comisia europeană > RJE > Stabilirea dreptului de întreţinere > Republica Cehă

Ultima actualizare: 27-04-2009
Versiune pentru tipărit Adaugă la preferinţe

Stabilirea dreptului de întreţinere - Republica Cehă

EJN logo

Această pagină nu mai este de actualitate. Actualizarea este în curs şi va fi publicată pe portalul european e-justiţie.


 

1. Ce sferă acoperă conceptele „întreţinere” şi „obligaţie de întreţinere” în legislaţia Republicii Cehe?

„Întreţinerea” este plătită de către debitor creditorului pentru a acoperi costurile de subzistenţă ale acestuia.

Părinţii au o obligaţie de întreţinere faţă de copiii lor, iar ascendenţii şi descendenţii au o obligaţie de întreţinere reciprocă, ca şi soţii. În principiu, soţii au dreptul la acelaşi nivel de trai. Instanţele impun obligaţia de întreţinere în cazul în care soţii nu locuiesc în acelaşi cămin. Plata obligaţiei de întreţinere între soţi este fondată pe instituţia juridică a comunităţii matrimoniale, conform căreia ambii soţi au dreptul să dispună de bunurile deţinute în comun.

Persoanele divorţate care nu se pot întreţine singure pot solicita plata unei indemnizaţii de întreţinere de la foştii soţi.

Instanţele nu impun obligaţia de întreţinere în cazurile în care acest lucru ar fi contrar moralei publice (contra bonos mores).

În cazul în care tatăl unui copil nu este căsătorit cu mama acestuia, el are obligaţia de a contribui cu o sumă adecvată la întreţinerea mamei pe o perioadă de doi ani, inclusiv la costurile legate de sarcină şi naştere.

O persoană care are în îngrijire un copil are dreptul la plata unei indemnizaţii de întreţinere din partea părintelui sau a părinţilor, aşa cum un părinte divorţat are dreptul să primească de la celălalt părinte o indemnizaţie de întreţinere pentru copil.

2. Până la ce vârstă poate beneficia un copil de indemnizaţie de întreţinere?

Copiii au dreptul să primească o indemnizaţie de întreţinere până în momentul în care se pot întreţine singuri. Acest lucru se întâmplă în special atunci când devin adulţi, la vârsta de 18 ani, însă se poate întâmpla mai târziu, în cazul în care copilul îşi continuă studiile, sau mai devreme, în cazul în care copilul are deja un loc de muncă sau, de exemplu, deţine proprietăţi imobiliare care îi aduc un venit ce îi permite să-şi satisfacă propriile necesităţi.

SusSus

Instanţele pronunţă hotărâri privind indemnizaţia de întreţinere pentru minori chiar şi în absenţa unei cereri. Indemnizaţia de întreţinere poate fi fixă, redusă sau majorată în următorii trei ani de după introducerea acţiunii în justiţie. Instanţele nu pronunţă hotărâri cu privire la obligaţia de întreţinere pentru copiii majori dacă nu a fost depusă o cerere în acest sens.

3. În ce cazuri este aplicabilă legislaţia cehă?

Legislaţia cehă se aplică în toate cazurile în care ambele părţi locuiesc permanent sau pe termen lung în Republica Cehă. Legislaţia cehă se aplică, de asemenea, atunci când o persoană care locuieşte în Republica Cehă solicită o indemnizaţie de întreţinere de la o persoană aflată în străinătate.

4. Dacă această legislaţie nu este aplicabilă, ce legislaţie vor aplica instanţele cehe?

Dreptul la întreţinere este reglementat de legislaţia statului din care provine persoana care solicită acordarea indemnizaţiei de întreţinere. În cazul în care un solicitant cu domiciliul stabil în străinătate cere acordarea indemnizaţiei de întreţinere de la o persoană din Republica Cehă, instanţele cehe aplică legislaţia statului din care provine reclamantul. În caz contrar, atunci când un reclamant care locuieşte în Republica Cehă solicită indemnizaţie de întreţinere de la o persoană aflată în străinătate, instanţele aplică legislaţia cehă.

5. Trebuie solicitantul să se adreseze unui organism specific, unei autorităţi guvernamentale sau unei instanţe pentru a obţine indemnizaţia de întreţinere?

Stabilirea obligaţiei de întreţinere este de competenţa instanţelor judecătoreşti.

SusSus

6. Se poate face o solicitare în numele unei rude, al unui prieten apropiat sau al unui minor?

Părintele în grija căruia se află copilul are dreptul să solicite o indemnizaţie de întreţinere de la celălalt părinte în numele copilului. Un tutore sau un curator poate acţiona în acelaşi mod în numele copilului.

7. În cazul în care solicitantul doreşte să introducă o acţiune în justiţie, cum ştie care instanţă este competentă?

Instanţele districtuale judecă în primă instanţă cauzele privind obligaţia de întreţinere. Solicitanţii introduc acţiunea în instanţa districtuală competentă pentru localitatea în care îşi au reşedinţa permanentă sau în care locuieşte persoana care se află în grija lor şi pentru care solicită indemnizaţia de întreţinere.

8. Trebuie solicitantul să recurgă la un intermediar pentru a introduce o acţiune în justiţie (de exemplu un avocat, un organism specific sau o autoritate guvernamentală etc.)? Dacă nu, care sunt procedurile?

Legislaţia nu cere ca solicitantul să aibă un reprezentant. Numai o persoană fizică care nu poate acţiona independent în faţa unei instanţe trebuie să fie reprezentată de către un reprezentant legal, care poate fi un curator numit de instanţă sau, în cazul unui minor, un părinte. Solicitantul poate, totuşi, să împuternicească o altă persoană, de exemplu un avocat, care să-l reprezinte în instanţă.

9. Trebuie solicitantul să suporte anumite costuri pentru a introduce o acţiune în justiţie? Dacă da, cât de mari sunt acestea? Dacă mijloacele financiare ale reclamantului sunt insuficiente, poate acesta să beneficieze de asistenţă juridică pentru a acoperi costurile procedurii?

În acţiunile privind obligaţia de întreţinere, solicitanţii sunt scutiţi de costurile judiciare. Dacă solicitanţii doresc să fie reprezentaţi de un avocat, aceştia trebuie – cu excepţia cazului când se stabileşte altfel – să-şi remunereze avocatul în conformitate cu onorariile aplicabile. În cazul în care situaţia socială şi bunurile solicitantului impun acest lucru, remuneraţia avocatului poate fi redusă cu o sumă adecvată sau poate fi eliminată.

SusSus

10. Ce tip de întreţinere este susceptibilă a fi acordată de instanţă? Dacă se va acorda o indemnizaţie de întreţinere, cum va fi evaluată aceasta? Poate fi atacată hotărârea instanţei pentru a ţine seama de schimbările costurilor de întreţinere sau de anumite situaţii familiale? 

Instanţa poate, la cerere, să stabilească o indemnizaţie de întreţinere la un nivel care să acopere necesităţile de bază ale unui copil, întreţinerea acestuia şi nivelul de trai. Atunci când impune obligaţia de plată a unei indemnizaţii de întreţinere sau când modifică sau revocă această obligaţie, instanţa ţine seama în mod normal de necesităţile dovedite ale beneficiarului, de capacităţile, posibilităţile şi bunurile debitorului şi de dreptul copilului de a avea acelaşi nivel de trai ca şi părinţii săi. Atunci când calculează obligaţia de întreţinere a părinţilor, instanţa analizează care părinte are în îngrijire copilul şi în ce măsură. Atunci când părinţii locuiesc împreună, se va ţine de asemenea seama de întreţinerea de către părinţi a locuinţei comune.

În cazul în care situaţia suferă modificări, instanţa poate, chiar şi în absenţa unei cereri, să modifice acordurile şi hotărârile judecătoreşti privind întreţinerea minorilor; în caz contrar, instanţa va acţiona la cerere. Atunci când o indemnizaţie de întreţinere este redusă sau revocată, indemnizaţiile deja plătite nu vor fi rambursate.

11. În ce mod şi cui va fi plătită indemnizaţia de întreţinere?

Obligaţia de întreţinere trebuie plătită în rate regulate fie în mod direct beneficiarului, fie unei persoane care are în grijă beneficiarul. Pe lângă indemnizaţia de întreţinere pentru copil, o instanţă poate uneori să dispună depunerea unei sume forfetare pentru întreţinere în viitor. Aceasta va lua de asemenea măsurile necesare pentru a asigura plata indemnizaţiei de întreţinere stabilite în rate lunare regulate.

SusSus

12. Dacă debitorul obligaţiei de întreţinere nu plăteşte de bună voie, ce măsuri pot fi luate pentru a-l determina să plătească?

În cazul în care un debitor nu respectă de bună voie hotărârea instanţei, beneficiarul poate solicita executarea judiciară a hotărârii, care poate implica poprirea veniturilor, a debitelor obligatorii, vânzarea silită a bunurilor, vânzarea unei firme sau punerea sub sechestru judiciar asupra bunurilor imobile.

13. Există un organism sau o autoritate guvernamentală (la nivel central sau local) care poate să mă ajute să-mi recuperez indemnizaţie de întreţinere?

Copiii fără sprijin care consideră că necesităţilor lor nu sunt satisfăcute şi faţă de care un debitor care nu locuieşte la un loc cu copilul nu-şi onorează obligaţia de întreţinere în conformitate cu hotărârea instanţei au dreptul la o contribuţie egală cu indemnizaţia de întreţinere stabilită. Hotărârea privind plata acestei contribuţii este emisă de autoritatea comunală sau municipală competentă.

14. Pot aceste autorităţi să înlocuiască debitorul şi să plătească ele însele indemnizaţie de întreţinere sau o parte din indemnizaţie în locul acestuia? 

O autoritate (comunală) poate achita obligaţia de întreţinere a unei terţe părţi parţial sau integral. Aceasta are însă dreptul de a solicita plata integrală de la partea terţă în cauză.

Dacă solicitantul se află în Republica Cehă şi debitorul obligaţiei de întreţinere are domiciliul într-o altă ţară:

15. Poate solicitantul să obţină asistenţă din partea unui organism sau a unei autorităţi guvernamentale din Republica Cehă?

Ordinele judecătoreşti privind obligaţia de întreţinere pot fi executate în baza acordurilor bilaterale privind asistenţa juridică semnate cu mai multe ţări, care sunt obligatorii pentru Republica Cehă, precum şi în baza convenţiilor multilaterale la care Republica Cehă este parte. În relaţiile cu anumite ţări cu care nu există acorduri contractuale, ordinele judecătoreşti privind obligaţia de întreţinere pot fi executate pe baza declaraţiilor de reciprocitate.

SusSus

Prin urmare, solicitanţii se pot adresa Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Cehe, care va intermedia, în baza unui anumit acord, plata indemnizaţiei de întreţinere în cazul în care debitorul locuieşte într-o altă ţară. Un solicitant care locuieşte în Republica Cehă poate de asemenea solicita oricărei instanţe din Republica Cehă (nu numai instanţei competente din localitatea în care îşi are domiciliul) să elaboreze o cerere, iar orice instanţă din Republica Cehă are obligaţia să emită o astfel de cerere. Prin intermediul Ministerului Justiţiei din Republica Cehă, instanţa contactează apoi autoritatea judiciară competentă din străinătate, căreia îi prezintă cauza.

În materie de indemnizaţie de întreţinere pentru copii, se poate de asemenea apela la Oficiul pentru protecţia juridică internaţională a copiilor (Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí).

16. Dacă da, cum se poate contacta acel organism sau acea autoritate guvernamentală?

Solicitantul se poate adresa următoarelor organisme:

Ministerul Afacerilor Externe ceština - English

Loretánské náměstí 5

118 00 Praha 1

Tel:+420 224 18 1111

E-mail

Oficiul pentru protecţia juridică internaţională a copiilor ceština - English

SusSus

Benešova 22

602 00 Brno

tel.: +42 05/42215443-5

fax: +42 05/42212836

E-mail

17. Ce tip de asistenţă poate să primească solicitantul din partea acestui organism sau a acestei autorităţi guvernamentale?

Obligaţiile de întreţinere pot fi executate pe baza unui titlu existent, mai precis ordinul unei instanţe cehe sau străine privind plata unei indemnizaţii de întreţinere unei anumite persoane. Solicitantul va înainta o cerere scrisă Oficiului pentru protecţia juridică internaţională a copiilor (Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí), în care va furniza datele personale ale copilului, ale sale şi ale debitorului şi va prezenta faptele generale care stau la baza cererii sale de executare a unui ordin privind plata indemnizaţiei de întreţinere. La cerere trebuie anexate copii ale documentelor relevante şi, în special, hotărârile instanţei. Oficiul va lua apoi măsurile necesare.

Ministerul Afacerilor Externe înaintează cererea persoanei care solicită plata obligaţiei de întreţinere către autorităţile competente din ţara vizată. Acestea vor contacta debitorul şi vor încerca să soluţioneze litigiul.

Dacă solicitantul se află într-o altă ţară, iar debitorul obligaţiei de întreţinere se află în Republica Cehă:

18. Poate solicitantul să adreseze cererea direct unui organism sau unei autorităţi guvernamentale din Republica Cehă?

Solicitanţii indemnizaţiei de întreţinere care au domiciliul în străinătate trebuie să contacteze autorităţile competente din ţara lor de origine, care vor lua legătura cu Oficiul pentru protecţia juridică internaţională a copiilor (Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí) sau cu o altă autoritate competentă din Republica Cehă.

19. Dacă da, cum poate fi contactat acel organism sau acea autoritate guvernamentală? 

A se vedea răspunsul la întrebarea 18.

20. Ce tip de asistenţă poate să primească solicitantul de la acest organism sau această autoritate guvernamentală?

A se vedea răspunsul la întrebarea 18.

« Stabilirea dreptului de întreţinere - Informaţii generale | Republica Cehă - Informaţii generale »

SusSus

Ultima actualizare: 27-04-2009

 

TABLE OF CONTENTS

1. Ce sferă acoperă conceptele „întreţinere” şi „obligaţie de întreţinere” în legislaţia Republicii Cehe? 1.
2. Până la ce vârstă poate beneficia un copil de indemnizaţie de întreţinere? 2.
3. În ce cazuri este aplicabilă legislaţia cehă? 3.
4. Dacă această legislaţie nu este aplicabilă, ce legislaţie vor aplica instanţele cehe? 4.
5. Trebuie solicitantul să se adreseze unui organism specific, unei autorităţi guvernamentale sau unei instanţe pentru a obţine indemnizaţia de întreţinere? 5.
6. Se poate face o solicitare în numele unei rude, al unui prieten apropiat sau al unui minor? 6.
7. În cazul în care solicitantul doreşte să introducă o acţiune în justiţie, cum ştie care instanţă este competentă? 7.
8. Trebuie solicitantul să recurgă la un intermediar pentru a introduce o acţiune în justiţie (de exemplu un avocat, un organism specific sau o autoritate guvernamentală etc.)? Dacă nu, care sunt procedurile? 8.
9. Trebuie solicitantul să suporte anumite costuri pentru a introduce o acţiune în justiţie? Dacă da, cât de mari sunt acestea? Dacă mijloacele financiare ale reclamantului sunt insuficiente, poate acesta să beneficieze de asistenţă juridică pentru a acoperi costurile procedurii? 9.
10. Ce tip de întreţinere este susceptibilă a fi acordată de instanţă? Dacă se va acorda o indemnizaţie de întreţinere, cum va fi evaluată aceasta? Poate fi atacată hotărârea instanţei pentru a ţine seama de schimbările costurilor de întreţinere sau de anumite situaţii familiale? 10.
11. În ce mod şi cui va fi plătită indemnizaţia de întreţinere? 11.
12. Dacă debitorul obligaţiei de întreţinere nu plăteşte de bună voie, ce măsuri pot fi luate pentru a-l determina să plătească? 12.
13. Există un organism sau o autoritate guvernamentală (la nivel central sau local) care poate să mă ajute să-mi recuperez indemnizaţie de întreţinere? 13.
14. Pot aceste autorităţi să înlocuiască debitorul şi să plătească ele însele indemnizaţie de întreţinere sau o parte din indemnizaţie în locul acestuia? 14.
Dacă solicitantul se află în Republica Cehă şi debitorul obligaţiei de întreţinere are domiciliul într-o altă ţară: Dacă solicitantul se află în Republica Cehă şi debitorul obligaţiei de întreţinere are domiciliul într-o altă ţară:
15. Poate solicitantul să obţină asistenţă din partea unui organism sau a unei autorităţi guvernamentale din Republica Cehă? 15.
16. Dacă da, cum se poate contacta acel organism sau acea autoritate guvernamentală? 16.
17. Ce tip de asistenţă poate să primească solicitantul din partea acestui organism sau a acestei autorităţi guvernamentale? 17.
Dacă solicitantul se află într-o altă ţară, iar debitorul obligaţiei de întreţinere se află în Republica Cehă: Dacă solicitantul se află într-o altă ţară, iar debitorul obligaţiei de întreţinere se află în Republica Cehă:
18. Poate solicitantul să adreseze cererea direct unui organism sau unei autorităţi guvernamentale din Republica Cehă? 18.
19. Dacă da, cum poate fi contactat acel organism sau acea autoritate guvernamentală? 19.
20. Ce tip de asistenţă poate să primească solicitantul de la acest organism sau această autoritate guvernamentală? 20.
 
 • Drept comunitar
 • Drept internaţional

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Republica Cehă
 • Danemarca
 • Germania
 • Estonia
 • Irlanda
 • Grecia
 • Spania
 • Franţa
 • Italia
 • Cipru
 • Letonia
 • Lituania
 • Luxemburg
 • Ungaria
 • Malta
 • Ţările de Jos
 • Austria
 • Polonia
 • Portugalia
 • România
 • Slovenia
 • Slovacia
 • Finlanda
 • Suedia
 • Regatul Unit