Europeiska Kommissionen > ERN > Underhållsskyldighet > Tjeckien

Senaste uppdatering: 25-10-2006
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Underhållsskyldighet - Tjeckien

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


 

1. Vad omfattar begreppen ”underhåll” och ”underhållsskyldighet” enligt tjeckisk lag?

”Underhåll” är vad den underhållsskyldige betalar till den underhålls­berättigade för att tillgodose dennes levnadsbehov.

Föräldrar har underhållsskyldighet gentemot sina barn, och förföräldrar och avkomlingar har ömsesidig underhållsskyldighet, på samma sätt som makar. Makar har i princip rätt till samma levnadsstandard. Om makarna inte bor ihop beslutar domstolen om underhållsskyldighet. Underhåll mellan makar är en komplicerad fråga med tanke på det rättsliga institutet ”gemensam egendom”, enligt vilket båda makarna har rätt att förfoga över de gemensamma ägodelarna

En frånskild maka/make som inte själv kan försörja sig kan begära underhåll av sin tidigare maka/make.

Domstolen beviljar inte underhåll om det skulle strida mot god sed (contra bonos mores).

Är barnafadern inte gift med modern är han skyldig att till modern bidra med ett skäligt underhållsbelopp under två år, liksom till kostnader för havandeskap och förlossning.

En person som har vårdnaden om ett barn har rätt till underhållsbidrag från ena föräldern eller båda föräldrarna, på samma sätt som en skild maka/make har rätt till underhåll för barnet från den andra föräldern.

2. Upp till vilken ålder kan ett barn få underhållsbidrag?

Barnet har rätt till underhåll så länge det inte kan försörja sig självt. Rätten upphör i första hand när det blir myndigt, dvs. vid uppnådda 18 års ålder. Det kan också ske senare – vid högre studier – eller tidigare – om ett barn redan börjat förvärvsarbeta eller har inkomst exempelvis från fast egendom med vars hjälp det kan täcka sina behov.

Till börjanTill början

Domstolen fattar beslut om underhåll till omyndigt barn också utan någon ansökan. Storleken på underhållet kan fastställas, sänkas eller höjas under tre år efter det att domstolsförfarandet inleddes. Underhåll till myndiga barn prövar domstolarna enbart efter ansökan.

3. I vilka fall är tjeckisk lag tillämplig?

Tjeckisk lag är tillämplig i alla fall där båda parter permanent eller stadigvarande är bosatta i Tjeckien. Tjeckisk lag är vidare tillämplig i fall där en person som bor i Tjeckien yrkar på underhåll från en person i utlandet.

4. Om tjeckisk lag inte är tillämplig, vilken lag tillämpar de tjeckiska domstolarna?

Underhållsförhållandet regleras enligt lagen i den stat där den som ansöker om rätt till underhåll är medborgare. Om en person som bor permanent i utlandet ansöker om underhåll från en person i Tjeckien tillämpar de tjeckiska domstolarna lagstiftningen i sökandens stat. Omvänt tillämpar domstolarna tjeckisk lag om en sökande som bor i Tjeckien åberopar rätt till underhåll från en person i utlandet.

5. Ska sökanden vända sig till ett särskilt organ, en central eller lokal myndighet eller domstol för att få underhåll?

Frågor om underhållsskyldighet avgörs i domstol.

6. Kan en ansökan göras för en släktings, en närståendes eller ett underårigt barns räkning?

En förälder som har vårdnaden om ett barn kan begära under­håll från den andra föräldern för barnets räkning. En förmyndare eller god man kan agera på samma sätt å barnets vägnar.

Till börjanTill början

7. Om sökanden tänker ta ärendet till domstol, hur vet han eller hon vilken domstol som är behörig?

Distriktsdomstolarna är första instans i mål om underhåll. Sökanden väcker talan vid den distriktsdomstol inom vars domkrets han/hon, eller det barn som han/hon har vårdnaden om och å vars vägnar han/hon begär underhåll, har sin stadigvarande hemvist.

8. Måste sökanden gå via en mellanhand för att inleda en domstolsprocess (t.ex. en advokat, ett särskilt organ eller en central eller lokal myndighet)? Om inte, hur går man tillväga?

Lagen kräver inte att sökanden skall företrädas av ombud. Endast fysiska personer som inte självständigt kan agera inför domstolen måste företrädas av ett juridiskt ombud, som antingen är en av domstol utsedd god man, eller i fråga om minderåriga barn, föräldrar. Sökanden får dock om han eller hon så önskar välja ett eget befullmäktigat ombud, t.ex. en advokat.

9. Måste sökanden betala avgifter för att inleda en process? Om ja, hur mycket? Om sökandens ekonomiska tillgångar är otillräckliga, kan man få rättshjälp för att täcka rättegångskostnaderna?

Sökande i underhållsmål är befriade från domstolsavgift. En sökande som låter sig företrädas av en advokat måste till denne – om inte annat överenskommits – betala arvode enligt advokatens tariff. Om det är motiverat på grund av sökandens sociala och förmögenhetsmässiga omständigheter kan advokatens arvode sänkas med skäligt belopp eller avskrivas.

Till börjanTill början

10. Vilken typ av underhåll kan domstolen bevilja? Om underhållsbidrag beviljas, hur fastställs det? Kan domstolens beslut ändras för att ta hänsyn till ändrade levnadskostnader eller familjeförhållanden?

Domstolen kan efter ansökan fastställa underhållsskyldighetens omfattning till en nivå som täcker barnets omvårdnad och levnadsbehov samt underhållsbidrag och levnadsstandard. När domstolen fattar beslut om underhållsskyldighet eller ändrar eller upphäver en sådan skyldighet beaktar den vanligtvis de motiverade behov som den berättigade parten har och den underhållsskyldiges förmåga, möjligheter och tillgångar samt barnets rätt att dela sina föräldrars levnadsstandard. När föräldrarnas underhållsskyldighet beräknas tar domstolen hänsyn till vem som har vårdnaden om barnet och i vilken omfattning. Om föräldrarna bor tillsammans beaktas också föräldrarnas omsorg om det gemensamma hushållet.

Om förhållandena ändras kan domstolen, också på eget initiativ, ändra överenskommelser och domstolsbeslut om underhåll för minderåriga barn, eljest sker så efter ansökan. Om ett underhållsbidrag minskas eller underhållsskyldigheten upphävs återbetalas inte redan utbetalat underhåll.

11. Hur och till vem betalas underhållet ut?

Underhållet måste betalas regelbundet antingen direkt till den underhållsberättigade personen eller till den som har hand om vårdnaden. Domstolen kan också i vissa fall besluta om att ett penningbelopp skall läggas åt sidan för ett barns framtida underhåll. Domstolen vidtar också lämpliga åtgärder för att se till att det fastställda underhållsbeloppet betalas ut regelbundet varje månad.

Till börjanTill början

12. Om den underhållsskyldige inte betalar frivilligt, vilka åtgärder kan vidtas för att tvinga honom eller henne att betala?

Om den underhållsskyldige inte frivilligt följer domstolsbeslutet kan den underhållsberättigade ansöka om verkställighet av domstolsbeslutet, vilket kan ske genom införsel eller utmätning i lön, tvångsdebitering från konto, försäljning av lös och fast egendom, försäljning av företag och legal panträtt i fast egendom.

13. Finns det något organ eller någon central eller lokal myndighet som kan hjälpa mig att driva in underhållet?

Ett barn utan nödvändig försörjning har rätt till ett bidrag som är likvärdigt med det av domstolen fastställda underhållet i det fall en underhållsskyldig, som inte bor i samma hushåll, skulle låta bli att uppfylla den skyldighet som ålagts honom/henne genom domstolsbeslut. Beslut om detta bidrag fattas av behöriga kommunala myndigheter.

14. Kan organet eller myndigheten träda i den underhållsskyldiges ställe och själv betala hela eller en del av underhållet?

Förvaltningsorganet (kommunen) kan helt eller delvis uppfylla någon annans underhållsskyldighet, men har då rätt att kräva full återbetalning från denne.

Om sökanden befinner sig i Tjeckien och den underhållsskyldige är bosatt i ett annat land:

15. Kan sökanden få hjälp av ett organ eller en central eller lokal myndighet i Tjeckien?

Indrivning av underhållsbidrag möjliggörs genom bilaterala avtal om rättsligt samarbete som Tjeckien ingått med att antal stater samt vissa multilaterala överenskommelser som Tjeckien är part i. I förbindelserna med vissa stater, med vilka det inte finns några avtal, kan indrivning av underhållsbidrag ske på grundval av förklaringar om ömsesidighet.

Till börjanTill början

Sökanden kan vända sig till tjeckiska utrikesministeriet, som agerar förmedlare på grundval av nämnda överenskommelser om betalning av underhåll i fall där den underhållsskyldige bor i ett annat land. Sökande som bor i Tjeckien kan också vid vilken som helst domstol i Tjeckien (inte bara den domstol inom vars domkrets han eller hon bor) begära att den skall utarbeta en ansökan. Alla domstolar i Tjeckien är skyldiga att tillmötesgå en sådan begäran. Därefter kontaktar domstolen via tjeckiska justitieministeriet det behöriga rättsliga organet i utlandet och överlämnar ärendet.

När det gäller underhåll till barn kan man också vända sig till Kontoret för internationellt rättsligt skydd av barn (Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí).

16. Om ja, hur kan organet eller myndigheten kontaktas?

Sökanden kan vända sig till:

Ministerstvo zahraničních věci (Utrikesministeriet) ceština - English

Loretánské náměstí 5

118 00 Prag 1

Tfn +420 224 18 11 11

E-post

Kontoret för internationellt rättsligt skydd av barn ceština - English

Till börjanTill början

Benešova 22

602 00 Brno

Tfn +42 05/4221 54 43-5

Fax +42 05/4221 28 36

E-post

17. Vilken typ av hjälp kan sökanden få från organet eller myndigheten?

Underhåll kan drivas in på grundval av en redan befintlig exekutionstitel, i detta fall ett verkställbart avgörande från den tjeckiska eller utländska domstolen om att en viss person ska betala underhåll. Sökanden skall skriftligen vända sig till Kontoret för internationellt rättsligt skydd av barn (Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí) med en ansökan inne­hållande basuppgifter om barnet, sökanden själv, den underhållsskyldige samt omständigheterna bakom ansökan om indrivning av underhållet. Kopior av relevanta handlingar, framför allt domstolsavgöranden, som rör ärendet ska bifogas ansökan. Kontoret agerar därefter på fastställt sätt.

Ansökan från den person som begär underhåll vidarebefordras av utrikesministeriet till behörigt organ i det aktuella landet. Detta organ kontaktar sedan den underhållsskyldige och försöker att lösa ärendet.

Om sökanden befinner sig i utlandet och den underhållskyldige bor i Tjeckien:

18. Kan sökanden lämna in en ansökan direkt till ett organ eller en central eller lokal myndighet i Tjeckien?

En sökande som bor utomlands måste vända sig till behörigt organ i det egna landet, som därefter i sin tur kontaktar Kontoret för internationellt rättsligt skydd av barn (Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí) eller något annat behörigt organ i Tjeckien.

19. Om ja, hur kan organet eller myndigheten kontaktas?

Se svaret på fråga 18.

20. Vilken typ av hjälp kan sökanden få från organet eller myndigheten?

Se svaret på fråga 18.

« Underhållsskyldighet - Allmän information | Tjeckien - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 25-10-2006

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vad omfattar begreppen ”underhåll” och ”underhållsskyldighet” enligt tjeckisk lag? 1.
2. Upp till vilken ålder kan ett barn få underhållsbidrag? 2.
3. I vilka fall är tjeckisk lag tillämplig? 3.
4. Om tjeckisk lag inte är tillämplig, vilken lag tillämpar de tjeckiska domstolarna? 4.
5. Ska sökanden vända sig till ett särskilt organ, en central eller lokal myndighet eller domstol för att få underhåll? 5.
6. Kan en ansökan göras för en släktings, en närståendes eller ett underårigt barns räkning? 6.
7. Om sökanden tänker ta ärendet till domstol, hur vet han eller hon vilken domstol som är behörig? 7.
8. Måste sökanden gå via en mellanhand för att inleda en domstolsprocess (t.ex. en advokat, ett särskilt organ eller en central eller lokal myndighet)? Om inte, hur går man tillväga? 8.
9. Måste sökanden betala avgifter för att inleda en process? Om ja, hur mycket? Om sökandens ekonomiska tillgångar är otillräckliga, kan man få rättshjälp för att täcka rättegångskostnaderna? 9.
10. Vilken typ av underhåll kan domstolen bevilja? Om underhållsbidrag beviljas, hur fastställs det? Kan domstolens beslut ändras för att ta hänsyn till ändrade levnadskostnader eller familjeförhållanden? 10.
11. Hur och till vem betalas underhållet ut? 11.
12. Om den underhållsskyldige inte betalar frivilligt, vilka åtgärder kan vidtas för att tvinga honom eller henne att betala? 12.
13. Finns det något organ eller någon central eller lokal myndighet som kan hjälpa mig att driva in underhållet? 13.
14. Kan organet eller myndigheten träda i den underhållsskyldiges ställe och själv betala hela eller en del av underhållet? 14.
Om sökanden befinner sig i Tjeckien och den underhållsskyldige är bosatt i ett annat land: Om sökanden befinner sig i Tjeckien och den underhållsskyldige är bosatt i ett annat land:
15. Kan sökanden få hjälp av ett organ eller en central eller lokal myndighet i Tjeckien? 15.
16. Om ja, hur kan organet eller myndigheten kontaktas? 16.
17. Vilken typ av hjälp kan sökanden få från organet eller myndigheten? 17.
Om sökanden befinner sig i utlandet och den underhållskyldige bor i Tjeckien: Om sökanden befinner sig i utlandet och den underhållskyldige bor i Tjeckien:
18. Kan sökanden lämna in en ansökan direkt till ett organ eller en central eller lokal myndighet i Tjeckien? 18.
19. Om ja, hur kan organet eller myndigheten kontaktas? 19.
20. Vilken typ av hjälp kan sökanden få från organet eller myndigheten? 20.
 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket