Európska komisia > EJS > Nárok na výživné > Česká republika

Posledná úprava: 30-08-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Nárok na výživné - Česká republika

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

1. Čo zahŕňajú pojmy „výživné“ a „vyživovacia povinnosť“ podľa práva Českej republiky?

„Výživné“ poskytuje povinný oprávnenému na uspokojenie jeho životných potrieb.

Rodičia majú vyživovaciu povinnosť voči svojim deťom a predkovia a potomkovia, ako aj manželia, majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť. V zásade majú manželia nárok na rovnakú životnú úroveň. Súdy uložia vyživovaciu povinnosť v prípade, ak manželia nežijú v spoločnej domácnosti. Vyplácanie výživného medzi manželmi sa zakladá na právnom inštitúte bezpodielového spoluvlastníctva manželov, podľa ktorého sú obaja manželia oprávnení nakladať s majetkom, ktorý sa nachádza v ich bezpodielovom spoluvlastníctve.

Rozvedený manžel, ktorý nie je schopný živiť sa sám, môže žiadať výživné od bývalého manžela.

Súd neuloží povinnosť vyplácať výživné, ak by to bolo v rozpore s dobrými mravmi (contra bonos mores).

Ak otec dieťaťa nie zosobášený s jeho matkou, má povinnosť prispievať primeranou čiastkou na živobytie matky počas dvoch rokov, vrátane výdavkov súvisiacich s tehotenstvom a pôrodom.

Osoba, ktorá sa stará o dieťa, má právo na výživné od rodiča alebo rodičov rovnako, ako má rozvedený rodič právo na výživné pre dieťa od druhého rodiča.

2. Do akého veku môže dieťa poberať výživné?

Deti sú oprávnené poberať výživné do času, kým nie sú schopné živiť sa samé. Je to spravidla čas dovŕšenia dospelosti vo veku 18 rokov. Môže to byť aj neskôr, v prípade ďalšieho vzdelávania, alebo skôr, v prípade, ak dieťa už začalo pracovať alebo ak napríklad vlastní nehnuteľnosť, ktorá poskytuje príjem na uspokojenie jeho vlastných potrieb.

HoreHore

Súd rozhodne o výživnom pre maloletých aj bez návrhu. Výživné je možné určiť, znížiť alebo zvýšiť do troch rokov od začatia súdneho konania. Súd bez návrhu nerozhodne o výživnom pre dospelé deti.

3. V ktorých prípadoch sa použije právo Českej republiky?

Právo Českej republiky sa použije vždy, keď majú obaja účastníci trvalý alebo dlhodobý pobyt v Českej republike. Právo Českej republiky sa použije aj v prípade, ak osoba, ktorá má bydlisko v Českej republike, žiada výživné od osoby v cudzine.

4. Ak sa nepoužije toto právo, ktoré právo použijú súdy Českej republiky?

Vyživovacie vzťahy sa spravujú právom štátu, ktorého štátnym príslušníkom je osoba nárokujúca si výživné. Ak navrhovateľ, ktorý má trvalý pobyt v cudzine, žiada výživné od osoby v Českej republike, české súdy použijú právo štátu navrhovateľa. Na druhej strane, ak navrhovateľ, ktorý býva v Českej republike, žiada výživné od osoby v cudzine, súdy použijú české právo.

5. Má sa navrhovateľ za účelom získania výživného obrátiť na osobitnú organizáciu, správny orgán alebo súd?

O vyživovacej povinnosti rozhoduje súd.

6. Je možné podať návrh v mene príbuzného, blízkej osoby alebo maloletého dieťaťa?

Rodič, ktorému je dieťa zverené do osobnej starostlivosti, má právo žiadať výživné v mene dieťaťa od druhého rodiča. Poručník alebo opatrovník môže konať v mene dieťaťa rovnakým spôsobom.

HoreHore

7. Ak chce navrhovateľ podať návrh na začatie súdneho konania vo svojej veci, ako zistí, ktorý súd je príslušný?

Okresné súdy rozhodujú o pohľadávkach výživného v prvom stupni. Navrhovateľ podáva návrh na začatie konania na okresnom súde príslušnom podľa miesta svojho trvalého bydliska alebo trvalého bydliska osoby, ktorá je zverená do jeho osobnej starostlivosti a v prospech ktorej žiada výživné.

8. Musí navrhovateľ podať návrh na začatie súdneho konania vo svojej veci prostredníctvom sprostredkovateľa (napr. advokáta, osobitnej organizácie alebo správneho orgánu atď.)? Ak nie, aký je postup?

Zákon nevyžaduje, aby bol navrhovateľ zastúpený. Iba fyzická osoba, ktorá nie je spôsobilá samostatne konať pred súdom, musí byť zastúpená zákonným zástupcom, ktorým je opatrovník ustanovený súdom alebo v prípade maloletého rodič. Navrhovateľ však môže splnomocniť osobu, napríklad advokáta, aby ho zastupoval na súde.

9. Je navrhovateľ povinný zaplatiť poplatky za začatie súdneho konania vo svojej veci? Ak áno, aká je ich pravdepodobná výška? Ak navrhovateľ nemá dostatočné finančné prostriedky, môže získať právnu pomoc na pokrytie trov konania?

Navrhovatelia v konaní o výživnom sú oslobodení od súdnych poplatkov. Ak si navrhovateľ zvolí advokáta, ktorý ho má zastupovať, musí – pokiaľ nie je dohodnuté inak – uhradiť svojmu advokátovi odmenu v súlade so sadzobníkom poplatkov. Ak to odôvodňujú sociálne a majetkové pomery navrhovateľa, odmenu advokáta je možné primerane znížiť alebo je možné od nej upustiť.

HoreHore

10. Aký druh výživného súd pravdepodobne prizná? Ak prizná výživné, ako sa stanoví? Je možné zmeniť rozhodnutie súdu za účelom zohľadnenia zmeny životných nákladov alebo rodinných pomerov?

Súd môže na návrh určiť výživné vo výške potrebnej na pokrytie základných potrieb dieťaťa, zabezpečenie jeho živobytia a životnej úrovne. Pri uložení povinnosti platiť výživné a zmene alebo zrušení tejto povinnosti súd v zásade zohľadní opodstatnené potreby oprávnenej osoby, schopnosti, možnosti a majetok povinného a právo dieťaťa na rovnakú životnú úroveň, akú majú jeho rodičia. Pri výpočte vyživovacej povinnosti rodičov súd prihliada na to, ktorý z rodičov sa o dieťa osobne stará a v akej miere. Ak rodičia žijú spolu, prihliadne súd aj na starostlivosť rodičov o domácnosť.

Ak dôjde k zmene pomerov, súd môže aj bez návrhu zmeniť dohody a súdne rozhodnutia týkajúce sa vyživovacej povinnosti k maloletým. Inak súd koná na základe návrhu. Ak dôjde k zníženiu alebo zrušeniu výživného, výživné, ktoré už bolo vyplatené, sa nevracia.

11. Ako a komu sa vypláca výživné?

Výživné je potrebné platiť v pravidelných opakujúcich sa platbách buď priamo oprávnenej osobe alebo osobe, ktorá sa stará o oprávnenú osobu. Popri výživnom pre dieťa môže súd v určitých prípadoch nariadiť zloženie paušálnej sumy na úhradu výživného, ktoré sa stane splatným v budúcnosti. Takisto prijme primerané kroky na zabezpečenie vyplácania stanoveného výživného v pravidelných mesačných platbách.

HoreHore

12. Ak povinný neplatí výživné dobrovoľne, aké kroky je možné podniknúť za účelom prinútiť ho platiť?

Ak povinný neplní rozhodnutie súdu dobrovoľne, oprávnená osoba môže podať návrh na súdny výkon rozhodnutia, ktorý je možné realizovať zrážkami zo mzdy, prikázaním pohľadávok, predajom hnuteľných vecí a nehnuteľností, predajom podniku alebo zriadením sudcovského záložného práva na nehnuteľnosti.

13. Existuje organizácia alebo správny orgán (ústredný alebo miestny), ktorý mi pri vymáhaní výživného môže pomôcť?

Nezaopatrené deti, ktoré sa nachádzajú v stave núdze, a vo vzťahu ku ktorým si povinný, ktorý nežije v spoločnej domácnosti s dieťaťom, neplní vyživovaciu povinnosť uloženú súdnym rozhodnutím, majú nárok na príspevok vo výške stanoveného výživného. Rozhodnutie o vyplatení tohto príspevku prijíma príslušný obecný alebo mestský úrad.

14. Môžu tieto orgány vstúpiť do postavenia povinného a vyplácať výživné alebo časť výživného namiesto neho?

Orgán (obec) môže úplne alebo čiastočne plniť vyživovaciu povinnosť tretej osoby. Následne je však oprávnený žiadať od tejto tretej osoby platbu v plnej výške.

Ak má žiadateľ bydlisko v Českej republike a povinný má pobyt v inom štáte:

15. Môže žiadateľ získať pomoc organizácie alebo správneho orgánu v Českej republike?

Splnenie platobných rozkazov na zaplatenie výživného je možné vymáhať podľa dvojstranných zmlúv o právnej pomoci uzavretých s množstvom krajín, ktoré sú pre Českú republiku záväzné, a podľa mnohostranných dohovorov, ktorých je Česká republika zmluvnou stranou. Vo vzťahoch s niektorými krajinami, s ktorými nie je žiadna zmluvná úprava, je možné vymáhať splnenie platobných rozkazov na zaplatenie výživného na základe vyhlásení o vzájomnosti.

HoreHore

Žiadatelia sa preto môžu obrátiť na Ministerstvo zahraničných vecí Českej republiky, ktoré na základe danej zmluvy sprostredkuje zaplatenie výživného, ak má povinný bydlisko v inom štáte. Žiadateľ, ktorý má bydlisko v Českej republike, môže takisto požiadať ktorýkoľvek súd v Českej republike (nielen súd príslušný podľa miesta svojho bydliska), aby spísal žiadosť, a každý súd v Českej republike je povinný takejto žiadosti vyhovieť. Prostredníctvom Ministerstva spravodlivosti Českej republiky sa súd následne skontaktuje s príslušným súdnym orgánom v cudzine, ktorému vec predloží.

Vo veciach výživného pre deti je možné obrátiť sa aj na Úrad pre medzinárodnoprávnu ochranu detí (Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí).

16. Ak áno, ako je možné skontaktovať sa s touto organizáciou alebo správnym orgánom?

Žiadateľ sa môže skontaktovať s týmito orgánmi:

Ministerstvo zahraničných vecí ceština - English
Loretánské náměstí 5
118 00 Praha 1
Tel:+420 224 18 1111,
E-mail
Úrad pre medzinárodnoprávnu ochranu detí ceština - English
Benešova 22
602 00 Brno
tel.: +42 05/42215443-5
fax : +42 05/42212836
E-mail

17. Aký druh pomoci môže žiadateľ od tejto organizácie alebo správneho orgánu získať?

Pohľadávky výživného je možné vymáhať na základe platného exekučného titulu. V tomto prípade je to rozhodnutie českého alebo zahraničného súdu, ktorým sa ukladá povinnosť platiť výživné konkrétnej osobe. Žiadateľ predloží písomnú žiadosť Úradu pre medzinárodnoprávnu ochranu detí (Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí), v ktorej uvedie podrobné údaje o dieťati, o sebe a o povinnom a uvedie základné skutočnosti na podporu svojej žiadosti o vymáhanie rozhodnutia na zaplatenie výživného. K žiadosti je potrebné priložiť kópie príslušných dokumentov, najmä súdnych rozhodnutí. Úrad následne postupuje stanoveným spôsobom.

Ministerstvo zahraničných vecí postúpi žiadosť osoby, ktorá žiada o vyplatenie výživného, príslušným orgánom danej krajiny. Tieto orgány sa skontaktujú s povinným a pokúsia sa vec vyriešiť.

Ak má navrhovateľ bydlisko v inom štáte a povinný má bydlisko v Českej republike:

18. Môže sa žiadateľ priamo obrátiť so žiadosťou na organizáciu alebo správny orgán v Českej republike?

Žiadateľ o vyplatenie výživného, ktorého bydlisko sa nachádza v cudzine, sa musí obrátiť na príslušné orgány svojho štátu, ktoré sa skontaktujú s Úradom pre medzinárodnoprávnu ochranu detí (Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí) alebo iným príslušným orgánom v Českej republike.

19. Ak áno, ako je možné skontaktovať sa s touto organizáciou alebo správnym orgánom?

Pozri odpoveď na otázku č. 18.

20. Aký druh pomoci môže žiadateľ získať od tejto organizácie alebo správneho orgánu?

Pozri odpoveď na otázku č. 18.

« Nárok na výživné - Všeobecné informácie | Česká republika - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 30-08-2006

 

OBSAH

1. Čo zahŕňajú pojmy „výživné“ a „vyživovacia povinnosť“ podľa práva Českej republiky? 1.
2. Do akého veku môže dieťa poberať výživné? 2.
3. V ktorých prípadoch sa použije právo Českej republiky? 3.
4. Ak sa nepoužije toto právo, ktoré právo použijú súdy Českej republiky? 4.
5. Má sa navrhovateľ za účelom získania výživného obrátiť na osobitnú organizáciu, správny orgán alebo súd? 5.
6. Je možné podať návrh v mene príbuzného, blízkej osoby alebo maloletého dieťaťa? 6.
7. Ak chce navrhovateľ podať návrh na začatie súdneho konania vo svojej veci, ako zistí, ktorý súd je príslušný? 7.
8. Musí navrhovateľ podať návrh na začatie súdneho konania vo svojej veci prostredníctvom sprostredkovateľa (napr. advokáta, osobitnej organizácie alebo správneho orgánu atď.)? Ak nie, aký je postup? 8.
9. Je navrhovateľ povinný zaplatiť poplatky za začatie súdneho konania vo svojej veci? Ak áno, aká je ich pravdepodobná výška? Ak navrhovateľ nemá dostatočné finančné prostriedky, môže získať právnu pomoc na pokrytie trov konania? 9.
10. Aký druh výživného súd pravdepodobne prizná? Ak prizná výživné, ako sa stanoví? Je možné zmeniť rozhodnutie súdu za účelom zohľadnenia zmeny životných nákladov alebo rodinných pomerov? 10.
11. Ako a komu sa vypláca výživné? 11.
12. Ak povinný neplatí výživné dobrovoľne, aké kroky je možné podniknúť za účelom prinútiť ho platiť? 12.
13. Existuje organizácia alebo správny orgán (ústredný alebo miestny), ktorý mi pri vymáhaní výživného môže pomôcť? 13.
14. Môžu tieto orgány vstúpiť do postavenia povinného a vyplácať výživné alebo časť výživného namiesto neho? 14.
Ak má žiadateľ bydlisko v Českej republike a povinný má pobyt v inom štáte: Ak má žiadateľ bydlisko v Českej republike a povinný má pobyt v inom štáte:
15. Môže žiadateľ získať pomoc organizácie alebo správneho orgánu v Českej republike? 15.
16. Ak áno, ako je možné skontaktovať sa s touto organizáciou alebo správnym orgánom? 16.
17. Aký druh pomoci môže žiadateľ od tejto organizácie alebo správneho orgánu získať? 17.
Ak má navrhovateľ bydlisko v inom štáte a povinný má bydlisko v Českej republike: Ak má navrhovateľ bydlisko v inom štáte a povinný má bydlisko v Českej republike:
18. Môže sa žiadateľ priamo obrátiť so žiadosťou na organizáciu alebo správny orgán v Českej republike? 18.
19. Ak áno, ako je možné skontaktovať sa s touto organizáciou alebo správnym orgánom? 19.
20. Aký druh pomoci môže žiadateľ získať od tejto organizácie alebo správneho orgánu? 20.
 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo