Euroopan komissio > EOV > Elatusvaateet > Tšekki

Uusin päivitys: 25-10-2006
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Elatusvaateet - Tšekki

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Päivityksen jälkeen sivu on saatavilla Euroopan oikeusportaalissa.


 

1. Mitä käsitteet ”elatusapu” ja ”elatusvelvollisuus” sisältävät Tšekin lain mukaan?

Elatusvelvollinen suorittaa elatusapua siihen oikeutetulle tämän elatustarpeen tyydyttämiseksi.

Vanhemmat ovat elatusvelvollisia lastensa osalta ja etenevässä tai takenevassa sukulaisuussuhteessa olevat henkilöt ovat vastavuoroisesti elatusvelvollisia toisiinsa nähden, kuten myös aviopuolisot. Puolisoilla on periaatteessa oikeus samaan elintasoon. Tuomioistuimet tekevät päätöksen elatusvelvollisuudesta, jos puolisot asuvat erillään. Elatusavun suorittaminen puolisolle perustuu avioliittoa koskeviin oikeudellisiin periaatteisiin, joiden mukaan molemmat puolisot voivat määrätä avio-oikeuden alaisesta omaisuudesta.

Elatuksen tarpeessa olevat eronneet puolisot voivat vaatia elatusapua entisiltä puolisoiltaan.

Tuomioistuimet eivät myönnä elatusapua, jos se olisi hyvän tavan vastaista (contra bonos mores).

Jos lapsen isä ei ole naimissa lapsen äidin kanssa, hänen on maksettava asianmukainen rahamäärä kahden vuoden ajan äidin toimeentulon turvaamiseksi, mukaan luettuna raskausajasta ja lapsen syntymästä aiheutuvat kustannukset.

Lapsesta huolehtivalla henkilöllä on oikeus saada elatusapua toiselta vanhemmalta tai molemmilta vanhemmilta samalla tavoin kuin eronnut vanhempi on oikeutettu saamaan elatusapua lapselle toiselta vanhemmalta.

2. Mihin ikävuoteen asti lapsi voi saada elatusapua?

Lapset voivat saada elatusapua siihen asti, kunnes he pystyvät vastaamaan itse elatuksestaan. Tämä tapahtuu yleensä silloin, kun lapsi tulee täysi-ikäiseksi, eli kun hän täyttää 18 vuotta. Elatusvelvollisuus voi kuitenkin jatkua pidempään siinä tapauksessa, että lapsi jatkaa koulunkäyntiään täytettyään 18 vuotta. Elatusvelvollisuus voi myös päättyä aiemmin, jos lapsi on jo aloittanut ansiotyön tai jos hän esimerkiksi omistaa kiinteää omaisuutta, jonka tuotto kattaa elatustarpeen.

Sivun alkuunSivun alkuun

Tuomioistuimet myöntävät alaikäisille lapsille elatusapua jopa ilman hakemusta. Elatusavun suuruus voidaan vahvistaa, tai sitä voidaan pienentää tai suurentaa kolmen vuoden kuluessa siitä, kun asia on tullut vireille tuomioistuimessa. Tuomioistuimet eivät myönnä elatusapua ilman hakemusta täysi-ikäiselle lapselle.

3. Minkälaisissa tapauksissa Tšekin lakia voi soveltaa?

Tšekin lakia sovelletaan, jos molemmat osapuolet asuvat pysyvästi tai pitkäaikaisesti Tšekissä. Lisäksi Tšekin lakia sovelletaan silloin, kun Tšekissä asuva henkilö vaatii elatusapua ulkomailla asuvalta henkilöltä.

4. Jos Tšekin lakia ei voi soveltaa, mitä lakia Tšekin tuomioistuimet soveltavat?

Elatussuhteisiin sovelletaan sen valtion lakia, jonka kansalainen elatusavun hakija on. Jos pysyvästi ulkomailla asuva henkilö vaatii elatusapua Tšekissä asuvalta henkilöltä, Tšekin tuomioistuimet soveltavat sen valtion lakia, jonka kansalainen hakija on. Jos sitä vastoin Tšekissä asuva hakija vaatii elatusapua ulkomailla asuvalta henkilöltä, tuomioistuimet soveltavat Tšekin lakia.

5. Pitääkö hakijan kääntyä määrätyn organisaation, viranomaisen tai tuomioistuimen puoleen saadakseen elatusapua?

Elatusvelvollisuudesta määrääminen on tuomioistuinten tehtävä.

6. Voiko elatusapua hakea sukulaisen, läheisen tai alaikäisen lapsen puolesta?

Lapsesta huolehtiva vanhempi voi vaatia lapsen puolesta toista vanhempaa suorittamaan tälle elatusapua. Myös edunvalvoja voi hakea elatusapua lapsen puolesta.

Sivun alkuunSivun alkuun

7. Jos hakija aikoo panna asian vireille tuomioistuimessa, mistä hän tietää mikä tuomioistuin on toimivaltainen?

Alioikeudet käsittelevät elatusapuvaateet ensimmäisenä oikeusasteena. Hakijan on saatettava menettely vireille siinä toimivaltaisessa alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hän tai vastaajana oleva henkilö, jolta elatusapua vaaditaan, asuu pysyvästi.

8. Pitääkö hakijan mennä jonkun välikäden (asianajajan, määrätyn organisaation tai viranomaisen; keskus- tai paikallisviranomaisen) kautta voidakseen panna asian vireille tuomioistuimessa? Ellei, mitä menettelyä hänen tulee noudattaa?

Laissa ei edellytetä, että hakija käyttää edustajaa. Luonnollisella henkilöllä, joka ei kykene osallistumaan yksin asian käsittelyyn tuomioistuimessa, on kuitenkin oltava edustajanaan asiamies. Tässä tehtävässä voi toimia tuomioistuimen määräämä edunvalvoja tai alaikäisen lapsen osalta lapsen vanhempi. Hakija voi kuitenkin valtuuttaa asiamiehekseen haluamansa henkilön, esimerkiksi asianajajan, edustamaan häntä tuomioistuimessa.

9. Onko oikeuskäsittely maksullinen? Jos on, paljonko se maksaa? Jos hakijan varat ovat riittämättömät, voiko hän saada oikeusapua käsittelyn kustannusten kattamiseksi?

Hakijan ei tarvitse maksaa tuomioistuinmaksuja elatusapuasioissa. Jos hakija valtuuttaa asiamiehekseen asianajajan, hänen on maksettava asianajajalle palkkiotaulukon mukainen korvaus, jollei toisin ole sovittu. Asianajajan palkkiota voidaan pienentää tai sen maksuvelvollisuus voidaan kokonaan poistaa hakijan sosiaalisen ja taloudellisen tilanteen perusteella.

Sivun alkuunSivun alkuun

10. Minkä tyyppistä elatusapua tuomioistuin voi myöntää? Jos on kyse määräajoin maksettavasta elatusavusta, miten se lasketaan? Voiko tuomioistuimen päätöstä tarkistaa elinkustannusten tai perheen olosuhteiden muuttuessa?

Tuomioistuin voi hakemuksesta vahvistaa elatusavun määrän siten, että sillä turvataan lapsen perustarpeet, elatus ja elintaso. Kun tuomioistuin tekee päätöksen elatusvelvollisuudesta ja kun se muuttaa tai kumoaa kyseisen velvollisuuden, se ottaa normaalisti huomioon elatuksensaajan perustellut tarpeet, elatusvelvollisen elatuskyvyn, ansaintamahdollisuudet ja varat sekä lapsen oikeuden samanlaiseen elintasoon vanhempiensa kanssa. Vanhempien elatusvelvollisuuden määrän laskemisessa tuomioistuin ottaa huomioon sen, kumpi vanhemmista huolehtii lapsesta ja missä määrin. Jos vanhemmat asuvat yhdessä, huomioon otetaan myös vanhempien osallistuminen yhteisen kodin ylläpitoon.

Jos olosuhteet ovat muuttuneet, tuomioistuin voi muuttaa alaikäisten lasten elatusta koskevia sopimuksia ja tuomioistuimen päätöksiä jopa ilman hakemusta. Muussa tapauksessa edellytetään hakemusta. Jos elatusavun maksuvelvollisuutta on pienennetty tai se on poistettu, aiemmin suoritettuja elatusapumaksuja ei palauteta.

11. Miten ja kenelle elatusapu maksetaan?

Elatusapua on maksettava säännöllisinä suorituksina joko suoraan siihen oikeutetulle tai kyseisestä henkilöstä huolehtivalle. Lapselle maksettavan säännöllisen elatusavun lisäksi tuomioistuin voi tietyissä tapauksissa määrätä tallettamaan kertakorvauksen, joka erääntyy myöhemmin maksettavaksi elatusapuna. Tuomioistuin varmistaa myös asianmukaisilla toimenpiteillä, että vahvistettu elatusapu suoritetaan säännöllisesti kuukausittaisina maksuina.

Sivun alkuunSivun alkuun

12. Jos elatusvelvollinen ei maksa vapaaehtoisesti, mitä keinoja voi käyttää hänen pakottamiseksi?

Jos elatusvelvollinen ei noudata vapaaehtoisesti tuomioistuimen päätöstä, elatukseen oikeutettu henkilö voi pyytää tuomioistuimelta päätöksen täytäntöönpanoa. Täytäntöönpanotoimiin voi tällöin kuulua ansiotulojen ulosmittaus, pakkoveloitukset, omaisuuden pakkohuutokauppa, liiketoiminnan myynti tai rasitteiden vahvistaminen kiinteään omaisuuteen.

13. Onko olemassa järjestö tai viranomainen (keskus- tai paikallisviranomainen), joka voi auttaa minua elatusavun perimisessä?

Jos elatusvelvollinen laiminlyö tuomioistuimen päätöksellä vahvistetun elatusavun maksamisen elatuksen tarpeessa olevalle lapselle, joka ei asu hänen luonaan, lapsella on oikeus vahvistettua elatusapua vastaavaan tukeen. Päätöksen tuen maksamisesta tekee toimivaltainen kunnan tai kaupungin viranomainen.

14. Voivatko nämä maksaa elatusavun kokonaan tai osittain elatusvelvollisen sijasta?

Viranomainen (kunta tai kaupunki) voi noudattaa maksamispäätöksessään kolmannen osapuolen elatusvelvollisuutta joko kokonaan tai osittain. Viranomainen voi periä suoritetun maksun kokonaisuudessaan elatusvelvolliselta.

Jos hakija on Tšekissä ja elatusvelvollisen asuinpaikka on toisessa maassa:

15. Voiko hakija saada apua tšekkiläiseltä järjestöltä tai viranomaiselta?

Elatusapupäätökset voidaan panna täytäntöön niiden Tšekkiä velvoittavien kahdenvälisten oikeusapusopimusten nojalla, joita Tšekki on tehnyt useiden valtioiden kanssa, tai niiden monenvälisten yleissopimusten nojalla, joissa Tšekki on sopimuspuolena. Niiden tiettyjen maiden osalta, joiden kanssa ei ole olemassa sopimukseen perustuvia järjestelyitä, elatusapupäätökset voidaan panna täytäntöön vastavuoroisuudesta annettujen julistusten perusteella.

Sivun alkuunSivun alkuun

Jos elatusvelvollinen asuu toisessa maassa, hakija voi näin ollen ottaa yhteyttä Tšekin ulkoasiainministeriöön, joka toimii välittäjänä elatusavun maksamista koskevan asianomaisen sopimuksen perusteella. Tšekissä asuva hakija voi myös pyytää mitä tahansa tšekkiläistä tuomioistuinta (eikä ainoastaan hakijan asuinpaikan toimivaltaista tuomioistuinta) laatimaan hakemuksen, ja kaikkien tuomioistuinten on myös suostuttava pyyntöön. Tämän jälkeen tuomioistuin ottaa Tšekin oikeusministeriön välityksellä yhteyttä toisen valtion toimivaltaiseen oikeusviranomaiseen, jonka käsiteltäväksi se toimittaa asian.

Lapsen elatusapua koskevissa asioissa voi ottaa yhteyttä myös lasten kansainvälisten oikeuksien suojelua edistävään toimistoon (Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí).

16. Jos voi, miltä järjestöltä tai viranomaiselta ja miten siihen otetaan yhteyttä?

Hakija voi ottaa yhteyttä seuraaviin tahoihin:

Ulkoasiainministeriö ceština - English

Loretánské náměstí 5

118 00 Praha 1

Puhelin:+420 224 18 1111,

Sähköposti

Lasten kansainvälisten oikeuksien suojelua edistävä toimisto ceština - English

Sivun alkuunSivun alkuun

Benešova 22

602 00 Brno

Puhelin: +42 05/42215443-5

Faksi: +42 05/42212836

Sähköposti

17. Minkälaista apua järjestö tai viranomainen voi tarjota hakijalle?

Elatusvaateet voidaan panna täytäntöön voimassa olevan täytäntöönpanoperusteen nojalla, joka tässä tapauksessa on tšekkiläisen tai ulkomaisen tuomioistuimen päätös elatusavun maksamisesta tietylle henkilölle. Hakijan on toimitettava lasten kansainvälisten oikeuksien suojelua edistävään toimistoon kirjallinen hakemus, jossa ilmoitetaan lapsen, hakijan ja elatusvelvollisen henkilötiedot sekä hakemuksen oleelliset perusteet elatuspäätöksen täytäntöönpanemiseksi. Hakemukseen olisi liitettävä jäljennökset tarpeellisista asiakirjoista ja erityisesti tuomioistuimen päätökset. Tämän jälkeen toimisto ryhtyy edellä mainittuihin toimiin.

Ulkoasiainministeriö toimittaa elatusapua vaativan henkilön hakemuksen asianomaisen maan toimivaltaisille viranomaisille, jotka ottavat yhteyttä elatusvelvolliseen asian ratkaisemiseksi.

Jos hakija on toisessa maassa ja elatusvelvollinen Tšekissä:

18. Voiko hakija kääntyä suoraan jonkin tšekkiläisen järjestön tai viranomaisen puoleen?

Ulkomailla asuvan elatusavun hakijan on käännyttävä kotimaansa toimivaltaisten viranomaisten puoleen, jotka ottavat yhteyttä lasten kansainvälisten oikeuksien suojelua edistävään toimistoon tai muuhun Tšekin toimivaltaiseen viranomaiseen.

19. Jos voi, minkä järjestön tai viranomaisen ja miten siihen otetaan yhteyttä?

Ks. kysymys 18.

20. Minkälaista apua järjestö tai viranomainen voi tarjota hakijalle?

Ks. kysymys 18.

« Elatusvaateet - Yleistä | Tšekki - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 25-10-2006

 

SISÄLLYSLUETTELO

1. Mitä käsitteet ”elatusapu” ja ”elatusvelvollisuus” sisältävät Tšekin lain mukaan? 1.
2. Mihin ikävuoteen asti lapsi voi saada elatusapua? 2.
3. Minkälaisissa tapauksissa Tšekin lakia voi soveltaa? 3.
4. Jos Tšekin lakia ei voi soveltaa, mitä lakia Tšekin tuomioistuimet soveltavat? 4.
5. Pitääkö hakijan kääntyä määrätyn organisaation, viranomaisen tai tuomioistuimen puoleen saadakseen elatusapua? 5.
6. Voiko elatusapua hakea sukulaisen, läheisen tai alaikäisen lapsen puolesta? 6.
7. Jos hakija aikoo panna asian vireille tuomioistuimessa, mistä hän tietää mikä tuomioistuin on toimivaltainen? 7.
8. Pitääkö hakijan mennä jonkun välikäden (asianajajan, määrätyn organisaation tai viranomaisen; keskus- tai paikallisviranomaisen) kautta voidakseen panna asian vireille tuomioistuimessa? Ellei, mitä menettelyä hänen tulee noudattaa? 8.
9. Onko oikeuskäsittely maksullinen? Jos on, paljonko se maksaa? Jos hakijan varat ovat riittämättömät, voiko hän saada oikeusapua käsittelyn kustannusten kattamiseksi? 9.
10. Minkä tyyppistä elatusapua tuomioistuin voi myöntää? Jos on kyse määräajoin maksettavasta elatusavusta, miten se lasketaan? Voiko tuomioistuimen päätöstä tarkistaa elinkustannusten tai perheen olosuhteiden muuttuessa? 10.
11. Miten ja kenelle elatusapu maksetaan? 11.
12. Jos elatusvelvollinen ei maksa vapaaehtoisesti, mitä keinoja voi käyttää hänen pakottamiseksi? 12.
13. Onko olemassa järjestö tai viranomainen (keskus- tai paikallisviranomainen), joka voi auttaa minua elatusavun perimisessä? 13.
14. Voivatko nämä maksaa elatusavun kokonaan tai osittain elatusvelvollisen sijasta? 14.
Jos hakija on Tšekissä ja elatusvelvollisen asuinpaikka on toisessa maassa: Jos hakija on Tšekissä ja elatusvelvollisen asuinpaikka on toisessa maassa:
15. Voiko hakija saada apua tšekkiläiseltä järjestöltä tai viranomaiselta? 15.
16. Jos voi, miltä järjestöltä tai viranomaiselta ja miten siihen otetaan yhteyttä? 16.
17. Minkälaista apua järjestö tai viranomainen voi tarjota hakijalle? 17.
Jos hakija on toisessa maassa ja elatusvelvollinen Tšekissä: Jos hakija on toisessa maassa ja elatusvelvollinen Tšekissä:
18. Voiko hakija kääntyä suoraan jonkin tšekkiläisen järjestön tai viranomaisen puoleen? 18.
19. Jos voi, minkä järjestön tai viranomaisen ja miten siihen otetaan yhteyttä? 19.
20. Minkälaista apua järjestö tai viranomainen voi tarjota hakijalle? 20.
 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta