Европейска комисия > ЕСМ > Определяне на издръжка > България

Последна актуализация: 15-01-2009
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Определяне на издръжка - България

EJN logo

Тази страница вече не е актуална. В момента се работи по нейното актуализиране, след което тя ще бъде достъпна на Европейския портал за електронно правосъдие.


 

TABLE OF CONTENTS

1. Какво съдържание включват концепциите „издръжка” и “задължение за изплащане на издръжка” според законодателството на Република България? 1.
2. До каква възраст може детето да се ползва от добавките за издръжка? 2.
3. При кои случаи се прилагат законите на Република България? 3.
4. Ако този закон не е приложим, кой закон ще приложат съдилищата на Република България? 4.
5. Трябва ли молителят да се обърне към определена организация, правителствена служба (централна или местна) или съд, за да получи издръжката? 5.
5.А. Как да кандидатствам за получаването на издръжка пред тази организация или правителствена служба (централна или местна), и какви са процедурите? 5.А.
6. Може ли да бъде подаден иск от името на роднина, близък родственик или непълнолетно дете? 6.
7. Ако молителят възнамерява да отнесе случая в съда, как може да разбере кой съд има нужната юрисдикция? 7.
8. Молителят трябва ли да мине през посредник, за да отнесе случая в съда (напр. адвокат, определена организация или правителствена служба (централна или местна и т.н.)? Ако това не е необходимо, какви са процедурите? 8.
9. Молителят трябва ли да плаща такси, за да отнесе случая в съда? Ако е така, какъв би могъл да бъде техният размер? Ако финансовите средства на ищеца са недостатъчни, може ли той/тя да получи правна помощ, за да покрие разходите по процедурата? 9.
10. Какъв вид издръжка е вероятно да бъде отпусната от съда? Ако бъде отпусната сума за издръжка, как ще бъде преценен нейният размер? Възможно ли е решението на съда да бъде ревизирано, за да бъдат отчетени промени в издръжката на живота или семейните обстоятелства? 10.
11. Как и на кого ще бъде плащана издръжката? 11.
12. Ако лицето, дължащо издръжката, не плаща доброволно, какво действие може да бъде предприето, за да бъде принудено да я изплаща? 12.
13. Съществува ли организация или правителствена служба (централна или местна и т.н.), която би ми помогнала да възстановя издръжката? 13.
14. Могат ли те да заменят длъжника и да платят издръжката, или част от издръжката, вместо него/нея? 14.
15. Може ли молителят да получи съдействието на организация или правителствена служба (централна или местна) в (име на държавата, изготвяща доклада)? 15.
16. Ако е така, как може да установи контакт с тази организация или правителствена служба (централна или местна)? 16.
17. Какъв вид съдействие може да получи молителят от тази организация или правителствена служба (централна или местна)? 17.
18. Може ли молителят да подаде иск пряко към организация или правителствена служба (централна или местна) в (име на държавата, изготвяща доклада)? 18.
19. Ако е така, как може да влезе в контакт с тази организация или правителствена служба (централна или местна)? 19.
20. Какъв вид съдействие може да получи молителят от тази организация или правителствена служба (централна или местна)? 20.

 

1. Какво съдържание включват концепциите „издръжка” и “задължение за изплащане на издръжка” според законодателството на Република България?

Задължението за издръжка представлява задължението на член от семейството да предоставя на друг член от семейството средства за съществуване. Задължението за издръжка е законно, т.е. в общия случай възниква по силата на закона, при наличие на посочените в правната норма предпоставки, а не по споразумение между страните. Задължението за издръжка е лично и се погасява със смъртта на лицето имащо право да иска издръжка.

Право на издръжка има само лице, което е нетрудоспособно и не може да се издържа от имуществото си.

Издръжка може да бъде искана от лицето, което има право на издръжка от следните лица и в следната последователност: от съпруг или бивш съпруг; от деца; от родители; от внуци и правнуци; от братя и сестри; от дядо и баба и от възходящи от по-горна степен. Ако лицата от предходен ред нямат възможност да дават издръжка, дължат издръжка лицата от следващия ред.

НагореНагоре

Когато едно лице има задължение да издържа няколко лица, издръжката се дължи в следния ред (като всеко предходен изключва следващия): на деца, съпруг или бивш съпруг, на родители, на внуци и правнуци, на братя и сестри, на дядо и баба и на възходящи от по-горна степен.

При развод, право на издръжка има само невиновният за развода съпруг.

2. До каква възраст може детето да се ползва от добавките за издръжка?

Родителите дължат издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца под 18години, независимо дали са трудоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си. На навършилите пълнолетие деца, родителите дължат издръжка, ако децата не могат да се издържат от доходите си или от използване на имуществото си, когато учат редовно в средни, полувисши и висши учебни заведения за предвидения срок на обучение, до навършване на 20-годишна възраст при обучение в средно и на 25-годишна възраст при обучение в полувисше или висше учебно заведение, но само при условие, че даването на издръжката не съставлява особени затруднения за родителите.

НагореНагоре

Издръжката на бивш съпруг се дължи най-много до три години от прекратяването на брака, ако страните не са уговорили по-голям срок и се прекратява, когато получаващият издръжката съпруг встъпи в брак.

3. При кои случаи се прилагат законите на Република България?

В случаите , когато искът за издръжка се предявява по брачното дело, искът за издръжка, както и брачните искове са подведомствени на българските съдилища, ако един от съпрузите е български гражданин или има обичайно местопребиваване в Република България. Компетентност по дела за издръжка на бивш съпруг са съдилищата , компетентни да се разгледат иска за развод.

Българските съдилища са компетентни по делата за лични и имуществени отношения между родители и деца, когато ответникът има обичайно местопребиваване в Република България; когато ищецът или молителят е български гражданин или когато детето или родителят, който е страна, е български гражданин или има обичайно местопребиваване в Република България.

НагореНагоре

В горните случаи приложим закон е българския закон при условията посочени във въпрос Nº4.

4. Ако този закон не е приложим, кой закон ще приложат съдилищата на Република България?

Ако както лицето, което иска издръжката, така и длъжника, са в България, задължението за издръжка се урежда от правото на държавата, в която е обичайното местопребиваване на търсещия издръжка, освен ако неговото отечествено право е по-благоприятно за него. В този случай се прилага отечественото право на търсещия издръжка.

Когато търсещият и дължащият издръжка са граждани на една и съща държава и дължащият издръжка има обичайно местопребиваване в тази държава, прилага се общото им отечествено право.

Когато приложимото чуждо право в гореизброените случаи не допуска присъждането на издръжка, прилага се българското право.

Когато задължението за издръжка между бивши съпрузи произтича от унищожаване на брак или от развод, прилага се правото, което е било приложено при унищожаването на брака или при развода.

НагореНагоре

Приложимото право към издръжката определя дали, в какъв размер и от кого може да бъде търсена издръжка; кой може да търси издръжка и в какви срокове; дали и при какви условия издръжката може да бъде променена; основанията за погасяване правото на издръжка; задължението на дължащия издръжка да обезщети органа, който е изплатил издръжката вместо него.

При определяне размера на издръжката трябва да се държи сметка за материалните възможности на дължащия издръжка и за действителните нужди на търсещия издръжка, дори когато приложимото чуждо право разпорежда друго. 

5. Трябва ли молителят да се обърне към определена организация, правителствена служба (централна или местна) или съд, за да получи издръжката?

Исковете за издръжка се предявяват пред съд, независимо от вида, размера на издръжката и качеството на лицата, които искат и от който се иска издръжка. Родово компетентен е районния съд. Местно компетентен е съдът по местожителството на ищеца или на ответника, като правото на избор е на ищеца.

НагореНагоре

5.А. Как да кандидатствам за получаването на издръжка пред тази организация или правителствена служба (централна или местна), и какви са процедурите?

Виж въпрос Nº 5.

6. Може ли да бъде подаден иск от името на роднина, близък родственик или непълнолетно дете?

Исковете за издръжка на малолетни лица се подават от родителят, комуто е предоставено упражняването на родителските права, а на лица, поставени под пълно запрещение - от настойника.

Исковете за издръжка на непълнолетни лица, на възраст от 14години до 18 години, се подават от детето лично, със знанието и съгласието на родителя, комуто е предоставено упражняването на родителските права, а на лица, поставени под ограничено запрещение - от лицето лично, със знанието и съгласието на попечителя.

7. Ако молителят възнамерява да отнесе случая в съда, как може да разбере кой съд има нужната юрисдикция?

Исковете за издръжка се предявяват пред съд, независимо от вида, размера на издръжката и качеството на лицата, които искат и от който се иска издръжка. Родово компетентен е районния съд. Местно компетентен е съдът по местожителството на ищеца или на ответника, като правото на избор е на ищеца.

НагореНагоре

Исковете за издръжка и нейното увеличение се разглеждат по реда на глава двадесет и пета "Бързо производство" на Гражданския процесуален кодекс.

8. Молителят трябва ли да мине през посредник, за да отнесе случая в съда (напр. адвокат, определена организация или правителствена служба (централна или местна и т.н.)? Ако това не е необходимо, какви са процедурите?

Процесуално представителство от адвокат не е задължително по делата за издръжка.

Не е необходимо извършването на други правни действия, предхождащи подаване на иска в съда, включително информирането или подаване на молба до определена организация или правителствена служба.

9. Молителят трябва ли да плаща такси, за да отнесе случая в съда? Ако е така, какъв би могъл да бъде техният размер? Ако финансовите средства на ищеца са недостатъчни, може ли той/тя да получи правна помощ, за да покрие разходите по процедурата?

Ищците по дело за издръжка са освободени от държавна такса. При постановяване на решение, с което се уважава иска за издръжка, съдът осъжда ответника да заплати държавна такса, както и направените от ищеца разноски в производството.

НагореНагоре

Процесуално представителство от адвокат не е задължително по делата за издръжка.

Страните по делото могат да получат правна помощ при общите условия за предоставяне на правна помощ, уредени в Закона за правната помощ.

10. Какъв вид издръжка е вероятно да бъде отпусната от съда? Ако бъде отпусната сума за издръжка, как ще бъде преценен нейният размер? Възможно ли е решението на съда да бъде ревизирано, за да бъдат отчетени промени в издръжката на живота или семейните обстоятелства?

Размерът на издръжката се определя според нуждите на лицето, което има право на издръжка и възможностите на лицето, което я дължи. Размерът на издръжката, която родителят дължи на ненавършилите пълнолетие деца, се определя в зависимост от нуждите на децата и от възможностите на родителя в граници, установени от Министерския съвет, които към настоящия момент са от 30лв. до 80лв.

Съдът може да определи издръжка под установения минимален размер, когато детето се намира на държавна издръжка или други важни обстоятелства налагат това. Съдът може да определи издръжка над установения максимален размер, когато трябва да бъдат задоволени изключителни нужди на детето и родителят може да я дава без особени затруднения. Присъдената издръжка може да бъде изменена или прекратена  при изменение на обстоятелствата, по молба на страната.

НагореНагоре

Паричната издръжка се изплаща ежемесечно. При забава се дължи законна лихва. Съдът може да определи и издръжка в натура.

11. Как и на кого ще бъде плащана издръжката?

Издръжката се заплаща лично на лицето, което има право на издръжка, при непълнолетни лица, на възраст от 14 години до 18 години, се заплаща лично, но със знанието и съгласието на родителя, комуто е предоставено упражняването на родителските права, а на лица, поставени под ограничено запрещение - от лицето лично, със знанието и съгласието на попечителя.

Издръжката на малолетно лице, на възраст под 14 години, се заплаща чрез родителя, комуто е предоставено упражняването на родителските права, а на лица, поставени под пълно запрещение - на настойника.

12. Ако лицето, дължащо издръжката, не плаща доброволно, какво действие може да бъде предприето, за да бъде принудено да я изплаща?

Паричната издръжка се изплаща ежемесечно. При забава се дължи законна лихва.

НагореНагоре

Влезлите в сила решения на съда подлежат на принудително изпълнение при условията и по реда на Гражданско процесуалния кодакс. По отношение на задълженията за извършване на определено незаместимо действие или бездействие, както и по отношение на задължението за предаване на дете съществуват изрични разпоредби.

13. Съществува ли организация или правителствена служба (централна или местна и т.н.), която би ми помогнала да възстановя издръжката?

Принудителното изпълнение се осъществява от държавен или частен съдебен изпълнител по избор на взискателя.

Държавните съдебни изпълнители работят към съдебно изпълнителните служби на районните съдилища и са с район на действие, съвпадащ със съдебния район на съда.

Частните съдебни изпълнители имат район на действие, съвпадащ с района на действие на съответния окръжен съд.

14. Могат ли те да заменят длъжника и да платят издръжката, или част от издръжката, вместо него/нея?

Когато задълженото лице не дава присъдената издръжка, тя се плаща от държавата за негова сметка при условия и по ред, определени с наредба, издадена от Министерския съвет.

НагореНагоре

Държавата по реда на общественото подпомагане поема грижата за нуждаещия се, когато няма задължени лица по силата на закона  или те нямат възможност да дават издръжка.

15. Може ли молителят да получи съдействието на организация или правителствена служба (централна или местна) в (име на държавата, изготвяща доклада)?

Виж въпроси Nº5, 7, 13 и 14.

16. Ако е така, как може да установи контакт с тази организация или правителствена служба (централна или местна)?

Виж въпрос Nº 15.

17. Какъв вид съдействие може да получи молителят от тази организация или правителствена служба (централна или местна)?

Виж въпрос Nº15.

Прилага се Регламент ?44/2001 на Съвета на ЕО относно  компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела - чл.621 от Гражданско процесуалния кодекс (в сила от 24.07.2007год.).

Родово компетентен е окръжният съд по местожителството на насрещната страна, ако последната няма постоянен адрес на територията на Република България - по местожителството на заинтересованата страна, а когато и заинтересованата страна няма местожителство в Република България -пред Софийски градски съд.

18. Може ли молителят да подаде иск пряко към организация или правителствена служба (централна или местна) в (име на държавата, изготвяща доклада)?

Виж въпрос Nº15.

19. Ако е така, как може да влезе в контакт с тази организация или правителствена служба (централна или местна)?

Виж въпрос Nº15.

20. Какъв вид съдействие може да получи молителят от тази организация или правителствена служба (централна или местна)?

Виж въпрос Nº15.

« Определяне на издръжка - Обща информация | България - Обща информация »

НагореНагоре

Последна актуализация: 15-01-2009

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство