Europos Komisija > ETIT > Teisininkų profesijos > Tarptautinė teisė

Naujausia redakcija: 24-07-2007
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Teisininkų profesijos - Tarptautinė teisė

Keletas tarptautinių principų

Europos Tarybos Ministrų Komitetas yra priėmęs keletą rekomendacijų, skirtų teisininkų profesinei veiklai.

Informaciją apie Europos Tarybos iniciatyvas galima rasti jos tinklavietėje.

Viena iš šių iniciatyvų yra skirta vertimuisi advokato profesine veikla English - français.

Ši rekomendacija yra skirta Europos Tarybos valstybių narių vyriausybėms ir nustato bendruosius principus, kurių reikia laikytis, kad būtų skatinama laisvė verstis advokato praktika.

Joje visų pirma aptariami tokie klausimai kaip šios profesijos įgijimo prieinamumas, pirminis profesinis rengimas ir tolesnis lavinimas, advokatų vaidmuo ir pareiga, advokatų prieinamumas visiems asmenims, advokatūros organizavimas ir drausminės priemonės.

Kita rekomendacija yra dėl teisėjų nepriklausomumo English.

Joje yra išdėstyti pagrindiniai teisėjų nepriklausomo užtikrinimo principai. Šioje rekomendacijoje taip pat aptariamos teisėjų darbo sąlygos, jų pareigos, vaidmuo ir veiksmingumas.

Be to, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija Deutsch - English - français - italiano nustato, kad kiekvienas asmuo, kaltinamas nusikaltimo padarymu, turi teisę gintis pats ar per savo paties pasirinktą gynėją arba, jei jis neturi pakankamai lėšų tam gynėjui atsilyginti, turi gauti pagalbą nemokamai, kai to reikalauja teisingumo interesai.

Ši nuostata iš esmės skirta baudžiamosioms byloms, bet Europos Žmogaus Teisių Teismas English - français ją taiko ir civilinėms byloms.

Informaciniai dokumentai

 • Ministrų Komiteto rekomendacija English - français Rec(2000)21 valstybėms narėms dėl laisvės verstis advokato profesine veikla (Europos Taryba)
 • Ministrų Komiteto rekomendacija English - français Nr. R (94) 12 valstybėms narėms dėl teisėjų nepriklausomumo, veiksmingumo ir vaidmens (Europos Taryba)
 • Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija Deutsch - English - français - italiano (Europos Taryba)

« Teisininkų profesijos - Bendro pobūdžio informacija | Tarptautinė teisė - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 24-07-2007

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė