Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Αξιώσεις διατροφής > Αυστρία

Τελευταία ενημέρωση: 03-05-2005
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Αξιώσεις διατροφής - Αυστρία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Τι σημαίνουν οι έννοιες «διατροφή» και «αξίωση διατροφής» κατά το αυστριακό δίκαιο; 1.
2. Μέχρι ποια ηλικία δικαιούνται τα παιδιά διατροφή; 2.
3. Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται το αυστριακό δίκαιο; 3.
4. Το δίκαιο ποιου κράτους εφαρμόζουν τα αυστριακά δικαστήρια στις περιπτώσεις που δεν είναι εφαρμοστέο το αυστριακό δίκαιο; 4.
5. Για την αναγνώριση της αξίωσής του διατροφής, χρειάζεται ο δικαιούχος της να απευθυνθεί σε ορισμένο οργανισμό, (κεντρική ή τοπική) διοικητική αρχή ή δικαστήριο; 5.
5.Α. .Πώς μπορώ να καταθέσω αίτηση διατροφής στον εν λόγω οργανισμό ή (κεντρική ή τοπική) διοικητική αρχή, και ποια διαδικασία εφαρμόζεται; 5.Α.
6. Μπορεί να κατατεθεί η αίτηση στο όνομα συγγενή, προσώπου του στενού περιβάλλοντος ή ανήλικου; 6.
7. Πώς μπορεί να διαπιστώσει κάποιος που επιθυμεί να προσφύγει στο δικαστήριο, ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο; 7.
8. Χρειάζεται ο αιτών τη συνδρομή εκπροσώπου (δικηγόρου ή άλλου) για να προσφύγει στο δικαστήριο; 8.
9. Επιβάλλονται δικαστικά έξοδα στον αιτούντα; Σε καταφατική περίπτωση, μέχρι ποιου περίπου ύψους; Μπορεί κάποιος που αντιμετωπίζει οικονομικές δυσχέρειες να τύχει δωρεάν νομικής συνδρομής; 9.
10. Ποιας μορφής διατροφή επιδικάζουν συνήθως τα δικαστήρια; Σε περίπτωση επιδίκασης διατροφής σε χρήμα, πώς καθορίζεται το ύψος της; Πώς αναπροσαρμόζεται το ύψος της διατροφής στις μεταβολές των δαπανών διαβίωσης και των οικογενειακών συνθηκών; 10.
11. Πώς και σε ποιον καταβάλλεται η διατροφή; 11.
12. Πώς μπορεί ο υπόχρεος διατροφής που αθετεί την υποχρέωσή του να εξαναγκαστεί σε καταβολή της διατροφής; 12.
13. Οι αρμόδιοι οργανισμοί ή (κεντρικές ή τοπικές) διοικητικές αρχές συνδράμουν τους δικαιούχους διατροφής στην είσπραξη των οφειλόμενων σε αυτούς παροχών; 13.
14. Μπορούν να αναλάβουν αυτοί αντί του οφειλέτη εξ ολοκλήρου ή εν μέρει την καταβολή της διατροφής; Τι συμβαίνει όταν ο αιτών έχει τη διαμονή του στην Αυστρία αλλά ο υπόχρεος στην αλλοδαπή; 14.
15. Μπορεί ο αιτών να ζητήσει τη συνδρομή ορισμένου οργανισμού ή (κεντρικής ή τοπικής) διοικητικής αρχής; 15.
16. Σε καταφατική περίπτωση, πώς ονομάζονται οι εν λόγω οργανισμοί ή διοικητικές αρχές και ποιες είναι οι διευθύνσεις τους; 16.
17. Υπό ποια μορφή προσφέρεται η συνδρομή των εν λόγω οργανισμών ή διοικητικών αρχών; 17.
18. Μπορεί ο αιτών να απευθυνθεί απευθείας στους εν λόγω οργανισμούς ή διοικητικές αρχές; 18.
19. Σε καταφατική περίπτωση, πώς ονομάζονται οι εν λόγω οργανισμοί ή διοικητικές αρχές και ποιες είναι οι διευθύνσεις τους; 19.
20. Υπό ποια μορφή προσφέρεται η συνδρομή των εν λόγω οργανισμών ή διοικητικών αρχών; 20.

 

1. Τι σημαίνουν οι έννοιες «διατροφή» και «αξίωση διατροφής» κατά το αυστριακό δίκαιο;

Ποιος διατηρεί αξίωση διατροφής έναντι άλλων προσώπων:

- τα παιδιά έναντι των γονέων τους;

Οι γονείς υποχρεούνται να συμβάλλουν ανάλογα με τις δυνάμεις τους στην κάλυψη των εύλογων αναγκών των παιδιών τους, όπως αυτές καθορίζονται βάσει των βιοτικών τους συνθηκών, λαμβανομένων υπόψη των ταλέντων, ικανοτήτων, κλίσεων και προοπτικών ανάπτυξης των παιδιών. Ο γονέας στην οικία του οποίου διαμένει το παιδί, εκπληρώνει την υποχρέωσή του διατροφής του παιδιού φροντίζοντάς το. Ο άλλος γονέας οφείλει να καταβάλλει διατροφή σε χρήμα.

- οι γονείς έναντι των παιδιών τους;

Οι γονείς, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσουν εξ ιδίων τη διατροφή τους και ότι δεν έχουν υποπέσει σε βαριά παράβαση της υποχρέωσής τους διατροφής των παιδιών τους, διατηρούν έναντι των παιδιών τους αξίωση ανάλογης προς τις βιοτικές συνθήκες των τελευταίων διατροφής.

- οι διαζευγμένοι σύζυγοι μεταξύ τους;

Ο αποκλειστικά ή κυρίως υπαίτιος του διαζυγίου σύζυγος υποχρεούται να καταβάλλει στον άλλο σύζυγο διατροφή αναλόγου προς τους όρους διαβίωσης των συζύγων ύψους, εφόσον τα εισοδήματα του τελευταίου από την αξιοποίηση της περιουσίας του ή την εργασία που βάσει των συνθηκών μπορεί να αξιωθεί από αυτόν να παρέχει, δεν κρίνονται επαρκή για τη διαβίωσή του. Σε περίπτωση που αμφότεροι οι σύζυγοι βαρύνονται με υπαιτιότητα για το χωρισμό τους και κανείς εξ αυτών δεν κρίνεται ως ο κυρίως υπαίτιος αυτού, μπορεί να αναγνωριστεί στον σύζυγο που δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσει εξ ιδίων τη διατροφή του, αξίωση διατροφής κατά του άλλου συζύγου, εφόσον αυτό επιβάλλεται από την αρχή της καλής πίστης, ενόψει των αναγκών και της περιουσιακής και εισοδηματικής κατάστασης του υπόχρεου σε διατροφή συζύγου. Η υποχρέωση διατροφής μπορεί να περιοριστεί χρονικά. Στην περίπτωση συναινετικού διαζυγίου, οι σύζυγοι διαθέτουν το δικαίωμα να ορίσουν με συμφωνία τους εάν κάποιος εξ αυτών θα καταβάλλει στον άλλο διατροφή ή εάν παραιτούνται αμοιβαία από τις σχετικές αξιώσεις τους.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

- άλλοι;

Οι σύζυγοι οφείλουν να συμβάλλουν από κοινού, ο καθένας ανάλογα με τις δυνάμεις του, στην κάλυψη των αναγκών τους που βάσει των βιοτικών τους συνθηκών κρίνονται εύλογες. Συνεπώς, ακόμη και κατά τη διάρκεια του γάμου, ο μη εργαζόμενος σύζυγος δικαιούται διατροφή από τον εργαζόμενο σύζυγο. Όταν οι σύζυγοι ζουν σε κοινό νοικοκυριό, η διατροφή οφείλεται κατ’ αρχήν σε είδος. Μετά την παύση της έγγαμης συμβίωσης, η διατροφή οφείλεται σε χρήμα.

2. Μέχρι ποια ηλικία δικαιούνται τα παιδιά διατροφή;

Τα παιδιά παύουν να διατηρούν αξίωση διατροφής μόλις αποκτήσουν την ικανότητα να διατρέφουν εξ ιδίων τον εαυτό τους. Η απόκτηση της εν λόγω ικανότητας δεν επέρχεται αυτομάτως με τη συμπλήρωση ορισμένης ηλικίας (π.χ. με την ενηλικίωση) , αλλά εξαρτάται από το εάν το παιδί είναι σε θέση να κερδίζει από μόνο του τα προς το ζην. Προκειμένου να κριθεί το κατά πόσο πληρούται η εν λόγω προϋπόθεση, λαμβάνονται υπόψη οι βιοτικές συνθήκες τόσο του παιδιού όσο και των γονέων του.

3. Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται το αυστριακό δίκαιο;

Οι αξιώσεις διατροφής κρίνονται κατά το αυστριακό δίκαιο όταν:

α) ο δικαιούχος διατροφής που δεν έχει ακόμη συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του έχει τη συνήθη διαμονή του στην Αυστρία·

β) ο αιτούμενος διατροφής που δεν έχει ακόμη συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του υποβάλει την αίτησή του σε αυστριακό δικαστήριο και είναι Αυστριακός υπήκοος και ο υπόχρεος διατροφής είναι επίσης Αυστριακός υπήκοος και έχει τη συνήθη διαμονή του στην Αυστρία·

γ) ο αιτούμενος διατροφής σύζυγος είναι Αυστριακός υπήκοος και ο καθ’ ου η αίτηση σύζυγος είναι ή ήταν Αυστριακός υπήκοος·

δ) ο αιτούμενος διατροφής σύζυγος είχε πάντοτε διαφορετική υπηκοότητα από τον καθ’ ου η αίτηση σύζυγο ή κανείς από τους συζύγους δεν διατηρεί την άλλοτε κοινή υπηκοότητά τους και αμφότεροι οι σύζυγοι έχουν ή είχαν τη συνήθη διαμονή τους στην Αυστρία και ο ένας από τους δύο εξακολουθεί να διατηρεί τη συνήθη διαμονή του στην Αυστρία·ή

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

ε) σύμφωνα με τις διατάξεις περί παραπομπής (βλέπε απάντηση στο 4) , δεν τυγχάνει εφαρμοστέο το δίκαιο άλλου κράτους και η έννομη σχέση εμφανίζει στενότερο σύνδεσμο με την Αυστρία.

4. Το δίκαιο ποιου κράτους εφαρμόζουν τα αυστριακά δικαστήρια στις περιπτώσεις που δεν είναι εφαρμοστέο το αυστριακό δίκαιο;

α) Οι αξιώσεις διατροφής μεταξύ συζύγων ή διαζευγμένων συζύγων κρίνονται βάσει του κοινού προσωπικού θέσμιου (κοινό δίκαιο ιθαγένειας) των συζύγων ή, ελλείψει τέτοιου, βάσει του τελευταίου κοινού προσωπικού θέσμιου των συζύγων, εφόσον ένας από αυτούς το διατηρεί. Σε περίπτωση που οι σύζυγοι δεν διαθέτουν κοινό προσωπικό θέσμιο ή που κανείς εξ αυτών δεν διατηρεί το προγενέστερο κοινό τους, εφαρμοστέο είναι το δίκαιο του κράτους στο οποίο αμφότεροι οι σύζυγοι έχουν τη συνήθη διαμονή τους. Σε περίπτωση που οι σύζυγοι έχουν τη συνήθη διαμονή τους σε διαφορετικά κράτη, εφαρμοστέο είναι το δίκαιο του κράτους στο οποίο είχαν την τελευταία κοινή συνήθη διαμονή τους, εφόσον ο ένας από αυτούς εξακολουθεί να τη διατηρεί. Σε περίπτωση που οι σύζυγοι ουδέποτε είχαν τη συνήθη διαμονή τους στο ίδιο κράτος ή που κανείς τους δεν εξακολουθεί να διατηρεί τη συνήθη διαμονή του στο κράτος αυτό, οι αξιώσεις διατροφής τους κρίνονται βάσει του δικαίου του κράτους προς το οποίο η έννομη σχέση εμφανίζει το στενότερο σύνδεσμο.

β) Οι αξιώσεις διατροφής προσώπων που δεν έχουν ακόμη συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους κρίνονται βάσει του δικαίου του κράτους στο οποίο έχουν τη συνήθη διαμονή τους, υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω κράτος είναι συμβαλλόμενο στη Σύμβαση της Χάγης της 24ης Οκτωβρίου 1956 για το εφαρμοστέο στη διατροφή τέκνων δίκαιο.

γ) Οι αξιώσεις διατροφής γονέων κατά του παιδιού τους ή παιδιού κατά των γονέων του, στις περιπτώσεις που η ηλικία του παιδιού υπερβαίνει τα 21 έτη ή που αυτό δεν έχει τη συνήθη διαμονή του σε κάποιο από τα συμβαλλόμενα στην ως άνω συνθήκη κράτη, κρίνονται βάσει του δικαίου του προσωπικού θέσμιου του παιδιού.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

δ) Όλες οι υπόλοιπες αξιώσεις διατροφής κρίνονται βάσει του δικαίου του κράτους προς το οποίο η έννομη σχέση εμφανίζει το στενότερο σύνδεσμο.

5. Για την αναγνώριση της αξίωσής του διατροφής, χρειάζεται ο δικαιούχος της να απευθυνθεί σε ορισμένο οργανισμό, (κεντρική ή τοπική) διοικητική αρχή ή δικαστήριο;

Ο υπόχρεος και ο δικαιούχος διατροφής δύνανται, κατ’ αρχήν, να ρυθμίσουν και εξωδικαστικά τα ζητήματα που σχετίζονται με τη διατροφή. Όταν πρόκειται για διατροφή παιδιού, η σχετική συμφωνία δύναται να επέλθει και με τη μεσολάβηση της υπηρεσίας προστασίας ανηλίκων. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία, ο δικαιούχος της διατροφής πρέπει να προσφύγει στο κατά τόπο αρμόδιο Περιφερειακό Δικαστήριο (Bezirksgericht).

5.Α. .Πώς μπορώ να καταθέσω αίτηση διατροφής στον εν λόγω οργανισμό ή (κεντρική ή τοπική) διοικητική αρχή, και ποια διαδικασία εφαρμόζεται;

Τα ανήλικα παιδιά δύνανται να υποβάλλουν αίτηση επιδίκασης διατροφής στο Περιφερειακό Δικαστήριο, το οποίο την εκδικάζει κατά την εκούσια διαδικασία.

Οι ενήλικοι κατιόντες και οι άλλοι δικαιούχοι διατροφής υποχρεούνται να υποβάλλουν αγωγή διατροφής στο Περιφερειακό Δικαστήριο, το οποίο την εκδικάζει κατά την τακτική διαδικασία.

6. Μπορεί να κατατεθεί η αίτηση στο όνομα συγγενή, προσώπου του στενού περιβάλλοντος ή ανήλικου;

Ο δικαιούχος διατροφής υποχρεούται, κατ’ αρχήν, να ασκήσει τη σχετική αξίωσή του στο όνομά του. Τα ανήλικα παιδιά υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις δια του νομίμου αντιπροσώπου τους.

7. Πώς μπορεί να διαπιστώσει κάποιος που επιθυμεί να προσφύγει στο δικαστήριο, ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο;

Οι αξιώσεις διατροφής εγείρονται και εκδικάζονται ενώπιον διαφορετικών δικαστηρίων και με διαφορετική διαδικασία (τακτική, εκούσια) , αναλόγως με το ποιος είναι ο δικαιούχος και ποιος ο υπόχρεος της διατροφής. Κατ’ αρχήν, ισχύουν τα εξής: οι αξιώσεις διατροφής εμπίπτουν στην υλική αρμοδιότητα του Περιφερειακού Δικαστηρίου (Bezirksgericht). Οι αξιώσεις διατροφής από έγγαμη σχέση εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του δικαστηρίου που είναι αρμόδιο και για τις διαφορές από την ίδια την έγγαμη σχέση. Όσον αφορά τις αξιώσεις διατροφής από τη σχέση γονέων και τέκνων, η αίτηση διατροφής μπορεί να κατατεθεί στο Περιφερειακό Δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου ο δικαιούχος της διατροφής έχει τη συνήθη ή, σε περίπτωση έλλειψης τέτοιας στην ημεδαπή, την απλή διαμονή του. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν διαθέτει ούτε τόπο απλής διαμονής στην ημεδαπή, αρμόδιο είναι το δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου έχει τη συνήθη διαμονή του ο νόμιμος αντιπρόσωπός του. Σε περίπτωση που ούτε αυτός έχει τη συνήθη διαμονή του στην ημεδαπή, όταν ο δικαιούχος της διατροφής είναι ανήλικος αρμόδιο είναι το δικαστήριο της περιφέρειας όπου έχει τη συνήθη διαμονή του ο ένας του γονέας, ενώ όταν ο δικαιούχος της διατροφής είναι άλλο πρόσωπο που τελεί υπό επιμέλεια αρμόδιο είναι το δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου ο δικαιούχος της διατροφής είχε την τελευταία συνήθη διαμονή του στην Αυστρία ή, σε περίπτωση έλλειψης τέτοιας, το Bezirksgericht Innere Stadt Wien

 • Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

  8. Χρειάζεται ο αιτών τη συνδρομή εκπροσώπου (δικηγόρου ή άλλου) για να προσφύγει στο δικαστήριο;

  Στις κατ’ αντιδικία, σε πρώτο βαθμό εκδικαζόμενες διαφορές διατροφής, κάθε διάδικος δικαιούται να παρίσταται δικαστικά αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου της απολύτου εκλογής του, χωρίς πληρεξούσιο δικηγόρο. Στις περιπτώσεις, ωστόσο, που η αξία του αντικειμένου της διαφοράς υπερβαίνει τις 4. 000 ευρώ, οι διάδικοι, εφόσον δεν παρίστανται αυτοπροσώπως, δικαιούνται να εκπροσωπούνται αποκλειστικά από δικηγόρο. Στις περιπτώσεις που η διαφορά εκδικάζεται κατά την εκούσια διαδικασία, η εκπροσώπηση από δικηγόρο είναι μεν δυνατή, χωρίς ωστόσο να είναι και υποχρεωτική.

  9. Επιβάλλονται δικαστικά έξοδα στον αιτούντα; Σε καταφατική περίπτωση, μέχρι ποιου περίπου ύψους; Μπορεί κάποιος που αντιμετωπίζει οικονομικές δυσχέρειες να τύχει δωρεάν νομικής συνδρομής;

  Τόσο στις κατ’ αντιδικία όσο και στις κατά την εκούσια διαδικασία εκδικαζόμενες υποθέσεις επιβάλλονται συνήθως δικαστικά τέλη. Το ύψος των επιβαλλόμενων δικαστικών τελών ορίζεται στο νόμο περί δικαστικών τελών και εξαρτάται κατά βάση από το ύψος της αιτούμενης διατροφής. Στις περιπτώσεις που ο αιτούμενος τη διατροφή είναι ανήλικος, τα δικαστικά τέλη βαρύνουν πάντοτε τον υπόχρεο της διατροφής και ποτέ τον ανήλικο, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος της δίκης. Σε κάθε επιμέρους περίπτωση, είναι σκόπιμο να ερωτάται το δικαστήριο σχετικά με το ύψος των τελών που προβλέπεται ότι θα επιβληθούν. Στην περίπτωση που ο αιτούμενος τη διατροφή αδυνατεί να ανταπεξέλθει στο κόστος τους, είναι δυνατόν, υπό τις γενικές προϋποθέσεις της παροχής νομικής συνδρομής, να του δοθεί παράταση καταβολής και των δικαστικών τελών.

  10. Ποιας μορφής διατροφή επιδικάζουν συνήθως τα δικαστήρια; Σε περίπτωση επιδίκασης διατροφής σε χρήμα, πώς καθορίζεται το ύψος της; Πώς αναπροσαρμόζεται το ύψος της διατροφής στις μεταβολές των δαπανών διαβίωσης και των οικογενειακών συνθηκών;

  Στο νόμο δεν υφίστανται συγκεκριμένες ρυθμίσεις σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού ούτε της διατροφής υπέρ συζύγων ούτε της διατροφής υπέρ παιδιών. Ωστόσο, η νομολογία έχει καταλήξει σε κάποια ποσοστά επί ορισμένων τιμών, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα ως υποδείγματα για τον υπολογισμό της καταβλητέας σε κάθε περίπτωση διατροφής. Σε περίπτωση που μετά τη δικαστική απόφαση καθορισμού του ύψους της διατροφής μεταβληθούν οι συνθήκες, δύναται να υποβληθεί αίτηση για επανακαθορισμό του ύψους της καταβαλλόμενης διατροφής.

  Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

  11. Πώς και σε ποιον καταβάλλεται η διατροφή;

  Η διατροφή καταβάλλεται κατ’ αρχήν σε χρήμα και απευθείας στον δικαιούχο της (ή στον τραπεζικό του λογαριασμό). Η διατροφή υπέρ ορισμένου παιδιού καταβάλλεται στον γονέα του που έχει αναλάβει την επιμέλεια και ανατροφή του.

  12. Πώς μπορεί ο υπόχρεος διατροφής που αθετεί την υποχρέωσή του να εξαναγκαστεί σε καταβολή της διατροφής;

  Σε περίπτωση που η υποχρέωση καταβολής διατροφής προκύπτει από δικαστική απόφαση ή διαταγή ή από δημόσιο έγγραφο και ο υπόχρεος σε καταβολή της δεν εκπληρώνει την υποχρέωσή του, μπορεί να εξαναγκαστεί προς τούτο με αναγκαστική εκτέλεση.

  Μάλιστα, ο υπόχρεος διατροφής που αθετεί την υποχρέωσή του να διατρέφει ορισμένο ανήλικο υπέχει και ποινική ευθύνη.

  13. Οι αρμόδιοι οργανισμοί ή (κεντρικές ή τοπικές) διοικητικές αρχές συνδράμουν τους δικαιούχους διατροφής στην είσπραξη των οφειλόμενων σε αυτούς παροχών;

  Όταν ο δικαιούχος της διατροφής είναι ανήλικο παιδί, η υπηρεσία προστασίας ανηλίκων του εκάστοτε κρατιδίου συνδράμει τον νόμιμο αντιπρόσωπο του ανηλίκου στην είσπραξη της οφειλόμενης διατροφής.

  14. Μπορούν να αναλάβουν αυτοί αντί του οφειλέτη εξ ολοκλήρου ή εν μέρει την καταβολή της διατροφής; Τι συμβαίνει όταν ο αιτών έχει τη διαμονή του στην Αυστρία αλλά ο υπόχρεος στην αλλοδαπή;

  Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, το δικαστήριο δύναται να εγκρίνει προκαταβολές διατροφής προς ανήλικα παιδιά. Στις περιπτώσεις αυτές, η διατροφή προκαταβάλλεται από το κράτος και τα καθυστερούμενα ποσά διατροφής εισπράττονται με αναγκαστική εκτέλεση από τον οφειλέτη.

  Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιδίκασης προκαταβολών διατροφής, δεν ενδιαφέρει το εάν ο οφειλέτης διαμένει στην Αυστρία ή σε άλλο κράτος.

  15. Μπορεί ο αιτών να ζητήσει τη συνδρομή ορισμένου οργανισμού ή (κεντρικής ή τοπικής) διοικητικής αρχής;

  Στην περίπτωση που ο αιτών διαμένει στην αλλοδαπή, δύναται να αιτηθεί τη συνδρομή ορισμένης (κεντρικής ή τοπικής) διοικητικής αρχής μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τη Σύμβαση της Νέας Υόρκης της 20ής Ιουνίου 1956 περί διεκδικήσεως διατροφής στην αλλοδαπή. Η εν λόγω αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία διαβίβασης του κράτους στο οποίο διαμένει ο αιτών. Στη συνέχεια, η αίτηση, μαζί με όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, αποστέλλεται από την αλλοδαπή υπηρεσία διαβίβασης στην αυστριακή υπηρεσία λήψεως (Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης, Τμήμα I 10). Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης διαβιβάζει ακολούθως την αίτηση στο αρμόδιο δικαστήριο (προς κίνηση και εκδίκαση της διαφοράς διατροφής ή προς εκτέλεση απόφασης ή άλλης δικαστικής διαταγής καταβολής διατροφής).

  Ο αιτών δύναται βεβαίως να προσφύγει και απευθείας στο αρμόδιο δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει, ωστόσο, να μεριμνήσει ο ίδιος για την τήρηση όλων των τιθέμενων τυπικών προϋποθέσεων. Εφόσον συντρέχουν οι γενικές προϋποθέσεις, μπορεί να υποβληθεί και αίτημα νομικής συνδρομής (βλέπε «Νομική συνδρομή – Αυστρία»).

  16. Σε καταφατική περίπτωση, πώς ονομάζονται οι εν λόγω οργανισμοί ή διοικητικές αρχές και ποιες είναι οι διευθύνσεις τους;

  Βλέπε την απάντηση στο 15

  17. Υπό ποια μορφή προσφέρεται η συνδρομή των εν λόγω οργανισμών ή διοικητικών αρχών;

  Βλέπε την απάντηση στο 15

  18. Μπορεί ο αιτών να απευθυνθεί απευθείας στους εν λόγω οργανισμούς ή διοικητικές αρχές;

  Βλέπε την απάντηση στο 15

  19. Σε καταφατική περίπτωση, πώς ονομάζονται οι εν λόγω οργανισμοί ή διοικητικές αρχές και ποιες είναι οι διευθύνσεις τους;

  Βλέπε την απάντηση στο 15

  20. Υπό ποια μορφή προσφέρεται η συνδρομή των εν λόγω οργανισμών ή διοικητικών αρχών;

  Βλέπε την απάντηση στο 15

  « Αξιώσεις διατροφής - Γενικές Πληροφορίες | Αυστρία - Γενικές Πληροφορίες »

  Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

  Τελευταία ενημέρωση: 03-05-2005

 •  
  • Κοινοτικό δίκαιο
  • Διεθνές δίκαιο

  • Βέλγιο
  • Βουλγαρία
  • Τσεχία
  • Δανία
  • Γερµανία
  • Εσθονία
  • Ιρλανδία
  • Ελλάδα
  • Ισπανία
  • Γαλλία
  • Ιταλία
  • Κύπρος
  • Λεττονία
  • Λιθουανία
  • Λουξεµβούργο
  • Ουγγαρία
  • Μάλτα
  • Κάτω Χώρες
  • Αυστρία
  • Πολωνία
  • Πορτογαλία
  • Ρουμανία
  • Σλοβενία
  • Σλοβακία
  • Φινλανδία
  • Σουηδία
  • Ηνωµένο Βασίλειο