Európska komisia > EJS > Právnické povolania > Medzinárodné právo

Posledná úprava: 08-10-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Právnické povolania - Medzinárodné právo

Niekoľko medzinárodných zásad

Výbor Ministrov Rady Európy vydal niekoľko odporúčaní pre právnické povolania.

Informácie o iniciatívach Rady Európy nájdete na jej internetovej stránke.

Jedna z týchto iniciatív sa týka výkonu povolania advokáta English - français.

Toto odporúčanie je určené vládam členských štátov Rady a stanovujú sa ním všeobecné zásady, ktoré treba dodržiavať s cieľom podpory slobody výkonu tohto povolania.

Zaoberá sa najmä nasledujúcimi bodmi: vstup do povolania, počiatočné a ďalšie školenia, úloha a povinnosť advokátov, prístup všetkých ľudí k advokátom, organizácia advokátov a disciplinárne opatrenia.

Ďalšie odporúčanie sa týka nezávislosti sudcov English.

Tento text sa zaoberá niekoľkými hlavnými zásadami zabezpečujúcimi nezávislosť súdnictva. Toto odporúčanie skúma aj pracovné podmienky sudcov, ich povinnosti, ich postavenie a ich účinnosť.

Okrem toho sa v Európskom dohovore Deutsch - English - français - italiano o ochrane ľudských práv a základných slobôd stanovuje, že každá osoba obvinená z trestného činu má právo obhajovať sa osobne alebo prostredníctvom právnej pomoci podľa vlastného výberu. Ak nemá dostatok peňažných prostriedkov na zaplatenie právnej pomoci, má právo na bezplatnú právnu pomoc, ak si to záujmy spravodlivosti vyžadujú.

Toto ustanovenie sa vzťahuje predovšetkým na trestné prípady, ale Európsky súd pre ľudské práva English - français ho rozšíril aj na pokrytie občianskoprávnych prípadov.

Referenčné dokumenty

 • Odporúčanie English - français Rec(2000)21 Výboru ministrov členských štátov o slobode vykonávania povolania advokáta (Rada Európy)
 • Odporúčanie English - français Rec (94)12 Výboru ministrov členských štátov o nezávislosti, účinnosti a postavení sudcov (Rada Európy)
 • Dohovor Deutsch - English - français - italiano o ochrane ľudských práv a základných slobôd (Rada Európy)

« Právnické povolania - Všeobecné informácie | Medzinárodné právo - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 08-10-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo