Eiropas Komisija > ETST > Uzturlīdzekļu prasības > Kopienas tiesību akti

Pēdējo reizi atjaunots: 09-02-2007
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Uzturlīdzekļu prasības - Kopienas tiesību akti

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


Pēdējo precizēto tekstu lūdzu skatīt English

„Es nevaru panākt, lai kāds citā dalībvalstī maksātu man uzturlīdzekļus.”

Lai piespiestu kādu, kurš dzīvo citā dalībvalstī, maksāt uzturlīdzekļus, jums ir jāizmanto tās valsts tiesas, kurā vēlaties panākt sprieduma izpildi. Jau esošie Eiropas Kopienas tiesību noteikumi jums var palīdzēt pieprasīt uzturlīdzekļus dalībvalstī, kas nav jūsu dzīvesvietas valsts. Drīz šos noteikumus pilnveidos.

Saskaņā ar minēto regulu uzturlīdzekļu kreditors var izvēlēties iesniegt lietu vai nu atbildētāja dzīvesvietas dalībvalsts tiesā vai tiesā, kuras teritorijā dzīvo kreditors vai tam ir pastāvīgā dzīvesvieta. Tādēļ kreditors ir labvēlīgākā situācijā. Lietās, kas attiecas uz uzturēšanu, regulas 5. panta 2. punktā paredzēts, ka atbildētāju, kas dzīvo kādā dalībvalstī, citā dalībvalstī var iesūdzēt kreditora dzīvesvietas vai pastāvīgās dzīvesvietas tiesā.

Turklāt, ja lieta attiecas uz tiesvedību par "personas stāvokli" (piemēram, šķiršanās), to izskatīs tiesā, kurai saskaņā ar saviem likumiem ir jurisdikcija veikt šo tiesvedību, ja vien tiesvedības pamatā nav tikai vienas puses pilsonība.

Dalībvalstī pieņemts spriedums par uzturlīdzekļu maksāšanu tiks atzīts pārējās dalībvalstīs (regulas 33. pants) un izpildīts citā dalībvalstī, ja pēc kādas ieinteresētās puses pieprasījuma tas ir pasludināts par izpildāmu attiecīgajā valstī (38. pants).

Salīdzinājumā ar 1968. gada Briseles Konvenciju, ko regula aizstāj, tajā (34. pants) tagad ir izslēgta atteikšanās atzīt spriedumu, kas ir pretrunā tās valsts privātajām starptautiskajām tiesībām, kurā tiek prasīta atzīšana, ja sākotnējās tiesas spriedums nosaka noskaidrot personu stāvokli vai tiesībspēju. Turpmāk ārvalsts spriedums par atzīšanu tiks noraidīts tikai tad, ja tas ir pretrunā ar valsts sabiedrisko kārtību vai ir nesavienojams ar agrāku spriedumu, vai ja dokuments, ar ko uzsāka tiesvedību, savlaicīgi netika piegādāts.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Visbeidzot, ievērojot 57. panta nosacījumus, pasākumus par uzturēšanas saistībām, par kuriem pārvaldes iestādes ir pieņēmušas lēmumus vai kuru autentiskumu tās ir noteikušas, uzskata par autentiskiem līdzekļiem, uz ko attiecas sprieduma vienkāršota izpilde.

Lai gan minētā procedūra ir relatīvi vienkārša, regula nenovērš visus „brīvas spriedumu kustības” šķēršļus Eiropas Savienības robežās un saglabā pagaidu pasākumus, kas joprojām ir pārāk ierobežojoši.

 • Eiropadomes Tamperes sanāksmē 1999. gada oktobrī tika pieprasīts turpmāk samazināt to juridisko pagaidu pasākumu noteikšanu, kas ir vajadzīgi ārvalstu spriedumu izpildei. 2000. gada novembrī Padome pieņēma pasākumu programmu, lai ieviestu spriedumu abpusējas atzīšanas principu. Būtiskākais mērķis ir atcelt prasību par izpildāmības deklarācijas vajadzību visiem spriedumiem civillietās un komerclietās. Šādā perspektīvā ir skaidrs, ka uzturlīdzekļu prasībām ir lielākā prioritāte.
 • Pēc tam 2004. gada 21. aprīlī Eiropas Parlaments un Padome pieņēma Regulu (EK) Nr.805/2004, "ar ko izveido Eiropas izpildes rīkojumu neapstrīdētiem prasījumiem”. Šis dokuments attiecas uz prasījumiem par uzturlīdzekļu maksāšanu, bet tikai tad, ja tos uzskata par neapstrīdētiem.
 • Lai ietvertu visa veida problēmas, kas saistās ar uzturlīdzekļu prasījumu atzīšanu, Komisija 2004. gada aprīlī publicēja Zaļo grāmatu.
 • Komisija 2005. gada 15. decembrī iesniedza Padomei priekšlikumu regulai par jurisdikciju, piemērojamiem likumiem, lēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību lietās, kas attiecas uz uzturēšanas saistībām. 

Šā priekšlikuma mērķis ir novērst visus atlikušos šķēršļus uzturlīdzekļu maksājumu iekasēšanai Eiropas Savienībā. Ja šo priekšlikumu pieņems, varēs izveidot juridisko vidi, kas būs pielāgota uzturlīdzekļu kreditoru leģitīmajām prasībām un dos viņiem iespēju saņemt izpildāmus lēmumus, kurus viegli, ātri un bez maksas var brīvi virzīt Eiropas tiesiskajā telpā, panākot regulārus uzturlīdzekļu maksājumus.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Šai jaunajai Eiropas juridiskajai kārtībai ir nepieciešams kas vairāk par esošo mehānismu pielāgošanu; tādēļ Komisija ierosina vērienīgus pasākumus visās attiecīgajās civiltiesiskās sadarbības jomās, proti, starptautiskajā jurisdikcijā, piemērojamo likumu jomā, atzīšanā un izpildē, sadarbībā un šķēršļu atcelšanā, lai labāk varētu īstenot juridiskās procedūras. Šos vispārējos risinājumus apvienos vienā tiesību aktā.

 • Regulas priekšlikumam ir trīs galvenie mērķi:
 1. padarīt Eiropas pilsoņu dzīvi vienkāršāku, samazinot formalitātes saistībā ar tiesas lēmumu iegūšanu un izpildi jebkurā dalībvalstī un ieviešot pasākumus, kas jo īpaši nodrošina atbalstu uzturlīdzekļu kreditoriem. Jo īpaši jāatzīmē iespēja veikt visus vajadzīgos pasākumus dzīvesvietā, tostarp pasākumus pašā izpildes posmā, kā, piemēram, iespēja iegūt piesaisti algai vai bankas kontam, iedarbināt sadarbības mehānismus vai panākt piekļuvi informācijai, kas ļauj noteikt parādnieka atrašanās vietu un novērtēt viņa aktīvus;
 2. palielināt juridisko noteiktību, saskaņojot atšķirīgos likumu kolīzijas noteikumus;
 3. nodrošināt efektīvu un noturīgu uzturlīdzekļu maksājumu iekasēšanu, piedāvājot kreditoram iespēju iegūt tiesas lēmumu, kas ir izpildāms visā Eiropas Savienības teritorijā, pamatojoties uz vienkāršu un saskaņotu izpildes sistēmu.
 • Regulas priekšlikums ir iesniegts Padomei saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 67. panta 2. punkta pirmo ievilkumu, kas paredz to, ka Padomei jāapspriežas ar Eiropas Parlamentu un jāpieņem vienbalsīgs lēmums. Saskaņā ar spēkā esošajiem Līguma noteikumiem priekšlikumu nevar pieņemt ar koplēmuma procedūru, jo tas skar ģimenes tiesības. Ņemot vērā ļoti ciešo saistību starp uzturēšanas saistībām un ģimenes tiesībām, šī ir vienīgā iespējamā juridiskā interpretācija, tomēr tā ir neērta triju iemeslu dēļ:
  • tajā nav pietiekami ņemts vērā uzturēšanas saistību neviendabīgais raksturs, jo tās pamatā sakņojas ģimenes attiecībās, tomēr tās īsteno finansiāli, līdzīgi kā jebkuru parādu;
  • tajā nav ņemts vērā tas, ka līdz šim Kopienas likumdevēja iestāde vienmēr ir uzskatījusi, ka uzturēšanas saistības var iekļaut parastos noteikumos (skat. Briseles I regulu, kurā nav iekļautas ģimenes tiesības, bet kura attiecas uz uztura saistībām, vai regulu, ar ko izveido Eiropas izpildes rīkojumu neapstrīdētiem prasījumiem, kura attiecas uz uzturēšanas saistībām un ir pieņemta ar koplēmuma procedūru);
  • tā neļauj Eiropas Parlamentam pildīt savu uzdevumu.

Tādēļ Komisija ir izdevusi paziņojumu, kurā aicina Padomi pārcelt uztura saistības no vienbalsīguma procedūras uz koplēmuma procedūru atbilstoši Līguma 67. panta 2. punkta otrajam ievilkumam.

Lapas augšmalaLapas augšmala

 • Visus šos pasākumus papildinās efektīvi sadarbības pasākumi, kurus īstenos dalībvalstu kompetentās iestādes.

Šai sakarā jāuzsver, ka visas dalībvalstis, izņemot Latviju, Lietuvu un Maltu, ir ANO 1956. gada 20. jūnija Ņujorkas Konvencijas français līguma par uzturlīdzekļu atgūšanu ārvalstīs puses. Ar šo Konvenciju nosaka administratīvās sadarbības procedūru starp līgumslēdzējām pusēm.

Dažas dalībvalstis ir arī Hāgas konferences četru konvenciju par privātajām starptautiskajām tiesībām puses, un konvencijas ir piemērojamas uzturēšanas saistībām (šajā jautājumā skatīt Starptautiskās tiesības).

Atsauces dokumenti

 • Eiropas Parlamenta un Padomes priekšlikums regulai par tiesībām, kas piemērojamas līgumsaistībām (Roma I) (COM/2005/650)
 • Komisijas Paziņojums Padomei, ar ko tā aicina Padomi piemērot Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 251. pantu pasākumiem, kas pieņemti saskaņā ar Līguma 65. pantu par uzturēšanas pienākumiem (COM/2005/648)
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Regula (EK) Nr.805/2004, ar ko izveido Eiropas izpildes rīkojumu neapstrīdētiem prasījumiem
 • Zaļā grāmata par uzturlīdzekļu prasībām un atbildēm English - français DOC File (DOC File 94 KB) uz šo zaļo grāmatu
 • Pasākumu programma par spriedumu abpusēju atzīšanas principu ieviešanu civillietās un komerclietās
 • Padomes 2000. gada 22. decembra Regula (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās
 • Eiropadomes Tamperes sanāksmes prezidentūras secinājumi (1999. gada 15. un 16. oktobris)
 • Konvencija English - français par spriedumu atzīšanu un izpildi attiecībā uz uzturlīdzekļu saistību (Hāgas konference par privātajām starptautiskajām tiesībām)
 • Konvencija English - français par tiesību aktiem, kas piemērojami uzturlīdzekļu saistībām (Hāgas konference par privātajām starptautiskajām tiesībām)
 • 1968. gada Briseles Konvencija par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (konsolidētā versija)
 • 1956. gada 20. jūnija Ņujorkas Konvencija français par uzturlīdzekļu atgūšanu ārvalstīs (Apvienoto Nāciju Organizācija)

« Uzturlīdzekļu prasības - Vispārīgas ziņas | Kopienas tiesību akti - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 09-02-2007

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste