Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Νομικά επαγγέλματα > Ηνωµένο Βασίλειο