Европейска комисия > ЕСМ > Определяне на издръжка > Право на Общността

Последна актуализация: 04-05-2007
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Определяне на издръжка - Право на Общността

EJN logo

Тази страница вече не е актуална. В момента се работи по нейното актуализиране, след което тя ще бъде достъпна на Европейския портал за електронно правосъдие.


За последната актуализация на текста моля вижте English

„Не успявам да получа плащанията по дължимата ми издръжка от гражданин на друга страна-членка.“

За да принудите вашия „длъжник на издръжка“, установен в друга страна-членка, да я изплаща, следва да се обърнете към правосъдната система на държавата, в която претендирате за изпълнение на съдебното решение. Вече съществуват общностни разпоредби, които ще ви помогнат да получавате дължимата ви издръжка в друга страна-членка, различна от тази, в която пребивавате. Тези правила скоро ще бъдат подобрени.

 • Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (наречен регламент „Брюксел I“) съдържа правила за специалната компетентност на съдилищата в областта на задълженията за изплащане на издръжка. Разпоредбите на регламента се прилагат пряко от 1 март 2002 г., което означава, че всеки може да се позове на тях пред съда. Те не се прилагат в Дания, за която Брюкселската конвенция от 27 септември 1968 г. относно същата материя продължава да бъде приложима.

  Съгласно този регламент лицето, което получава издръжка, може да избере да сезира или компетентния съд в страната-членка, където длъжникът има постоянна регистрация – постоянен адрес, или компетентния съд на страната-членка, в която лицето има постоянна регистрация – постоянен адрес, или в която обичайно пребивава. По този начин лицето, което получава издръжка, се оказва в изгодно положение. За сметка на това обаче длъжникът, когато поеме инициативата сам да започне действия, е подчинен на общото правило и за него съществува една единствена възможност – тази да инициира съдебно производство пред компетентния съд на страната-членка, където неговият противник – титулярът на вземането – има постоянна адресна регистрация.

  НагореНагоре

  Освен това, ако исковата молба за получаване на издръжка е допълнителна молба, съпътстваща иск, отнасящ се до „семейното положение“ на лицата (развод, например), тя ще бъде отнесена към компетентния съд, който следва да се произнесе, освен ако тази компетентност не се основава единствено на националността на една от сраните.

  Решенията, постановени в страна-членка, в областта на задълженията за изплащане на издръжка се признават в другите страни-членки (член 33 от регламента) и се изпълняват, след като са влезли в сила, по молба на всяко заинтересовано лице (член 38 от регламента).

  Регламентът (член 34) не позволява, по отношение на Брюкселската конвенция от 1968 г., която той заменя, отказ за признаване на решение, противоречащо на международното частно право на съответната сезирана държава, когато в решението си първоинстанционният съд се произнесе по въпроса за семейното положение и дееспособността на лицата. Оттук, дадено чуждестранно решение може да не бъде признато единствено ако това признаване противоречи на обществения ред или е несъвместимо с друго предишно решение или когато първоначалният акт на съдебното производство – първоначалният иск, не е бил връчен или оповестен в съответните срокове.

  В заключение, по смисъла на член 57, спогодбите в областта на задълженията за изплащане на издръжка, сключени пред административните власти или заверени от тях, се считат за автентични актове, които могат да се ползват от опростения механизъм за изпълнение.

  НагореНагоре

  Въпреки че тази процедура изглежда относително проста, регламентът не премахва всички пречки пред свободното движение на съдебните решения в Европейския съюз и поддържа все още доста ограничителни междинни мерки.

 • През месец октомври 1999 г. в Taмпере Европейският съвет призова към допълнително опростяване на необходимите междинни мерки, които правят възможно изпълнението на чуждестранните съдебни решения. През ноември 2000 г. Съветът прие програма за взаимно признаване на съдебните решения. Крайната цел е да се премахне екзекватурата за всички решения по граждански и търговски дела. В този случай плащането на издръжките се очертава като ясен приоритет.
 • Впоследствие Европейският парламент и Съветът приемат Регламент № 805/2004 на 21 април 2004 г. за въвеждане на европейско изпълнително основание при безспорни вземания. Този текст се отнася до задълженията за изплащане на издръжка, но единствено при хипотезата, в която същите могат да бъдат квалифицирани като безспорни вземания.
 • За да се обхванат изцяло проблемите, свързани с изплащането на издръжка, Комисията публикува през месец април 2004 г. Зелена книга.
 • На 15 декември 2005 г. Комисията представи на Съвета едно предложение за регламент относно компетентността, приложимото законодателство, признаването и изпълнението на решенията и сътрудничеството в областта на задълженията за изплащане на издръжка.

  Това предложение амбициозно си поставя за цел премахването на всички пречки, които днес все още възпрепятстват получаването на издръжка на територията на Европейския съюз. То ще позволи създаването на една правна среда, адаптирана към легитимните стремежи на титулярите на вземания от издръжка, които следва да могат лесно, бързо и най-често без разходи да получават изпълнително основание, което безпрепятствено да може да се придвижва в европейското правно пространство и да доведе конкретно до редовното плащане на дължимите суми.

  Този нов европейски правен ред налага действие, което не би се ограничило с повърхностни промени на съществуващите механизми; следователно се предлагат амбициозни мерки във всички уместни области на гражданското съдебно сътрудничество: международна компетентност, приложимо законодателство, признаване и изпълнение, сътрудничество и премахване на пречките пред доброто протичане на процедурите. Тези глобални въпроси са групирани в един единствен документ.

 • Следователно предложението за регламент преследва три основни цели:
  1. Улесняване на живота на гражданите, като се премахнат съответните формалности, за да може едно съдебно решение да бъде постановено и изпълнено във всяка една от страните-членки и като се даде възможност на титулярите на вземания от издръжка да се ползват с конкретни мерки за правна помощ и подпомагане. По-конкретно следва да се спомене и възможността всички необходими постъпки да могат да бъдат извършени от мястото на обичайното пребиваване на гражданите, включително и по време на самия етап на изпълнението, по-конкретно за налагане на запор върху заплати или върху банкова сметка, за да се инициират механизмите за сътрудничество или да се получи достъп до информацията, позволяваща да се открие длъжника и да се направи оценка на неговото имущество.
  2. Засилване на съдебната сигурност чрез хармонизиране на правилата по отношение на противоречието между законите.
  3. Осигуряване на ефикасност и постоянство при събиране на задълженията, позволявайки на титуляря на вземането да получи решение, подлежащо на изпълнение на цялата територия на Европейския съюз, към което впоследствие да може да се приложи опростена и хармонизирана система за изпълнение.

 • Регламентът е предоставен за гласуване на Съвета според процедурата по член 67, параграф 2 (1-во тире) от Договора за създаване на Европейската общност, по смисъла на който Съветът взема решение с единодушие, след провеждане на консултации с Европейския парламент. Настоящото предложение се отнася до семейното право и следователно не може да бъде прието със съвместно решение, съгласно клаузите на действащия Договор.
  Tова тълкувание се налага юридически, предвид тясната връзка между задълженията за изплащане на издръжка и семейното право, но то има три недостатъка:
  • то не отчита достатъчно добре хибридното естество на понятието „задължение за изплащане на издръжка“ – което в основата си е семейно, но приложението му е от парично естество, както при всяко едно вземане;
  • то не отчита факта, че към настоящия момент законодателният орган на Общността винаги е смятал, че задълженията за изплащане на издръжка се подчиняват на общото право (вж. регламент „Брюксел I“, който отстранява семейното право, но запазва задълженията за изплащане на издръжка в полето си на приложение; по същия начин регламент „ТEE“ (Регламент за въвеждане на европейско изпълнително основание при безспорни вземания) обхваща вземанията, произтичащи от задълженията за изплащане на издръжка, и е приет според процедурата на съвместно вземане на решение);
  • то не позволява на Европейския парламент да изпълнява пълноценно своята роля.

  Поради тази причина Комисията в едно свое съобщение прикани Съвета да прехвърли задълженията за изплащане на издръжка от въпросите, по които се взима решение с единодушие, към въпросите, за които се прилага процедурата на съвместно взимане на решение, съгласно член 67, параграф 2, 2-ро тире от Договора.

 • Всички тези мерки ще бъдат съпътствани от внедряването на ефикасни механизми за сътрудничество между компетентните органи на страните-членки.

  В това отношение следва да се подчертае, че страните-членки, с изключение на Латвия, Литва и Малта, са страни по Нюйоркската конвенция français от 20 юни 1956 г., сключена под егидата на Организацията на обединените нации, относно изплащането на издръжки в чужбина и която установява механизъм за административно сътрудничество между съответните органи на договарящите страни.

  НагореНагоре

  Има основание в заключение да се припомни, че някои страни-членки са също страни по четири конвенции от Хагската конференция за международно частно право, приложими в областта на задълженията за изплащане на издръжка (вж. „Международно право“ по същата тема).

Документи за справка

 • Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно приложимото право при договорните задължения (Рим I) (COM/2005/650)
 • Съобщение на Комисията до Съвета, което приканва Съвета да направи член 251 от Договора за създаване на Европейската общност приложим по отношение на мерките, предприети на основание член 65 от договора в областта на задълженията за изплащане на издръжката (COM/2005/648)
 • Регламент (ЕО) № 805/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г., за въвеждане на европейско изпълнително основание при безспорни вземания
 • Зелена книга относно задълженията за изплащане на издръжка – Отговори English - français DOC File (DOC File 94 KB) към тази зелена книга
 • Програма за мерките за прилагане на принципа за взаимно признаване на решенията по граждански и търговски дела
 • Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела
 • Заключения на председателството – Европейски Съвет – Тампере, (15 и 16 октомври 1999 г.)
 • Конвенция English - français от 2 октомври 1973 г. относно признаването и изпълнението на решенията, свързани със задълженията за изплащане на издръжка (Хагска конференция за международно частно право)
 • Конвенция English - français от 2 октомври 1973 г. относно приложимото право при задълженията за изплащане на издръжка (Хагска конференция за международно частно право)
 • Брюкселска конвенция от 1968 г. относно съдебната компетентност и изпълнението на решенията по граждански и търговски дела (консолидиран вариант)
 • Нюйоркска конвенция français от 20 юни 1956 г. относно изплащането на издръжки в чужбина (ООН)

« Определяне на издръжка - Обща информация | Право на Общността - Обща информация »

НагореНагоре

Последна актуализация: 04-05-2007

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство