Eiropas Komisija > ETST > Uzturlīdzekļu prasības > Beļģija

Pēdējo reizi atjaunots: 30-08-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Uzturlīdzekļu prasības - Beļģija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


 

SATURS

1. Ko sevī ietver jēdzieni "uzturlīdzekļi" un "uzturlīdzekļu maksāšanas pienākums" saskaņā ar Beļģijas likumiem? 1.
2. Līdz kādam brīdim bērns var saņemt "uzturlīdzekļus"? 2.
3. Kādos gadījumos ir piemērojams Beļģijas likums? 3.
4. Kādu likumu piemēros Beļģijas tiesas, ja šis likums nav piemērojams? 4.
5. Vai prasītājam jāgriežas kādā īpašā institūcijā, valsts iestādē vai tiesā, lai panāktu "uzturlīdzekļu" saņemšanu? 5.
6. Vai ir iespējams vērsties kompetentajā institūcijā, valsts iestādē vai tiesā kāda radinieka, tuvinieka, nepilngadīga bērna vārdā? 6.
7. Ja prasītājs plāno vērsties tiesā - kā viņš var uzzināt, kuras tiesas kompetencē ir šī lieta? 7.
8. Vai prasītājam jādarbojas caur starpnieku (advokātu, specializētu institūciju, citu...), lai vērstos tiesā? Ja nē - kāda procedūra jāīsteno? 8.
9. Vai par tiesas procesu ir jāmaksā? Apstiprinošas atbildes gadījumā - kāda ir paredzamo izdevumu kopējā summa? Ja prasītāja līdzekļi ir nepietiekami - vai viņš var panākt, ka tiesāšanās izdevumi tiek segti, atbrīvojot viņu no to nomaksas? 9.
10. Kādā formā varētu būt ar tiesas lēmumu piešķirtā palīdzība? Ja runa ir par uzturnaudu – kā tā tiks izvērtēta? Kā to varēs pārskatīt, lai pielāgotu dzīves dārdzības attīstībai vai situācijas izmaiņām? 10.
11. Kā un kam uzturnauda tiks izmaksāta? 11.
12. Ja uzturnaudas maksātājs to nenomaksā brīvprātīgi - kādi līdzekļi tiks izmantoti, lai viņu piespiestu maksāt? 12.
13. Vai kāda institūcija vai valsts iestāde var palīdzēt iekasēt uzturnaudu? 13.
14. Vai tās var aizstāt maksātāju un viņa vietā nomaksāt uzturnaudu vai daļu no tās? 14.
15. Vai prasītājs var saņemt kādas Beļģijas institūcijas vai valsts iestādes palīdzību? 15.
16. Apstiprinošas atbildes gadījumā - kāds ir šīs institūcijas vai valsts iestādes (?) nosaukums un adrese? Kā pie tās griezties? 16.
17. Kāda veida palīdzību šī institūcija vai valsts iestāde (?) var sniegt prasītājam? 17.
18. Vai prasītājs var tiešā veidā vērsties kādā Beļģijas institūcijā vai valsts iestādē? 18.
19. Apstiprinošas atbildes gadījumā - kāds ir šīs institūcijas vai valsts iestādes nosaukums un adrese? Kā pie tās griezties? 19.
20. Kāda veida palīdzību šī institūcija vai valsts iestāde var sniegt prasītājam? 20.

 

1. Ko sevī ietver jēdzieni "uzturlīdzekļi" un "uzturlīdzekļu maksāšanas pienākums" saskaņā ar Beļģijas likumiem?

„Uzturlīdzekļu maksāšanas pienākumu” var definēt kā pienākumu, kas ar likumu uzlikts kādai personai, lai tā citu personu, kura atrodas trūcīgos apstākļos un kuru ar viņu saista „noteiktas ģimenes” saites, apgādātu ar dzīvei nepieciešamajiem līdzekļiem. „Uzturlīdzekļi” ietver sevī ne tikai uzturu, bet arī visu dzīvei nepieciešamo: pārtiku, apģērbu, mājokli, medicīnisko aprūpi utt.

Kādām personām pastāv "uzturlīdzekļu maksāšanas pienākums" attiecībā uz citām:

Uzturlīdzekļu maksāšanas pienākums balstās uz radniecības vai svainības saitēm, vai arī uz tās aizstājošu pienākumu, kad šīs saites tiek pārrautas. Tas pastāv starp noteiktiem radiniekiem un svaiņiem, starp laulātajiem, starp likumā paredzētā kopdzīvē esošām personām. Tas zināmā mērā balstās uz „solidaritātes” pienākumu, kas dažos gadījumos var būt stiprāk izteikts.

- vecākiem attiecībā uz saviem bērniem?

Šajā gadījumā pastāv divu veidu uzturlīdzekļu maksāšanas pienākums:

 • plašāks uzturlīdzekļu maksāšanas pienākums, saskaņā ar kuru tēvam un mātei proporcionāli savām iespējām ir jānodrošina savu bērnu izmitināšana, uzturēšana, uzraudzība, izglītība un apmācība. Ja apmācība nav pabeigta, pienākums ir spēkā arī pēc bērna pilngadības sasniegšanas. Šis pienākums ir saistīts ar vecāku varu, bet saglabājas arī bērna pilngadības vai atbrīvošanas no vecāku atbildības gadījumā. Tas pastāv, lai kādi arī būtu vecāku rīcībā esošie līdzekļi, un neatkarīgi no tā, vai bērns ir trūcīgos apstākļos. Šādā nozīmē tas ir plašāks jēdziens, kas attiecas ne tikai uz bērna iztikas līdzekļiem, bet arī uz viņa izglītību, apmācību utt. (Civilkodeksa 203. pants).
 • uzturlīdzekļu maksāšanas pienākums, kas balstās uz radniecības saitēm un ir saistīts ar bērna trūcīgiem apstākļiem un vecāku rīcībā esošajiem līdzekļiem (Civilkodeksa 205., 207. un 208. pants).
- bērniem attiecībā uz saviem vecākiem?

Uzturlīdzekļu maksāšanas pienākums, kas ir spēkā vecākiem attiecībā uz bērniem (Civilkodeksa 205. pants), ir abpusējs. Tātad bērniem jānodrošina uzturlīdzekļi savam tēvam un mātei, kuri ir trūcīgos apstākļos.

Lapas augšmalaLapas augšmala

- laulātajiem?

Uzturlīdzekļu maksāšanas pienākums starp laulātajiem balstās uz pienākumu palīdzēt un pienākumu piedalīties ģimenes izdevumos, ko paredz Civilkodekss (Civilkodeksa 213. un 221. pants). Šie pienākumi, kas saistīti ar kopdzīves pienākumu, kurš arī jāievēro laulātajiem, ir abpusēji. Ja tie netiek pildīti, tas var būt par pamatu sūdzībai tiesā, lai panāktu to līdzvērtīgu izpildi uzturlīdzekļu vai noteiktu summu deleģēšanas veidā – skat. 12. jautājumu (Civilkodeksa 213., 221. un 223. pants).

- šķirtajam laulātajam attiecībā uz savu bijušo laulāto?

Situācijas jāizšķir atkarībā no laulības šķiršanas veida – laulības šķiršana noteikta iemesla dēļ vai laulības šķiršana pēc savstarpējas vienošanās:

§ Laulības šķiršana noteikta iemesla dēļ.

Izskatot lietu par laulības šķiršanu noteikta iemesla dēļ (laulības šķiršana laulības pārkāpšanas dēļ, ļaunprātības, vardarbības vai smagu apvainojumu dēļ un sakarā ar faktisku kopdzīves šķiršanu vairāk nekā divu gadu garumā) katrs no laulātajiem var vērsties pie tiesneša, kura kompetencē ir pagaidu pasākumu veikšana, lai prasītu uzturlīdzekļus, turklāt tas notiek, neņemot vērā vainas pakāpi (Civilkodeksa 1280. pants).

Pēc laulības šķiršanas laulības pārkāpšanas dēļ, ļaunprātības, vardarbības vai smagu apvainojumu dēļ, laulātais, kurš nav vainīgs, var prasīt kompetentajam tiesnesim uzturnaudu, kura ļautu šim laulātajam nodrošināt savu eksistenci apstākļos, kas līdzvērtīgi tiem, kādi viņam bija kopdzīves laikā (Civilkodeksa 301. pants).

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēc laulības šķiršanas sakarā ar faktisku kopdzīves šķiršanu vairāk nekā divu gadu garumā laulātais – prasītājs tiek uzskatīts par atbildīgu par šķiršanu. Vienīgi laulātais – atbildētājs var pretendēt uz uzturnaudu. Tomēr laulātais – prasītājs var apgriezt viņam nelabvēlīgo prezumpciju (Civilkodeksa 306. pants).

§ Laulības šķiršana pēc savstarpējas vienošanās.

Laulātajiem, kuri nolēmuši šķirt laulību pēc savstarpējas vienošanās, pašiem jāizlemj, noteikt vai nenoteikt savos līgumos, kas slēgti pirms laulības šķiršanas, iespējamās uzturnaudas summu, ko viens no laulātajiem maksās otram procesa laikā un pēc tam (Civilkodeksa 1288. pants).

- citām personām?

Kādos gadījumos?

Uzturlīdzekļu maksāšanas pienākums pastāv starp radiniekiem tiešā līnijā, gan augšupējiem, gan lejupējiem (vecāki/bērni, bērni/vecāki, kā arī mazbērni/vecvecāki un otrādi - Civilkodeksa 205. un 207. pants).

Starp svainībā esošiem aplūkojami divi gadījumi:

 • pārdzīvojušajam laulātajam zināmās robežās ir pienākums attiecībā uz mirušā laulātā bērniem, kuriem viņš nav tēvs vai māte (Civilkodeksa 203. panta 2. punkts).
 • Znotiem un vedeklām ir pienākums attiecībā uz sievas vecākiem un vīra vecākiem un otrādi. Šis pienākums izbeidzas, ja sievastēvs, vīratēvs, sievasmāte vai vīramāte apprecas atkārtoti, ja laulātais (kurš rada svainību) un bērni, kuri dzimuši šajā savienībā, ir miruši (Civilkodeksa 206. pants).

No mirušā laulātā mantojuma pie noteiktiem apstākļiem izmaksājami uzturlīdzekļi pārdzīvojušajam laulātajam un nelaiķa augšupējiem radiniekiem (Civilkodeksa 205.a pants).

Lapas augšmalaLapas augšmala

Bērns, kura paternitāte nav noteikta, var pieprasīt no vīrieša, kuram ir bijušas attiecības ar viņa māti likumīgā ieņemšanas perioda laikā, uzturnaudu savai uzturēšanai, izglītībai un apmācībai (Civilkodeksa 336. pants).

Ja saskaņa starp likumā paredzētā kopdzīvē esošām personām ir nopietni iedragāta, viena no pusēm var prasīt miertiesnesim uzturlīdzekļus to pagaidu pasākumu ietvaros, kas viņam jāpieņem. Tas pats pagaidu pasākumu ietvaros attiecas uz gadījumu, kad tiek izbeigta likumā paredzēta kopdzīve (Civilkodeksa 1479. pants).

2. Līdz kādam brīdim bērns var saņemt "uzturlīdzekļus"?

Parasti uzturlīdzekļu maksāšanas pienākums izbeidzas, bērnam sasniedzot pilngadību vai atbrīvošanas no vecāku atbildības gadījumā. Tomēr tas var saglabāties, ja bērna apmācība nav pabeigta (Civilkodeksa 203. un 336. pants).

3. Kādos gadījumos ir piemērojams Beļģijas likums?

Beļģija ir pievienojusies Hāgas 1956. gada 24. oktobra Konvencijai par likumu, kas piemērojams uzturlīdzekļu maksāšanas pienākumam attiecībā uz bērniem. Šī konvencija, kas tiek piemērota tikai starp līgumslēdzējām valstīm, principā uzturlīdzekļu maksāšanas pienākumu attiecībā uz bērniem pakļauj likumam, kas ir spēkā uzturlīdzekļu saņēmēja parastajā dzīvesvietā (1. pants).

Tomēr Beļģija var paziņot, ka tās likums ir piemērojams, ja bērna dzīvesvieta ārzemēs ir vienīgais ārvalstu elements attiecībās (2. pants). Tādējādi Beļģijas tiesības reglamentē prasību, ko Beļģijā cēlis ārzemēs dzīvojošs bērns – Beļģijas pilsonis – pret Beļģijā dzīvojošu tēvu – Beļģijas pilsoni.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Beļģijas tiesības piemērojamas arī tad, ja bērna dzīvesvietas likums atsaka viņam jebkādas tiesības uz uzturlīdzekļiem (3. pants).

Ārpus gadījumiem, uz kuriem attiecas iepriekšminētā konvencija, tiek piemērotas Beļģijas starptautisko privāttiesību normas (Civilkodeksa 3. panta 1. vai 3. rindkopa). Vai nu Beļģijas tiesības tiek piemērotas ikvienam uzturlīdzekļu saņēmējam, kurš atrodas Beļģijas teritorijā, vai arī uzturlīdzekļu maksāšanas pienākums ir ieinteresēto personu valsts likuma kompetencē (ievērojot starptautisko publisko kārtību un steidzamību lēmuma pieņemšanā).

4. Kādu likumu piemēros Beļģijas tiesas, ja šis likums nav piemērojams?

Ja gan tas, kurš prasa „uzturlīdzekļus”, gan tas, kuram tie jāmaksā, atrodas Beļģijas teritorijā:

Dažos gadījumos saskaņā ar Beļģijas starptautisko privāttiesību normām var atsaukties uz ārvalstu likumu. Citos gadījumos tiks paziņots, ka Beļģijas likums ir piemērojams.

5. Vai prasītājam jāgriežas kādā īpašā institūcijā, valsts iestādē vai tiesā, lai panāktu "uzturlīdzekļu" saņemšanu?

Maksātājs var labprātīgi apmaksāt saņēmēja vajadzības. Ja tas tā nav, ja ir strīds, domstarpības vai maksāšanas pārtraukšana, nepieciešama tiesvedība.

6. Vai ir iespējams vērsties kompetentajā institūcijā, valsts iestādē vai tiesā kāda radinieka, tuvinieka, nepilngadīga bērna vārdā?

Uzturlīdzekļu saņēmēja prasība ir personīga. Prasību tiesnesim iesniedz prasītājs personīgi vai viņa advokāts (jo īpaši Tiesu kodeksa 1253.b, 1254. un 1320. pants).

Lapas augšmalaLapas augšmala

Ja viņš ir rīcībnespējīgs, viņa vārdā darbojas viņa likumīgais pārstāvis (tēvs, māte, aizbildnis utt.).

7. Ja prasītājs plāno vērsties tiesā - kā viņš var uzzināt, kuras tiesas kompetencē ir šī lieta?

Miertiesnesim ir vispārēja kompetence attiecībā uz strīdiem uzturnaudas jomā (Tiesu kodeksa 591. panta 7. punkts), bet ir arī izņēmumi.

Prasība, ko ceļ bērns pret personu, kurai bijušas attiecības ar viņa māti likumīgā ieņemšanas perioda laikā (Civilkodeksa 336. pants), ir pirmās instances tiesas kompetencē (Civilkodeksa 338. pants).

Lietas izskatīšanas laikā par laulības šķiršanu vai laulāto šķirtību noteikta iemesla dēļ pagaidu pasākumi attiecībā uz personu, uzturlīdzekļiem un laulāto un bērnu mantu ir pirmās instances tiesas priekšsēdētāja kompetencē, kurš izdod pagaidu rīkojumu (Tiesu kodeksa 1280. pants). Laulības šķiršanas procesa pirmajā tiesas sēdē tiesnesis var apstiprināt laulāto daļēju vai pilnīgu vienošanos par pagaidu pasākumiem attiecībā uz viņu uzturlīdzekļiem un/vai bērnu uzturlīdzekļiem (Tiesu kodeksa 1258. panta 2. punkts). Ja nav vēlāku izmaiņu, pagaidu pasākumi attiecībā uz bērniem ir spēkā pēc laulības šķiršanas (Civilkodeksa 302. pants).

Atkarībā no laulības šķiršanas posma uzturnaudas noteikšana pēc laulības šķiršanas (Civilkodeksa 301., 306., 307. un 307.a pants) ir miertiesneša vai tiesas, kurā iesniegta prasība par laulības šķiršanu, kompetencē. Pēc galīgā sprieduma, ar kuru laulība pasludināta par šķirtu, tas ir vienīgi miertiesneša kompetencē.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Gadījumā, ja runa ir par laulības šķiršanu pēc savstarpējas vienošanās vai laulāto šķirtību pēc savstarpējas vienošanās, puses ar iepriekšēju līgumu atrisina jautājumu par uzturlīdzekļiem bērniem un iespējamu uzturnaudu, ko viens no laulātajiem maksās otram. Miertiesneša kompetencē ir lemt par izmaiņām attiecībā uz bērnu uzturlīdzekļiem. Taču ir pieņemts, ka jauniešu lietu tiesa (tribunal de la jeunesse), kas var pasludināt vai grozīt ikvienu noteikumu par vecāku varu (Civilkodeksa 387.a pants), tajā pašā laikā var pieņemt lēmumu par uzturlīdzekļiem bērniem.

8. Vai prasītājam jādarbojas caur starpnieku (advokātu, specializētu institūciju, citu...), lai vērstos tiesā? Ja nē - kāda procedūra jāīsteno?

Skat. 6. jautājumu. Atkarībā no celtās prasības, prasību iesniedz ar tiesu izpildītāja izsaukumu uz tiesu vai ar iesniegumu. Advokāta iesaistīšanās nav obligāta.

9. Vai par tiesas procesu ir jāmaksā? Apstiprinošas atbildes gadījumā - kāda ir paredzamo izdevumu kopējā summa? Ja prasītāja līdzekļi ir nepietiekami - vai viņš var panākt, ka tiesāšanās izdevumi tiek segti, atbrīvojot viņu no to nomaksas?

Par tiesas procesu ir jāmaksā. Nav iespējams noteikt gaidāmo izdevumu kopējo summu, kas būs atkarīga no celtās prasības, tiesas izdevumiem un aizstāvības izdevumiem, ja iesaistās advokāts. Kas attiecas uz tiesāšanās izdevumi segšanas, atbrīvojot no to nomaksas, tiek piemēroti parastie noteikumi (skat. „Atbrīvošana no tiesas izdevumu nomaksas – Beļģija”).

Lapas augšmalaLapas augšmala

10. Kādā formā varētu būt ar tiesas lēmumu piešķirtā palīdzība? Ja runa ir par uzturnaudu – kā tā tiks izvērtēta? Kā to varēs pārskatīt, lai pielāgotu dzīves dārdzības attīstībai vai situācijas izmaiņām?

- Par palīdzības formu

Palīdzība ir uzturnaudas formā. Dažos gadījumos šo uzturnaudu var kapitalizēt (Civilkodeksa 301. panta 5. punkts).

- Par palīdzības novērtēšanu un indeksāciju

Atskaites tabula nepastāv. Uzturlīdzekļi tiek piešķirti proporcionāli prasītāja vajadzībām un personas, kura tos maksās, mantiskajam stāvoklim (Civilkodeksa 208. un 209. pants).

Tēva un mātes uzturlīdzekļu maksāšanas pienākums (Civilkodeksa 203. pants) ir noteikts proporcionāli viņu iespējām, un šim pienākumam jāsedz bērnu izmitināšana, uzturēšana, uzraudzība, izglītība un apmācība ( līdz apmācība ir pabeigta). Šī uzturnauda ir noteiktas ikmēneša summas formā, kas tiek maksāta vecākam – „uzraugam”. Gan tēvs, gan māte var darboties savā vārdā, lai pieprasītu no otra viņa daļu izmitināšanas, uzturēšanas utt. izdevumos (Civilkodeksa 203.a pants).

Uzturnaudas lielumu, kas jāmaksā tam, kuram bijušas seksuālas attiecības ar bērna māti likumīgā ieņemšanas perioda laikā, nosaka atkarībā no bērna vajadzībām un maksātāja līdzekļiem, iespējām un sociālā stāvokļa (Civilkodeksa 336. pants).

Pēc laulības šķiršanas noteikta iemesla dēļ uzturnaudai jāļauj saņēmējam, ņemot vērā viņa ienākumus un iespējas, nodrošināt eksistenci apstākļos, kas līdzvērtīgi tiem, kādi viņam bija kopdzīves laikā (Civilkodeksa 301. panta 1. punkts). Uzturnauda ir pilnībā pieskaņota patēriņa cenu indeksam (301. panta 2. punkts). Tā nevar pārsniegt trešo daļu no laulātā – maksātāja – ienākumiem. Attiecībā uz uzturnaudu, kas piešķirta pēc laulības šķiršanas sakarā ar faktisku kopdzīves šķiršanu vairāk nekā divu gadu garumā, Civilkodeksa 307.a pants nosaka, ka uzturnauda var pārsniegt trešo daļu no maksātāja ienākumiem (contra, Arbitrāžas tiesas (Cour d’arbitrage) spriedumi 48/2000 un 163/2001). Laulības šķiršanā pēc savstarpējas vienošanās laulātie paši nosaka uzturnaudu, kādu viens no viņiem maksās otram, un tās pieskaņošanu dzīves dārdzībai (Tiesu kodeksa 1288. panta 4. punkts).

Lapas augšmalaLapas augšmala

Kā jau tika precizēts 1. jaut., uzturlīdzekļu maksāšanas pienākums starp laulātajiem balstās uz pienākumu palīdzēt un pienākumu piedalīties ģimenes izdevumos, ko paredz Civilkodekss (Civilkodeksa 213. un 221. pants).

11. Kā un kam uzturnauda tiks izmaksāta?

Uzturnauda tiek maksāta uzturlīdzekļu saņēmējam vai viņa pārstāvim. Tā tiek maksāta ikmēneša rentes veidā. Dažos gadījumos to var arī kapitalizēt.

12. Ja uzturnaudas maksātājs to nenomaksā brīvprātīgi - kādi līdzekļi tiks izmantoti, lai viņu piespiestu maksāt?

Saņēmējs, kura rīcībā ir izpildu dokuments, var uzsākt prasījuma tiesību piespiedu izpildi. Pie zināmiem nosacījumiem var uzlikt arestu uzturlīdzekļu maksātāja, kurš nepilda lēmumu, kas nosaka uzturlīdzekļus, kustamajam vai nekustamajam īpašumam (Civilkodeksa 1494. pants). Var pat izdot rīkojumu par aresta uzlikšanu īpašumam, kas atrodas trešās personas, piemēram, maksātāja darba devēja rokās (Civilkodeksa 1539. pants). Visbeidzot, pie zināmiem nosacījumiem uzturlīdzekļu saņēmējs, kura rīcībā vēl nav izpildu dokumenta, var uzsākt sekvestrāciju, lai nodrošinātu savas tiesības uz uzturlīdzekļu atgūšanu nākotnē (Civilkodeksa 1413. pants).

Visbeidzot, tiek īstenots vienkāršots izpildu mehānisms. Runa ir par noteiktu summu deleģēšanu, proti, uzturlīdzekļu saņēmējam dotu atļauju zināmās robežās tiešā veidā saņemt maksātāja ienākumus vai jebkuru citu summu, kas viņam pienākas no trešās personas. Summu deleģēšanu piemēro likumīgajam uzturlīdzekļu maksāšanas pienākumam starp laulātajiem vai bijušajiem laulātajiem (Civilkodeksa 220. panta 3. punkts, 221., 223., 301.a pants, Tiesu kodeksa 1280. un 1306. pants), uzturēšanas, izglītības un apmācības pienākumam attiecībā uz bērniem – arī Civilkodeksa 203.a pantā paredzētajām prasībām starp tēvu un māti – un likumīgajam uzturlīdzekļu maksāšanas pienākumam starp augšupējiem un lejupējiem radiniekiem (Civilkodeksa 203.b pants).

Lapas augšmalaLapas augšmala

Visbeidzot, Kriminālkodeksā ir pants par ļaunprātīgu izvairīšanos no ģimenes pienākumu pildīšanas (369.a pants), kas ļauj uzsākt kriminālvajāšanu pret jebkuru personu, kurai ar galīgu tiesas lēmumu piespriests maksāt uzturnaudu, bet kura vairāk nekā divus mēnešus patvaļīgi neveic šos maksājumus.

13. Vai kāda institūcija vai valsts iestāde var palīdzēt iekasēt uzturnaudu?

Ja, neraugoties uz 12. punktā izklāstītajiem līdzekļiem, uzturlīdzekļu saņēmējam neizdodas saņemt maksājumus, viņš varēs vērsties Uzturlīdzekļu pieprasījuma dienestā (Service des créances alimentaires) (kas ietilps Valsts Federālajā finanšu dienestā (Service Public Fédéral Finances)), kad tas būs izveidots. Šī dienesta uzdevumos ietilps pienācīgu uzturnaudas avansu piešķiršana uz vienu vai vairākiem noteiktiem termiņiem un piešķirto avansu, kā arī uzturlīdzekļu atlikuma un parāda iekasēšana vai piedziņa no uzturlīdzekļu maksātāja.

Pagaidām uzturlīdzekļu saņēmējam jāvēršas Valsts Sociālās palīdzības centrā (Centre Public d’Aide Sociale) (CPAS), kas varēs piešķirt avansu uz vienu vai vairākiem noteiktiem un secīgiem uzturlīdzekļu termiņiem (68.a pants 1976. gada 8. jūlija konstitutīvajā likumā par CPAS). Tomēr runa ir tikai par uzturnaudu bērniem, un bērnam – saņēmējam jādzīvo Beļģijā.

14. Vai tās var aizstāt maksātāju un viņa vietā nomaksāt uzturnaudu vai daļu no tās?

CPAS var aizstāt maksātāju, lai maksātāja vietā nomaksātu uzturnaudu vai daļu no tās kā sociālo pabalstu. Šīs summas pēc tam tiks iekasētas no maksātāja, ja vien viņam būs finanšu līdzekļi.

Lapas augšmalaLapas augšmala

15. Vai prasītājs var saņemt kādas Beļģijas institūcijas vai valsts iestādes palīdzību?

Ja prasītājs atrodas Beļģijā, bet maksātājs dzīvo citā valstī, prasītājs, kuram ar tiesas lēmumu piešķirta uzturnauda, var saņemt palīdzību no Beļģijas valsts iestādes:

Service Public Fédéral Justice – Direction générale de la Législation et des Libertés et Droits fondamentaux :

Šī iestāde darbojas saskaņā ar 1956. gada 20. jūnija Ņujorkas Konvenciju English - français par alimentu piedziņu ārzemēs, kas apstiprināta ar 1966. gada 6. maija likumu, un ir Beļģijas pārsūtītāja iestāde.

16. Apstiprinošas atbildes gadījumā - kāds ir šīs institūcijas vai valsts iestādes (?) nosaukums un adrese? Kā pie tās griezties?

S.P.F. Justice

Convention de New York

Boulevard de Waterloo, 115

1000 Bruxelles

Belgique.

Tālr.: +32 (0)2/542.65.11

Fakss: +32 (0)2/542.70.06

17. Kāda veida palīdzību šī institūcija vai valsts iestāde (?) var sniegt prasītājam?

Ja prasītājs atrodas citā valstī un persona, kurai ir uzturlīdzekļu maksāšanas pienākums, atrodas Beļģijā, Ņujorkas Konvencija paredz, ka starpniekinstitūcija (šeit – Beļģijas iestāde) saņēmēja vārdā veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu uzturlīdzekļu piedziņu. Sākumā nepieciešams noteikt maksātāja atrašanās vietu un sadarbībā ar tiesu iestādēm mēģināt panākt mierizlīgumu. Ja šādu mierizlīgumu nevar panākt vai ja tas netiek ievērots, starpniekinstitūcija saņēmēja vārdā ceļ prasību par uzturlīdzekļiem un turpina to, eventuāli lūdzot atbrīvot saņēmēju no tiesas izdevumu nomaksas, un liek izpildīt tiesas lēmumu.

18. Vai prasītājs var tiešā veidā vērsties kādā Beļģijas institūcijā vai valsts iestādē?

Prasītājam, kurš dzīvo citā valstī nekā Beļģija, jāvēršas savas valsts centrālajā iestādē, kurai uzdota iepriekšminētās Konvencijas īstenošana. Viņš nevar vērsties tieši Beļģijas institūcijā vai valsts iestādē.

19. Apstiprinošas atbildes gadījumā - kāds ir šīs institūcijas vai valsts iestādes nosaukums un adrese? Kā pie tās griezties?

Atbilde ir noliedzoša – skat. 18. jautājumu.

20. Kāda veida palīdzību šī institūcija vai valsts iestāde var sniegt prasītājam?

Atbilde ir noliedzoša – skat. 18. jautājumu.

« Uzturlīdzekļu prasības - Vispārīgas ziņas | Beļģija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 30-08-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste