Kummissjoni Ewropea > NGE > Talbiet ta’manteniment > Awstrija

L-aħħar aġġornament: 04-04-2006
Verżjoni għall-istampar Immarka din il-paġna

Talbiet ta’manteniment - Awstrija

EJN logo

Din il-paġna issa skadiet. L-aġġornament qed jitħejja bħalissa u jkun disponibbli fil-Portal Ewropew tal-Ġustizzja elettronika.


 

LISTA TAL- KONTENUT

1. Xi jfissru l-kunċetti "manteniment" u "obbligu tal-manteniment" fil-liġi Awstrijaka? 1.
2. Sa liema età il-wild igawdi d-dritt għall-manteniment? 2.
3. F’liema każi tapplika l-liġi Awstrijaka? 3.
4. Għal-liġi ta’ liema pajjiż jirreferu l-qrati Awstrijaċi, meta l-liġi tagħhom ma tapplikax? 4.
5. Min għandu jieħu l-manteniment għandu jirrikorri għand xi organizzazzjoni partikolari, xi uffiċċju amministrattiv (ċentrali jew lokali) jew qorti biex jippreżenta t-talba tiegħu għall-manteniment? 5.
5.A. Kif nista’ napplika għall-manteniment ma’ din l-organizzazzjoni jew ma’ dan l-uffiċċju (ċentrali jew lokali), u liema proċedura tintuża? 5.A.
6. Tista’ ssir applikazzjoni f’isem qarib, ħabib qrib jew ulied taħt l-età? 6.
7. Kif ikun jaf applikant, li jixtieq iressaq il-każ il-qorti, liema hija l-qorti kompetenti? 7.
8. L-applikant jeħtieġ rappreżentant (avukat avukat, organizzazzjoni dipartiment tal-gvern speċifiku (ċentrali jew lokali), oħrajn) biex iressaq il-każ il-qorti? Jekk le, x’inhi l-proċedura? 8.
9. L-applikant ikollu jidħol f’xi spejjeż biex iressaq kawża fil-qorti? Jekk iva, għal kemm jammontaw bejn wiehed u ieħor? Applikanti mingħajr mezzi finanzjarji suffiċjenti jistgħu japplikaw għall-għajnuna legali biex tkopri l-ispejjeż tal-kawża? 9.
10. X’forma ta’ manteniment x’aktarx li tagħti l-qorti? Fil-każ ta’ ħlas ta’ manteniment, kif jiġi ddeterminat l-ammont tiegħu? Jista’ jkun hemm reviżjoni tad-deċiżjoni tal-qorti biex jiġu kkunsidrati bidliet fin-nefqa għall-għixien jew sitwazzjonijiet ġodda fil-familja? 10.
11. Kif u lil min isir il-ħlas ta’ manteniment? 11.
12. Kif jista’ wieħed li obbligat iħallas il-manteniment u ma jridx, jiġi mġiegħel iħallas? 12.
13. Hemm organizzazzjonijiet jew uffiċċji ta’ amministrazzjoni (ċentrali jew lokali) li jgħinu fil-ġbir tal-ħlas tal-manteniment? 13.
14. Dawn stess jistgħu jħallsu l-manteniment kollu jew biċċa minnu minflok min għandu jħallas? X’jiġri meta l-applikant ikun residenti fl-Awstrija iżda min hu obbligat iħallas ikun residenti f’pajjiż ieħor? 14.
15. L-applikant jista’ jitlob l-għajnuna ta’ organizzazzjoni jew uffiċċju ta’ amministrazzjoni (ċentrali jew lokali) fl-Awstrija? 15.
16. Jekk iva, x’inhuma l-ismijiet u l-indirizzi ta’ dawn l-organizzazzjonijiet jew uffiċċji ta’ amministrazzjoni? 16.
17. X’forma tieħu l-għajnuna mogħtija minn dawn l-organizzazzjonijiet jew uffiċċji ta’ amministrazzjoni? 17.
18. L-applikant jista’ jfittex direttament dawn l-organizzazzjonijiet jew uffiċċji ta’ amministrazzjoni? 18.
19. Jekk iva, x’inhuma l-ismijiet u l-indirizzi ta’ dawn l-organizzazzjonijiet jew uffiċċji ta’ amministrazzjoni? 19.
20. X’forma tieħu l-għajnuna mogħtija minn dawn l-organizzazzjonijet jew uffiċċji ta’ amministrazzjoni? 20.

 

1. Xi jfissru l-kunċetti "manteniment" u "obbligu tal-manteniment" fil-liġi Awstrijaka?

Min għandu jħallas il-manteniment fil-konfront ta’ persuni oħra:

- il-ġenituri lill-ulied?

Il-ġenituri għandhom jikkontribwixxu, b’mod proporzjonali skond kemm jifilħu jlaħħqu mal-ħtiġijiet ta’ wliedhom u skond iċ-ċirkustanzi tagħhom meta jitqiesu l-ħiliet, ix-xeħtiet, l-inklinazzjonijiet u l-possibiltajiet ta’ żvilupp ta’ wliedhom. Il-ġenitur responsabbli mid-dar fejn jgħix il-wild jagħti l-kontribuzzjoni tiegħu b’dan il-mod. Il-ġenitur l-ieħor huwa fid-dmir li jħallas il-manteniment.

- l-ulied lill-ġenituri?

L-ulied huma obbligati li jmantnu ’l ġenituri skond iċ-ċirkostanzi, jekk il-ġenituri ma jkunux f’qagħda li jmantnu lilhom infushom u sakemm huma ma jkunux traskuraw bil-kbir id-dmirijiet tagħhom li jmantnu lill-uliedhom.

- il-miżżewġin divorzjati kontra xulxin?

Il-konjuġi responsabbli esklussivament jew prinċipalment għandu jħallas il-manteniment lill-konjuġi l-ieħor skond iċ-ċirkostanzi, sakemm id-dħul tagħhom minn beni u qligħ minn attività, li hu mistenni minnhom skond iċ-ċirkustanzi, ma jkunx biżżejjed. Jekk iż-żewġ konjuġi għandhom it-tort fid-divorzju, u għalhekk ħadd minhom ma jġorr l-akbar parti tat-tort, tista’ tingħata kontribuzzjoni għall-manteniment lill-konjuġi li ma jistax imantni lilu nnifsu, jekk u sakemm dan huwa ġust fid-dawl tal-bżonnijiet u s-sitwazzjoni finanzjarja tal-konjuġi l-ieħor. L-obbligu ta’ kontribuzzjoni jista’ jiġi limitat fiż-żmien. Fil-każ ta’ ftehim bi qbil għad-divorzju il-miżżewġin jistgħu jiftiehmu liberament, jekk wieħed għandux iħallas manteniment lill-ieħor, jew jekk huma jirrinunzjawx għat-talba tal-manteniment.

FuqFuq

- Oħrajn?

Il-miżżewġin għandhom jikkontribwixxu skond il-ħtiġijiet tagħhom flimkien skond iċ-ċirkostanzi u l-ħiliet tagħhom. Għalhekk anki fiż-żwieġ, il-konjuġi li ma jaħdimx għandu dritt għall-manteniment fil-konfront tal-konjuġi li jaħdem bi qligħ. Jekk il-miżżewġin jgħixu flimkien, il-manteniment bażikament jingħata fin-natura. Meta r-rabta taż-żwieġ tinħall, il-manteniment jingħata f’forma ta’ flus.

2. Sa liema età il-wild igawdi d-dritt għall-manteniment?

Id-dritt tal-wild għall-manteniment jintemm malli jkollu l-kapaċità li jmantni lilu nnifsu, li ma jiddependix minn età partikolari li jrid jilħaq (speċjalment mhux meta jsir maġġorenni), iżda minn meta l-wild ikun f’qagħda li jaqla’ huwa stess il-mezzi xierqa biex imantni lilu nnifsu. Fil-ġudizzju dwar il-kapaċità li jmantni lilu nnifsu, iċ-ċirkostanzi tal-ħajja tal-wild u tal-ġenituri huma determinanti.

3. F’liema każi tapplika l-liġi Awstrijaka?

Il-manteniment jiġi ġġudikat skond il-liġi Awstrijaka meta:

 1. il-persuna li jkollha dritt għall-manteniment ma tkunx għadha għalqet il-21 sena u jkollha r-residenza normali tagħha fl-Awstrija;
 2. persuna, li ma tkunx għadha għalqet il-21 sena, u tkun ċittadina Awstrijaka, tagħmel talba għall-manteniment quddiem qorti Awstrijaka u min huwa obbligat iħallas il-manteniment huwa Awstrijak ukoll u jkollu r-residenza normali tiegħu fl-Awstrija;
 3. il-konjuġi li jagħmel talba għall-manteniment ikun ċittadin Awstrijak u anki l-konjuġi l-ieħor huwa jew kien Awstrijak ukoll;
 4. il-konjuġi li jagħmel talba għall-manteniment dejjem kellu nazzjonalità differenti mill-konjuġi l-ieħor jew ħadd minnhom m’għad għandu n-nazzjonalità komuni oriġinali u t-tnejn għandhom jew kellhom residenza normali fl-Awstrija u wieħed minnhom għad għandu r-residenza tiegħu fl-Awstrija; jew
 5. skond in-normi ta’ referenza li jirregolaw il-liġi applikabbli (ara Antwort zu 4), l-ebda qorti oħra m’hi kompetenti u l-akbar rabta hija ma’ l-Awstrija.

4. Għal-liġi ta’ liema pajjiż jirreferu l-qrati Awstrijaċi, meta l-liġi tagħhom ma tapplikax?

 1. It-talba għall-manteniment ta’ konjuġi jew ta’ konjuġi divorzjat kontra l-ieħor hija regolata mill-istatus personali komuni (il-liġi tad-domiċilju) tal-konjuġi, u fin-nuqqas ta’ dan skond l-aħħar wieħed komuni, sakemm wieħed minnhom ikun żammu. Jekk ma jkollhomx domiċilju komuni jew ħadd minnhom ma żammu, tipprevali l-liġi ta’ l-istat, fejn il-miżżewġin ikollhom ir-residenza abitwali tagħhom. Jekk ikollhom ir-residenza abitwali tagħhom fi stati differenti, tapplika l-liġi ta’ l-istat fejn it-tnejn l-aħħar kellhom ir-residenza abitwali, sakemm wieħed minnhom ikun żammha. Jekk qatt ma kellhom ir-residenza abitwali fl-istess stat jew l-ebda mit-tnejn m’għad għandu residenza abitwali f’dan l-istat, it-talba għall-manteniment għandha tiġi ġġudikata skond il-liġi ta’ l-istat li miegħu hemm l-akbar rabta.
 2. It-talba għall-manteniment ta’ persuni li għadhom m’għalqux il-21 sena tiġi ġġudikata skond il-liġi ta’ l-istat fejn huma jkollhom ir-residenza abitwali, meta dan l-istat huwa firmatarju tat-Trattat ta’ The Hague ta’ l-24 ta’ Ottubru 1956 dwar il-liġijiet li japplikaw fl-obbligi ta’ manteniment favur it-tfal.
 3. Talbiet ta’ manteniment mill-ġenituri kontra l-ulied jew minn wild kontra l-ġenituri, meta l-wild ikollu aktar minn 21 sena jew ma jkollux ir-residenza tiegħu fi stat firmatarju tat-trattat imsemmi hawn fuq, jiġu ġġudikati skond l-istatus personali tal-wild.
 4. Għat-talbiet l-oħra għall-manteniment hija determinanti l-liġi ta’ l-istat li miegħu teżisti l-akbar rabta.

5. Min għandu jieħu l-manteniment għandu jirrikorri għand xi organizzazzjoni partikolari, xi uffiċċju amministrattiv (ċentrali jew lokali) jew qorti biex jippreżenta t-talba tiegħu għall-manteniment?

Bħala prinċipju, min għandu jieħu l-manteniment u min għandu jagħtih jistgħu jiftiehmu barra l-qorti dwar l-obbligu tal-ħlas. Fil-każ ta’ manteniment għall-ulied, ftehim bħal dan jista’ jsir quddiem xi aġenzija ta’ ħidma soċjali favur it-tfal. Jekk ma jintlaħaqx ftehim, min għandu jieħu l-manteniment għandu jressaq it-talba tiegħu quddiem il-qorti kompetenti tad-distrett tiegħu.

FuqFuq

5.A. Kif nista’ napplika għall-manteniment ma’ din l-organizzazzjoni jew ma’ dan l-uffiċċju (ċentrali jew lokali), u liema proċedura tintuża?

Ulied taħt l-età jistgħu jitolbu lill-qorti tad-distrett fi proċess mhux kontenzjuż, sabiex jingħata manteniment lill-ulied.

Ulied maġġorenni u oħrajn bi dritt għall-manteniment għandhom jieħdu azzjoni legali għall-manteniment fil-qorti tad-distrett, liema azzjoni tiġi trattata fi proċedura ċivili normali.

6. Tista’ ssir applikazzjoni f’isem qarib, ħabib qrib jew ulied taħt l-età?

Bażikament kull talba għall-manteniment għandha ssir f’isem il-persuna stess. Għal wild taħt l-età l-applikazzjonijiet relattivi għandhom isiru mir-rappreżentant legali.

7. Kif ikun jaf applikant, li jixtieq iressaq il-każ il-qorti, liema hija l-qorti kompetenti?

Talbiet għall-manteniment jistgħu jsiru – jiddependi minn min ikollu d-dritt għall-manteniment u min ikollu l-obbligu tal-manteniment – f’tipi differenti ta’ kawżi (proċess mhux kontenzjuż, proċess kontenzjuż) u quddiem qrati differenti. Bħala prinċipju, talbiet għall-manteniment jaqgħu taħt il-kompetenza tal-qorti tad-distrett. Talbiet ta’ manteniment li joħorġu minn relazzjoni fiż-żwieġ jaqgħu taħt il-kompetenza tal-qorti, li hija wkoll reponsabbli għat-tilwim fiż-żwieġ stess. Il-manteniment fir-relazzjoni bejn ġenituri u wlied jista’ jintalab fil-qorti tad-distrett, fejn min ikollu d-dritt għall mantenment ikollu r-residenza normali tiegħu, jew jekk mhux residenti ta’ l-Awstrija, fejn ikun residenti dak iż-żmien. Jekk ma jkunx residenti fl-Awstrija, il-qorti kompetenti tkun dik fejn ikun residenti normalment ir-rappreżentant legali; fejn dan ma jkunx residenti ta’ l-Awstrija, u jekk il-każ jittratta wlied taħt l-età, il-qorti tad-distrett fejn wieħed mill-ġenituri jkollu r-residenza normali tiegħu; jekk il-każ jittratta dwar ulied suġġetti għat-tutela, il-qorti ta’ l-aħħar residenza normali fl-Awstrija; inkella l-qorti distrettwali taċ-ċentru ta’ Vjenna.

FuqFuq

8. L-applikant jeħtieġ rappreżentant (avukat avukat, organizzazzjoni dipartiment tal-gvern speċifiku (ċentrali jew lokali), oħrajn) biex iressaq il-każ il-qorti? Jekk le, x’inhi l-proċedura?

F’każi ta’ manteniment fi proċeduri kontenzjużi, kull parti, fl-ewwel istanza tista’ tirrappreżenta lilha nnifisha jew tkun rappreżentata minn kwalunkwe persuna oħra; meta l-każ jinvolvi flus jew valur monetarju ta’ aktar minn € 4,000, il-partijiet jistgħu – jekk ma’ jirrappreżentawx lilhom infushom – ikunu rappreżentati minn avukat. Fejn il-każ jiġi trattat fi proċess mhux kontenzjuż, ir-rappreżentanza mhijiex neċessarja iżda hija permessa xorta waħda.

9. L-applikant ikollu jidħol f’xi spejjeż biex iressaq kawża fil-qorti? Jekk iva, għal kemm jammontaw bejn wiehed u ieħor? Applikanti mingħajr mezzi finanzjarji suffiċjenti jistgħu japplikaw għall-għajnuna legali biex tkopri l-ispejjeż tal-kawża?

Kemm f’kawża kontenzjuża kif ukoll f’waħda bonarja normalment joħorġu l-ispejjeż. L-ammont ta’ l-ispejjeż tal-qorti huwa regolat fil-liġi ta’ l-ispejjeż tal-qorti u jiddependi essenzjalment mill-valur tat-talba għall-manteniment. Fil-każ ta’ applikant taħt l-età l-ispejjeż tal-qorti – independentement mis-sentenza – qatt ma jitħallsu mill-applikant taħt l-età, iżda dejjem minn min obbligat iħallas il-manteniment. L-ammont previst għandu jintalab mill-qorti f’każi eċċezzjonali biss. Jekk il-possibbilitajiet finanzjarji ta’ l-attur ma jkunux biżżejjed, l-ispejjeż jistgħu jiġu temporanjament posposti bis-saħħa tar-regola ta’ għajnuna fil-proċess.

FuqFuq

10. X’forma ta’ manteniment x’aktarx li tagħti l-qorti? Fil-każ ta’ ħlas ta’ manteniment, kif jiġi ddeterminat l-ammont tiegħu? Jista’ jkun hemm reviżjoni tad-deċiżjoni tal-qorti biex jiġu kkunsidrati bidliet fin-nefqa għall-għixien jew sitwazzjonijiet ġodda fil-familja?

La għall-kalkolu tal-manteniment tal-konjuġi u lanqas għall-manteniment ta’ l-ulied ma jeżistu regoli stretti fil-liġi. Il-ġurisprudenza madanakollu żviluppat ċerti rati, li l-entitajiet li jiddeċiedu jistgħu jirreferu għalihom fil-kalkolu ta’ l-ammont ta’ manteniment. Jekk wara li l-manteniment jiġi ffissat mill-qorti jinbidlu ċ-ċirkostanzi, tista’ ssir applikazzjoni biex l-ammont jiġi revist.

11. Kif u lil min isir il-ħlas ta’ manteniment?

Il-manteniment għandu jitħallas bażikament fi flus u direttament lil min għandu d-dritt għall-manteniment (jew fil-kont tal-bank tiegħu). Il-manteniment ta’ l-ulied għandu jitħallas lil dak il-ġenitur li jieħu ħsieb u jrabbi lill-ulied.

12. Kif jista’ wieħed li obbligat iħallas il-manteniment u ma jridx, jiġi mġiegħel iħallas?

Jekk l-obbligu tal-ħlas ġie ddeterminat f’sentenza tal-qorti, f’riżoluzzjoni jew f’dokument pubbliku, tista’ toħroġ ordni ta’ eżekuzzjoni kontra min huwa obbligat iħallas il-manteniment, jekk dan ma jonorax id-dmir tal-ħlas. Jekk min huwa obbligat iħallas il-manteniment ma’ jonorax id-dmir tal-ħlas fil-konfront ta’ ulied taħt l-età, dan jista’ jkollu konsegwenzi ta’ natura penali.

FuqFuq

13. Hemm organizzazzjonijiet jew uffiċċji ta’ amministrazzjoni (ċentrali jew lokali) li jgħinu fil-ġbir tal-ħlas tal-manteniment?

Fil-każ ta’ ulied taħt l-età biss l-aġenzija reġjonali għall-ħidma soċjali favur it-tfal tgħin lir-rappreżentant legali fil-ġbir tal-ħlas ta’ manteniment.

14. Dawn stess jistgħu jħallsu l-manteniment kollu jew biċċa minnu minflok min għandu jħallas? X’jiġri meta l-applikant ikun residenti fl-Awstrija iżda min hu obbligat iħallas ikun residenti f’pajjiż ieħor?

Taħt ċerti ċirkustanzi l-qorti tista’ tippermetti l-ħlas tal-manteniment bil-quddiem lill-ulied taħt l-età. F’dawn il-każi, il-manteniment jiġi antiċipat mill-istat, u l-arretrati tal-manteniment jitħallsu lura minn min huwa obbligat iħallas il-mantenment. Jekk jintlaħqu r-rekwiżiti għall-ħlas bil-quddiem, ma tagħmel l-ebda differenza jekk min huwa obbligat iħallas il-manteniment ikunx residenti fl-Awstrija jew f’pajjiż ieħor.

15. L-applikant jista’ jitlob l-għajnuna ta’ organizzazzjoni jew uffiċċju ta’ amministrazzjoni (ċentrali jew lokali) fl-Awstrija?

Applikant li joqgħod f’pajjiż ieħor, jista’ jitlob l-għajnuna ta’ l-awtoritajiet (ċentrali jew lokali) biss f’każi li jaqgħu taħt il-Konvenzjoni tan-NU ta’ l-20 ta’ Ġunju 1956 dwar ir-rikonoxximent ta’ talbiet għall-manteniment barra l-pajjiż. Applikazzjoni bħal din għandha tiġi ppreżentata lil aġenzija ta’ l-istat fejn jgħix l-applikant. L-applikazzjoni bid-dokument neċessarji kollha mbagħad tiġi mgħoddija mill-aġenzija ta’ barra lill-aġenzija Awstrijaka li tilqa’ l-applikazzjonijiet (Bundesministerium für Justiz DeutschEnglishfrançais Taqsima I 10). Il-Ministeru Federali tal-Ġustizzja, min-naħa tiegħu, jgħaddi l-applikazzjoni lill-qorti kompetenti (biex tinbeda u tiġi implementata l-proċedura ta’ talba għall-manteniment jew biex tiġi eżegwita sentenza jew titolu ieħor legali għall-ħlas ta’ manteniment).

Naturalment l-applikant jista’ jfittex fil-qorti kompetenti direttament. F’dan il-każ iżda hu stess irid jieħu ħsieb li josserva l-kundizzjonijiet formali kollha. Fost ir-rekwiżiti li huma ġeneralment validi huwa jista’ japplika għall-għajnuna legali (ara “Prozesskostenhilfe – Österreich”).

16. Jekk iva, x’inhuma l-ismijiet u l-indirizzi ta’ dawn l-organizzazzjonijiet jew uffiċċji ta’ amministrazzjoni?

Ara t-tweġiba għall-mistoqsija 15.

17. X’forma tieħu l-għajnuna mogħtija minn dawn l-organizzazzjonijiet jew uffiċċji ta’ amministrazzjoni?

Ara t-tweġiba għall-mistoqsija 15.

18. L-applikant jista’ jfittex direttament dawn l-organizzazzjonijiet jew uffiċċji ta’ amministrazzjoni?

Ara t-tweġiba għall-mistoqsija 15.

19. Jekk iva, x’inhuma l-ismijiet u l-indirizzi ta’ dawn l-organizzazzjonijiet jew uffiċċji ta’ amministrazzjoni?

Ara t-tweġiba għall-mistoqsija 15.

20. X’forma tieħu l-għajnuna mogħtija minn dawn l-organizzazzjonijet jew uffiċċji ta’ amministrazzjoni?

Ara t-tweġiba għall-mistoqsija 15.

« Talbiet ta’manteniment - Informazzjoni Ġenerali | Awstrija - Informazzjoni Ġenerali »

FuqFuq

L-aħħar aġġornament: 04-04-2006

 
 • Liġi Komunitarja
 • Liġi Internazzjonali

 • Belġju
 • Bulgarija
 • Repubblika Ċeka
 • Danimarka
 • Ġermanja
 • Estonja
 • Irlanda
 • Greċja
 • Spanja
 • Franza
 • Italja
 • Ċipru
 • Latvja
 • Litwanja
 • Lussemburgu
 • Ungerija
 • Malta
 • Olanda
 • Awstrija
 • Polonja
 • Portugall
 • Rumanija
 • Slovenja
 • Slovakkja
 • Finlandja
 • Isvezja
 • Renju Unit