Europos Komisija > ETIT > Ieškiniai dėl išlaikymo > Čekija

Naujausia redakcija: 30-08-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Ieškiniai dėl išlaikymo - Čekija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


 

1. Ką pagal Čekijos teisę reiškia sąvokos „išlaikymas“ ir „išlaikymo pareiga“?

Skolininkas kreditoriui moka išlaikymą, kad patenkintų jo pragyvenimo poreikius.

Tėvai turi pareigą išlaikyti savo vaikus, o tiesiosios ir šoninės linijos giminaičiai bei sutuoktiniai turi pareigą išlaikyti vieni kitus. Iš esmės sutuoktiniai turi teisę turėti vienodą pragyvenimo lygį. Teismai išlaikymo pareigą nustato, kai sutuoktiniai negyvena tame pačiame būste. Išlaikymo išmokos tarp sutuoktinių nustatomos remiantis sutuoktinių bendrosios nuosavybės institutu, pagal kurį abu sutuoktiniai turi teisę disponuoti bendrąja nuosavybe.

Santuoką nutraukęs sutuoktinis, kuris negali savimi pasirūpinti, išlaikymo gali reikalauti iš buvusio sutuoktinio.

Teismai nepriteis išlaikymo, jeigu tai prieštaraus viešajai moralei (contra bonos mores).

Jeigu vaiko tėvas nesusituokęs su jo motina, tėvas turi pareigą tinkama pinigų suma prisidėti prie motinos vaiko priežiūros iki vaikui sueis dveji metai, įskaitant ir išlaidas, susijusias su nėštumo laikotarpiu ir vaiko gimimu.

Vaiką prižiūrintis asmuo turi teisę gauti išlaikymą iš tėvo (-ų). Santuoką nutraukęs sutuoktinis taip pat turi teisę gauti išlaikymą vaikui iš kito tėvo.

2. Iki kokio amžiaus vaikui gali būti skiriamas išlaikymas?

Vaikai turi teisę gauti išlaikymo išmokas tol, kol jie patys galės apsirūpinti. Tai dažniausiai atsitinka jiems sulaukus pilnametystės, t. y. sukakus 18 metų. Tai gali atsitikti vėliau, jei vaikas toliau mokosi, arba anksčiau, jei vaikas įsidarbina, arba, pvz., turi nekilnojamojo turto, suteikiančio pajamų, kurios leidžia patenkinti jo poreikius.

viršųviršų

Teismai gali priimti sprendimą dėl išlaikymo nepilnamečiams netgi nesant pareiškimo. Išlaikymo išmokos per trejus metus nuo teisminio nagrinėjimo pradžios gali būti sumažintos, padidintos arba išlikti pastovios. Teismas nepriima sprendimo dėl išlaikymo pilnamečiam vaikui, jeigu nepateikiamas pareiškimas.

3. Kokiais atvejais yra taikoma Čekijos teisė?

Čekijos teisė taikoma, jeigu abi šalys nuolat arba ilgai gyvena Čekijoje. Čekijos teisė taip pat taikoma, kai Čekijoje gyvenantis asmuo išlaikymo reikalauja iš užsienyje gyvenančio asmens.

4. Jeigu ši teisė netaikoma, kokią teisę taikys Čekijos teismai?

Išlaikymo teisinius santykius reglamentuoja valstybės, kurios pilietis yra išlaikymo reikalaujantis asmuo, teisė. Jeigu užsienyje nuolat gyvenantis pareiškėjas išlaikymo reikalauja iš Čekijoje gyvenančio asmens, Čekijos teismai taikys pareiškėjo gyvenamosios valstybės teisę. Priešingai, jeigu Čekijoje gyvenantis pareiškėjas išlaikymo reikalauja iš užsienyje gyvenančio asmens, teismai taikys Čekijos teisę.

5. Ar pareiškėjas, kad gautų išlaikymą, turėtų kreiptis į konkrečią organizaciją, vyriausybinę instituciją ar teismą?

Bylas dėl išlaikymo pareigų nagrinėja teismai.

6. Ar galima pateikti prašymą giminaičio, artimo asmens ar nepilnamečio vaiko vardu?

Vaiką globojantis vienas iš tėvų turi teisę vaiko vardu reikalauti išlaikymo iš kito tėvo. Kuratorius arba globėjas vaiko vardu gali atlikti tokius pat veiksmus.

viršųviršų

7. Jeigu pareiškėjas ketina pareikšti ieškinį teisme, kaip jis sužino, kuris teismas yra kompetentingas?

Apygardos teismai kaip pirmoji instancija priima sprendimus dėl išlaikymo priteisimo. Pareiškėjas pateikia prašymą kompetentingam vietos, kurioje nuolat gyvena pats pareiškėjas arba jo globojamas asmuo, kuriam reikalingas išlaikymas, teismui.

8. Ar pareiškėjas, kad pareikštų ieškinį teisme, turi veikti per tarpininką (pvz., teisininką, konkrečią organizaciją ar vyriausybinę instituciją ir t. t.)? Jeigu ne, kokių procedūrų jis turi laikytis?

Įstatymai nereikalauja, kad pareiškėjui būtų atstovaujama. Tik fiziniam asmeniui, negalinčiam teisme veikti nepriklausomai, turi atstovauti teisinis atstovas. Tai gali būti teismo paskirtas globėjas arba, jeigu pareiškėjas yra nepilnametis, vienas iš tėvų. Tačiau pareiškėjas gali pasirinkti, kam perduos įgaliojimus atstovauti teisme, pvz., advokatui.

9. Ar pareiškėjas turi mokėti mokesčius už ieškinio pareiškimą teisme? Jeigu taip, kokie gali būti tie mokesčiai? Jeigu ieškovo finansinių išteklių nepakanka, ar jis gali gauti teisinę pagalbą bylos nagrinėjimo išlaidoms padengti?

Nagrinėjant bylas dėl išlaikymo, pareiškėjai yra atleidžiami nuo teismo mokesčių. Jeigu pareiškėjui atstovauja advokatas, jis privalo – nebent sutartyje nustatoma kitaip – sumokėti advokatui užmokestį pagal mokesčių skalę. Užmokestis advokatui gali būti atitinkamai sumažintas arba panaikintas, jeigu tai pateisinama dėl pareiškėjo socialinės ir turtinės padėties.

viršųviršų

10. Kokios rūšies išlaikymą gali skirti teismas? Kaip apskaičiuojamas suteiktos išmokos dydis? Ar teismo sprendimas gali būti pakeistas atsižvelgiant į pragyvenimo išlaidų arba šeimos aplinkybių pasikeitimą?

Remdamasis pareiškimu teismas nustato tokio dydžio išlaikymo išmokas, kad jos padengtų pagrindinius vaiko poreikius, jo išlaikymo ir pragyvenimo išlaidas. Nustatydamas pareigą mokėti išlaikymą ir ją pakeisdamas arba panaikindamas teismas paprastai atsižvelgia į pagrįstus išlaikymo gavėjo poreikius, skolininko finansinius pajėgumus, galimybes, turtą ir vaiko teisę turėti tėvų pragyvenimo lygį. Apskaičiuodamas tėvų išlaikymo pareigos dydį, teismas atsižvelgia į tai, kuris iš tėvų globoja vaiką ir kiek jį globoja. Kai tėvai gyvena kartu, taip pat yra atsižvelgiama į tai, kiek kiekvienas iš tėvų prisideda prie bendrų namų priežiūros.

Pasikeitus aplinkybėms teismas gali, netgi nesant pareiškimo, pakeisti susitarimą ir teismo sprendimą dėl nepilnamečių išlaikymo; priešingu atveju teismas tai atlieka remdamasis pareiškimu. Jeigu išlaikymo išmokos yra sumažinamos arba panaikinamos, sumokėtos išlaikymo išmokos nėra grąžinamos.

11. Kaip ir kam bus mokamas išlaikymas?

Išlaikymas turi būti mokamas reguliariomis išmokomis tiesiogiai išlaikymo gavėjui arba jo globėjui. Dėl vaiko išlaikymo teismas tam tikrais atvejais gali liepti įmokėti vienkartinę sumą, kuri užtikrintų išlaikymą ateityje iki pilnametystės. Teismas taip pat atliks atitinkamus veiksmus, kad užtikrintų paskirtų išlaikymo išmokų reguliarų mėnesinį mokėjimą.

viršųviršų

12. Jeigu skolininkas išlaikymo nemoka savanoriškai, kokių priemonių gali būti imtasi siekiant priversti jį mokėti?

Jeigu skolininkas savanoriškai nesilaiko teismo sprendimo, išlaikymo gavėjas gali pateikti pareiškimą dėl teismo sprendimo įvykdymo, kuriame gali būti nustatytas pajamų areštas, privalomasis nurašymas iš banko sąskaitos, priverstinis turto pardavimas, įmonės pardavimas arba nustatyta teisė į skolininko nekilnojamąjį turtą.

13. Ar yra kokia nors organizacija arba vyriausybinė institucija (centrinė ar vietos), kuri gali padėti išieškoti išlaikymą?

Neišlaikomas vaikas, kuriam reikia suteikti išlaikymą ir kuriam su juo namuose negyvenantis skolininkas nesuteikia išlaikymo, turi teisę gauti įmoką, lygią teismo sprendime nustatytai išlaikymo išmokai. Sprendimą sumokėti šią įmoką priima kompetentinga bendruomenės arba savivaldybės institucija.

14. Ar jos gali pakeisti skolininką ir pačios vietoje jo mokėti išlaikymą arba jo dalį?

Institucija (komuna) gali visiškai arba iš dalies įvykdyti trečiajai šaliai priklausančią išlaikymo pareigą. Tačiau tuomet ši institucija turi teisę reikalauti, kad trečioji šalis visiškai apmokėtų jos turėtas išlaidas.

Jeigu ieškovas yra Čekijoje, o išlaikymą suteikiantis asmuo nuolat gyvena kitoje šalyje:

15. Ar ieškovas gali gauti pagalbą iš Čekijos organizacijos ar vyriausybinės institucijos?

Sprendimai dėl išlaikymo gali būti įvykdomi remiantis dvišalėmis sutartimis dėl teisinės pagalbos, kurias Čekija yra sudariusi su dauguma valstybių, ir daugiašalėmis konvencijomis, kurių susitariančioji šalis Čekija yra. Kai su tam tikromis valstybėmis Čekija nėra sudariusi sutarčių, sprendimai dėl išlaikymo gali būti įvykdomi remiantis savitarpiškumo principu.

viršųviršų

Šiuo atveju pareiškėjai gali kreiptis į Čekijos užsienio reikalų ministeriją, kuri tarpininkaus remdamasi pateiktu susitarimu dėl išlaikymo mokėjimo, kai skolininkas gyvena kitoje valstybėje. Čekijoje gyvenantis pareiškėjas prašymą gali pateikti bet kuriam Čekijos teismui (ne tik kompetentingam pareiškėjo gyvenamosios vietos teismui), kad šis parengtų pareiškimo projektą. Šiuo atveju kiekvienas Čekijos teismas turi pareigą parengti tokio pareiškimo projektą. Teismas per Čekijos teisingumo ministeriją susisiekia su kompetentinga užsienio teismine institucija, kuriai yra perduodama byla.

Bylose dėl vaikų išlaikymo suinteresuotasis asmuo gali kreiptis į Tarptautinę vaikų teisinės apsaugos instituciją (Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí).

16. Jeigu taip, kaip galima susisiekti su šia organizacija ar vyriausybine institucija?

Pareiškėjas gali kreiptis į:

Užsienio reikalų ministeriją ceština - English
Loretánské náměstí 5
118 00 Praha 1
tel. +420 224 18 1111
Elektroninis paštas

Tarptautinę vaikų teisinės apsaugos instituciją ceština - English
Benešova 22
602 00 Brno
tel. +42 05/42215443-5
faksas +42 05/42212836
Elektroninis paštas

viršųviršų

17. Kokio pobūdžio pagalbą ieškovas gali gauti iš šios organizacijos ar vyriausybinės institucijos?

Jeigu esama reikalavimo teisė yra pagrįsta, ieškinys dėl išlaikymo gali būti įvykdomas; šiuo atveju reikalingas Čekijos arba užsienio teismo sprendimas, kuriame nurodomas konkretus išlaikymo išmokų gavėjas. Pareiškėjas, pateikdamas rašytinį prašymą Tarptautinei vaikų teisinės apsaugos institucijai (Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí), pateikia informaciją apie vaiką, save patį, skolininką ir pagrindinius pareiškime nenurodytus faktus, dėl kurių sprendimas dėl išlaikymo turi būti įvykdytas. Prie prašymo turi būti pridedama susijusių dokumentų kopijos, svarbiausia, teismo sprendimas. Tuomet institucija atliks nurodytus veiksmus.

Užsienio reikalų ministerija išlaikymo reikalaujančio asmens prašymą perduoda atitinkamos valstybės kompetentingoms institucijoms, kurios susisiekia su skolininku ir bando išspręsti bylą.

Jeigu ieškovas yra kitoje šalyje, o išlaikymo skolininkas – Čekijoje:

18. Ar ieškovas gali adresuoti prašymą tiesiogiai Čekijos organizacijai ar vyriausybinei institucijai?

Užsienyje gyvenantis pareiškėjas, kuris reikalauja išlaikymo, turi kreiptis į kompetentingas savo gyvenamosios valstybės institucijas, kurios susisieks su Tarptautine vaikų teisinės apsaugos institucija (Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí) arba kita kompetentinga Čekijos institucija.

19. Jeigu taip, kaip galima susisiekti su šia organizacija ar vyriausybine institucija?

Žr. pirmiau atsakymą į 18 klausimą.

20. Kokio pobūdžio pagalbą ieškovas gali gauti iš šios organizacijos ar vyriausybinės institucijos?

Žr. pirmiau atsakymą į 18 klausimą.

« Ieškiniai dėl išlaikymo - Bendro pobūdžio informacija | Čekija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 30-08-2006

 

TURINIO LENTELE

1. Ką pagal Čekijos teisę reiškia sąvokos „išlaikymas“ ir „išlaikymo pareiga“? 1.
2. Iki kokio amžiaus vaikui gali būti skiriamas išlaikymas? 2.
3. Kokiais atvejais yra taikoma Čekijos teisė? 3.
4. Jeigu ši teisė netaikoma, kokią teisę taikys Čekijos teismai? 4.
5. Ar pareiškėjas, kad gautų išlaikymą, turėtų kreiptis į konkrečią organizaciją, vyriausybinę instituciją ar teismą? 5.
6. Ar galima pateikti prašymą giminaičio, artimo asmens ar nepilnamečio vaiko vardu? 6.
7. Jeigu pareiškėjas ketina pareikšti ieškinį teisme, kaip jis sužino, kuris teismas yra kompetentingas? 7.
8. Ar pareiškėjas, kad pareikštų ieškinį teisme, turi veikti per tarpininką (pvz., teisininką, konkrečią organizaciją ar vyriausybinę instituciją ir t. t.)? Jeigu ne, kokių procedūrų jis turi laikytis? 8.
9. Ar pareiškėjas turi mokėti mokesčius už ieškinio pareiškimą teisme? Jeigu taip, kokie gali būti tie mokesčiai? Jeigu ieškovo finansinių išteklių nepakanka, ar jis gali gauti teisinę pagalbą bylos nagrinėjimo išlaidoms padengti? 9.
10. Kokios rūšies išlaikymą gali skirti teismas? Kaip apskaičiuojamas suteiktos išmokos dydis? Ar teismo sprendimas gali būti pakeistas atsižvelgiant į pragyvenimo išlaidų arba šeimos aplinkybių pasikeitimą? 10.
11. Kaip ir kam bus mokamas išlaikymas? 11.
12. Jeigu skolininkas išlaikymo nemoka savanoriškai, kokių priemonių gali būti imtasi siekiant priversti jį mokėti? 12.
13. Ar yra kokia nors organizacija arba vyriausybinė institucija (centrinė ar vietos), kuri gali padėti išieškoti išlaikymą? 13.
14. Ar jos gali pakeisti skolininką ir pačios vietoje jo mokėti išlaikymą arba jo dalį? 14.
Jeigu ieškovas yra Čekijoje, o išlaikymą suteikiantis asmuo nuolat gyvena kitoje šalyje: Jeigu ieškovas yra Čekijoje, o išlaikymą suteikiantis asmuo nuolat gyvena kitoje šalyje:
15. Ar ieškovas gali gauti pagalbą iš Čekijos organizacijos ar vyriausybinės institucijos? 15.
16. Jeigu taip, kaip galima susisiekti su šia organizacija ar vyriausybine institucija? 16.
17. Kokio pobūdžio pagalbą ieškovas gali gauti iš šios organizacijos ar vyriausybinės institucijos? 17.
Jeigu ieškovas yra kitoje šalyje, o išlaikymo skolininkas – Čekijoje: Jeigu ieškovas yra kitoje šalyje, o išlaikymo skolininkas – Čekijoje:
18. Ar ieškovas gali adresuoti prašymą tiesiogiai Čekijos organizacijai ar vyriausybinei institucijai? 18.
19. Jeigu taip, kaip galima susisiekti su šia organizacija ar vyriausybine institucija? 19.
20. Kokio pobūdžio pagalbą ieškovas gali gauti iš šios organizacijos ar vyriausybinės institucijos? 20.
 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė