa în mod obişnuit. Creditorul obligaţiei de întreţinere este astfel plasat într-o poziţie favorabilă. În schimb, debitorul, când ia iniţiativa de a acţiona, este supus regulii generale şi nu are decât o singură posibilitate, cea de a începe procedura în faţa instanţei competente a statului membru în care partea adversă - creditorul - îşi are domiciliul.

În plus, dacă acţiunea referitoare la pensia de întreţinere este accesorie unei acţiuni privitoare la „starea civilă a persoanelor” (cum ar fi divorţul), va fi prezentată în faţa unei instanţe competente în această privinţă, cu excepţia cazului în care competenţa se fondează doar pe naţionalitatea părţilor.

Hotărârile date într-un stat membru în materie de obligaţii de întreţinere sunt recunoscute în celelalte state membre (articolul 33 din regulament) şi puse în aplicare după ce au fost declarate executorii în acele state, la cererea oricărei persoane interesate (articolul 38 din regulament).

SusSus

Spre deosebire de Convenţia de la Bruxelles din 1968, pe care regulamentul o înlocuieşte, articolul 34 din regulament nu mai permite refuzul recunoaşterii unei hotărâri contrare dreptului internaţional privat al ţării respective, atunci când hotărârea instanţei de origine se referă la starea civilă şi la capacitatea persoanelor. De acum înainte, o hotărâre a unei instanţe străine poate să nu fie recunoscută doar în cazul în care această recunoaştere este contrară ordinii publice sau ireconciliabilă cu o hotărâre anterioară sau atunci când actul de introducere a acţiunii în instanţă nu a fost notificat în termenul adecvat.

În final, conform articolului 57, acordurile în materie de obligaţii de întreţinere, încheiate în faţa autorităţilor administrative sau autentificate de acestea, sunt considerate acte autentice care pot beneficia de aplicarea mecanismului simplificat de executare.

Deşi această procedură pare relativ simplă, regulamentul nu înlătură toate obstacolele din calea liberei circulaţii a hotărârilor judecătoreşti în Uniunea Europeană şi păstrează măsuri intermediare care sunt încă prea restrictive.

 • La Tampere în octombrie 1999, Consiliul European a cerut continuarea reducerii măsurilor intermediare necesare pentru a permite executarea hotărârilor străine. În noiembrie 2000, Consiliul a adoptat un program privind recunoaşterea reciprocă a hotărârilor judecătoreşti. Obiectivul final este de a suprima procedura de exequatur pentru toate hotărârile în materie civilă şi comercială. În această perspectivă, creanţele legate de dreptul de întreţinere apar clar ca o prioritate.
 • Ulterior, Parlamentul European şi Consiliul au adoptat Regulamentul nr. 805/2004 la data de 21 aprilie 2004, privind crearea unui titlu executoriu european pentru creanţele necontestate. Acest text se referă la creanţele legate de dreptul de întreţinere, însă doar în cazul în care acestea pot fi considerate creanţe necontestate.
 • Pentru a aborda totalitatea problemelor referitoare la recuperarea creanţelor legate de dreptul de întreţinere, Comisia a publicat o Carte verde în aprilie 2004.
 • La data de 15 decembrie 2005, Comisia a supus atenţiei Consiliului o propunere de regulament privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi executarea hotărârilor şi cooperarea în materie de obligaţii de întreţinere.

Această propunere are ca obiectiv ambiţios înlăturarea touturor obstacolelor care există în prezent în calea recuperării pensiei de întreţinere în cadrul Uniunii Europene. Propunerea va permite crearea unui mediu juridic adaptat la aspiraţiile legitime ale creditorilor obligaţiei de întreţinere, care trebuie să aibă posibilitatea de a obţine cu uşurinţă, rapid şi cel mai adesea fără costuri, un titlu executoriu capabil să circule fără piedici în spaţiul judiciar european şi să ducă în mod concret la plata cu regularitate a sumelor datorate.

SusSus

Această nouă ordine juridică europeană necesită acţiuni care să nu se limiteze la „cosmetizarea” mecanismelor actuale; măsuri ambiţioase sunt de aceea propuse în toate domeniile pertinente de cooperare judiciară civilă: competenţa internaţională, legislaţia aplicabilă, recunoaşterea şi executarea, cooperarea şi ridicarea obstacolelor din calea bunei desfăşurări a procedurilor. Aceste răspunsuri globale sunt reunite într-un instrument unic.

 • Propunerea de regulament urmăreşte astfel trei obiective principale:
  1. Simplificarea vieţii cetăţenilor, reducând formalităţile necesare pentru ca o hotărâre judecătorească să fie pronunţată şi executată în orice stat membru şi oferind creditorilor obligaţiei de întreţinere măsuri concrete de sprijin şi asistenţă. Trebuie menţionată, în principal, posibilitatea de a efectua toate demersurile necesare din localitatea de domiciliu, inclusiv în etapa executării propriu-zise, mai ales pentru obţinerea punerii sub sechestru a salariilor sau a unui cont bancar, pentru a declanşa mecanismele de cooperare sau pentru a avea acces la informaţii ce permit localizarea debitorului şi evaluarea patrimoniului său.
  2. Consolidarea securităţii juridice, prin armonizarea normelor în materie de conflict de legi.
  3. Asigurarea eficacităţii şi durabilităţii recuperării, permiţând creditorului să obţină o hotărâre executorie pe întreg teritoriul Uniunii Europene şi să beneficieze apoi de un sistem de executare simplu şi armonizat.
 • Regulamentul este supus atenţiei Consiliului după procedura prevăzută la articolul 67, alineatul 2 (liniuţa 1) din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, prin care Consiliul se pronunţă în unanimitate după consultarea Parlamentului European. Această propunere se referă la dreptul familiei şi nu poate fi deci adoptată prin codecizie, în conformitate cu tratatul aflat în vigoare.

Această interpretare se impune din punct de vedere juridic, având în vedere legăturile foarte strânse care există între obligaţia de plată a pensiei de întreţinere şi dreptul familiei, însă prezintă un triplu inconvenient:

  • nu ţine seama suficient de natura hibridă a conceptului de obligaţie de întreţinere - familial prin originile sale, însă pecuniar în practică, ca orice altă creanţă;
  • ignoră faptul că, până în prezent, legislatorul comunitar a considerat mereu că obligaţiile de întreţinere ar putea intra sub regimul dreptului comun (conform regulamentului Bruxelles I, care exclude dreptul familiei, dar păstrează obligaţiile de întreţinere în sfera sa de aplicare; de asemenea, regulamentul TEE cuprinde creanţele legate de pensia de întreţinere şi a fost adoptat conform procedurii de codecizie);
  • nu permite Parlamentului European să-şi îndeplinească rolul pe deplin.

Pentru acest motiv, Comisia, în cadrul unei Comunicări, a invitat Consiliul să transfere materia obligaţiilor de întreţinere de la unanimitate la codecizie, conform articolului 67, alineatul 2, liniuţa 2 din tratat.

SusSus

 • Aceste măsuri vor fi însoţite de stabilirea unor mecanisme eficiente de cooperare între autorităţile competente ale statelor membre.

În această privinţă, trebuie subliniat că statele membre, cu excepţia Letoniei, Lituaniei şi Maltei sunt părţi la Convenţia de la New York français din 20 iunie 1956 privind recuperarea pensiei de întreţinere în străinătate, încheiată sub egida Naţiunilor Unite English - español - français, şi care instaurează un mecanism de cooperare administrativă între autorităţile stabilite de către statele părţi.

Trebuie, în final, reamintit faptul că anumite state membre sunt de asemenea părţi la patru Convenţii din Conferinţa de la Haga privind Dreptul Internaţional Privat, aplicabile în materie de obligaţii de întreţinere (a se vedea secţiunea «Drept internaţional» din cadrul acestei teme).

Documente de referinţă

 • Propunere de regulament a Parlamentului European şi a Consiliului privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale (Roma I) (COM/2005/650)
 • Comunicarea Comisiei către Consiliu care invită Consiliul să reglementeze aplicarea articolului 251 din tratatul de instituire a Comunităţii Europene la măsurile luate în materie de obligaţie de plată a pensiei alimentare în temeiul articolului 65 din tratat (COM/2005/648)
 • Regulamentul (CE) nr. 805/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind crearea unui titlu executoriu european pentru creanţele necontestate
 • Cartea verde privind obligaţiile de plată a pensiei alimentare - Răspunsuri English - français DOC File (DOC File 94 KB) la această carte verde
 • Program de măsuri privind punerea în aplicare a principiului recunoaşterii reciproce a hotărârilor în materie civilă şi comercială
 • Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială
 • Concluziile preşedinţiei - Consiliul european de la Tampere (15 şi 16 octombrie 1999)
 • Convenţia English - français din 2 octombrie 1973 privind recunoaşterea şi executarea hotărârilor privind obligaţiile de întreţinere (Conferinţa de la Haga privind dreptul internaţional privat)
 • Convenţia English - français din 2 octombrie 1973 privind legea aplicabilă obligaţiilor de întreţinere (Conferinţa de la Haga privind dreptul internaţional privat)
 • Convenţia de la Bruxelles din 1968 privind competenţa judiciară şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială (versiune consolidată)
 • Convenţia de la New York français din 20 iunie 1956 privind recuperarea pensiei de întreţinere în străinătate (Naţiunile Unite)

« Stabilirea dreptului de întreţinere - Informaţii generale | Drept comunitar - Informaţii generale »

SusSus

Ultima actualizare: 19-03-2007

 
 • Drept comunitar
 • Drept internaţional

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Republica Cehă
 • Danemarca
 • Germania
 • Estonia
 • Irlanda
 • Grecia
 • Spania
 • Franţa
 • Italia
 • Cipru
 • Letonia
 • Lituania
 • Luxemburg
 • Ungaria
 • Malta
 • Ţările de Jos
 • Austria
 • Polonia
 • Portugalia
 • România
 • Slovenia
 • Slovacia
 • Finlanda
 • Suedia
 • Regatul Unit