Euroopa Komisjon > EGV > Elatisnõuded > Tšehhi Vabariik

Viimati muudetud: 25-10-2006
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Elatisnõuded - Tšehhi Vabariik

EJN logo

Käesolevat lehekülge ei eksisteeri enam. See on praegu ajakohastamisel ning selle võib hiljem leida Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist.


 

1. Mida tähendavad mõisted “elatis” ja “ülalpidamiskohustus” Tšehhi õiguses?

Elatist maksab võlgnik võlausaldajale selle elamiskulude katteks.

Vanematel on oma laste ülalpidamise kohustus ning alanejatel ja ülenejatel sugulastel on vastastikune ülalpidamiskohustus, samuti abikaasadel. Abikaasadel on põhimõtteliselt õigus nõuda elatustaseme säilimist. Kohus mõistab välja elatise, kui abikaasad ei ela ühises kodus. Elatise maksmine abikaasade vahel tugineb abikaasade ühisvara õigusinstituudil, mille kohaselt mõlemal abikaasal on õigus ühisvara käsutada.

Lahutatud abikaasa, kes ei suuda end ise ülal pidada, võib ülalpidamist taotleda endiselt abikaasalt.

Elatist välja ei mõisteta, kui see oleks vastuolus heade kommetega (contra bonos mores).

Kui lapse isa ei ole lapse emaga abielus, peab ta kahe aasta jooksul toetama ema tema ülalpidamiseks vajaliku summaga, sealhulgas katma raseduse ja sünnitamisega seotud kulud.

Last hooldaval isikul on õigus saada elatist lapse vanemalt või vanematelt, samuti on lahutatud vanemal õigus saada teiselt vanemalt lapse ülalpidamiseks elatist.

2. Millise vanuseni võib laps nõuda ülalpidamist?

Lastel on õigus elatist saada kuni selle ajani, kui nad suudavad end ise ülal pidada. See juhtub enamasti nende täisealiseks saamisel, st 18-aastaselt, kuid võib toimuda ka hiljem, juhul kui laps õpib edasi, või varem, kui laps on juba tööle hakanud või omab näiteks kinnisvara, millest saadavast tulust piisab tema vajaduste rahuldamiseks.

ÜlesÜles

Alaealisele mõistab kohus elatise välja isegi ilma taotluseta. Elatise summa võib kindlaks määrata, seda alandada või suurendada kolme aasta jooksul alates kohtuasja algatamisest. Täiskasvanud lastele kohus ilma taotluseta elatist ei määra.

3. Millistel juhtudel on kohaldatav Tšehhi õigus?

Tšehhi õigust kohaldatakse alati siis, kui mõlemad pooled on Tšehhi Vabariigi alalised või pikaajalised elanikud. Tšehhi õigust kohaldatakse ka siis, kui Tšehhi Vabariigis elav isik taotleb ülalpidamist välismaal elavalt isikult.

4. Kui Tšehhi õigust ei saa kohaldada, millist õigust kohaldavad Tšehhi Vabariigi kohtud?

Ülalpidamiskohustusi reguleerib selle riigi õigus, mille kodanik on ülalpidamist taotlev isik. Kui alaliselt välismaal elav isik taotleb Tšehhi Vabariigis elavalt isikult elatist, kohaldavad Tšehhi kohtud taotleja elukohariigi õigust. Ja vastupidi: kui Tšehhi Vabariigis elav taotleja esitab elatise saamiseks nõude välismaal elava isiku vastu, kohaldavad kohtud Tšehhi õigust.

5. Kas nõude esitaja peab avalduse esitama konkreetsele organisatsioonile, riigiasutusele või kohtule elatise sissenõudmiseks?

Ülalpidamiskohustustega tegeleb kohus.

6. Kas avalduse saab esitada sugulase, lähisugulase või alaealise nimel?

Last hooldaval vanemal on õigus teiselt vanemalt lapse nimel ülalpidamist nõuda. Samuti võib lapse nimel tegutseda eestkostja või hooldaja.

7. Kui taotleja kavatseb asja kohtusse anda, kuidas ta teab, milline on pädev kohus?

Elatisnõuete puhul on esimese astme kohtuks kohalik kohus. Taotlejad pöörduvad kohalikku kohtusse, kelle tööpiirkonnas elavad alaliselt nemad ise või elab nende hoolealune, kellele nad elatist taotlevad.

ÜlesÜles

8. Kas taotleja peab asja kohtusse andmiseks kaasama esindaja (nt advokaadi, eriorganisatsiooni või riigiasutuse jne)? Kui ei, millist korda peab ta järgima?

Seadus ei kohusta taotlejat esindajat kaasama. Ainult isikut, kes ei suuda ennast ise kohtus esindada, peab esindama seadusjärgne esindaja. Selleks võib olla kohtu poolt määratud eestkostja või alaealise puhul vanem. Taotleja võib aga omal valikul volitada mõnda isikut, näiteks advokaati, end kohtus esindama.

9. Kas taotlejal tuleb kohtuasja algatamisel tasuda kohtulõiv? Kui jah, siis milline on selle ligikaudne suurus? Kui hagejal ei ole piisavalt rahalisi vahendeid, kas ta saab taotleda menetlusabi menetluskulude katmiseks?

Ülalpidamisega seotud asjades on taotlejad kohtulõivude tasumisest vabastatud. Kui taotleja on valinud end esindama advokaadi, tuleb advokaadile maksta tasuskaala kohaselt, juhul kui pole teisiti kokku lepitud. Advokaadi tasu võidakse sobiva summa võrra vähendada või tasu üldse mitte võtta, kui taotleja sotsiaalne ja varaline seisund seda nõuab.

10. Millisel kujul määrab kohus tavaliselt ülalpidamise? Kuidas määratakse elatise väljamõistmise korral elatise suurus? Kuidas käib selle kohandamine vastavalt elukallidusele ja muutustele perekonnas?

Kohus võib taotluse alusel mõista välja sellise elatise, mis katab lapse põhivajadused ja tema ülalpidamise kulud ning tagab piisava elatustaseme. Elatise väljamõistmisel ja selle suuruse muutmisel ning elatise maksmise kohustuse tühistamisel võtab kohus üldjuhul arvesse elatise saaja põhjendatud vajadusi, võlgniku maksevõimet, võimalusi ja varasid ning lapse õigust omada oma vanematega sama elatustaset. Vanema ülalpidamiskohustuse kindlaksmääramisel võetakse arvesse, kumb vanem ja millisel määral last hooldab. Kui vanemad elavad koos, võetakse arvesse ka vanemate poolt ühise kodu ülalpidamiseks tehtavaid kulutusi.

ÜlesÜles

Alaealiste puhul võib kohus isegi ilma taotluseta muuta kokkuleppeid ja kohtuotsuseid, kui asjaolud on muutunud. Muul juhul tegutseb kohus taotluse alusel. Elatise vähendamise või selle maksmise kohustuse tühistamise korral ei tagastata juba makstud elatist.

11. Kuidas ja kellele elatist makstakse?

Elatist tuleb maksta korrapäraste maksetena kas otse õigustatud isikule või tema hooldajale. Lisaks lapsele välja mõistetud elatisele võib kohus teatavatel juhtudel nõuda kindla summa deponeerimist edaspidise elatise tarbeks. Samuti võib kohus võtta asjakohaseid meetmeid väljamõistetud elatise igakuise tasumise tagamiseks.

12. Kui võlgnik ei maksa elatist vabatahtlikult, mis meetmeid on võimalik võtta, et teda maksma sundida?

Kui võlgnik ei täida kohtuotsust vabatahtlikult, siis võib elatist saama õigustatud isik taotleda otsuse täitmist täitemenetluse korras. See võib tähendada töötasu arestimist, konto sundkorras debiteerimist, vara või ettevõtte müümist või kinnisvara suhtes kohtuliku hüpoteegi seadmist.

13. Kas on olemas organisatsioon või (keskne või kohalik) riigiasutus, mis saab aidata elatise sissenõudmisel?

Ilma vanemliku hoolitsuseta lapsel, kes kannatab puudust ning kellele temast eraldi elav võlgnik elatist ei maksa, kuigi see on võlgnikult kohtuotsusega välja mõistetud, on õigus saada toetust väljamõistetud elatisega võrdses summas. Sellise toetuse maksmise otsustab selleks pädev kohaliku omavalitsuse asutus.

ÜlesÜles

14. Kas need asutused võivad asendada võlgnikku ja maksta elatist täielikult või osaliselt võlgniku asemel?

(Kohaliku omavalitsuse) asutus võib kolmanda isiku ülalpidamiskohustuse osaliselt või täielikult üle võtta. Kuid sellele asutusele jääb õigus kolmandalt isikult need summad sisse nõuda.

Mis saab juhul, kui taotleja viibib Tšehhi Vabariigis, kuid võlgnik elab muus riigis?

15. Kas taotleja saab paluda abi mõnelt organisatsioonilt või riigiasutuselt Tšehhi Vabariigis?

Elatise väljamõistmise otsust saab täitmisele pöörata mitmete riikidega sõlmitud ja Tšehhi Vabariigi jaoks siduvate kahepoolsete õigusabilepingute või mitmepoolsete konventsioonide alusel, millega Tšehhi Vabariik on ühinenud. Mõnede riikide puhul, kellega leping puudub, saab elatise väljamõistmise otsuseid täitmisele pöörata vastastikuse tunnustamise deklaratsioonide alusel.

Taotlejad saavad seega pöörduda Tšehhi Vabariigi Välisministeeriumi poole, kes asjakohase kokkuleppe alusel aitab korraldada elatise väljanõudmist välismaal elavalt võlgnikult. Tšehhi Vabariigis elav taotleja võib taotluse koostamiseks pöörduda ka igasse Tšehhi Vabariigi kohtusse (st mitte ainult elukohajärgsesse kohtusse) ning kohus on kohustatud seda tegema. Kohus võtab Tšehhi Vabariigi Justiitsministeeriumi vahendusel ühendust pädeva välismaa kohtuga, kellele taotlus edastatakse.

Laste ülalpidamise küsimustes võib pöörduda ka laste rahvusvahelise õiguskaitse ametisse (Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí).

ÜlesÜles

16. Kui jah, siis kuidas saab kõnealuste organisatsioonide ja riigisasutustega ühendust?

Taotleja võib ühendust võtta järgmiste asutustega:

Ministry of Foreign Affairs ceština - English

Loretánské náměstí 5

118 00 Praha 1

tel: +420 224 18 1111,

E-post

Office for International Legal Protection of Children (Laste rahvusvahelise õiguskaitse amet) ceština - English

Benešova 22

602 00 Brno

tel: +42 05/42215443-5

faks: +42 05/42212836

E-post

17. Millist abi need organisatsioonid ja riigiasutused taotlejale annavad?

Elatisnõudeid saab täitmisele pöörata kehtiva täitedokumendi alusel, antud juhul on selleks Tšehhi või välismaise kohtu otsus konkreetsele isikule elatise maksmise kohta. Taotleja esitab laste rahvusvahelise õiguskaitse ametile (Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí) kirjaliku taotluse, milles toob ära lapse, enda ja võlgniku andmed ning elatise maksmise otsuse täitmisele pööramise taotlemise peamised asjaolud. Taotlusele tuleb lisada vajalike dokumentide koopiad (eelkõige kohtuotsusest). Seejärel tegutseb amet ettenähtud korra kohaselt.

Välisministeerium edastab elatist nõudva isiku taotluse asjaomase riigi pädevatele ametivõimudele. Need võtavad võlgnikuga ühendust ning püüavad leida lahenduse.

Mis saab juhul, kui taotleja elab muus riigis, kuid võlgnik elab Tšehhi Vabariigis?

18. Kas taotleja saab avalduse esitada otse organisatsioonile või riigiasutusele Tšehhi Vabariigis?

Välismaal elav elatise taotleja peab võtma ühendust oma asukohariigi pädeva asutusega, kes omakorda kontakteerub laste rahvusvahelise õiguskaitse ametiga (Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí) või mõne muu Tšehhi Vabariigi pädeva asutusega.

19. Kui jah, siis kuidas saab kõnealuste organisatsioonide ja riigiasutustega ühendust?

Vt vastust küsimusele nr 18.

20. Millist abi need organisatsioonid ja riigiasutused taotlejale annavad?

Vt vastust küsimusele nr 18.

« Elatisnõuded - Üldteave | Tšehhi Vabariik - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 25-10-2006

 

SISUKORD

1. Mida tähendavad mõisted “elatis” ja “ülalpidamiskohustus” Tšehhi õiguses? 1.
2. Millise vanuseni võib laps nõuda ülalpidamist? 2.
3. Millistel juhtudel on kohaldatav Tšehhi õigus? 3.
4. Kui Tšehhi õigust ei saa kohaldada, millist õigust kohaldavad Tšehhi Vabariigi kohtud? 4.
5. Kas nõude esitaja peab avalduse esitama konkreetsele organisatsioonile, riigiasutusele või kohtule elatise sissenõudmiseks? 5.
6. Kas avalduse saab esitada sugulase, lähisugulase või alaealise nimel? 6.
7. Kui taotleja kavatseb asja kohtusse anda, kuidas ta teab, milline on pädev kohus? 7.
8. Kas taotleja peab asja kohtusse andmiseks kaasama esindaja (nt advokaadi, eriorganisatsiooni või riigiasutuse jne)? Kui ei, millist korda peab ta järgima? 8.
9. Kas taotlejal tuleb kohtuasja algatamisel tasuda kohtulõiv? Kui jah, siis milline on selle ligikaudne suurus? Kui hagejal ei ole piisavalt rahalisi vahendeid, kas ta saab taotleda menetlusabi menetluskulude katmiseks? 9.
10. Millisel kujul määrab kohus tavaliselt ülalpidamise? Kuidas määratakse elatise väljamõistmise korral elatise suurus? Kuidas käib selle kohandamine vastavalt elukallidusele ja muutustele perekonnas? 10.
11. Kuidas ja kellele elatist makstakse? 11.
12. Kui võlgnik ei maksa elatist vabatahtlikult, mis meetmeid on võimalik võtta, et teda maksma sundida? 12.
13. Kas on olemas organisatsioon või (keskne või kohalik) riigiasutus, mis saab aidata elatise sissenõudmisel? 13.
14. Kas need asutused võivad asendada võlgnikku ja maksta elatist täielikult või osaliselt võlgniku asemel? 14.
Mis saab juhul, kui taotleja viibib Tšehhi Vabariigis, kuid võlgnik elab muus riigis? Mis saab juhul, kui taotleja viibib Tšehhi Vabariigis, kuid võlgnik elab muus riigis?
15. Kas taotleja saab paluda abi mõnelt organisatsioonilt või riigiasutuselt Tšehhi Vabariigis? 15.
16. Kui jah, siis kuidas saab kõnealuste organisatsioonide ja riigisasutustega ühendust? 16.
17. Millist abi need organisatsioonid ja riigiasutused taotlejale annavad? 17.
Mis saab juhul, kui taotleja elab muus riigis, kuid võlgnik elab Tšehhi Vabariigis? Mis saab juhul, kui taotleja elab muus riigis, kuid võlgnik elab Tšehhi Vabariigis?
18. Kas taotleja saab avalduse esitada otse organisatsioonile või riigiasutusele Tšehhi Vabariigis? 18.
19. Kui jah, siis kuidas saab kõnealuste organisatsioonide ja riigiasutustega ühendust? 19.
20. Millist abi need organisatsioonid ja riigiasutused taotlejale annavad? 20.
 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik