Europese Commissie > EJN > Alimentatievorderingen > Tsjechië

Laatste aanpassing: 18-12-2008
Printversie Voeg toe aan favorieten

Alimentatievorderingen - Tsjechië

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

1. Wat betekenen de begrippen "alimentatie" en "alimentatievordering" in het Tsjechische recht?

“Alimentatie” wordt betaald door de onderhoudsplichtige om in de behoeften van de onderhoudsgerechtigde te voorzien.

Ouders zijn onderhoudsplichtig jegens hun kinderen; tussen ascendenten en descendenten alsook tussen echtgenoten bestaat er een wederkerige onderhoudsverplichting. In beginsel kunnen echtgenoten aanspraak maken op het behoud van hun levensstandaard. Rechters kunnen niet-samenwonende echtgenoten de verplichting opleggen alimentatie te betalen. De betaling van alimentatie tussen echtgenoten is gebaseerd op het rechtsinstituut van de huwelijksgemeenschap, waarbij ieder van de echtgenoten kan beschikken over het gemeenschappelijke vermogen.

Een behoeftige gescheiden echtgeno(o)t(e) kan alimentatie vorderen van zijn/haar ex-echtgeno(o)t(e).

Gerechten kennen geen alimentatie toe wanneer dat in strijd zou zijn met de openbare zedelijkheid (contra bonos mores).

Wanneer de vader van een kind niet is gehuwd met de moeder van dat kind, moet hij gedurende twee jaar bijdragen in het onderhoud van de moeder, waaronder zijn begrepen de kosten in verband met zwangerschap en bevalling.

Een persoon die de zorg voor een kind heeft, heeft recht op alimentatie van de ouder of de ouders van dat kind, net als een gescheiden ouder recht heeft op alimentatie voor een kind van de andere ouder.

2. Tot welke leeftijd kan een kind aanspraak maken op alimentatie?

Kinderen hebben recht op alimentatie totdat zij zelf in hun eigen behoeften kunnen voorzien. Dit kan bij de meerderjarigheid zijn, d.w.z. op de leeftijd van 18 jaar. Dit kan echter ook later (wanneer het kind hogere studies volgt) of vroeger zijn (wanneer het kind reeds een baan heeft, of bijvoorbeeld een onroerend goed heeft waarvan de inkomsten hem/haar in staat stellen in de eigen behoeften te voorzien).

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Gerechten doen desnoods ambtshalve uitspraak over de alimentatie voor minderjarige kinderen. De alimentatie-uitkering kan binnen drie jaar na de inleiding van de gerechtelijke procedure worden vastgesteld, verminderd of verhoogd. Gerechten doen over alimentatie voor meerderjarige kinderen slechts uitspraak op verzoek.

3. In welke gevallen is Tsjechisch recht van toepassing?

Tsjechisch recht is van toepassing wanneer beide partijen permanente of langdurige ingezetenen van Tsjechië zijn. Tsjechisch recht is ook van toepassing wanneer een in Tsjechië verblijvende persoon alimentatie vordert van een in het buitenland verblijvende persoon.

4. Het recht van welk land passen Tsjechische gerechten toe wanneer hun eigen recht niet van toepassing is?

Onderhoudsverplichtingen worden beheerst door het recht van de staat waarvan de persoon die alimentatie vordert onderdaan is. Wanneer een permanent in het buitenland verblijvende verzoeker alimentatie vordert van een in Tsjechië verblijvende persoon, passen de Tsjechische rechters het recht van de staat van de verzoeker toe. Omgekeerd passen Tsjechische rechters het Tsjechische recht toe wanneer een in Tsjechië verblijvende verzoeker alimentatie vordert van een in het buitenland verblijvende persoon.

5. Moet de schuldeiser zich voor de erkenning van zijn alimentatievordering wenden tot een bepaalde organisatie, een bestuurlijke instantie of tot een gerecht?

De erkenning van alimentatievorderingen behoort tot de bevoegdheid van de gerechten.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

6. Kan het verzoek worden ingediend uit naam van een familielid, een naaste of een minderjarige?

De ouder die de zorg voor het kind heeft, kan namens dat kind alimentatie vorderen van de andere ouder. Dat geldt ook voor een beheerder of een voogd van een kind.

7. Indien de onderhoudsgerechtigde voornemens is een rechtszaak aanhangig te maken, hoe kan hij dan weten welke rechtbank bevoegd is?

Districtsrechtbanken doen in eerste aanleg uitspraak over alimentatievorderingen. Bevoegd is de rechtbank van het district waar ofwel de verzoeker ofwel de persoon voor wie hij zorgt en voor wie alimentatie wordt gevorderd, permanent verblijft.

8. Heeft de verzoeker een vertegenwoordiger (advocaat, specifiek orgaan of instelling van de centrale of plaatselijke overheid) nodig om de zaak aanhangig te maken? Zo nee, welke procedure moet hij volgen?

De wet voorziet niet in verplichte procesvertegenwoordiging. Alleen een natuurlijke persoon die geen procesbevoegdheid heeft, moet zich laten vertegenwoordigen door een wettelijke vertegenwoordiger, die hetzij een door de rechtbank aangewezen voogd is, hetzij, in het geval van een minderjarige, een ouder. De verzoeker kan zich wel laten vertegenwoordigen door een persoon van zijn keuze, bv. een advocaat.

9. Zijn er voor de verzoeker kosten verbonden aan de gerechtelijke procedure? Zo ja, hoeveel bedragen deze ongeveer? Kunnen verzoekers met onvoldoende financiële middelen verzoeken om rechtsbijstand?

Verzoekers in alimentatieprocedures zijn vrijgesteld van de betaling van gerechtskosten. Indien verzoekers zich willen laten vertegenwoordigen, moeten zij, tenzij anders is overeengekomen, hun advocaat vergoeden overeenkomstig het toepasselijke tariefsysteem. Wanneer een verzoeker sociale en financiële moeilijkheden heeft, kan het honorarium van een advocaat worden verminderd of kwijtgescholden.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

10. Welke soort alimentatie kan door het gerecht worden toegekend? Wanneer er alimentatie wordt toegekend, hoe wordt de hoogte ervan dan bepaald? Kan een beslissing van de rechtbank worden herzien om met wijzigingen in de kosten van levensonderhoud of gezinsomstandigheden rekening te houden?

Een gerecht kan op verzoek een alimentatie-uitkering vaststellen die de basisbehoeften en het onderhoud van het kind moet dekken en het kind een aanvaardbare levensstandaard moet garanderen. Bij de vaststelling, wijziging of intrekking van de alimentatie-uitkering houdt de rechter in de regel rekening met de bewezen behoeften van de onderhoudsgerechtigde en met de draagkracht en de mogelijkheden van de onderhoudsplichtige alsook met het recht van het kind op dezelfde levensstandaard als de ouders. Bij de berekening van de alimentatie-uitkering ten laste van de ouders, gaat de rechter ook na welke ouder in welke mate de zorg voor het kind heeft. Wanneer de ouders samenwonen, wordt ook rekening gehouden met de kosten voor het onderhoud van de gemeenschappelijke woning.

In het geval van wijziging van de omstandigheden, kan de rechter desnoods ambtshalve overeenkomsten en rechterlijke beslissingen betreffende de alimentatie voor minderjarige kinderen wijzigen; in andere gevallen moet daartoe een verzoek worden ingediend. Wanneer een alimentatie-uitkering wordt verminderd of ingetrokken, moeten de reeds betaalde bedragen niet worden terugbetaald.

11. Hoe en aan wie wordt de alimentatie betaald?

Alimentatie moet in periodieke termijnen worden betaald hetzij direct aan de onderhoudsgerechtigde hetzij aan de persoon die de zorg voor de onderhoudsgerechtigde heeft. Daarnaast kan de rechter in bepaalde gevallen ook bevelen dat er met het oog op de toekomstige alimentatiebetalingen een vast bedrag wordt gedeponeerd. De rechter neemt ook passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de vastgestelde alimentatie-uitkering in maandelijkse termijnen wordt betaald.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

12. Hoe kan de onderhoudsplichtige die niet vrijwillig betaalt tot betaling worden gedwongen?

Wanneer een onderhoudsplichtige de rechterlijke beslissing niet vrijwillig uitvoert, kan de onderhoudsgerechtigde verzoeken om de gerechtelijke tenuitvoerlegging van de beslissing; dan kunnen de volgende maatregelen worden genomen: loonbeslag, verplichte debitering, gedwongen verkoop van goederen, verkoop van een onderneming, of een gerechtelijke hypotheek op onroerende goederen.

13. Helpen organisaties of (centrale of lokale) bestuurlijke instanties bij de inning van alimentatie?

Niet-ondersteunde kinderen die zichzelf als behoeftig beschouwen en ten aanzien van wie een niet onder hetzelfde dak wonende onderhoudsplichtige een door een rechter opgelegde alimentatieverplichting niet nakomt, kunnen aanspraak maken op een uitkering ten bedrage van de toegekende alimentatie. Het besluit om die uitkering te betalen wordt genomen door de bevoegde lokale of gemeentelijke instantie.

14. Kunnen deze de alimentatie in plaats van de onderhoudsplichtige geheel of gedeeltelijk zelf betalen?

Een instantie (gemeente) kan de door een derde verschuldigde alimentatie geheel of gedeeltelijk zelf betalen. Zij kan dan echter het betaalde bedrag volledig terugvorderen van die derde.

Wat gebeurt er wanneer de verzoeker in Tsjechië verblijft en de onderhoudsplichtige in het buitenland?

15. Kan de verzoeker aanspraak maken op hulp van een organisatie of een bestuurlijke instantie?

Alimentatiebeslissingen kunnen ten uitvoer worden gelegd op basis van bilaterale en multilaterale overeenkomsten waarbij Tsjechië partij is. Met betrekking tot sommige landen waarmee geen overeenkomsten zijn gesloten, kunnen alimentatiebeslissingen ten uitvoer worden gelegd op basis van wederkerigheidsverklaringen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Verzoekers kunnen zich dan tot het ministerie van Buitenlandse zaken van Tsjechië wenden, dat op basis van de betrokken overeenkomst de nodige stappen zal ondernemen met het oog op de betaling van de alimentatie door de in het buitenland verblijvende onderhoudsplichtige. Een in Tsjechië verblijvende verzoeker kan ook bij elke Tsjechische rechtbank (en dus niet alleen bij de rechtbank van zijn verblijfplaats) een dergelijk verzoek indienen, en elke Tsjechische rechtbank is gehouden dit verzoek te behandelen. De aangezochte rechtbank neemt via het ministerie van Justitie van Tsjechië contact op met de bevoegde buitenlandse instantie en legt haar het geval voor.

Wat alimentatie voor kinderen betreft, kan ook contact worden opgenomen met het Bureau voor de internationale juridische bescherming van kinderen (Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí).

16. Zo ja, hoe luiden de namen en adressen van deze organisaties en bestuurlijke instanties?

De verzoeker kan contact opnemen met:

Ministerie van Buitenlandse zaken ceština - English

Loretánské náměstí 5

118 00 Praha 1

Tel:+420 224 18 1111,

E-mail

Bureau voor de internationale juridische bescherming van kinderen ceština - English

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Benešova 22

602 00 Brno

tel.: +42 05/42215443-5

fax : +42 05/42212836

E-mail

17. In welke vorm bieden deze organisaties of bestuurlijke instanties hulp?

Alimentatiebeslissingen kunnen ten uitvoer worden gelegd op basis van een uitvoerbare titel, in casu de beslissing van een Tsjechisch of buitenlands gerecht dat alimentatie moet worden betaald aan een bepaalde persoon. De verzoeker richt een schriftelijk verzoek tot het Bureau voor de internationale juridische bescherming van kinderen, waarin hij gegevens over het kind, over zichzelf en over de onderhoudsplichtige verstrekt en waarin hij de gronden vermeldt van het verzoek tot tenuitvoerlegging van de betrokken alimentatiebeslissing. Bij het verzoek moeten kopieën van de relevante stukken worden gevoegd, en met name van de rechterlijke beslissingen. Het Bureau zal dan de voorgeschreven maatregelen nemen.

Het ministerie van Buitenlandse zaken stuurt het verzoek van de onderhoudsgerechtigde door naar de bevoegde instanties van het betrokken land. Deze instanties zullen contact opnemen met de onderhoudsgerechtigde en zullen de zaak trachten op te lossen.

De verzoeker verblijft in het buitenland en de onderhoudsplichtige in Tsjechië:

18. Kan de verzoeker zich rechtstreeks wenden tot deze organisaties of bestuurlijke instanties?

Een verzoeker die in het buitenland verblijft moet contact opnemen met de bevoegde instanties van zijn eigen land, die op hun beurt contact zullen opnemen met het Bureau voor de internationale juridische bescherming van kinderen of een andere bevoegde instantie in Tsjechië.

19. Zo ja, hoe luiden de namen en adressen van deze organisaties en bestuurlijke instanties?

Zie antwoord op vraag 18.

20. In welke vorm bieden deze organisaties of bestuurlijke instanties hulp?

Zie antwoord op vraag 18.

« Alimentatievorderingen - Algemene informatie | Tsjechië - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 18-12-2008

 

INHOUDSOPGAVE

1. Wat betekenen de begrippen "alimentatie" en "alimentatievordering" in het Tsjechische recht? 1.
2. Tot welke leeftijd kan een kind aanspraak maken op alimentatie? 2.
3. In welke gevallen is Tsjechisch recht van toepassing? 3.
4. Het recht van welk land passen Tsjechische gerechten toe wanneer hun eigen recht niet van toepassing is? 4.
5. Moet de schuldeiser zich voor de erkenning van zijn alimentatievordering wenden tot een bepaalde organisatie, een bestuurlijke instantie of tot een gerecht? 5.
6. Kan het verzoek worden ingediend uit naam van een familielid, een naaste of een minderjarige? 6.
7. Indien de onderhoudsgerechtigde voornemens is een rechtszaak aanhangig te maken, hoe kan hij dan weten welke rechtbank bevoegd is? 7.
8. Heeft de verzoeker een vertegenwoordiger (advocaat, specifiek orgaan of instelling van de centrale of plaatselijke overheid) nodig om de zaak aanhangig te maken? Zo nee, welke procedure moet hij volgen? 8.
9. Zijn er voor de verzoeker kosten verbonden aan de gerechtelijke procedure? Zo ja, hoeveel bedragen deze ongeveer? Kunnen verzoekers met onvoldoende financiële middelen verzoeken om rechtsbijstand? 9.
10. Welke soort alimentatie kan door het gerecht worden toegekend? Wanneer er alimentatie wordt toegekend, hoe wordt de hoogte ervan dan bepaald? Kan een beslissing van de rechtbank worden herzien om met wijzigingen in de kosten van levensonderhoud of gezinsomstandigheden rekening te houden? 10.
11. Hoe en aan wie wordt de alimentatie betaald? 11.
12. Hoe kan de onderhoudsplichtige die niet vrijwillig betaalt tot betaling worden gedwongen? 12.
13. Helpen organisaties of (centrale of lokale) bestuurlijke instanties bij de inning van alimentatie? 13.
14. Kunnen deze de alimentatie in plaats van de onderhoudsplichtige geheel of gedeeltelijk zelf betalen? 14.
Wat gebeurt er wanneer de verzoeker in Tsjechië verblijft en de onderhoudsplichtige in het buitenland? Wat gebeurt er wanneer de verzoeker in Tsjechië verblijft en de onderhoudsplichtige in het buitenland?
15. Kan de verzoeker aanspraak maken op hulp van een organisatie of een bestuurlijke instantie? 15.
16. Zo ja, hoe luiden de namen en adressen van deze organisaties en bestuurlijke instanties? 16.
17. In welke vorm bieden deze organisaties of bestuurlijke instanties hulp? 17.
De verzoeker verblijft in het buitenland en de onderhoudsplichtige in Tsjechië: De verzoeker verblijft in het buitenland en de onderhoudsplichtige in Tsjechië:
18. Kan de verzoeker zich rechtstreeks wenden tot deze organisaties of bestuurlijke instanties? 18.
19. Zo ja, hoe luiden de namen en adressen van deze organisaties en bestuurlijke instanties? 19.
20. In welke vorm bieden deze organisaties of bestuurlijke instanties hulp? 20.
 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk